Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0676

Predlog UREDBA SVETA o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020

COM/2018/676 final

Bruselj, 9.10.2018

COM(2018) 676 final

2018/0347(NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Globokomorski staleži so staleži rib, ulovljeni v vodah zunaj glavnih ribolovnih območij kontinentalnih polic. Zadržujejo se na kontinentalnih strminah ali naseljujejo podvodne gore.

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) vsaki dve leti pripravi pregled biološkega statusa globokomorskih staležev. Zadnje mnenje ICES je bilo objavljeno 7. junija 2018 1 . V mnenju ICES je navedeno, da je ribolovni pritisk na nekatere staleže globokomorskih rib iz tega predloga še vedno previsok in da bi bilo treba ribolovne možnosti za navedene staleže za zagotovitev njihove trajnostnosti dodatno zmanjšati, dokler se ne bi pokazal pozitiven trend pri razvoju staležev. To zagotavlja temelje za določanje ribolovnih možnosti za globokomorske staleže v skladu z načelom iz člena 3(c) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, po katerem mora postopek odločanja v okviru skupne ribiške politike med drugim temeljiti na znanstvenem mnenju.

Splošno ozadje

EU od leta 2003 ureja ribolov globokomorskih vrst v smislu celotnega dovoljenega ulova (TAC) glede na vrsto in območje in v smislu največje ribolovne zmogljivosti v severovzhodnem Atlantiku. Celotni dovoljeni ulov nekaterih globokomorskih vrst za leti 2017 in 2018 je bil določen z Uredbo Sveta (EU) 2016/2285 o določitvi ribolovnih možnosti za plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2017 in 2018 2 .

Določitev in delitev ribolovnih možnosti sta izključno v pristojnosti Unije. Obveznosti v zvezi s trajnostnim izkoriščanjem živih vodnih virov so določene v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Zlasti člen 2(2) navedene uredbe vzpostavlja previdnostni pristop k upravljanju ribištva (kakor je opredeljen v členu 4(1)(8) Uredbe) in določa, da sta cilja skupne ribiške politike obnavljanje in ohranjanje ribjih staležev na ravni največjega trajnostnega donosa. V skladu s členom 16(4) navedene uredbe je treba ribolovne možnosti določiti v skladu s cilji iz člena 2(2).

Globokomorske ribolovne možnosti bi morale biti določene tudi v skladu z mednarodnimi sporazumi, med drugim s Sporazumom Združenih narodov glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib iz leta 1995 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum ZN o staležih rib iz leta 1995). Previdnost je potrebna zlasti, če so informacije negotove, nezanesljive ali neustrezne. V skladu s členom 6(2) Sporazuma ZN o staležih rib iz leta 1995 pomanjkanje ustreznih znanstvenih informacij ne sme biti razlog za odlaganje ali nesprejetje ukrepov ohranjanja in upravljanja. Predlagani TAC so skladni tudi z mednarodnimi smernicami Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v zvezi z upravljanjem globokomorskega ribolova na odprtih morjih iz leta 2008, ki so bile potrjene z zaporednimi resolucijami Generalne skupščine Združenih narodov (resolucije 61/105 iz leta 2007, 64/72 iz leta 2009 ter, nedavna, 70/235 iz leta 2015).

Številne globokomorske staleže izkoriščajo tudi druge ribiške države, zlasti Norveška, Islandija, Ferski otoki, Rusija in Maroko, in medtem ko se je treba s temi ribiškimi državami dogovoriti o usklajenih ukrepih upravljanja, so v zvezi s staleži v mednarodnih vodah v okviru Komisije za ribištvo severovzhodnega Atlantika (NEAFC) potrebni enostranski ukrepi za plovila Evropske unije, dokler se ti dogovori ne dosežejo.

Veljavni predpisi na področju, na katero se nanaša predlog

Obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog, so določene v Uredbi Sveta (EU) 2016/2285 in veljajo do 31. decembra 2018. Poleg tega so posebni pogoji za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku določeni v Uredbi (EU) 2016/2336 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog za večletni načrt za zahodne vode, o katerem trenutno razpravljata Evropski parlament in Svet, zajema nekatere staleže, za katere velja ta uredba.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Predlagani ukrepi so zasnovani v skladu s cilji in pravili skupne ribiške politike ter so skladni s politiko Unije o trajnostnem razvoju, zlasti Uredbo (EU) 2016/2336, ki določa posebne pogoje za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku.

