Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

Bruselj, 18.4.2017

COM(2017) 172 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)


POROČILO KOMISIJE

EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

o izvajanju pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov, podeljenega Komisiji v skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

1. UVOD

Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi( 1 ) (v nadaljnjem besedilu: direktiva o OEEO) določa pravila o ravnanju z OEEO z namenom prispevanja k trajnostni proizvodnji in potrošnji s prednostnim preprečevanjem OEEO in poleg tega s ponovno uporabo, recikliranjem in drugimi oblikami predelave takih odpadkov, da se zmanjša odlaganje odpadkov ter prispeva k učinkoviti rabi virov in pridobivanju dragocenih sekundarnih surovin.

Direktiva o OEEO na Komisijo prenaša pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, kot je navedeno v členu 20, z namenom:

določitve prehodnih prilagoditev za obravnavanje težav, s katerimi se države članice srečujejo pri izpolnjevanju zahtev glede stopenj zbiranja OEEO iz Direktive, kot je določeno v členu 7(4);

morebitne spremembe Priloge VII o zahtevah glede selektivne obdelave, da se vključijo druge tehnologije obdelave, kot je določeno v členu 8(4);

določitve meril za ocenjevanje enakovrednih pogojev za obdelavo OEEO zunaj EU, kot je določeno v členu 10(3);

prilagoditve člena 16(5) in Prilog IV, VII, VIII in IX znanstvenemu in tehničnemu napredku, kot je določeno v členu 19.

2. PRAVNA PODLAGA

To poročilo zahteva člen 20(2) direktive o OEEO. Na podlagi tega člena ima Komisija pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov za obdobje petih let od 13. avgusta 2012. Komisija mora pripraviti tudi poročilo o prenesenih pooblastilih najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. V skladu s členom 20(2) se prenos pooblastila samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.3. IZVAJANJE PRENOSA POOBLASTILA

V obdobju, ki ga zajema to poročilo, Komisija iz spodaj razloženih razlogov ni uporabila nobenega prenesenega pooblastila.

3.1. Prehodne prilagoditve za obravnavanje težav, s katerimi se države članice srečujejo pri izpolnjevanju zahtev glede stopenj zbiranja iz člena 7(4) Direktive

V členu 7(1) direktive o OEEO je določena minimalna letna stopnja zbiranja, ki od leta 2016 znaša 45 % povprečne teže električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO), ki je bila v predhodnih treh letih dana na trg v vsaki državi članici. Od leta 2019 bo stopnja zbiranja znašala 65 % povprečne teže EEO, ki je bila v predhodnih treh letih dana na trg v vsaki državi članici, ali 85 % povprečne letne teže OEEO, nastale na ozemlju države članice. Člen 7(3) daje nekaterim državam članicam( 2 ) možnost, da odstopajo od te zahteve. Češka, Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija so to odstopanje uporabile.

Nadalje člen 7(4) direktive o OEEO zagotavlja možnost prehodnih prilagoditev za obravnavanje težav, s katerimi se država članica srečuje pri izpolnjevanju teh zahtev glede stopenj zbiranja. Za oceno težav, ki bi jih države članice lahko imele pri izpolnjevanju zahtev stopenj zbiranja, je Komisija najela neodvisne svetovalce za pregled ustreznih statističnih podatkov, literature in tehničnih informacij ter izvedla posvetovanja, vključno z delavnico z vsemi glavnimi zainteresiranimi stranmi (države članice, panožna združenja, sistemi skladnosti z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, nevladne organizacije in neodvisni strokovnjaki)( 3 ).

Raziskava je pokazala, da je ključna težava, s katero se srečujejo države članice, visoka stopnja zbiranja, ki se ne evidentira v statistiki zbiranja OEEO, zlasti kadar se zbiranje izvaja izven okvira sistemov skladnosti z razširjeno odgovornostjo proizvajalca ali kadar z OEEO ne ravnajo pooblaščeni izvajalci recikliranja OEEO. Težavo povečujejo tudi omejene zmožnosti izvrševanja in spremljanja v državah članicah. Ugotovljeno je bilo, da so ovire za dosego ciljev velika in raznolika skupina akterjev, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi ravnanja z OEEO, še vedno omejena osveščenost javnosti in nezadostna infrastruktura za zbiranje.

Z analizo je bilo ugotovljeno, da čeprav je ciljna stopnja zbiranja za leto 2019 ambiciozna, je izvedljiva, če države članice storijo več za postopno reševanje ugotovljenih težav. To dokazuje napredek nekaterih držav članic, ki so že dosegle visoke stopnje zbiranja.

Na podlagi tega Komisija ugotavlja, da v smislu posebnih okoliščin ni utemeljenega razloga, ki bi zahteval sprejetje delegiranega akta s prehodnimi prilagoditvami za obravnavanje težav, s katerimi se države članice srečujejo pri izpolnjevanju zahtev stopenj zbiranja iz direktive o OEEO.

Komisija bo prek usmerjene pobude spodbujanja skladnosti državam članicam zagotovila podporo in smernice pri obravnavanju morebitnih težav pri doseganju ciljev. To se začenja izvajati hkrati s tem poročilom in se osredotoča na ključne zahteve direktive o OEEO.

3.2. Sprememba Priloge VII, člen 8(4)

Priloga VII se nanaša na selektivno obdelavo za materiale in sestavne dele OEEO.

