Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0730(02)

Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode (To obvestilo nadomešča obvestilo, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije C 264 z dne 13. septembra 2013, str. 4, in Sporočilo Komisije – Navodila za uporabo Uredbe (ES) št. 376/2008, ki ga je Komisija sprejela 24. septembra 2013, države članice pa so bile o njem obveščene 25. septembra 2013.)

C/2016/2817

OJ C 278, 30.7.2016, p. 34–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 278/34


Obvestilo o uvoznih in izvoznih dovoljenjih za kmetijske proizvode

(To obvestilo nadomešča obvestilo, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije C 264 z dne 13. septembra 2013, str. 4, in Sporočilo Komisije – Navodila za uporabo Uredbe (ES) št. 376/2008, ki ga je Komisija sprejela 24. septembra 2013, države članice pa so bile o njem obveščene 25. septembra 2013.)

(2016/C 278/03)

Kazalo

I.

SPLOŠNO 34

II.

IZPOLNJEVANJE OKENC ZAHTEVKA ZA DOVOLJENJE IN DOVOLJENJA 35

1.

Splošno 35

2.

Posebnosti za posamezne sektorje 37

3.

Uvoz 38

4.

Izvoz 39

5.

Izpiski 39

III.

ODPISI PAPIRNIH DOVOLJENJ (HRBTNA STRAN DOVOLJENJA ALI IZPISKA) 41

1.

Splošna navodila 41

2.

Posebna navodila za določena okenca 41

IV.

UPORABA DRUGEGA PODODSTAVKA ČLENA 13(3) IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/1239 41

Priloga I – Vnosi

Del A

Del B

Del C

Priloga II – Naknadno preverjanje

I.   SPLOŠNO

1.

Dovoljenja in njihove izpiske izdajo organi za izdajo dovoljenj držav članic. Veljajo za uvoz in izvoz, opravljen v kateri koli državi članici, razen v nekaterih posebnih primerih, določenih v predpisih Unije.

2.

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (1) sobote, nedelje in državni prazniki niso delovni dnevi za vložitev zahtevkov za dovoljenja ali njihovo izdajo.

3.

Vsako dovoljenje se izpolni samo v enem jeziku.

4.

V zahtevkih, dovoljenjih in izpiskih ni dovoljeno brisanje ali popravljanje napisanega. V primeru napake pri izpolnjevanju obrazca je treba pripraviti nov zahtevek ali dovoljenje.

Če obrazec zahtevka vsebuje manjšo napako, ki ne spreminja pomena, se dovoljenje izda s popravljeno manjšo napako.

5.

Zneski so navedeni v številkah v eurih, vendar lahko države članice, ki niso del euroobmočja, navedejo zneske v nacionalni valuti.

6.

Količine se navedejo:

v metričnih enotah za težo ali prostornino z naslednjimi okrajšavami:

„kg“ za kilograme;

„hl“ za hektolitre;

„na glavo“ za žive živali, kjer je to ustrezno.

7.

Datumi se vnesejo v obliki šestmestnega števila, pri čemer sta v vsakem pododdelku dve števki: prvi dve števki v prvem pododdelku označujeta dan (od 01 do 31), naslednji dve števki v drugem pododdelku označujeta mesec (od 01 do 12), zadnji dve števki v zadnjem pododdelku pa se uporabljata za označevanje leta (01 itn.).

8.

Primer uporabe bruseljskega lokalnega časa, ki je določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1237 (2) (Dovoljenja) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2016/1239 (3) (Dovoljenja):

13.00 v zgoraj navedenih uredbah ustreza 13.00 (po bruseljskem času):

Države članice

Lokalni čas (zimski in poletni)

Nemčija

Belgija

Hrvaška

Danska

Španija

Francija

Italija

Luksemburg

Nizozemska

Avstrija

Švedska

Češka

Madžarska

Malta

Poljska

Slovenija

Slovaška

13.00

Irska

Portugalska

Združeno kraljestvo

12.00 (je 13.00 po bruseljskem času)

Bolgarija

Ciper

Grčija

Finska

Estonija

Latvija

Litva

Romunija

14.00 (je 13.00 po bruseljskem času)

II.   IZPOLNJEVANJE OKENC ZAHTEVKA ZA DOVOLJENJE IN DOVOLJENJA

1.   Splošno

1.1

Vlagatelji morajo izpolniti le okenca 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 in 20 obrazca zahtevka za dovoljenje. Vendar lahko države članice zahtevajo, da vlagatelji izpolnijo tudi okence 1 in po potrebi okence 5.

