EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0002

Predlog IZVEDBENI SKLEP SVETA o odobritvi Franciji, da sklene sporazum s Švico, ki vključuje določbe, ki odstopajo od člena 5 Direktive 2006/112/ES v zvezi z letališčem Bâle-Mulhouse

COM/2017/02 final - 2017/06 (NLE)

Bruselj, 10.1.2017

COM(2017) 2 final

2017/0006(NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o odobritvi Franciji, da sklene sporazum s Švico, ki vključuje določbe, ki odstopajo od člena 5 Direktive 2006/112/ES v zvezi z letališčem Bâle-Mulhouse


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

V skladu s členom 396 Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: direktiva o DDV) lahko Svet na predlog Komisije soglasno dovoli kateri koli državi članici, da s tretjo državo ali mednarodno organizacijo sklene sporazum, ki lahko vsebuje odstopanja od direktive o DDV.

V dopisu, ki ga je Komisija evidentirala 24. septembra 2015, je Francija zaprosila za dovoljenje, da sklene sporazum s Švico v zvezi z ozemeljsko uporabo sistema DDV na letališču Bâle-Mulhouse. V skladu s členom 396(2) direktive o DDV je Komisija z dopisom z dne 24. oktobra 2016 obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 25. oktobra 2016 uradno obvestila Francijo, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo zahteve.

Letališče Bâle-Mulhouse je v celoti na ozemlju Francije in torej del tako imenovanega „območja DDV“, kot je opredeljeno v členu 5 Direktive o DDV.

V zvezi z gradnjo in obratovanjem letališča sta Francija in Švica leta 1949 sklenili konvencijo 1 (v nadaljnjem besedilu: konvencija). Člen 8 te konvencije predvideva oblikovanje tako imenovanega švicarskega carinskega sektorja, tj. omejenega območja na letališču, kjer lahko švicarski organi kontrolirajo blago in potnike, ki prihajajo iz Švice ali so namenjeni v Švico. Poleg tega je v Prilogi h Konvenciji določeno, da bo med zadevnima vladama sklenjen sporazum, med drugim o davčnih pravilih, ki se bodo uporabljala za podjetja v tem sektorju. Vendar tak sporazum ni bil nikoli sklenjen.

Leta 2015 sta se Francija in Švica odločili skleniti mednarodni sporazum, ki bi švicarski carinski sektor izključil iz ozemeljske uporabe direktive o DDV, saj bi se to območje štelo kot del švicarskega območja DDV. Posledično bi se Švici dovolilo, da uporablja svoja pravila o DDV.

Ker bi tak mednarodni sporazum vseboval ukrep, ki odstopa od direktive o DDV, kar zadeva načelo teritorialnosti, je potrebno dovoljenje Sveta na predlog Komisije.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Člen 396 direktive o DDV.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Glede na določbo direktive o DDV, na kateri temelji predlog, se načelo subsidiarnosti ne uporablja.

Sorazmernost

Ta sklep se nanaša na dovoljenje, izdano državi članici na njeno zahtevo, in ne pomeni nobene obveznosti.

Zaradi omejenega obsega odstopanja je posebni ukrep sorazmeren z želenim ciljem, tj. ureditvijo posebnega položaja glede t. i. švicarskega carinskega sektorja na letališču Bâle-Mulhouse, kjer je po navedbah Francije nadzor francoskih organov nad uporabo zakonodaje EU o DDV nepraktičen.

Izbira instrumenta

Predlagani instrument: izvedbeni sklep Sveta.

V skladu s členom 396 Direktive Sveta 2006/112/ES lahko samo Svet na predlog Komisije soglasno dovoli odstopanje od skupnih pravil o DDV. Izvedbeni sklep Sveta je najustreznejši instrument, saj se lahko naslovi na posamezno državo članico.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Ta predlog temelji na zahtevi Francije in zadeva le to državo članico.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Strokovno mnenje ni bilo potrebno.