2.    PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

PDEU v členu 43(3) določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe „o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti“. Ta predlog je omejen na določitev in dodelitev ribolovnih možnosti ter pogojev, ki so funkcionalno povezani z uporabo teh ribolovnih možnosti.

Predlog tako v obliki uredbe Sveta določa omejitve ulova komercialno najpomembnejših globokomorskih vrst v vodah Unije in mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika za ribiške flote Unije, da bi se dosegel cilj skupne ribiške politike glede zagotovitve ribištva na ravni, ki je okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnostna. Predlog spada pod izključno pristojnost Unije iz člena 3(1)(d) PDEU. Načelo subsidiarnosti se zato ne uporablja.

Sorazmernost

Predlog je skladen z načelom sorazmernosti iz naslednjih razlogov: skupna ribiška politika je skupna politika. V skladu s členom 43(3) PDEU mora Svet sprejeti ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

V skladu s členom 16(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 lahko države članice regijam ali gospodarskim subjektom dodeljujejo ribolovne možnosti, za katere ne velja sistem prenosljivih ribolovnih koncesij, v skladu s členom 16(7) in merili iz člena 17. Zato imajo države članice na voljo manevrski prostor za odločitve v zvezi z družbenim/gospodarskim modelom za izkoriščanje dodeljenih ribolovnih možnosti, ki so ga same izbrale.

3.REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Predlog je bil oblikovan na podlagi načel in smernic iz sporočila Komisije v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih za leto 2019 3 , v katerem je Komisija pojasnila svoje stališče in namere glede predlogov za ribolovne možnosti v letu 2019 in po potrebi za leto 2020 za vse staleže. Na podlagi navedenega sporočila je Komisija izvedla obširno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi, civilno družbo, državami članicami in širšo javnostjo 4 .

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ta predlog za države članice nima novih finančnih posledic. Svet sprejme to uredbo vsaki dve leti, javna in zasebna sredstva za njeno izvajanje pa že obstajajo.

5.DRUGI ELEMENTI

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Za vse staleže iz tega predloga razpoložljive informacije znanstvenikom ne omogočajo, da bi v celoti ocenili status staleža, niti glede velikosti populacije niti glede ribolovne umrljivosti. Razlogov za to je več, in sicer: te vrste imajo pogosto zelo dolgo življenjsko dobo in se razvijajo počasi, zato je izjemno težko strukturirati stalež v starostne skupine ter oceniti učinek ribolova na stalež s spremembami dolžine ali starostne strukture ulovov. Pogostost obnove staležev z mladimi ribami ni znana. Staleži so razširjeni v globinah, ki jih je zaradi praktičnih razlogov težko raziskati. Podatki znanstvenih raziskav pogosto niso na voljo zaradi manjšega komercialnega pomena teh staležev ali pa ne vključujejo celotnega območja razširjenosti. Ribolovne dejavnosti se včasih le delno osredotočajo na te vrste, pri čemer so nekatere od teh dejavnosti razmeroma nove.

Predlagane omejitve ulova so skladne z načeli iz navedenega sporočila Komisije v zvezi s posvetovanjem o ribolovnih možnostih za leto 2019. V njem so opredeljena stališča Komisije glede določanja ribolovnih možnosti, ta pravila pa so bila upoštevana pri oblikovanju tega predloga glede vnosov TAC. Predlog vsebuje naslednje:

·upoštevanje obveznosti iztovarjanja, kadar je to ustrezno;

·za črnega morskega meča na območju CECAF delegacijo na Portugalskem, ki je edini imetnik TAC;

·v primerjavi z uredbo Sveta, ki zajema leti 2017 in 2018 5 , TAC ne bi bilo treba določiti za črnega morskega meča na podobmočjih ICES 1–4 (Severno morje in Skagerrak) zaradi majhnega izkoriščanja kvote in dejstva, da se usmerjeni ribolov ne izvaja.

·V primerjavi z uredbo Sveta, ki zajema leti 2017 in 2018, TAC ne bi bilo treba določiti za okroglonosega repaka na podobmočjih ICES 1, 2 in 4 (Severno morje) in za tabinjo belico na podobmočjih ICES 1–10, 12 in 14, in sicer na podlagi znanstvenega mnenja. Mnenje ICES določa, da bi odstranitev TAC povzročila nizko tveganje netrajnostnega izkoriščanja oz. ne bi povzročila takega tveganja.