1.2

Če v okencu 7 ali 8 na obrazcu za uvoz in v okencu 7 na obrazcu za izvoz ni dovolj prostora za vse podrobne podatke, ki jih zahtevajo predpisi Unije, se vsi podrobni podatki vnesejo v okence 20, pred njih pa se vstavi zvezdica, ki ustreza zvezdici v okencu 7 ali 8, kot je ustrezno.

1.3

Če v okencu 20 ni dovolj prostora za vse podrobne podatke, se vnesejo v okence 15, pred njih pa se vstavi zvezdica, ki ustreza zvezdici v okencu 7 ali 8, kot je ustrezno.

1.4

V okencih 7 in 8 obrazca je treba okvirček pred „da“ ali „ne“ ustrezno označiti z „X“, kot je ustrezno.

1.5

Če se dovoljenje izda za količino, manjšo od količine iz vloženega zahtevka, organ za izdajo dovoljenj navede:

(a)

v okencih 17 in 18 količino, za katero se izda dovoljenje;

(b)

v okencu 11 znesek ustrezne varščine.

1.6

Prazen prostor v okencih 20 in 24 uvoznih dovoljenj ter v okencih 20 in 22 izvoznih dovoljenj je treba zapolniti. Da se preprečijo nepooblaščeni vnosi, je treba to storiti v skladu z naslednjim postopkom:

(a)

V okencih, za katera ne veljajo posebni pogoji:

prvo vrstico dopolnite z znaki „X“, npr.:

24   Posebni pogoji (3): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(b)

Če so vneseni posebni pogoji:

dopolnite vrstico, v kateri se vnos konča, z znaki „X“ in vstavite niz znakov „X“ po vsej dolžini naslednje vrstice, npr.:

24.   Posebni pogoji (3): dovoljeno odstopanje v višini 0,4 stopinje XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.7

Zapolniti je treba tudi okence 3 dovoljenj, razen v primeru izpiskov.

1.8

V primerih iz člena 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 enega od vnosov iz dela A Priloge I v okence 6 dovoljenja vpiše organ za izdajo dovoljenj.

1.9

V primerih iz člena 15(1) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239 se eden od vnosov iz dela B Priloge I vpiše v okence 22 (izvozno dovoljenje) ali okence 24 (uvozno dovoljenje) nadomestnih dovoljenj ali izpiskov.

1.10

V primerih iz prvega pododstavka člena 5(5) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 se v okence 19 dovoljenja vnese „0“ (nič).

1.11

V primerih iz drugega pododstavka člena 5(5) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237 in razen če predpisi v posebnih sektorjih zahtevajo posebno ubeseditev, se v okence 24 (uvozno dovoljenje) dovoljenj vpiše eden od vnosov iz dela C Priloge I.

1.12

Če se izda dvojnik dovoljenja ali izpiska, se poševno čez dokument, če je to mogoče, napiše ena od naslednjih besed:

„ДУБЛИКАТ“

BG

„DUPLICADO“

ES

„DUPLIKÁT“

CS

„DUPLIKAT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAAT“

ET

„ΔIΠΛΟΤΥΠΟ“

EL

„DUPLICATE“

EN

„DUPLICATA“

FR

„DUPLIKAT“

HR

„DUPLICATO“

IT

„DUBLIKĀTS“

LV

„DUBLIKATAS“

LT

„MÁSOLAT“

HU

„DUPLIKAT“

MT

„DUPLICAAT“

NL

„DUPLIKAT“

PL

„DUPLICADO“

PT

„DUPLICAT“

RO

„DUPLIKÁT“

SK

„DVOJNIK“

SL

„KAKSOISKAPPALE“

FI

„DUPLIKAT“

SV

2.   Posebnosti za posamezne sektorje

2.1   Konoplja

2.1.1

Okence 20

V primeru semen za setev je treba navesti sorto konoplje.

