EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018DC0628

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU ENAJSTO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU PRORAČUNSKO LETO 2017

COM/2018/628 final

Bruselj, 14.9.2018

COM(2018) 628 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

ENAJSTO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADUPRORAČUNSKO LETO 2017

{SWD(2018) 405 final}


KAZALO

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2017

4.IZVAJANJE NAMENSKIH PREJEMKOV ZA EKJS

Priloge (glej ločeni dokument):

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3-I

Priloga 3-II

Priloga 4

Proračunski postopek za leto 2017 – odobritve EKJS

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2017

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2017. Namenski prejemki. C4

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2017. Namenski prejemki. C5

Izvrševanje proračuna EKJS po členih in državah članicah – proračunsko leto 2017

Opomba: Temu poročilu je priložen podroben delovni dokument služb Komisije. Celotno besedilo tega delovnega dokumenta (v angleščini) in priložene preglednice (v angleščini) bodo na voljo tudi na spletišču Europa, in sicer na spletni strani GD za kmetijstvo ( https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf_sl ).

 

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK 1

1.1.Predlog proračuna za leto 2017 in dopolnilno pismo št. 1/2017

Komisija je predlog proračuna za leto 2017 sprejela in ga 18. julija 2016 predložila proračunskemu organu. Odobritve za prevzem obveznosti, predlagane za EKJS, so skupaj znašale 42 937,6 milijona EUR.

Svet je svoje stališče o predlogu proračuna za leto 2017 sprejel 12. septembra 2016 in odobritve za prevzem obveznosti za EKJS zmanjšal za 177,1 milijona EUR. Evropski parlament je svoje stališče sprejel 26. oktobra 2016 in odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v primerjavi s predlogom proračuna povečal za 600,0 milijona EUR.

Komisija je 17. oktobra 2016 sprejela dopolnilno pismo št. 1 k predlogu proračuna za leto 2017 in potrebe po obveznostih v primerjavi s predlogom proračuna povečala za 527,0 milijona EUR. Vendar so bile te dodatne potrebe v celoti nadomeščene s povečanimi namenskimi prejemki, ki naj bi bili na voljo v letu 2017. Zato so zahtevane odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v dopolnilnem pismu ostale nespremenjene v primerjavi s predlogom proračuna.

1.2.Sprejetje proračuna za leto 2017

Spravni odbor, sestavljen iz poslancev Evropskega parlamenta in članov Sveta, se je o skupnem besedilu dogovoril 28. novembra 2016. Evropski parlament je proračun za leto 2017 za sprejetega razglasil 1. decembra 2016. Skupne odobritve za prevzem obveznosti za EKJS so v proračunu znašale 42 612,6 milijona EUR, odobritve plačil pa 42 563,0 milijona EUR.

Razlika med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil nastane, ker so za nekatere ukrepe, ki jih neposredno izvaja Komisija, uporabljena diferencirana sredstva. Ti ukrepi se v glavnem nanašajo na ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov in strategijo politike ter usklajevalne ukrepe za kmetijstvo.

Pri izglasovanih odobritvah za prevzem obveznosti za EKJS za področje politike 05, ki so znašale 42 612,6 milijona EUR, je bil znesek v višini 2 806,8 milijona EUR predviden za intervencije na kmetijskih trgih iz poglavja 05 02, znesek v višini 39 661,7 milijona EUR za neposredna plačila iz poglavja 05 03, znesek v višini 85,3 milijona EUR za revizijo odhodkov za kmetijstvo iz poglavja 05 07, znesek v višini 48,6 milijona EUR pa za strategijo in usklajevanje politike iz poglavja 05 08.

Več podrobnosti o tem je v Prilogi 1.

Odobritve za EKJS za člena 05 01 04 (odhodki za podporo) in 05 08 09 (operativna tehnična pomoč) so se pozneje med proračunskim letom 2017 s spremembo proračuna št. 6 zmanjšale za 0,9 milijona EUR oziroma 1,0 milijona EUR.

