EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1122(01)

Sporočilo Komisije o spremembi Smernic za preučitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture

C/2018/7667

OJ C 422, 22.11.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 422/1


Sporočilo Komisije o spremembi Smernic za preučitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture

(2018/C 422/01)

Sporočilo Komisije – Smernice za preučitev državne pomoči sektorju ribištva in akvakulture (1) se spremenijo:

(1)

točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„Državna pomoč sektorju ribištva in akvakulture je vključena v širši okvir skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP). Posledično se uporaba državne pomoči lahko upraviči le, če je v skladu s cilji SRP. Zato Komisija te smernice uporablja in razlaga v skladu s pravili SRP. Unija v okviru SRP zagotavlja finančno podporo sektorju ribištva in akvakulture prek Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR). Družbeni in gospodarski učinek javne podpore je enak, ne glede na to, ali podporo (tudi delno) financira Unija ali sama država članica. Komisija zato meni, da morata biti politika nadzora državne pomoči in podpora, ki se dodeljuje v okviru SRP, dosledni in skladni. Čeprav se državna pomoč načeloma ne sme odobriti operacijam, ki niso upravičene do podpore v okviru ESPR, bi bili lahko nekateri ukrepi državne pomoči zaradi njihovega pozitivnega prispevka k ciljem SRP v posebnih okoliščinah kljub temu združljivi z notranjim trgom.“;

(2)

točka 35 se nadomesti z naslednjim:

„Pomoč se ne sme odobriti za dejavnosti, ki ustrezajo neupravičenim operacijam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 508/2014, razen če je v teh smernicah navedeno drugače.“;

(3)

točka 38 se nadomesti z naslednjim:

„Komisija meni, da ukrepi pomoči, ki izpolnjujejo posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.1, 5.3, 5.4 in 5.6a teh smernic, prispevajo k doseganju cilja skupnega interesa.“;

(4)

točka 42 se nadomesti z naslednjim:

„Za namene teh smernic Komisija meni, da trg ne dosega pričakovanih ciljev brez državne intervencije ter da zato obstaja potreba po državni intervenciji, če pomoč izpolnjuje posebne pogoje, določene v oddelkih 4, 5.1, 5.3, 5.4 in 5.6a teh smernic.“;

(5)

točka 44 se nadomesti z naslednjim:

„Komisija meni, da je pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.1, 5.3, 5.4 in 5.6a teh smernic, ustrezen instrument politike. V vseh drugih primerih mora država članica dokazati, da ne obstaja drug, manj izkrivljajoč instrument politike.“;

(6)

točka 52 se nadomesti z naslednjim:

„Za pomoč, ki ima naravo nadomestila, npr. pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.3 in 5.4, pomoč, ki izpolnjuje pogoje iz oddelka 5.6, ter pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje, določene v oddelku 5.6a, se ne zahteva, da imajo spodbujevalni učinek.“;

(7)

točka 58 se nadomesti z naslednjim:

„Pomoč, ki ima naravo nadomestila, npr. pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.3 in 5.4, pomoč, ki izpolnjuje pogoje iz oddelka 5.6, ter pomoč, ki izpolnjuje posebne pogoje, določene v oddelku 5.6a, veljajo za sorazmerne.“;

(8)

točka 62 se nadomesti z naslednjim:

„Kadar pomoč izpolnjuje posebne pogoje iz oddelkov 4, 5.1, 5.3, 5.4 in 5.6a, Komisija meni, da so zaradi pozitivnih učinkov pomoči na razvoj sektorja negativni učinki na konkurenco in trgovino omejeni na minimum.“;

(9)

za točko 114 oddelka 5.6 se vstavi naslednji oddelek:

„5.6a   Pomoč za obnovitev ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah

(114a)