Ocena učinka

Predlog izvedbenega sklepa Sveta se nanaša na položaj v zvezi s „švicarskim nadzornim sektorjem“ na letališču Bâle-Mulhouse. Z upoštevanjem tega dela letališča, na katerem švicarski organi izvajajo nadzor v skladu s Konvencijo med Francijo in Švico, kot švicarskega ozemlja, se položaj v praksi uredi. Čeprav se v zvezi s tem območjem ustvarja razlika med območjem DDV in carinskim ozemljem (na slednjega ta predlog ne vpliva), je treba poudariti, da tak položaj obstaja v več primerih (npr. gora Atos, Kanarski otoki) in ne bi smel povzročati posebnih težav. Glede na omejeno področje uporabe tega odstopanja bo učinek v vsakem primeru omejen.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Francija bo zagotovila, da to odstopanje ne bo vplivalo na lastne vire Unije iz pobranega DDV.

2017/0006 (NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o odobritvi Franciji, da sklene sporazum s Švico, ki vključuje določbe, ki odstopajo od člena 5 Direktive 2006/112/ES v zvezi z letališčem Bâle-Mulhouse

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra ter zlasti člena 396(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)V skladu s členom 5 Direktive 2006/112/ES glede ozemeljske uporabe se sistem davka na dodano vrednost praviloma uporablja na ozemlju države članice.

(2)Francija je z dopisom, ki ga je Komisija evidentirala 24. septembra 2015, zaprosila za dovoljenje, da sklene sporazum s Švico v zvezi z letališčem Bâle-Mulhouse, ki bi vplival na to pravilo.

(3)V skladu z drugim pododstavkom člena 396(2) Direktive 2006/112/ES je Komisija z dopisom z dne 24. oktobra 2016 o zahtevi Francije obvestila druge države članice. Komisija je z dopisom z dne 25. oktobra 2016 uradno obvestila Francijo, da ima na voljo vse informacije, potrebne za presojo prošnje.

(4)Letališče Bâle-Mulhouse je v celoti znotraj Evropske unije. Vendar pa je v Konvenciji iz leta 1949 med Francijo in Švico o gradnji in obratovanju letališča Bâle-Mulhouse določeno, da bo na omejenem območju letališča vzpostavljen poseben švicarski carinski sektor, kjer bodo švicarski organi lahko nadzorovali blago in potnike, ki prihajajo iz Švice ali so namenjeni v Švico. Nadalje je bilo v tej konvenciji predvideno, da bosta zadevni državi sklenili ločen sporazum, med drugim o fiskalnih pravilih, ki bodo urejala ta sektor.

(5)Pojavile so se težave v zvezi s tem švicarskim carinskim sektorjem, zlasti kar zadeva nadzor nad uporabo pravil Unije o DDV za podjetja s sedežem v tem sektorju.

(6)Francija in Švica sta se leta 2015 dogovorili, da bosta sklenili mednarodni sporazum, ki bo švicarski carinski sektor obravnaval kot švicarsko ozemlje za namene DDV. Ker to odstopa od direktive o DDV, je potrebno dovoljenje.

(7)Francija bo zagotovila, da to odstopanje ne bo vplivalo na lastne vire Unije iz pobranega DDV –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Franciji se dovoli, da sklene sporazum s Švico, ki vsebuje določbe, ki odstopajo od Direktive 2006/112/ES v zvezi z ozemeljsko uporabo sistema davka na dodano vrednost v zvezi z letališčem Bâle-Mulhouse.

Odstopajoča določba sporazuma je določena v členu 2.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 5 Direktive 2006/112/ES se švicarski carinski sektor na letališču Bâle-Mulhouse, kot je opredeljen v členu 8 francosko-švicarske konvencije z dne 4. julija 1949 glede gradnje in obratovanja letališča Bâle-Mulhouse v Blotzheimu 2 , ne šteje za sestavni del ozemlja katere koli države članice v smislu tega člena.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Republiko Francijo.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1) Prvotni naslov Konvencije: „Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim“ (kakor je bila spremenjena)
(2) Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim (kakor je bila spremenjena)
Top