1.3.Namenski prejemki za EKJS 2

V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1306/2013 o financiranju skupne kmetijske politike 3 so prihodki, ki izvirajo iz finančnih popravkov na podlagi sklepov o finančni potrditvi ali potrditvi skladnosti, iz nepravilnosti in iz dajatev na mleko, določeni kot namenski prejemki za financiranje odhodkov EKJS. Namenski prejemki se lahko v skladu s temi pravili uporabijo za financiranje katerih koli odhodkov EKJS. Če se del teh prihodkov ne porabi, se neporabljeni del samodejno prenese v naslednje proračunsko leto.

Ob pripravi proračuna za leto 2017 je bila pripravljena ocena prihodkov tako za znesek, ki naj bi se po pričakovanjih zbral med proračunskim letom 2017, kot tudi za znesek, ki naj bi se po pričakovanjih prenesel iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017. Ta ocena je znašala 2 732 milijonov EUR in jo je proračunski organ upošteval pri sprejetju proračuna za leto 2017. Zlasti:

   prihodki, ki izhajajo iz popravkov pri potrditvi skladnosti in iz nepravilnosti, so bili ocenjeni na 1 278 milijonov EUR oziroma 152 milijonov EUR, pri čemer prejemki iz dajatev na mleko niso bili več ocenjeni. Tako je bil skupni znesek namenskih prejemkov, ki naj bi se po pričakovanjih zbrali med proračunskim letom 2017, ocenjen na 1 430 milijonov EUR;

   namenski prejemki, ki naj bi se po pričakovanjih prenesli iz proračunskega leta 2016 v proračunsko leto 2017, pa so bili ocenjeni na 1 302 milijona EUR.

V proračunu za leto 2017 so bili ti prvotno ocenjeni prihodki v višini 2 732 milijonov EUR namenjeni dvema shemama, in sicer:

400 milijonov EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave;

2 332 milijonov EUR za shemo osnovnega plačila (neposredna plačila).

Za navedeni shemi skupni znesek izglasovanih odobritev proračunskega organa in namenskih prejemkov ustreza skupni oceni razpoložljivih odobritev v višini:

855 milijonov EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave;

17 628 milijonov EUR za shemo osnovnega plačila (neposredna plačila).

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV 

2.1.Upravljanje odobritev 

2.1.1.Odobritve, ki so na voljo za proračunsko leto 2017 

v EUR

Odhodkovni del proračuna (1)

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Del proračuna, ki se nanaša na prihodke (namenski prejemki) (2)

Napovedi

1. Začetne odobritve za EKJS, od tega:

42 612 572 079,00

42 562 967 974,00

1. Sklepi o potrditvi

1 278 000 000,00

1a. Odobritve v okviru deljenega upravljanja

42 490 000 000,00

42 490 000 000,00

2. Nepravilnosti

152 000 000,00

1b. Odobritve v okviru neposrednega upravljanja

122 572 079,00

72 967 974,00

3. Presežna dajatev od proizvajalcev mleka

2. Sprememba proračuna

–1 900 000,00

–1 900 000,00

Napoved namenskih prejemkov skupaj

1 430 000 000,00

3. Prerazporeditve v/iz EKJS v zadevnem letu

–2 640 390,66

4. Končne odobritve za EKJS, od tega:

42 610 672 079,00

42 558 427 583,34

4a. Odobritve v okviru deljenega upravljanja

42 489 315 000,00

42 489 315 000,00

4b. Odobritve v okviru neposrednega upravljanja

121 357 079,00

69 112 583,34

(1)    Odobritve, vnesene v proračun za leto 2017 po odbitku pričakovanih namenskih prejemkov, ki naj bi se zbrali v letu 2017, in tistih, ki so bili preneseni iz leta 2016 v leto 2017 v skladu s členom 14 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Zadeva samo sveže odobritve (C1 plus C4), tj. brez zneskov prenosa (dobropisi C2 za povračilo neporabljene rezerve za krizne razmere v kmetijskem sektorju za leto 2016 in namenskih prejemkov C5 iz presežka EKJS).

(2)    Namenski prejemki: namenski prejemki, ki naj bi se zbrali. Zneski prihodkov niso vpisani v vrstico prihodkov (p.m.), vendar je napovedani znesek naveden v proračunskih opombah.

