Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017TA1206(35)

Poročilo o zaključnem računu Urada za evropsko pravosodno sodelovanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Eurojusta

OJ C 417, 6.12.2017, p. 218–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 417/218


POROČILO

o zaključnem računu Urada za evropsko pravosodno sodelovanje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Eurojusta

(2017/C 417/35)

UVOD

1.

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: Eurojust) s sedežem v Haagu je bil ustanovljen s Sklepom Sveta 2002/187/PNZ (1) za okrepitev boja proti težjim oblikam organiziranega kriminala. Njegov cilj je izboljševati koordinacijo čezmejnih preiskav in pregonov med državami članicami Evropske unije ter med državami članicami in državami nečlanicami.

2.

tabeli so predstavljeni ključni podatki o Eurojustu (2).

Tabela

Ključni podatki o Eurojustu

 

2015

2016

Proračun (v milijonih EUR)

33,8

43,5

Skupno število zaposlenih 31. decembra (3)

246

245

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3.

Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Eurojusta. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4.

Sodišče je revidiralo:

(a)

zaključni račun Eurojusta, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b)

zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5.

Po mnenju Sodišča zaključni račun Eurojusta za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6.

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7.

Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8.

V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Eurojusta je poslovodstvo odgovorno za pripravo in predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Eurojusta.

9.

Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Eurojusta, da nadaljuje s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10.

Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11.

Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Eurojusta brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.

12.

Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve zaključnega računa.

13.

Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Eurojusta za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14.

Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Eurojust sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15.

Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom Eurojusta, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (6).

16.

Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17.

Znesek prenesenih odobritev za naslov II (odhodki za podporne dejavnosti), za katere so bile prevzete obveznosti, je bil visok in je znašal 6 446 530 EUR ali 40 % (leta 2015: 1,6 milijona EUR ali 22 %). Ta znesek se nanaša predvsem na dela, ki trajajo preko konca leta, in nakupe, naročene v okviru priprave na selitev Eurojusta v nove prostore leta 2017 (4 867 482 EUR).

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

18.

Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 12. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik


(1)  UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(2)  Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Eurojusta je na voljo na njegovem spletišču: www.eurojust.europa.eu.

(3)  Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Eurojust.

(4)  Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

(5)  Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto

Pripomba Sodišča

Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni relevantno)

2011

Sodišče je v poročilu za proračunsko leto 2010 opozorilo, da bi bilo mogoče razmisliti o ponovni opredelitvi vlog in odgovornosti direktorja in kolegija Eurojusta, da bi odpravili prekrivanje odgovornosti, ki izhaja iz ustanovne uredbe. V letu 2011 niso bili sprejeti nobeni popravni ukrepi (1).

se izvaja

2015

Stopnja prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov II (upravni odhodki) in je znašala 1,6 milijona EUR ali 21 % (2014: 1,5 milijona EUR ali 20 %). Ti prenosi se nanašajo predvsem na posebne pogodbe za varnostne in gostinske storitve (0,3 milijon EUR), za projekte IKT, strojno opremo in vzdrževanje (0,6 milijon EUR) ter na svetovanje in projektne stroške za nove prostore (0,3 milijona EUR), pri čemer so bile obveznosti v višini 0,5 milijona EUR prevzete proti koncu leta in so se nanašale zlasti na storitve, ki se zagotovijo v letu 2016.

ni relevantno


(1)  Zakonodajalec novo uredbo o Eurojustu še obravnava.


ODGOVOR EUROJUSTA

18.

Eurojust sprejme dejstvo, da so prenosi v leto 2017 za naslov II razmeroma visoki, vendar pa se sklicuje na razlago Sodišča. Eurojust ostaja pozoren na to, da se prepreči vsak neupravičen prenos, ki ni neposredna posledica selitve v nove prostore, stalnih varnostnih zahtev in operativnih stroškov.


Top