·Kadar okvirno znanstveno mnenje temelji na kvalitativni analizi razpoložljivih informacij (tudi če so te nepopolne ali vključujejo strokovne presoje), ga je treba uporabiti kot podlago za sprejemanje odločitev glede TAC. V skladu s tem predlog vključuje dve povečanji TAC za leto 2019 z ohranitvijo kvote za leto 2020, šest zmanjšanj TAC za leto 2019 z ohranitvijo kvote za leto 2020 in en TAC, za katerega je v letih 2019 in 2020 predlagano zmanjšanje.

·Glede na mnenje ICES za zmanjšanje ribolovnih možnosti skupaj z visoko stopnjo izkoriščanja kvote in uvedbo obveznosti iztovarjanja v letu 2019 je primerno, da je TAC za sluzoglavke v severovzhodnem Atlantiku le prilovni TAC.

·Mnenje ICES priporoča določitev ničnega ulova okatega ribona na podobmočjih ICES 6, 7 in 8 (severozahodne vode in Biskajski zaliv) v letih 2019 in 2020, saj podatki kažejo na to, da je stalež izčrpan. Ker je prilov najbrž neizogiben, bi bilo treba določiti TAC samo kot prilovni TAC.

·Za okatega ribona na podobmočju 10 ni bilo podano mnenje ICES za leto 2020. Medtem ko je predlog za TAC vključen za leto 2020, bo Komisija ob prejemu mnenja ICES za leto 2020 proučila, ali je treba glede na mnenje ICES spremeniti predlog za leto 2020.

·Ukrepi za globokomorske morske pse bodo določeni na podlagi znanstvenega mnenja ICES po opravljeni celoviti analizi navedenega mnenja. Znanstveno mnenje za globokomorske morske pse bo objavljeno 5. oktobra 2018.

·Ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje oranžne sluzoglavke bi morali ostati prepovedani. Stalež je izčrpan in se ne obnavlja. ICES ugotavlja, da se usmerjeni ribolov EU v severovzhodnem Atlantiku ni izvajal od leta 2010.

2018/0347 (NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Člen 43(3) Pogodbe določa, da Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti.

(2)Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 6 zahteva, da se ohranitveni ukrepi sprejmejo ob upoštevanju razpoložljivih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih mnenj, kar vključuje, če je to ustrezno, poročila, ki jih pripravi Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF).

(3)Svet je zadolžen za sprejetje ukrepov o določitvi in dodelitvi ribolovnih možnosti, po potrebi vključno z nekaterimi pogoji, ki so funkcionalno povezani s tem. Ribolovne možnosti bi bilo treba med države članice razdeliti tako, da se vsaki državi članici zagotovi sorazmerna stabilnost ribolovnih dejavnosti za vsak stalež ali ribolov, in ob upoštevanju ciljev skupne ribiške politike (v nadaljnjem besedilu: SRP) iz Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(4)Celotne dovoljene ulove (v nadaljnjem besedilu: TAC) bi bilo treba določiti na podlagi razpoložljivega znanstvenega mnenja ter ob upoštevanju bioloških in družbenogospodarskih vidikov, pri čemer bi bilo treba zagotoviti pošteno obravnavo med ribiškimi sektorji, ter ob upoštevanju mnenj, izraženih med posvetovanjem z zainteresiranimi stranmi, zlasti z zadevnimi svetovalnimi sveti.

(5)Če se TAC za določen stalež dodeli le eni državi članici, je ustrezno to državo članico v skladu s členom 2(1) Pogodbe pooblastiti za določitev stopnje takšnega TAC. Sprejeti bi bilo treba določbe za zagotovitev, da zadevna država članica pri določanju stopnje TAC v celoti upošteva načela in pravila SRP.