2.1.2.Izvršitev odobritev, ki so na voljo za proračunsko leto 2017:

v EUR

Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izvrševanje odobritev plačil

Deljeno upravljanje (1)

44 639 387 611,79

44 639 387 611,79

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

119 428 161,33

58 396 372,68

Skupaj

44 758 815 773,12

44 697 783 984,47

(1) Znesek prevzetih obveznosti. Obveznosti in plačila, od katerih je odštet znesek namenskih prejemkov v višini 1 482 465 754,02 EUR (glej točko 4 in Prilogo 3-I), ki so bili prejeti za deljeno upravljanje: 43 156 921 857,77 EUR.

Za proračunsko leto 2017 je znesek dejansko porabljenih odobritev za prevzem obveznosti znašal 44 758 815 773,12 EUR, znesek dejansko porabljenih odobritev plačil pa 44 697 783 984,47 EUR.

Izplačani znesek (43 153 914 666,63 EUR) v okviru deljenega upravljanja je bil nižji od 43 156 921 857,77 EUR zaradi zneskov za Poljsko, katerih plačila so bila začasno prekinjena.

2.1.3.Proračunsko izvrševanje izglasovanih odobritev – odhodki Komisije v okviru neposrednega upravljanja 

v EUR

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Prenosi v leto 2018 (2)

Odobritve (C1) (1)

121 357 079,00

69 112 583,34

Izvrševanje (C1)

119 428 161,33

47 177 737,98

17 671 686,06

Črtane odobritve

1 928 917,67

4 263 159,30

(1) C1 označuje izglasovane proračunske odobritve. Ta znesek vključuje prerazporeditve iz „deljenega upravljanja“ v znesku 685 000,00 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, prerazporeditve „iz“ EKJS v skupnem znesku –2 986 000,00 EUR za odobritve plačil, prerazporeditve v EKJS v skupnem znesku 345 609,34 EUR za odobritve plačil ter spremembo proračuna v višini –1 900 000,00 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil.

(2) Prenos v leto 2018 samo za nediferencirana sredstva.

Razpoložljive odobritve za prevzem obveznosti za odhodke v okviru neposrednega upravljanja v proračunu za leto 2017 so znašale 121,4 milijona EUR. V letu 2017 so bile prevzete obveznosti v višini 119,4 milijona EUR. Razlika v teh odobritvah, ki je znašala 1,9 milijona EUR, se je črtala.

Večina odobritev za prevzem obveznosti za EKJS za odhodke Komisije v okviru neposrednega upravljanja je diferenciranih sredstev.

Samodejni prenos v leto 2018, ki se nanaša samo na nediferencirana sredstva, znaša 17,7 milijona EUR.

2.2.Mesečna plačila 

2.2.1.Mesečna plačila državam članicam v okviru deljenega upravljanja

2.2.1.1.Mesečna plačila za pokrivanje odhodkov

Člen 18(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa, da „Komisija izvrši mesečna plačila za odhodke, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije [držav članic] v referenčnem mesecu“. Mesečna plačila se vsaki državi članici izplačajo najpozneje tretji delovni dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili odhodki izvršeni.

Mesečna plačila so povračilo neto odhodkov (po odbitku prihodkov), ki so bili že izvršeni, in so na voljo na podlagi mesečnih izjav, ki jih pošiljajo države članice 4 . Preverjanja in popravki mesečnega knjiženja odhodkov in prihodkov se opravljajo na podlagi teh izjav. Poleg tega bodo ta plačila postala dokončna, potem ko bo Komisija opravila preverjanja v okviru postopka računovodske potrditve obračunov.

Plačila, ki so jih države članice izvršile od 16. oktobra 2016 do 15. oktobra 2017, so zajeta v sistemu za mesečna plačila.

Skupni neto znesek izvršenih mesečnih plačil za proračunsko leto 2017 je po odbitku popravkov na podlagi postopka potrditve in drugih popravkov znašal 43 156 921 857,77 EUR. Ob upoštevanju zneskov, katerih plačila so bila začasno prekinjena, je bilo izplačanih samo 43 153 914 666,63 EUR.

