EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0725

Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

COM/2018/725 final

Bruselj, 6.11.2018

COM(2018) 725 final

2018/0381(NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

V skladu s členom 395(1) Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: direktiva o DDV 1 ) lahko Svet na predlog Komisije soglasno dovoli kateri koli državi članici, da uvede posebne ukrepe, ki odstopajo od določb navedene direktive, za poenostavitev postopka obračunavanja DDV ali za preprečevanje nekaterih vrst davčnih utaj ali izogibanja davkom.

Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 20. junija 2018, je Republika Latvija (v nadaljnjem besedilu: Latvija) zaprosila za dovoljenje, da še naprej uporablja ukrep, ki odstopa od člena 193 direktive o DDV in določa osebo, ki je zavezana k plačilu DDV. Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 17. avgusta 2018, je Latvija poslala poročilo o uporabi navedenega ukrepa v skladu s členom 2 Izvedbenega sklepa Sveta 2009/1008/ES z dne 7. decembra 2009 2 , kakor je bil spremenjen z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2015/2396 z dne 10. decembra 2015 3 .

V skladu s členom 395(2) direktive o DDV je Komisija z dopisom z dne 7. septembra 2018 o prošnji Latvije obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 10. septembra 2018 uradno obvestila Latvijo, da ima vse informacije, potrebne za presojo prošnje.

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Člen 193 direktive o DDV določa splošno pravilo, po katerem je davčni zavezanec, ki dobavlja blago ali opravlja storitve, običajno zavezan k plačilu DDV.

V skladu s členom 395 direktive o DDV lahko države članice uporabijo ukrepe, ki odstopajo od določb direktive o DDV, za poenostavitev postopka obračunavanja DDV ali za preprečevanje nekaterih vrst davčnih utaj ali izogibanja davkom, če jih je odobril Svet.

Latvija je zaprosila, da še naprej uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti za posle z lesom, tj. da oseba, ki ji je to blago ali storitve dobavljeno, postane zavezana k plačilu DDV.

Ukrep odstopanja za Latvijo je bil prvotno odobren z Odločbo Sveta 2006/42/ES z dne 24. januarja 2006 4 do 31. decembra 2009 in z Izvedbenim sklepom Sveta 2009/1008/EU z dne 7. decembra 2009 5 do 31. decembra 2012. Dovoljenje za uporabo odstopanja je bilo nato podaljšano z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/55/EU z dne 22. januarja 2013 6 do 31. decembra 2015 in z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2015/2396 z dne 10. decembra 2015 7 do 31. decembra 2018.

Latvija je navedla, da je trg lesa, ki je eden njenih najpomembnejših gospodarskih sektorjev, zlasti občutljiv na goljufije na področju DDV, saj v njem prevladuje veliko število manjših lokalnih gospodarskih subjektov in posameznih dobaviteljev. Narava trga in zadevnih podjetij je pripeljala do goljufij na področju DDV, ki jih latvijski davčni organi težko obvladujejo. Za boj proti tej zlorabi so uvedli mehanizem obrnjene davčne obveznosti za posle z lesom, ki se je izkazal za zelo učinkovitega in je znatno zmanjšal goljufije v tem sektorju.

Poleg tega ta posebni ukrep nima negativnega vpliva na skupni znesek prihodkov iz naslova DDV, zbranih na končni stopnji potrošnje, in tako ne po mnenju Latvije ne vpliva negativno na lastna sredstva Unije iz naslova DDV.

Odstopanja so na splošno odobrena za omejeno časovno obdobje, da se oceni, ali je posebni ukrep primeren in učinkovit, državam članicam pa daje čas za uvedbo drugih običajnih ukrepov za odpravo zadevne težave do izteka odstopanja, tako da podaljšanje odstopanja postane nepotrebno. Odstopanje, ki dovoljuje uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti, je odobreno zgolj izjemoma za določena področja goljufij in pomeni sredstvo v skrajni sili.

Ob upoštevanju nespremenjenega pravnega in dejanskega stanja se zato predlaga, da se ukrep o odstopanju še zadnjič podaljša, kar bo Latviji omogočilo, da še naprej uporablja ta ukrep odstopanja do 31. decembra 2021. Do izteka veljavnosti tega odstopanja bi morala Latvija izvesti druge običajne ukrepe za boj proti goljufijam na področju DDV v sektorju lesa ter preprečevanje goljufij na področju DDV v tem sektorju. Zaradi tega ne bi smelo biti več potrebe po odstopanju od člena 193 Direktive 2006/112/ES v zvezi s temi dobavami.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Podobna odstopanja v zvezi s členom 193 direktive o DDV so bila odobrena drugim državam članicam.

Predlagani ukrep je torej v skladu z obstoječimi določbami direktive o DDV.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Člen 395 direktive o DDV.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Glede na določbo direktive o DDV, na kateri temelji predlog, se načelo subsidiarnosti ne uporablja.

Sorazmernost

Ta sklep se nanaša na dovoljenje, izdano državi članici na njeno prošnjo, in ne pomeni nobene obveznosti.

Zaradi omejenega obsega odstopanja je posebni ukrep sorazmeren z želenim ciljem.

Izbira instrumenta

Predlagani instrument: Izvedbeni sklep Sveta

V skladu s členom 395 Direktive Sveta 2006/112/ES lahko samo Svet na predlog Komisije soglasno odobri odstopanje od skupnih predpisov o DDV. Izvedbeni sklep Sveta je najustreznejši instrument, saj se lahko naslovi na posamezno državo članico.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Ta predlog temelji na prošnji Latvije in zadeva le to državo članico.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Zunanje strokovno mnenje ni bilo potrebno.