(6)Z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 7 so bili določeni dodatni pogoji za vsakoletno upravljanje TAC, vključno z določbami glede prilagodljivosti za previdnostne in analitske TAC iz členov 3 in 4 navedene uredbe. V skladu s členom 2 navedene uredbe Svet pri določanju TAC odloči, za katere staleže se člen 3 ali 4 navedene uredbe ne uporablja, zlasti na podlagi biološkega statusa staležev. Nedavno je bil s členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013 uveden dodatni mehanizem vsakoletne prilagodljivosti za vse staleže, za katere velja obveznost iztovarjanja. Da bi se torej izognili prekomerni prilagodljivosti, ki bi spodkopala načelo razumnega in odgovornega izkoriščanja morskih bioloških virov, ovirala doseganje ciljev SRP in poslabšala biološki status staležev, bi bilo treba določiti, da se člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 za analitske TAC uporabljata le, kadar se ne uporablja vsakoletna prilagodljivost iz člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(7)Obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 se uvede glede na posamezno ribištvo. V regijah, ki jih zajema ta uredba, bi bilo treba vse vrste, za katere veljajo omejitve ulova, iztovarjati od 1. januarja 2019. Člen 16(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa, da se morajo ob uvedbi obveznosti iztovarjanja za ribji stalež ribolovne možnosti določiti tako, da se upošteva razlika med določanjem ribolovnih možnosti, ki odražajo iztovarjanje, in določanjem ribolovnih možnosti, ki odražajo ulove. Vendar se v skladu s členom 15(4)–(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013 odobrijo posebne izjeme od obveznosti iztovarjanja. Na podlagi skupnih priporočil, ki jih predložijo države članice, in v skladu s členom 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013 je Komisija sprejela več delegiranih uredb o posebnih načrtih za zavržke, ki se uporabljajo za začetno obdobje največ treh let in se lahko podaljšajo za dodatno skupno obdobje treh let, za izvajanje obveznosti iztovarjanja.

(8)Ribolovne možnosti bi morale biti v skladu z mednarodnimi sporazumi in načeli, kot je Sporazum Združenih narodov glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib iz leta 1995 8 , ter v skladu s podrobnimi načeli upravljanja iz mednarodnih smernic Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v zvezi z upravljanjem globokomorskega ribolova na odprtih morjih iz leta 2008, v skladu s katerimi mora biti upravni organ zlasti previdnejši, če so informacije negotove, nezanesljive ali neustrezne. Pomanjkanje ustreznih znanstvenih informacij ne bi smelo biti razlog za odlaganje ali nesprejetje ukrepov ohranjanja in upravljanja.

(9)Glede na mnenje ICES, ki priporoča zmanjšanje ribolovnih možnosti, skupaj z visoko stopnjo izkoriščanja kvote in uvedbo obveznosti iztovarjanja v letu 2019, je primerno, da je TAC za sluzoglavke na podobmočjih 3–10, 12 in 14 (Severno morje, severozahodne in jugozahodne vode) le prilovni TAC.

(10)Glede na mnenje ICES so omejena opazovanja na krovu pokazala, da je delež čebulastookega repaka v prijavljenem ulovu okroglonosega repaka manjši od 1 %. Na podlagi navedenega ICES priporoča, da se prepove usmerjeni ribolov čebulastookega repaka, vsi prilovi pa vštejejo v TAC za okroglonosega repaka, da bi se tako čim bolj zmanjšalo morebitno napačno poročanje o vrstah. Kot je navedel ICES, so na območjih, kjer je ribolov čebulastookega repaka dovoljen, razlike med relativnimi deleži okroglonosega in čebulastookega repaka, prijavljenimi v uradnih iztovarjanjih, ter nadzorovanimi ulovi in znanstvenimi raziskavami precejšnje, in zajemajo več kot en velikostni razred (so več kot desetkratne). Za to vrsto je na voljo zelo malo podatkov in pri nekaterih podatkih iz prijavljenega iztovora gre po mnenju ICES za napačno poročanje o vrstah. Zato ni mogoče sestaviti točne pretekle slike ulova okroglonosega repaka. V skladu z znanstvenim mnenjem bi bilo zato treba vsak prilov čebulastookega repaka omejiti na 1 % kvote vsake države članice za okroglonosega repaka in ga v navedeno kvoto tudi všteti. Če se čebulastooki repak obravnava le kot prilov pri ribolovu okroglonosega repaka in spada v isti TAC, ne bo več prišlo do napačnega poročanja.

(11)Glede na mnenje ICES je primerno, da se TAC za okatega ribona na podobmočjih ICES 6, 7 in 8 (severozahodne vode) ohrani le kot prilovni TAC.