2.2.1.2.Sklepi o mesečnih plačilih za leto 2017

Za proračunsko leto 2017 je Komisija sprejela dvanajst sklepov o mesečnih plačilih. Poleg tega je bil decembra 2017 sprejet dodaten sklep o mesečnem plačilu, s katerim so bila že odobrena mesečna plačila prilagojena skupnim odhodkom za navedeno proračunsko leto.

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2017

3.1.Poraba proračunskih odobritev za EKJS

Izvrševanje proračuna je doseglo znesek 44 758,8 milijona EUR 5 . Ta odhodek je bil financiran iz začetnih proračunskih odobritev ter z uporabo zneska namenskih prejemkov za področje politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja, sestavljenega iz celotnega zneska 1 304,0 milijona EUR, prenesenega iz leta 2016, in dela namenskih prejemkov, zbranih leta 2017, v višini 879,2 milijona EUR od skupno 1 482,5 milijona EUR.

Na področju politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja so odhodki za tržne ukrepe znašali 3 001,1 milijona EUR, odhodki za neposredna plačila pa
41 551,2 milijona EUR.

Za podrobne informacije o izvrševanju proračuna po področjih politike glej Prilogo 2.

V Prilogi 4 je prikazana razčlenitev odhodkov za tržne ukrepe, neposredna plačila in revizijo odhodkov za kmetijstvo po členih in državah članicah.

3.2.Pripombe k izvrševanju proračuna EKJS za leto 2017

V nadaljevanju je na podlagi podrobnih podatkov iz prilog 2, 3-I in 3-II za najpomembnejše sektorje predstavljeno kratko pojasnilo o izvrševanju proračunskih odobritev za EKJS za leto 2017 in uporabi namenskih prejemkov, ki so bili na voljo v letu 2017.

3.2.1.Poglavje 05 02: Intervencije na kmetijskih trgih

3.2.1.1.Uvod

Skupna plačila za to poglavje so v letu 2017 znašala 3 001,1 milijona EUR, financirala pa so se z izglasovanimi odobritvami v višini 2 805,0 milijona EUR in namenskimi prejemki v višini 196,2 milijona EUR. S slednjimi so se krili odhodki, ki so nastali v sektorju sadja in zelenjave (za podrobne informacije glej točko 3.2.1.2). Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami iz drugih proračunskih vrstic v okviru EKJS. Pri tržnih ukrepih, pri katerih proračunske odobritve niso bile porabljene v celoti, so se razpoložljive odobritve prerazporedile v druge proračunske postavke za potrebno kritje dodatnih odhodkov.

3.2.1.2.Člen 05 02 08: Sadje in zelenjava 

V proračunu za leto 2017 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 1 061,5 milijona EUR. Proračunski organ je izglasoval odobritve v višini 661,5 milijona EUR, ker je upošteval ocenjene namenske prejemke za ta sektor v višini 400 milijonov EUR. Poleg tega je bilo 137,8 milijona EUR prerazporejenih iz drugih proračunskih vrstic istega poglavja. Odhodki držav članic so leta 2017 znašali 995,4 milijona EUR. Ostanek neporabljenih namenskih prejemkov v višini 203,8 milijona EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2018 za kritje potreb navedenega leta.

3.2.1.3.Člen 05 02 09: Proizvodi sektorja za pridelavo grozdja 

V proračunu za leto 2017 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 1 076 milijonov EUR. Premajhna poraba v višini 64,2 milijona EUR v primerjavi z napovedanimi proračunskimi potrebami za leto 2017 je bila posledica nižjih odhodkov nekaterih držav članic za promocijo, prestrukturiranje in naložbene dele njihovih nacionalnih vinogradniških programov.

3.2.1.4.Člen 05 02 10: Spodbujanje

Kar zadeva plačila držav članic za promocijske ukrepe, je bila premajhna poraba v višini 13,2 milijona EUR v primerjavi z napovedanimi proračunskimi potrebami za leto 2017 posledica nižjih odhodkov nekaterih držav članic za njihove promocijske programe, ki jih je odobrila Komisija, v primerjavi z odhodki, predvidenimi za te programe v proračunu za leto 2017.

Kar zadeva neposredna plačila Evropske unije, je Komisija prevzela obveznosti za celotni znesek (52,5 milijona EUR), ki je za ta plačila predviden v proračunu za leto 2017.