Ob upoštevanju posebnega statusa najbolj oddaljenih regij v skladu s členom 349 Pogodbe in obstoječih izzivov za njihov družbeno-gospodarski razvoj zaradi posebnih dejavnikov, opredeljenih v navedenem členu, na podlagi sporočila Komisije o trdnejšem in prenovljenem strateškem partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU z dne 24. oktobra 2017 (*1), ki priznava vlogo trajnostnega ribištva za razvoj modrega gospodarstva v teh regijah, ter glede na pozitivni prispevek pomoči v okviru SRP v najbolj oddaljenih regijah, zlasti glede okoljsko trajnostnih ribolovnih dejavnosti, gospodarskih, družbenih in zaposlitvenih koristi ter zanesljive preskrbe s hrano, kadar je namen pomoči prispevati k stroškom, povezanim s pridobitvijo novega ribiškega plovila, ki bo registrirano v najbolj oddaljeni regiji, bo Komisija pomoč ocenila na podlagi načel, določenih v oddelku 3 teh smernic, in posebnih pogojev, določenih v tem oddelku.

(114b)

Pomoč za pridobitev novega ribiškega plovila na podlagi tega oddelka se lahko odobri samo, če:

(a)

novo ribiško plovilo izpolnjuje predpise Unije in nacionalne predpise o higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojih za delo na krovu ribiških plovil in značilnostih ribiških plovil ter

(b)

ima upravičenec na dan vložitve zahtevka za pomoč glavno mesto registracije v najbolj oddaljeni regiji, v kateri bo novo plovilo registrirano.

(114c)

Na datum odobritve pomoči mora biti iz najnovejšega poročila, pripravljenega v skladu s členom 22(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1380/2013 pred tem datumom, razvidno, da obstaja ravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi pri segmentu flote najbolj oddaljene regije, ki mu bo novo plovilo pripadalo. Podpora se ne odobri, če ocena ravnovesja v navedenem poročilu za segment flote, ki mu bo zadevno plovilo pripadalo, ni bila pripravljena na podlagi bioloških in gospodarskih kazalnikov ter kazalnikov uporabe plovila, določenih v skupnih smernicah iz člena 22(2) navedene uredbe (*2).

(114d)

Zgornje meje ribolovne zmogljivosti posameznih držav članic in posameznih segmentov flote najbolj oddaljenih regij iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1380/2013, pri čemer se upoštevajo morebitna zmanjšanja teh zgornjih meja v skladu s členom 22(6) navedene uredbe, ne smejo biti nikoli presežene. Vstop nove zmogljivosti, pridobljene s pomočjo, v floto je treba izvajati ob popolnem spoštovanju navedenih zgornjih meja zmogljivosti in ne sme privesti do položaja, v katerem so te zgornje meje presežene.

(114e)

Pomoč ne sme biti pogojena s pridobitvijo novega plovila iz določene ladjedelnice.

(114f)

Največja intenzivnost javne pomoči ne sme presegati 60 % skupnih upravičenih stroškov v primeru plovila s skupno dolžino, manjšo od 12 metrov, in ne sme presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov v primeru plovila s skupno dolžino 12 metrov ali več in manj kot 24 metrov ter ne sme presegati 25 % skupnih upravičenih stroškov v primeru plovila s skupno dolžino 24 metrov in več.

(114g)

Plovila, pridobljena s pomočjo, morajo ostati registrirana v najbolj oddaljeni regiji najmanj 15 let od datuma odobritve pomoči in morajo v tem času celotni ulov iztovarjati v najbolj oddaljeni regiji. Če ta pogoj ni izpolnjen, je treba pomoč povrniti v znesku, ki je sorazmeren z obdobjem ali obsegom neskladnosti.

(*1)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki – Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU (COM(2017) 623 final)."

(*2)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Smernice za analizo ravnovesja med ribolovno zmogljivostjo in ribolovnimi možnostmi v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki (COM(2014) 545 final).“;"

(10)

točka 115 se nadomesti z naslednjim:

„Če pomoč ne ustreza eni od vrst pomoči, navedenih v oddelku 4 in oddelkih od 5.1 do 5.6a, načeloma ni združljiva z notranjim trgom.“


(1)  UL C 217, 2.7.2015, str. 1.


Top