EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Mnenje Evropske centralne banke z dne 11. maja 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 251/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 11. maja 2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 23. novembra 2017 in 4. decembra 2017 prejela zahtevi Sveta Evropske unije oziroma Evropskega parlamenta za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

ECB je 20. novembra 2017 prejela zahtevi Sveta Evropske unije oziroma Evropskega parlamenta za mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (2) (v nadaljnjem besedilu: predlagana direktiva).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana uredba in predlagana direktiva vsebujeta določbe, ki vplivajo na temeljni nalogi Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), da opredeli in izvaja denarno politiko in podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov, v skladu s prvo in četrto alineo člena 127(2) Pogodbe ter na posebne naloge, ki se nanašajo na bonitetni nadzor kreditnih institucij in so prenesene na ECB, kakor je navedeno v členu 127(6) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Predlagana uredba in predlagana direktiva sta del celovitega svežnja predlogov za reformo Evropskega sistema finančnega nadzora, ki ga sestavljajo trije evropski nadzorni organi in Evropski odbor za sistemska tveganja (3). Ker se sveženj nanaša na različne naloge ESCB in ECB, ECB izdaja tri ločena mnenja. Zato je treba to mnenje brati v povezavi z Mnenjem CON/2018/12 z dne 2. marca 2018 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (4) ter Mnenjem CON/2018/19 z dne 11. aprila 2018 o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (5).

Splošne pripombe

ECB daje pripombe samo glede tistih delov predloga Komisije, ki so pomembni za izvajanje denarne politike v skladu s prvo alineo člena 127(2) Pogodbe, podpiranje nemotenega delovanja plačilnih sistemov v skladu s četrto alineo člena 127(2) Pogodbe ter posebne naloge, ki se nanašajo na bonitetni nadzor kreditnih institucij in so prenesene na ECB, kakor je navedeno v členu 127(6) Pogodbe.

ECB želi ponoviti, da so varne in učinkovite infrastrukture finančnega trga, zlasti klirinški sistemi za finančne instrumente, bistvene za izpolnjevanje temeljnih nalog ESCB v skladu s členom 127(2) Pogodbe in za uresničevanje njenega poglavitnega cilja, da ohranja stabilnost cen, v skladu s členom 127(1) Pogodbe (6).

Upoštevali bi lahko tudi vlogo ECB kot nadzornika kreditnih institucij v skladu s členom 127(6) PDEU v povezavi z Uredbo (EU) št. 1024/2013 (7). V tej zvezi velja spomniti, da je ECB močno pozdravila dejstvo, da daje predlog uredbe EMIR II ECB dva ločena glasova v kolegijih nadzornikov, in sicer enega v funkciji centralne banke izdajateljice in enega v funkciji bonitetnega nadzornika kreditnih institucij, ki so pomembni klirinški člani CNS (8).

ECB na splošno podpira cilj predlagane uredbe, da prispeva k nadaljnjemu razvoju in poglabljanju unije kapitalskih trgov (9). ECB meni, da je treba za doseganje dolgoročnega cilja, tj. poglobitve in povezovanja kapitalskih trgov EU, vsaj za nekatere segmente trga predvideti enoten nadzor. To je posebej pomembno za vseevropske subjekte in dejavnosti, da se zagotovi skladnost in enako izvrševanje pravil v vsej EU ter s tem prepreči uhajanje zaradi čezmejnih premikov dejavnosti (10). Kakor predlaga Komisija, bi bil lahko enoten nadzor upravičen tudi za izvajalce storitev sporočanja podatkov in upravljavce ključnih referenčnih vrednosti v okviru popolnoma delujoče unije kapitalskih trgov (11).

Posebne pripombe

1.   Vloga centralne banke izdajateljice pri vprašanjih glede CNS

1.1

ECB se strinja, da je treba pregledati strukturo upravljanja organa ESMA. Meni tudi, da je bistveno, da se med stalne člane odbora nadzornikov brez glasovalne pravice uvrsti en predstavnik ECB v okviru njenih pooblastil na področju denarne politike. S tem bi zagotovili učinkovito sodelovanje, usklajevanje in izmenjavo informacij med nadzornimi organi in ECB kot centralno banko izdajateljico, ki je odgovorna za euro, kar je ključno glede na predlagano večjo vlogo centralne banke izdajateljice po predlogu uredbe EMIR II (12). ECB pozdravlja predlagane spremembe v predlogu uredbe EMIR II, ki pojasnjujejo naloge, ki se prenašajo na izvršni odbor za CNS, katerega stalni član brez glasovalne pravice je ustrezna centralna banka izdajateljica (13).

1.2

Te spremembe so potrebne za jasno razmejitev izključnih pooblastil izvršnega odbora za CNS za odločanje o vprašanjih glede CNS in pooblastil izvršnega odbora ESMA v zvezi z vprašanji, ki se ne nanašajo na CNS. ECB glede na svojo udeležbo v izvršnem odboru za CNS v vlogi centralne banke izdajateljice meni, da bo to pojasnilo članicam ESCB omogočilo, da bodo tehtno in učinkovito udeležene pri odločanju in izmenjavi informacij o vprašanjih, ki so neposredno pomembna za izpolnjevanje temeljnih nalog ESCB in doseganje njegovega poglavitnega cilja, da ohranja stabilnost cen (14).

V Frankfurtu na Majni, 11. maja 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Mnenje CON/2018/12 Evropske centralne banke z dne 2. marca 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL C 120, 6.4.2018, str. 2). Vsa mnenja ECB so dostopna na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(5)  Mnenje CON/2018/19 Evropske centralne banke z dne 11. aprila 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(6)  Glej odstavek 4.1 Mnenja CON/2017/39 Evropske centralne banke z dne 4. oktobra 2017 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (UL C 385, 15.11.2017, str. 3).

(7)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(8)  Glej odstavek 1.1 Mnenja CON/2017/39.

(9)  Glej strani 1 in 18 prispevka Eurosistema k zeleni knjigi Komisije Oblikovanje unije kapitalskih trgov, februar 2015 (v nadaljnjem besedilu: prispevek Eurosistema k zeleni knjigi o uniji kapitalskih trgov), dostopno na spletni strani ECB.

(10)  Glej stran 18 prispevka Eurosistema k zeleni knjigi o uniji kapitalskih trgov.

(11)  Glej stran 18 prispevka Eurosistema k zeleni knjigi o uniji kapitalskih trgov.

(12)  Glej odstavek 7 Mnenja CON/2017/39. Glej tudi predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov, COM(2017) 208 final.

(13)  Glej Spremembo predloga v obravnavi za Uredbo o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (predlog Komisije za uredbo EMIR II), COM(2017) 539/F1, dostopno na spletni strani Komisije na naslovu www.ec.europa.eu.

(14)  Glej odstavek 2.1 Mnenja CON/2017/39.


Top