EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Mnenje Evropske centralne banke z dne 2. januarja 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 77/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 2. januarja 2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 24. marca 2017 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj se predlagana uredba nanaša na zbiranje statistike plačilne bilance, kar je naloga Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) v skladu s členom 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) in členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 (2), ki je pomembna za temeljne naloge ESCB, da opredeli in izvaja denarno politiko, opravlja devizne posle ter ima in upravlja uradne devizne rezerve držav članic, v skladu s prvo, drugo in tretjo alineo člena 127(2) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1

ECB pozdravlja cilj Komisije, da dodatno izboljša skladnost, kakovost in usklajenost evropske statistike podjetij, zlasti z zagotovitvijo statistike, ustrezne svojemu namenu, za oblikovanje in spremljanje politik Unije, ki vplivajo na podjetja, pri tem pa ohrani čim manjše breme poročanja za ta podjetja.

1.2

Zelo dobrodošel je tudi predviden odziv na manjkajoče zahteve po podatkih. ECB z veseljem ugotavlja predlagane izboljšave splošne razpoložljivosti informacij za storitveni sektor v okviru „kratkoročne statistike“, zlasti ker se bo pogostost zagotavljanja teh podatkov povečala s četrtletne na mesečno. Ta izboljšava izraža povečano pomembnost storitvenih panog, ki zdaj ustvarijo več kot dve tretjini bruto domačega proizvoda v euroobmočju. Dobro se povezuje tudi z zahtevami ECB (3), izraženimi v zadnjih letih, ter sklepi Sveta za ekonomske in finančne zadeve (4).

1.3

ECB predlaga, da se pri zahtevanih podatkih o gradnjah in njihovi razčlenitvi upošteva Priporočilo ESRB/2016/14 Evropskega odbora za sistemska tveganja (5), ki se nanaša na odpravljanje vrzeli v podatkih o nepremičninah. Zlasti je treba preučiti možnost, da se v predlagano uredbo vključijo podatki o začetih in dokončanih gradnjah ter podatki o stopnji nezasedenosti nepremičnin.

1.4

Člen 2 Uredbe (ES) št. 2533/98 dodeljuje ECB nalogo, da ob pomoči nacionalnih centralnih bank (NCB) od pristojnih nacionalnih organov ali neposredno od gospodarskih subjektov zbira statistične informacije, med drugim statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb. Zahteve ECB za statistično poročanje so določene v Smernici ECB/2011/23 Evropske centralne banke (6).

1.5

Statistika plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb je ključna za opravljanje temeljnih nalog ESCB po Pogodbi, tj. da opredeli in izvaja denarno politiko Unije, opravlja devizne posle ter ima in upravlja uradne devizne rezerve držav članic. Ta statistika je tudi v podporo pri ocenjevanju zunanjih ranljivosti in medsebojne povezanosti za namene finančne stabilnosti ter se uporablja pri kazalnikih v „prikazu tveganja“ Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) v skladu z nalogami ESRB po členu 3 Uredbe (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (7) in v „preglednici“ za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (8). Statistika plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb je del „Dodatnega posebnega standarda za objavljanje statističnih podatkov“ Mednarodnega denarnega sklada (MDS) ter je potrebna za „posvetovanje po členu IV“ z euroobmočjem in državami članicami euroobmočja v skladu s členom IV Statuta Mednarodnega denarnega sklada.

1.6

ECB ugotavlja, da so nekatere zahteve, ki bodo vključene v predlagano uredbo, zlasti četrtletna statistika mednarodne trgovine s storitvami, zdaj opredeljene v tabeli 2 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (9), enake zahteve pa so opredeljene tudi v tabeli 2 v Prilogi II k Smernici ECB/2011/23. V interesu splošne kakovosti evropske statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb, ki jo pripravljata evropski statistični sistem (ESS) in ESCB, je, da se taka skladnost ohrani. Prav tako je bistvenega pomena, da statistika plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ostane notranje skladna in celovita.

1.7

Ker se te zahteve delno izpolnjujejo na nacionalni ravni s pobudami za zbiranje podatkov, ki so jih razvile nacionalne centralne banke, ECB zelo pozdravlja člen 23 predlagane uredbe in vlogo, dodeljeno Odboru za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko, ustanovljenemu s Sklepom Sveta 2006/856/ES (10). Splošneje, treba je zagotoviti tesno sodelovanje med ESCB in ESS pri opredelitvi, spreminjanju ali posodabljanju teh zahtev in vseh drugih zahtev v zvezi s statistiko podjetij (npr. da se obravnavajo potrebe po podatkih na področju „globalizacije“), ki bi neposredno ali posredno vplivale na pripravo statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb.

1.8

Izvedbena pooblastila za natančno opredelitev zahtev po podatkih

Člen 7 predlagane uredbe pooblašča Komisijo za sprejetje izvedbenih aktov, v katerih se podrobneje opredelijo nekateri elementi podatkov, ki jih je treba poslati. To vključuje temeljne metodološke vidike, kot je opredelitev ustrezne statistične enote in drugih veljavnih statističnih klasifikacij. V tej zvezi bo tako z vidika uporabnikov kot pripravljavcev statistike pomembno, da se zagotovi skladnost med zahtevami v zvezi z mednarodno trgovino s storitvami, opredeljenimi v predlagani uredbi, in zahtevami, opredeljenimi v Uredbi (ES) št. 184/2005. ECB želi zato poudariti pomembnost metodološke podobnosti in skladnosti obeh podatkovnih nizov.

1.9

ECB želi izpostaviti tudi pomembnost pravočasnega posvetovanja z ECB o vseh delegiranih in izvedbenih pravnih aktih, ki spadajo na področje iz njene pristojnosti, v skladu s prvo alineo člena 127(4) in členom 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije (11).

2.   Tehnične pripombe in predlogi sprememb besedila

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v ločenem tehničnem delovnem dokumentu. Tehnični delovni dokument je dostopen v angleščini na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 2. januarja 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Ukrepi, določeni v predlagani uredbi, bodo nadomestili ukrepe v 10 pravnih aktih, ki bodo razveljavljeni in so našteti v uvodni izjavi 36 predlagane uredbe.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8).

(3)  Pregled zahtev na področju splošne ekonomske statistike, Evropska centralna banka, 2004, dostopno na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(4)  Sklepi Sveta ECOFIN o statistiki EU, 2972. seja Sveta, Ekonomske in finančne zadeve, Bruselj, 10. november 2009, dostopno na naslovu www.consilium.europa.eu.

(5)  Priporočilo ESRB/2016/14 Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 31. oktobra 2016 o odpravljanju vrzeli v podatkih o nepremičninah (UL C 31, 31.1.2017, str. 1).

(6)  Smernica ECB/2011/23 Evropske centralne banke z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (UL L 65, 3.3.2012, str. 1).

(7)  Uredba (EU) št. 1092/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (UL L 331, 15.12.2010, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij (UL L 306, 23.11.2011, str. 25).

(9)  Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (UL L 35, 8.2.2005, str. 23).

(10)  Sklep Sveta 2006/856/ES z dne 13. novembra 2006 o ustanovitvi Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko (UL L 332, 30.11.2006, str. 21).

(11)  Glej tudi npr. odstavek 4 Mnenja ECB CON/2012/5 (UL C 105, 11.4.2012, str. 1); odstavek 8 Mnenja ECB CON/2011/44 (UL C 203, 9.7.2011, str. 3), in odstavek 4 Mnenja ECB CON/2011/42 (UL C 159, 28.5.2011, str. 10).


Top