(12)Ulov okatega ribona poteka na zadevnih območjih Odbora za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik (CECAF) in Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM), ki mejijo na podobmočje ICES 9. Ker so podatki ICES za navedena sosednja podobmočja nepopolni, bi moral obseg TAC ostati omejen na podobmočje ICES 9. Vendar so bile za zagotovitev, da se odločitve o upravljanju sprejemajo na najboljši razpoložljivi podlagi, sprejete določbe za sporočanje podatkov za navedena sosednja podobmočja.

(13)Za okatega ribona na podobmočju 10 ni bilo podano mnenje ICES za leto 2020. Vendar bi bilo treba ribolovne možnosti določiti za leto 2019 in leto 2020. Ob izdaji znanstvenega mnenja za leto 2020 bo morda potrebna ustrezna sprememba ribolovnih možnosti, ki jih določa Uredba.

(14)TAC za črnega morskega meča na podobmočjih ICES 1–4 (Severno morje in Skagerrak) ne bi bilo več treba določiti zaradi majhnega izkoriščanja kvote in dejstva, da se usmerjeni ribolov ne izvaja.

(15)TAC za okroglonosega repaka na podobmočjih ICES 1, 2 in 4 (Severno morje) in za tabinjo belico na podobmočjih ICES 1–10, 12 in 14 ne bi bilo več treba določiti, in sicer na podlagi znanstvenega mnenja. Mnenje ICES določa, da bi nedoločitev TAC povzročila nizko tveganje netrajnostnega izkoriščanja oz. ne bi povzročila takega tveganja.

(16)ICES priporoča, da bi bilo treba do leta 2020 prepovedati ulov oranžne sluzoglavke. Primerno je, da so ribolov, obdržanje na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje navedene vrste prepovedani, saj je stalež izčrpan in se ne obnavlja. ICES ugotavlja, da se usmerjeni ribolov Unije na oranžno sluzoglavko v severovzhodnem Atlantiku ni izvajal od leta 2010.

(17)Da bi se izognili prekinitvi ribolovnih dejavnosti in zagotovili preživljanje ribičev Unije, bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2019. Da se državam članicam omogoči pravočasna uporaba te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati takoj po objavi –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa letne ribolovne možnosti, ki so za leti 2019 in 2020 na voljo za ribiška plovila Unije za staleže rib nekaterih globokomorskih vrst v vodah Unije in nekaterih vodah zunaj Unije, za katere se zahtevajo omejitve ulova.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.    V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)„celotni dovoljeni ulov“ (TAC) pomeni:

(i) za ribolov, za katerega velja izjema od obveznosti iztovarjanja iz člena 15(4)–(7) Uredbe (EU) št. 1380/2013, količino rib, ki se lahko iz posameznega staleža iztovori vsako leto;

(ii) pri vseh drugih vrstah ribolova količino rib, ki se lahko iz posameznega staleža ulovi vsako leto;

(b)„kvota“ pomeni delež TAC, ki je dodeljen Uniji ali državi članici;

(c)„mednarodne vode“ pomenijo vode, ki so zunaj suverenosti ali jurisdikcije katere koli države;

(d)„analitična ocena“ pomeni količinske ocene trendov v danem staležu na podlagi podatkov o biologiji in izkoriščanju staleža, ki so bile v znanstvenem pregledu označene kot dovolj kakovostne za pripravo znanstvenega mnenja o možnostih za prihodnje ulove.

2.    V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve con:

(a)cone ICES (Mednarodni svet za raziskovanje morja) pomenijo geografska območja, določena v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 9 ;

(b)cone CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni osrednji Atlantik) pomenijo geografska območja, določena v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 10 .

Člen 3

TAC in dodelitve

TAC za globokomorske vrste, ki jih ulovijo ribiška plovila Unije v vodah Unije ali v nekaterih vodah zunaj Unije, dodelitev takih TAC državam članicam ter po potrebi pogoji, ki so s tem funkcionalno povezani, so določeni v Prilogi.

Člen 4

TAC, ki jih določijo države članice

1.    TAC za črnega morskega meča na območju CECAF 34.1.2 določi Portugalska.

2.    TAC, ki ga določi Portugalska:

(a)so skladni z načeli in predpisi skupne ribiške politike, predvsem z načelom trajnostnega izkoriščanja staleža, in

(b)privedejo do:

(i) če je analitična ocena na voljo, izkoriščanja staleža, ki se, kolikor je mogoče, sklada z največjim trajnostnim donosom od leta 2019 naprej; ali

(ii) če analitična ocena ni na voljo ali je nepopolna, izkoriščanja staleža v skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva.