Člen 8(4) Direktive o OEEO na Komisijo prenaša pooblastilo za spremembo Priloge VII z namenom, da se vključijo druge tehnologije obdelave, ki zagotavljajo najmanj enako raven varstva zdravja ljudi in okolja.

V obdobju, ki ga zajema to poročilo, Komisija ni prejela informacij, ki bi utemeljevale spremembo Priloge VII.

Rok za prenos Direktive je bil 14. februar 2014. Večina držav članic pa jo je prenesla z nekaj zamude in v praksi je leto 2016 prvo leto, ko se Direktiva izvaja v vseh 28 državah članicah. Glede na navedeno se sprememba Priloge VII do sedaj ni zdela potrebna in zadevni delegirani akti niso bili sprejeti.

3.3. Merila za ocenjevanje enakovrednih pogojev za obdelavo OEEO zunaj EU, člen 10(3)

V skladu s členom 10(2) Direktive o OEEO se bo OEEO, izvožena iz Unije, upoštevala kot prispevek k izpolnjevanju obveznosti in ciljev iz člena 11 te direktive samo, če lahko izvoznik v skladu z uredbama (ES) št. 1013/2006 in (ES) št. 1418/2007 o pošiljkah odpadkov dokaže, da se je obdelava izvedla pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz te direktive. Člen 10(3) Direktive zahteva, da Komisija najpozneje 14. februarja 2014 sprejme delegirane akte o določitvi podrobnih pravil, ki dopolnjujejo pravila iz člena 10(2), zlasti merila za ocenjevanje enakovrednih pogojev za obdelavo OEEO zunaj EU.

Za pripravo takih delegiranih aktov je Komisija opravila študijo( 4 ), da bi opredelila in primerjala morebitne možnosti za ocenjevanje in dokumentacijo enakovrednih pogojev za obdelavo ter zagotovila priporočila za najboljše možnosti politik. V okviru študije so potekala posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.

Nadalje in v povezavi z zahtevo člena 8(5) Direktive o primerni obdelavi je Komisija pozvala evropske organizacije za standardizacijo, naj razvijejo evropske standarde za obdelavo OEEO, vključno z njeno predelavo, recikliranjem in pripravo za ponovno uporabo, pri čemer naj standardi odražajo najnovejše dosežke( 5 ). Ti standardi naj bi zadevnim izvajalcem v EU pomagali pri usklajevanju z Direktivo o OEEO, izvajalcem zunaj EU pa pri dokazovanju, da obdelava OEEO poteka pod pogoji, enakovrednimi tistim, ki so v rabi v EU. Te standarde razvija Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo, zaključeni pa naj bi bili do konca leta 2017.

Na podlagi izvedene analize in ob upoštevanju trenutnega dela za razvoj evropskih standardov za obdelavo OEEO je Komisija opravila posvetovanja s skupino strokovnjakov za delegirane akte v okviru Direktive in o tem obvestila Svet in Parlament. Glede na rezultat posvetovanja se je izkazalo, da je zaradi povezave med standardi in opredelitvijo meril za ocenjevanje enakovrednih pogojev za obdelavo OEEO, izvožene iz EU, treba počakati na zaključek standardov za obdelavo OEEO.

Zato Komisija v obdobju, ki ga zajema to poročilo, ni mogla sprejemati delegiranih aktov na podlagi člena 10(3), čeprav to ostaja prednostna naloga v okviru politik EU o okolju, surovinah in krožnem gospodarstvu.

3.4. Prilagoditev člena 16(5) in Prilog IV, VII, VIII in IX znanstvenemu in tehničnemu napredku, člen 19

Člen 16(5) Direktive o OEEO se nanaša na obveznost poročanja držav članic. Priloga IV se nanaša na neizčrpen seznam EEO, ki je uvrščena v kategorije EEO; Priloga VII se nanaša na selektivno obdelavo za materiale in sestavne dele OEEO; Priloga VIII opredeljuje tehnične zahteve za mesta za skladiščenja in obdelavo OEEO, Priloga IX pa predstavlja znak za označevanje EEO.

V obdobju, ki ga zajema to poročilo, ni bilo priložnosti za prilagoditev člena 16(5) in zgoraj omenjenih prilog znanstvenemu ter tehničnemu napredku in Komisija ni sprejela nobenih ustreznih delegiranih aktov, čeprav to ostaja možno.

Komisija je v okviru svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo predlagala( 6 ) spremembo člena 16(5), da bi poenostavila obveznosti poročanja držav članic in izboljšala kakovost podatkov.

4. ZAKLJUČEK

V zadnjih petih letih Komisija ni izvajala prenesenih pooblastil, ki so ji bile podeljene v skladu z Direktivo 2012/19/EU, iz razlogov, opisanih v tem poročilu. Iz danih razlogov pa bo to lahko storila v prihodnosti.

Komisija poziva Evropski parlament in Svet, da se seznanita s tem poročilom.

(1)

 UL L 197, 24.7.2012, str. 38.

(2)

 Bolgarija, Češka, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovenija in Slovaška.

(3)

 „Študija o stopnjah zbiranja OEEO“:  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

 Študija o „Enakovrednih pogojih za postopke recikliranja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) zunaj Evropske unije“ http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Pooblastilo M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (COM(2015) 593 final).

Top