3.2.1.5.Člen 05 02 11: Drugi rastlinski proizvodi/ukrepi

Odhodki so znašali 99 % proračunskih potreb za leto 2017 v višini 239,4 milijona EUR, napovedanih za ta proračunski člen.

3.2.1.6.Člen 05 02 12: Mleko in mlečni izdelki

V proračunu za leto 2017 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 607,7 milijona EUR. Odhodki držav članic so leta 2017 znašali 468,0 milijona EUR. Vse sheme, financirane v okviru tega člena, so se izvajale v premajhnem obsegu v primerjavi z ocenjenimi potrebami, predvidenimi v proračunu za leto 2017.

1.1.1.1.Člen 05 02 13: Goveje in telečje meso 

V proračunu za leto 2017 odobritve niso bile predvidene, medtem ko so odhodki držav članic leta 2017 znašali 23,6 milijona EUR. Prevelika poraba v tem členu je zrcalna slika premajhne porabe mleka in mlečnih izdelkov, ki je posledica uporabe usmerjene pomoči za živinorejske sektorje. Odhodki, prijavljeni za ta sektor, so se krili s prerazporeditvami iz odobritev, ki na voljo za ta ukrep v členu 05 02 12.

3.2.1.8.Člen 05 02 15: Prašičje meso, jajca in perutninsko meso ter čebelarski in drugi živalski izdelki

V proračunu za leto 2017 so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 34,0 milijona EUR. Odhodki držav članic so leta 2017 znašali 90,7 milijona EUR, financirali pa so se tako z izglasovanimi odobritvami kot s prerazporeditvami odobritev v višini 56,7 milijona EUR iz drugih proračunskih vrstic istega poglavja.

3.2.2.Poglavje 05 03: Neposredna plačila

Proračunsko leto 2017 je bilo drugo leto izvajanja vseh shem v okviru reformirane strukture neposrednih plačil, odločene z reformo SKP leta 2013. Skupna plačila za to poglavje proračuna za leto 2017 so znašala 41 551,2 milijona EUR. To vključuje znesek v višini 425,6 milijona EUR za povračilo neposrednih plačil kmetom v zvezi s finančno disciplino, financiran iz zneska v višini 433,1 milijona EUR, prenesenega iz leta 2016 (za podrobne informacije glej točko 3.2.2.3). Preostala izvedena plačila v višini 41 125,6 milijona EUR so se financirala z izglasovanimi odobritvami v višini 39 138,5 milijona EUR in z namenskimi prejemki v višini 1 987,0 milijona EUR. S slednjimi so se krili odhodki, ki so nastali za shemo osnovnega plačila. Neporabljene izglasovane odobritve so znašale 523,2 milijona EUR, kot je razvidno iz razlike med izglasovanimi odobritvami v višini 39 138,5 milijona EUR, ki so bile porabljene za povračilo državam članicam, in začetnimi izglasovanimi odobritvami v višini 39 661,7 milijona EUR, vključenimi v proračun za leto 2017. Te neporabljene izglasovane odobritve so bile znižane s prerazporeditvijo izglasovanih odobritev v višini 66,8 milijona EUR v druge dele proračuna EKJS. Poleg tega je bil neporabljeni znesek rezerve za krizne razmere (450,5 milijona EUR), ki je bila vzpostavljena na podlagi predlagane finančne discipline v letu 2017, prerazporejen v proračunski člen 05 03 09, da bi se znesek dejansko uporabljene finančne discipline (450,5 milijona EUR) lahko prenesel v leto 2018 za povračila zadevnim državam članicam (glej točko 3.2.2.4). Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2017, v višini 399,4 milijona EUR je bil prenesen v leto 2018. Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale izglasovane proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami izglasovanih odobritev iz drugih proračunskih postavk ali s prerazporeditvami namenskih prejemkov. Prav tako so se pri neposrednih plačilih, pri katerih proračunske odobritve niso bile porabljene v celoti, razpoložljive odobritve prerazporedile v druge proračunske vrstice v okviru EKJS za potrebno kritje dodatnih odhodkov.