3.    Portugalska vsako leto uporabe te uredbe do 15. marca Komisiji predloži naslednje informacije:

(a) sprejete TAC;

(b) podatke, ki jih zbere in oceni Portugalska ter na katerih temelji sprejeti TAC;

(c) podrobnosti o tem, kako sprejeti TAC izpolnjuje zahteve iz odstavka 2.

Člen 5

Posebne določbe o dodelitvah ribolovnih možnosti

1.    Dodelitev ribolovnih možnosti državam članicam, kot je določena v tej uredbi, ne posega v:

(a)izmenjave, izvedene v skladu s členom 16(8) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(b)odbitke in ponovne dodelitve v skladu s členom 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 11 ;

(c)ponovne dodelitve v skladu s členom 12(7) Uredbe (EU) 2017/2403 12 ;

(d)dodatna iztovarjanja, dovoljena na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96 in člena 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(e)količine, ki so bile zadržane v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 847/96 in členom 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013;

(f)odbitke na podlagi členov 105, 106 in 107 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

2.    Staleži, za katere velja previdnostni ali analitski TAC, so za namene upravljanja TAC in kvot iz leta v leto iz Uredbe (ES) št. 847/96 določeni v Prilogi k tej uredbi.

3.    Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se uporablja za staleže, za katere velja previdnostni TAC, člen 3(2) in (3) ter člen 4 navedene uredbe pa za staleže, za katere velja analitski TAC, razen kadar je drugače določeno v Prilogi k tej uredbi.

4.    Člena 3 in 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporabljata, kadar država članica uporabi vsakoletno prilagodljivost, določeno v členu 15(9) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

1.    Ulov, za katerega ne velja obveznost iztovarjanja iz člena 15 Uredbe (EU) št. 1380/2013, se obdrži na krovu ali iztovori le, če:

(a)so ulov opravila plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, ki ima kvoto, in ta kvota ni izčrpana ali

(b)je ulov sestavljen iz deleža kvote Unije, ki državam članicam ni bil dodeljen s kvotami, in ta kvota Unije ni izčrpana. 

Člen 7

Prepoved

Ribiškim plovilom Unije je prepovedano loviti, obdržati na krovu, pretovarjati ali iztovarjati oranžno sluzoglavko (Hoplostethus atlanticus) v vodah Unije in mednarodnih vodah podobmočij ICES 1–10, 12 in 14.

Člen 8

Prenos podatkov

Kadar države članice na podlagi členov 33 in 34 Uredbe (ES) št. 1224/2009 Komisiji pošljejo podatke v zvezi z iztovarjanjem količin ulovljenih staležev, uporabijo oznake staležev, določene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-Advice.aspx.
(2)    Uredba Sveta (EU) 2016/2285 z dne 12. decembra 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2017 in 2018 in o spremembi Uredbe (EU) 2016/72 (UL L 344, 17.12.2016, str. 32).
(3)    Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o stanju skupne ribiške politike in posvetovanju o ribolovnih možnostih za leto 2019 (COM(2018) 452 final).
(4)     https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_sl.  
(5)    Uredba Sveta (EU) 2016/2285 z dne 12. decembra 2016 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2017 in 2018 in o spremembi Uredbe (EU) 2016/72 (UL L 344, 17.12.2016, str. 32).
(6)    Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).
(7)    Uredba Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in kvot iz leta v leto (UL L 115, 9.5.1996, str. 3).
(8)    Sporazum o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (UL L 189, 3.7.1998, str. 16).
(9)    Uredba (ES) št. 218/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (UL L 87, 31.3.2009, str. 70).
(10)    Uredba (ES) št. 216/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven severnega Atlantika (UL L 87, 31.3.2009, str. 1).
(11)    Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).
(12)    Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347; 28.12.2017, str. 81). 
Top

Bruselj, 9.10.2018

COM(2018) 676 final

PRILOGA

k

predlogu za uredbo Sveta

o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Unije za določene staleže globokomorskih rib za leti 2019 in 2020


PRILOGA

Če ni drugače določeno, so sklici na ribolovna območja sklici na območja ICES.