2.1.2

Okence 24

Vpiše se eden od naslednjih vnosov:

semena sort konoplje za setev, ki spadajo pod oznako KN ex 1207 99 20, spremlja dokazilo, da vsebnost tetrahidrokanabinola zadevne sorte ne presega vrednosti, ki je določena v skladu s členoma 32(6) in 35(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

konopljina semena, ki niso za setev, ki spadajo pod oznako KN 1207 99 91, uvaža uvoznik, ki ga je odobrila država članica;

prava surova ali močena konoplja, ki spada pod oznako KN 5302 10 00, izpolnjuje pogoje iz členov 32(6) in 35(3) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

2.2   Etilni alkohol kmetijskega porekla

2.2.1

V zahtevkih za uvozna dovoljenja in uvoznih dovoljenjih za alkohol kmetijskega porekla se v okencu 8 navede ime države porekla. Odkljukati je treba okvirček „obvezno: da“. Na zahtevo vlagatelja lahko uprava, ki je izdala dovoljenje, zamenja državo porekla z drugo državo, vendar le enkrat.

2.2.2

Države članice se lahko odločijo, da je treba v okencu 20 navesti uvozno ceno (CIF) alkohola.

2.3   Česen

2.3.1

Država porekla se vnese v okence 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja, s križcem pa se označi beseda „da“. Uvozno dovoljenje velja samo za uvoz iz države, ki je navedena.

3.   Uvoz

3.1   Okence 7

„Država izvoznica“ pomeni državo nečlanico, od koder je bil proizvod odpremljen v Unijo.

3.1.1

Navesti je treba državo izvoznico ali skupino držav izvoznic, če to določajo predpisi Unije.

3.1.2

Če predpisi Unije določajo, da je navedba porekla obvezna, je treba okvirček pred besedo „da“ označiti z „X“, poreklo proizvodov pa mora ustrezati poreklu na dovoljenju. V nasprotnem primeru dovoljenje ni veljavno.

3.1.3

V drugih primerih države izvoznice ni treba navesti. V tem primeru je treba okvirček pred besedo „ne“ označiti z „X“. Navedba države izvoznice je kljub temu lahko koristna za uporabo člena 16 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239, ki se nanaša na okenca višje sile.

3.2   Okence 8

Država porekla se določi v skladu z ustreznimi predpisi Unije.

Navedbe, ki se nanašajo na okence 7, se smiselno uporabljajo.

3.3   Okence 14

Proizvode je treba opisati z običajnimi imeni proizvodov (npr. sladkor) in ne z znamko.

3.4   Okenci 15 in 16

Običajno se zahtevek za dovoljenje vloži in dovoljenje izda za vse proizvode, ki spadajo pod eno oznako KN (osemmestna oznaka). Vendar se v posebnih primerih, ki jih določajo predpisi Unije, zahtevek za dovoljenje vloži in dovoljenje izda, kot je ustrezno, za:

proizvode, ki spadajo pod več kot eno oznako KN, ali

le za nekatere proizvode, ki spadajo pod eno oznako KN.

Če v okencu 16 ni dovolj prostora za vnos več kot ene oznake KN, se vse oznake KN vnesejo v okence 15, pred njih pa se vstavi zvezdica, ki ustreza zvezdici iz okenca 16.

3.5   Okence 15

Opis se lahko poenostavi, če vključuje podatke, potrebne za klasifikacijo proizvoda pod oznako KN iz okenca 16.

3.6   Okence 16

Navesti bi bilo treba celotno oznako KN. Vendar bi bilo treba v posebnih primerih, ki jih določajo predpisi Unije:

navesti celotno oznako ali oznake kombinirane nomenklature, pred katerimi je navedena beseda „ex“,

ali

navesti oznake na način, ki ga določajo zadevni predpisi Unije.

3.7   Okence 19

3.7.1

Okence bi bilo treba izpolniti v skladu s predpisi Unije o dopustnem odstopanju za zadevni proizvod.

3.7.2

V okence 19 dovoljenj, za katera se ne uporablja pozitivno odstopanje, se vnese vrednost „0“.

3.7.3

Okence 20

Okence bi bilo treba izpolniti v skladu s posebnimi predpisi o vsakem sektorju skupne ureditve trga.

3.7.4

Okence 24

Okence se izpolni v skladu s posebnimi predpisi Unije o posameznem sektorju proizvoda.

3.7.5

Okenci 25 in 26

Papirna dovoljenja se opremijo z lastnoročnim podpisom.