3.2.2.1.Člen 05 03 01: Nevezana neposredna plačila

Glavne sheme, financirane z odobritvami iz tega člena, so shema enotnega plačila na površino, shema osnovnega plačila, plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, prerazporeditveno plačilo in plačilo za mlade kmete. Vsa pomoč v okviru shem pomoči iz tega člena se plača neodvisno od proizvodnje, vendar pod nekaterimi pogoji, npr. ob upoštevanju navzkrižne skladnosti. Proračunske potrebe v letu 2017 za nevezana neposredna plačila so znašale 35 523,8 milijona EUR in zanje je proračunski organ izglasoval odobritve v višini 33 191,8 milijona EUR, potem ko je upošteval namenske prejemke v višini 2 332,0 milijona EUR. Odhodki držav članic za vse sheme v tem členu so znašali 35 366,2 milijona EUR in tako za 2 174,4 milijona EUR presegli izglasovane odobritve. Ta znesek prijavljenih odhodkov je bil krit z namenskimi prejemki. Odhodki držav članic za nevezana neposredna plačila so ustrezali 99,6 % potreb, ki so bile v proračunu za leto 2017 predvidene za te sheme.

3.2.2.2.Člen 05 03 02: Druga neposredna plačila

Z odobritvami iz tega člena so se krili odhodki za „druga neposredna plačila“. To vključuje sheme, pri katerih še vedno lahko obstaja povezava med plačilom in proizvodnjo, in sicer pod točno določenimi pogoji in znotraj jasno opredeljenih meja. Zaradi reforme leta 2013 sta bili shemi, dodani v okviru tega člena, prostovoljna vezana podpora in shema za male kmete, iz več vrstic pa so se krila le sorazmerno manjša preostala plačila za potekle sheme.

Komisija je ocenila, da so za ta člen v letu 2017 potrebne odobritve v višini 6 019,3 milijona EUR. Odhodki držav članic so znašali 5 759,4 milijona EUR, kar je manj od odobritev, vnesenih v proračun.

3.2.2.3.Člen 05 03 09: Povračilo neposrednih plačil v zvezi s finančno disciplino

Proračunski organ temu členu ni dodelil nobenih odobritev. Ta člen je namenjen zbiranju izglasovanih odobritev brez prevzetih obveznosti, zlasti odobritev neporabljene rezerve za krizne razmere, da bi se prenesle v proračunsko leto N + 1 za financiranje povračila finančne discipline, uporabljene za neposredna plačila v zvezi s koledarskim letom N 6 .

Od zneska 433,1 milijona EUR, ki ustreza znesku finančne discipline, uporabljene v proračunskem letu 2016, in je bil prenesen v proračun za leto 2017 za povračilo, so države članice povrnile 425,6 milijona EUR. Razlika v višini 7,5 milijona EUR se je vrnila v proračun za leto 2017, da se na podlagi spremembe proračuna v naslednjem proračunskem letu povrne državam članicam.

3.2.2.4.Člen 05 03 10: Rezerva za krizne razmere v kmetijskem sektorju

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za obvladovanje večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo. Rezerva za krizne razmere se vzpostavi z uporabo znižanja neposrednih plačil prek mehanizma finančne discipline na začetku vsakega leta v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter členom 8 Uredbe (EU) št. 1307/2013 7 . Ta rezerva se določi z letnim zneskom v višini 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Za proračunsko leto 2017 je bil enakovredni znesek rezerve za krizne razmere v tekočih cenah 450,5 milijona EUR. V proračunskem letu 2017 rezerva ni bila uporabljena.

Za leto zahtevka 2016 je bila finančna disciplina izračunana izključno za vzpostavitev rezerve za krizne razmere v višini 450,5 milijona EUR. Vendar so se ob koncu proračunskega leta izglasovane odobritve brez prevzetih obveznosti, ki so ustrezale znesku dejansko uporabljene finančne discipline za leto zahtevka 2016 (ob upoštevanju neuporabljenega zneska iz rezerve za krizne razmere), prerazporedile v proračunski člen 05 03 09 za prenos v naslednje proračunsko leto za povračilo finančne discipline, naložene kmetom v koledarskem letu 2017.