DEL 1
Opredelitev vrst in skupin vrst

1.    Na seznamu iz dela 2 te priloge so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrst; edina izjema so globokomorski morski psi, ki so na začetku navedenega seznama. Za namene te uredbe je v nadaljevanju prikazana primerjalna tabela s splošnimi in latinskimi imeni:

Splošno ime

Tričrkovna oznaka

Znanstveno ime

Črni morski meč

BSF

Aphanopus carbo

Sluzoglavke

ALF

Beryx spp.

Okroglonosi repak

RNG

Coryphaenoides rupestris

Čebulastooki repak

RHG

Macrourus berglax

Okati ribon

SBR

Pagellus bogaraveo2.    V tej uredbi izraz „globokomorski morski psi“ pomeni vrste, ki so na naslednjem seznamu:

Splošno ime

Tričrkovna oznaka

Znanstveno ime

Globokomorske morske mačke

API

Apristurus spp.

Ovratničarski šesteroškrgar

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Globokomorski trnež

CWO

Centrophorus spp.

Portugalski morski pes

CYO

Centroscymnus coelolepis

Morski pes vrste Centroscymnus crepidater

CYP

Centroscymnus crepidater

Črna morska mačka

CFB

Centroscyllium fabricii

Kljunati morski pes

DCA

Deania calcea

Temni morski pes

SCK

Dalatias licha

Veliki svetilec

ETR

Etmopterus princeps

Črni svetilec

ETX

Etmopterus spinax

Morska mačka vrste Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Morski pes šesteroškrgar

SBL

Hexanchus griseus

Morski pes vrste Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

Morski pes vrste Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

Grenlandski morski pes

GSK

Sonmnousus microcephalus

DEL 2
Letne ribolovne možnosti (v tonah žive teže)

Vrsta:

globokomorski morski psi  

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 5, 6, 7, 8 in 9

 

 

 

(DWS/56789-)

Leto

2019

2020

 

Previdnostni TAC.

Unija

pm

pm

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

TAC

pm

pm

 

 

Vrsta:

globokomorski morski psi  

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območja 10

 

 

 

 

 

(DWS/10-)

Leto

2019

2020

 

Previdnostni TAC.

Portugalska

pm

pm

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Unija

pm

pm

TAC

pm

pm

 

 

Vrsta:

globokomorski morski psi, Deania hystricosa in Deania profundorum

Cona:

mednarodne vode območja 12

 

 

 

 

 

 

(DWS/12INT-)

 

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Irska

pm

pm

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Španija

pm

pm

Francija

pm

pm

Združeno kraljestvo

pm

pm

Unija

pm

pm

TAC

pm

 

pm

 

 

Vrsta:

globokomorski morski psi

Cona:

 vode Unije območij CECAF 34.1.1, 34.1.2 in 34.2

 

 

 

 

 

 

(DWS/F3412C)

 

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC. 

Unija

pm

pm

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

 

TAC

pm

 

pm

 

Vrsta:

črni morski meč 

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 5, 6, 7 in 12

 

Aphanopus carbo 

(BSF/56712-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Nemčija

27

27

Estonija

13

13

Irska

68

68

Španija

136

136

Francija

1912

1912

Latvija

89

89

Litva

1

1

Poljska

1

1

Združeno kraljestvo

136

136

Drugo

7

(1)

7

(1)

Unija

2 390

2 390

TAC

2 390

2 390

(1)

Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

Vrsta:

črni morski meč 

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 8, 9 in 10

 

Aphanopus carbo 

(BSF/8910-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Španija

9

9

Francija

22

22

Portugalska

2 801

2 801

Unija

2 832

2 832

TAC

2 832

 

2 832

 

 

Vrsta:

črni morski meč

Cona:

 vode Unije in mednarodne vode območja CECAF 34.1.2

 

Aphanopus carbo 

(BSF/C3412-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Uporablja se člen 4 te uredbe.

Portugalska

Se določi naknadno.

Se določi naknadno.

Unija

Se določi naknadno.

(1)

Se določi naknadno.

(1)

TAC

Se določi naknadno.

(1)

Se določi naknadno.

(1)

(1)

Določena pri isti količini, kot je kvota Portugalske.

Vrsta:

sluzoglavke 

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 in 14

 

Beryx spp. 