4.   Izvoz

4.1   Okence 7

4.1.1

Navesti je treba namembno državo ali skupino namembnih držav, če to določajo predpisi Unije.

4.1.2

Če predpisi Unije določajo obvezni namembni kraj, je treba okvirček pred besedo „da“ označiti z „X“, proizvod pa je treba izvoziti v namembni kraj, naveden na dovoljenju.

4.1.3

V vseh drugih primerih namembne države ni treba navesti. V tem primeru je treba okvirček pred besedo „ne“ označiti z „X“. Navedba namembne države je kljub temu lahko koristna za uporabo člena 16 Izvedbene uredbe (EU) 2016/1239, ki se nanaša na primere višje sile.

4.2   Okenca 14, 15, 16, 19 in 20

Izpolniti jih je treba tako, kot se izpolnijo pri uvozu.

4.3   Okence 22

1.

Okence se izpolni v skladu s posebnimi predpisi Unije o posameznem sektorju proizvoda.

2.

Vse podatke o količinah in zneskih je treba navesti v besedah in številkah.

4.4   Okenci 23 in 24

Papirna dovoljenja se opremijo z lastnoročnim podpisom.

5.   Navodila za pripravo izpiskov dovoljenj

5.1   Izpiske dovoljenj pripravijo organi za izdajo dovoljenj države članice, ki je izdala dovoljenje.

V okence 3 izpiskov dovoljenj je treba vnesti eno od naslednjih navedb:

:

v bolgarščini

:

„Извлечение от лицензия № …“

:

v španščini

:

„Extracto de certificado n.o …“

:

v češčini

:

„Výpis z licence č. …“

:

v danščini

:

„Partiallicens nr. …“

:

v nemščini

:

„Teillizenz der Lizenz Nr. …“

:

v estonščini

:

„Litsentsi nr … väljavõte“

:

v grščini

:

„Απόσπασμα πιστοποιητικού αριθ. …“

:

v angleščini

:

„Extract of licence No. …“

:

v francoščini

:

„Extrait du certificat no …“

:

v hrvaščini

:

„zvadak dozvole br. …“

:

v italijanščini

:

„Estratto del titolo n. …“

:

v latvijščini

:

„Licences Nr. … izraksts“

:

v litovščini

:

„Licencijos Nr. … išrašas“

:

v madžarščini

:

„A … sz. engedély kivonata“

:

v malteščini

:

„Estratt tal-liċenzja Nru. …“

:

v nizozemščini

:

„Uittreksel van certificaat nr. …“

:

v poljščini

:

„Wyciąg z pozwolenia nr …“

:

v portugalščini

:

„Extrato do certificado n.o …“

:

v romunščini

:

„Extras din licenţa nr. …“

:

v slovaščini

:

„Výpis z licencie č. …“

:

v slovenščini

:

„Izpisek dovoljenja št. …“

:

v finščini

:

„Ote todistuksesta nro …“

:

v švedščini

:

„Dellicens nr. …“

Število, ki se navede v okencu 3, je število iz okenca 25 izvirnega uvoznega dovoljenja ali okenca 23 izvirnega izvoznega dovoljenja.

Za uvoz je treba vse informacije iz okenc 4, od 6 do 8, 10, od 12 do 16 in od 19 do 24 dovoljenja ponovno navesti v izpisku ali izpiskih.

Za izvoz je treba vse informacije iz okenc 4, 6, 7, 10, od 12 do 16 in od 19 do 22 dovoljenja ponovno navesti v izpisku ali izpiskih.

V vsakem primeru v okence 11 izpiskov vnesite eno od naslednjih navedb:

„Извлечение“

BG

„Extracto“

ES

„Výpis“

CS

„Partiallicens“

DA

„Teillizenz“

DE

„Väljavõte“

ET

„Απόσπασμα“

EL

„Extract“

EN

„Extrait“

FR

„Izvadak“

HR

„Estratto“

IT

„Izraksts“

LV

„Išrašas“

LT

„Kivonat“

HU

„Estratt“

MT

„Uittreksel“

NL

„Wyciąg“

PL

„Extrato“

PT

„Extras“

RO

„Výpis“

SK

„Izpisek“

SL

„Ote“

FI

„Dellicens“

SV

III.   ODPIS PAPIRNIH DOVOLJENJ (HRBTNA STRAN DOVOLJENJA ALI IZPISKA)

1.   Splošna navodila

1.1

Odpisi bi morali biti berljivi, natisnjeni, natipkani ali napisani s črnilom.