3.2.3.Poglavje 05 07: Revizija odhodkov za kmetijstvo

3.2.3.1.Člen 05 07 01: Nadzor odhodkov za kmetijstvo

Ta člen vključuje ukrepe, sprejete za krepitev sredstev za preglede na kraju samem in za izboljšanje sistemov preverjanja, da se zmanjša tveganje goljufij in nepravilnosti v škodo proračuna Unije. Vključuje tudi odhodke za financiranje morebitnih računovodskih popravkov in popravkov v zvezi s skladnostjo v korist držav članic.

Evropska unija je neposredno financirala nakup satelitskih posnetkov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema v višini 11,3 milijona EUR in tako prevzela vse odobritve, predvidene v proračunu za leto 2017.

Popravki v korist držav članic po potrditvi skladnosti obračunov so bili precej večji od pričakovanih (125,3 milijona EUR namesto 25,0 milijona EUR, predvidenega v proračunu). Ta prevelika poraba je bila delno izravnana s popravki v korist držav članic po računovodski potrditvi obračunov, ki so bili precej manjši od pričakovanih (14,8 milijona EUR namesto 20,0 milijona EUR, predvidenega v proračunu).

3.2.3.2.Člen 05 07 02: Poravnava sporov

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov, za katere bi bila na podlagi odločitve sodišča lahko odgovorna Komisija, vključno s stroški poravnave odškodninskih zahtevkov in obresti. V proračunu za leto 2017 so bile predvidene odobritve v višini 29,0 milijona EUR, ni pa bil prijavljen noben odhodek. Zato so se te odobritve prerazporedile v druge postavke proračuna za leto 2017.

4.IZVAJANJE NAMENSKIH PREJEMKOV ZA EKJS 

Namenski prejemki, dejansko preneseni iz leta 2016 v leto 2017, so znašali 1 304,0 milijona EUR in so bili v skladu s členom 14 finančne uredbe v celoti porabljeni za financiranje odhodkov proračunskega leta 2017. Kot je prikazano v Prilogi 3-II, je ta znesek kril odhodke v višini 118,7 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave ter odhodke v višini 1 185,3 milijona EUR za shemo osnovnega plačila.

Kot je prikazano v Prilogi 3-I, so namenski prejemki, zbrani v letu 2017, znašali 1 482,5 milijona EUR in izhajali iz:

popravkov na podlagi postopka potrditve skladnosti v višini 1 348,0 milijona EUR,

prejemkov na podlagi nepravilnosti v višini 130,7 milijona EUR,

prejemkov iz dajatev na mleko v višini 3,7 milijona EUR.

Namenski prejemki, zbrani v letu 2017, so bili uporabljeni za kritje odhodkov za naslednje ukrepe:

77,5 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave;

801,7 milijona EUR za shemo osnovnega plačila (neposredna plačila).

Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2017, v višini 603,3 milijona EUR je bil samodejno prenesen v proračun za leto 2018 za financiranje proračunskih potreb v navedenem letu.

Za podrobne informacije glej prilogi 3-I in 3-II.

(1)      Ta postopek je predstavljen v Prilogi 1.
(2)    Ti zneski niso vpisani v proračunske vrstice prihodkov (člen 670 za namenske prejemke za EKJS) z navedbo „p.m.“ („pro memoria“), vendar je napovedani znesek omenjen v proračunskih opombah za ta člen.
(3)    UL L 347, 20.12.2013, str. 549.
(4)    Te mesečne izjave o odhodkih države članice pošljejo 12. dan v mesecu N+1.
(5)      Ta znesek vključuje povračilo finančne discipline v zvezi z rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju, preneseno iz proračunskega leta 2016.
(6)      Te odobritve se lahko prenesejo v skladu s členom 169(3) finančne uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 pa države članice povrnejo odobritve končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja finančna disciplina v skladu s členom 26(1)–(4) Uredbe.
(7)    UL L 347, 20.12.2013, str. 608.
Top

Bruselj, 14.9.2018

COM(2018) 628 final

PRILOGE

k

POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

ENAJSTO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU


PRORAČUNSKO LETO 2017

{SWD(2018) 405 final}