(ALF/3X14-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Irska

7(1)

7(1)

Španija

51(1)

51(1)

Francija

14(1)

14(1)

Portugalska

145(1)

145(1)

Združeno kraljestvo

7(1)

7(1)

Unija

224(1)

224(1)

TAC

224(1)

 

224(1)

 

 

(1)

Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

Vrsta:

okroglonosi repak

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območja 3

 

Coryphaenoides rupestris

 

(RNG/03-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Danska

48

(1)(2)

48

(1)(2)

Nemčija

0

(1)(2)

0

(1)(2)

Švedska

2

(1)(2)

2

(1)(2)

Unija

50

(1)(2)

50

(1)(2)

TAC

50

(1)(2)

50

(1)(2)

(1)

Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen. 

(2)

Usmerjeni ribolov čebulastookega repaka ni dovoljen. Prilov čebulastookega repaka (RHG/03-) je treba všteti v to kvoto. Prilov ne sme preseči 1 % kvote.

Vrsta:

okroglonosi repak

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 5b, 6 in 7

 

Coryphaenoides rupestris 

(RNG/5B67-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Nemčija

5

(1)(2)

5

(1)(2)

Estonija

36

(1)(2)

36

(1)(2)

Irska

160

(1)(2)

160

(1)(2)

Španija

40

(1)(2)

40

(1)(2)

Francija

2 028

(1)(2)

2 028

(1)(2)

Litva

46

(1)(2)

46

(1)(2)

Poljska

23

(1)(2)

23

(1)(2)

Združeno kraljestvo

119

(1)(2)

119

(1)(2)

Drugo

5

(1)(2)(3)

5

(1)(2)(3)

Unija

2 462

(1)(2)

2 462

(1)(2)

TAC

2 462

(1)(2)

2 462

(1)(2)

(1)

Največ 10 % vsake kvote se lahko lovi v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 8, 9, 10, 12 in 14 (RNG/*8X14- za prilov okroglonosega repaka; RHG/*8X14- za prilov čebulastookega repaka).

(2)

Usmerjeni ribolov čebulastookega repaka ni dovoljen. Prilov čebulastookega repaka (RHG/5B67-) je treba všteti v to kvoto. Prilov ne sme preseči 1 % kvote.

(3)

Izključno za prilov. Usmerjeni ribolov ni dovoljen.

.

Vrsta:

okroglonosi repak

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 8, 9, 10, 12 in 14

 

Coryphaenoides rupestris 

(RNG/8X14-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Nemčija

15

(1)(2)

15

(1)(2)

Irska

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Španija

1 638

(1)(2)

1 638

(1)(2)

Francija

76

(1)(2)

76

(1)(2)

Latvija

26

(1)(2)

26

(1)(2)

Litva

3

(1)(2)

3

(1)(2)

Poljska

513

(1)(2)

513

(1)(2)

Združeno kraljestvo

7

(1)(2)

7

(1)(2)

Unija

2 281

(1)(2)

2 281

(1)(2)

TAC

2 281

(1)(2)

2 281

(1)(2)

(1)

Največ 10 % vsake kvote se lahko lovi v vodah Unije in mednarodnih vodah območij 5b, 6 in 7 (RNG/*5B67- za prilov okroglonosega repaka; (RHG/*5B67-) za prilov čebulastookega repaka).

(2)

Usmerjeni ribolov čebulastookega repaka ni dovoljen. Prilov čebulastookega repaka (RHG/8X14-) je treba všteti v to kvoto. Prilov ne sme preseči 1 % kvote.

Vrsta:

okati ribon 

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območij 6, 7 in 8

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/678-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Irska

3

(1)

2

(1)

Španija

84

(1)

68

(1)

Francija

4

(1)

3

(1)

Združeno kraljestvo

10

(1)

8

(1)

Drugo

3

(1)

2

(1)

Unija

104

(1)

83

(1)

TAC

104

(1)

83

(1)

(1)

Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

Vrsta:

okati ribon 

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območja 9(1)

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/9-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Španija

117

117

Portugalska

32

32

Unija

149

149

TAC

149

149

(1)

Ulovi na območju GFCM 37.1.1 se kljub temu sporočijo (SBR/F3711). Ulovi na območju CECAF 34.1.11 se kljub temu sporočijo (SBR/F34111).

Vrsta:

okati ribon 

Cona:

vode Unije in mednarodne vode območja 10

 

Pagellus bogaraveo 

(SBR/10-)

Leto

2019

2020

Previdnostni TAC.

Španija

5

5

Portugalska

566

566

Združeno kraljestvo

5

5

Unija

576

576

TAC

576

 

576

 

 

 

 

 

 

 

 

Top