Ocena učinka

Predlog izvedbenega sklepa Sveta Latviji dovoljuje, da še naprej uporablja mehanizem obrnjene davčne obveznosti za posle z lesom. Razmere, na katerih je temeljilo prvotno odstopanje, še vedno obstajajo. Latvija trdi, da kljub dejstvu, da je bilo od uvedbe postopka obrnjene davčne obveznosti manj primerov goljufij, ki vključujejo DDV in izogibanje DDV, na trgu lesa, to tveganje ni odpravljeno.

Latvija trdi, da podaljšanje tega ukrepa ne bo negativno vplivalo na skupni znesek prihodkov iz naslova DDV, zbranih na končni stopnji potrošnje, in tako ne bo negativno vplivalo na lastna sredstva Unije iz naslova DDV.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Predlog ne vpliva na proračun EU.

5.DRUGI ELEMENTI

Predlog je časovno omejen.

2018/0381 (NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost 8 in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Odločba Sveta 2006/42/ES 9 je dovolila Latviji, da uporabi ukrep, ki odstopa od člena 21(1)(a) Direktive 77/388/EGS 10 , in tako določi prejemnika pri poslih z lesom kot osebo, ki je zavezana k plačilu davka na dodano vrednost (DDV) do 31. decembra 2009. Z Izvedbenim sklepom Sveta 2009/1008/EU 11 je bilo Latviji dovoljeno, da z odstopanjem od člena 193 Direktive 2006/112/ES pri poslih z lesom še naprej določa prejemnika kot osebo, ki je zavezana k plačilu DDV, in sicer do 31. decembra 2012. Dovoljenje za uporabo odstopanja je bilo nato podaljšano z Izvedbenim sklepom Sveta 2013/55/EU 12 do 31. decembra 2015 in z Izvedbenim sklepom Sveta (EU) 2015/2396 13 do 31. decembra 2018.

(2)Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 20. junija 2018, je Latvija zaprosila za dovoljenje, da za posle z lesom še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES. Z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 17. avgusta 2018, je Latvija Komisiji predložila poročilo o uporabi ukrepa, kot se zahteva v drugem pododstavku člena 2 Izvedbenega sklepa Sveta 2009/1008/ES.

(3)V skladu z drugim pododstavkom člena 395(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 7. septembra 2018 obvestila druge države članice o prošnji Latvije. Komisija je z dopisom z dne 10. septembra 2018 uradno obvestila Latvijo, da ima vse informacije, potrebne za presojo prošnje.

(4)Latvija je navedla, da je trg lesa, ki je eden njenih najpomembnejših gospodarskih sektorjev, zlasti občutljiv na goljufije na področju DDV, saj v njem prevladuje veliko število manjših lokalnih gospodarskih subjektov in posameznih dobaviteljev. Narava trga in zadevnih podjetij je pripeljala do goljufij na področju DDV, ki jih latvijski davčni organi težko obvladujejo. Za boj proti tej zlorabi so uvedli mehanizem obrnjene davčne obveznosti za posle z lesom, ki se je izkazal za zelo učinkovitega in je znatno zmanjšal goljufije v tem sektorju.

(5)Latviji bi bilo zato treba dovoliti, da ukrep odstopanja uporablja za dodatno omejeno obdobje do 31. decembra 2021.

(6)Odstopanja se običajno odobrijo za omejeno obdobje, da se lahko oceni, ali je ukrep ustrezen in učinkovit. Odstopanja dajejo državam članicam čas za uvedbo drugih običajnih ukrepov za reševanje zadevnega problema do izteka ukrepa odstopanja, tako da postane podaljšanje odstopanja nepotrebno. Odstopanje, ki dovoljuje uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti, je odobreno zgolj izjemoma za določena področja goljufij in pomeni sredstvo v skrajni sili. Latvija bi zato morala izvesti druge običajne ukrepe za boj proti goljufijam na področju DDV in njihovo preprečevanje v sektorju lesa do poteka veljavnosti tega odstopanja, zato ne bi smela več imeti potrebe po odstopanju od člena 193 Direktive 2006/112/ES v zvezi s temi dobavami.

(7)Ukrep odstopanja ne bo imel negativnega učinka na lastna sredstva Unije iz DDV.

(8)Izvedbeni sklep 2009/1008/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Člen 2 Izvedbenega sklepa Sveta 2009/1008/EU se nadomesti z naslednjim:

Člen 2

Ta sklep se uporablja do 31. decembra 2021.“

Člen 2

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2019.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Latvijo.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
(2)    UL L 347, 24.12.2009, str. 30.
(3)    UL L 332, 18.12.2015, str. 142.
(4)    UL L 25, 28.1.2006, str. 31.
(5)    UL L 347, 24.12.2009, str. 30.
(6)    UL L 22, 25.1.2013, str. 16.
(7)    UL L 332, 18.12.2015, str. 142.
(8)    UL L 347, 11.12.2006, str. 1.
(9)    UL L 25, 28.1.2006, str. 31.
(10)    Šesta Direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, 13.6.1977, str. 1).
(11)    Izvedbeni sklep Sveta z dne 7. decembra 2009 o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 24.12.2009, str. 30).
(12)    Izvedbeni sklep Sveta z dne 22. januarja 2013 o spremembi Izvedbenega sklepa Sveta 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 22, 25.1.2013, str. 16).
(13)    Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2015/2396 z dne 10. decembra 2015 o spremembi Izvedbenega sklepa 2009/1008/EU o dovoljenju Republiki Latviji, da še naprej uporablja odstopanje od člena 193 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 332, 18.12.2015, str. 142).
Top