1.2

V odpisih ni dovoljeno brisanje ali popravljanje napisanega. Vsaka napaka se popravi tako, da se prečrta napačen vnos in vpiše pravilni.

Vse take popravke mora zaznamovati avtor popravka, potrdijo pa se z žigom organa, odgovornega za odpis.

Če se izda popravljeno dovoljenje ali izpisek dovoljenja, mora organ za izdajo dovoljenj ponovno navesti tudi odpise, navedene na izvirnem dokumentu.

2.   Posebna navodila za določena okenca

2.1   Okence 29

Za namen prvega odpisa je neto količina, ki se vnese v del I, količina iz okenc 17 in 18, povečana za dovoljeno odstopanje z uporabo istih enot.

2.2   Okenci 29 in 30

V primeru odpisa v zvezi z izdajo izpiska je količina, ki se vnese, količina, za katero se izda izpisek, povečana za morebitno odstopanje.

2.3   Okence 31

Navedeta se številka carinske deklaracije, ali kjer je to ustrezno, številka izpiska ter datum sprejetja carinske deklaracije, ki je datum odpisa.

2.4   Okence 32

Ime države članice se navede z eno od okrajšav iz točke 4 Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/1239.

Podpis mora biti lastnoročni.

IV.   UPORABA ČLENA 13 IZVEDBENE UREDBE (EU) 2016/1239

Dokument, priložen v Prilogi II, se uporabi, če mora organ druge države članice opraviti preverjanje na podlagi naključnega pregleda ali iz katerega koli drugega razloga.


(1)  UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

(2)  UL L 206, 30.7.2016, str. 1.

(3)  UL L 206, 30.7.2016, str. 44.

(4)  UL L 347, 20.12.2013, str. 608.


PRILOGA I

Vnosi

DEL A

Vnosi iz člena 6(4) Delegirane uredbe (EU) 2016/1237

:

V bolgarščini

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

V španščini

:

Retrocesión al titular el …

:

V češčini

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

V danščini

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

V nemščini

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

V estonščini

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

V grščini

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

V angleščini

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

V francoščini

:

rétrocession au titulaire le …

:

V hrvaščini

:

prava vraćena na nositelja dana [datum]…

:

V italijanščini

:

retrocessione al titolare in data …

:

V latvijščini

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

V litovščini

:

teisės grąžinamos nominaliam turėtojui (data) …

:

V madžarščini

:

Visszátruházás az eredeti jogosultra …-án/-én

:

V malteščini

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

V nizozemščini

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

V poljščini

:

Prawa przeniesione z powrotem na tytularnego posiadacza w dniu…

:

V portugalščini

:

retrocessão ao titular em …

:

V romunščini

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

V slovaščini

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

V slovenščini

:

Ponovni odstop nosilcu pravic dne …

:

V finščini

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

V švedščini

:

återlämnad till licensinnehavaren den …

DEL B

Vnosi iz točke II.1.9 tega obvestila

:

V bolgarščini

:

Заместваща лицензия или извлечение на загубена или унищожена лицензия или извлечение — номер на оригиналната лицензия или извлечение…

:

V španščini

:

Certificado o extracto sustitutivo de un certificado o extracto perdido o destruido — Número del certificado o extracto inicial…

:

V češčini

:

Náhradní licence nebo výpis za ztracenou či zničenou licenci nebo ztracený či zničený výpis – číslo původní licence nebo původního výpisu …

:

V danščini

:

Erstatningslicens eller -partiallicens for en bortkommet eller ødelagt licens eller partiallicens – originallicens eller partiallicens nr. …

:

V nemščini

:

Ersatzlizenz oder Ersatzteillizenz einer verlorenen oder vernichteten Lizenz oder Teillizenz – Nummer der ursprünglichen Lizenz oder Teillizenz …

:

V estonščini

:

Kaotatud või hävinud litsentsi või väljavõtte asenduslitsents või -väljavõte – originaallitsentsi või -väljavõtte number

:

V grščini

:

Πιστοποιητικό ή απόσπασμα αντικατάστασης πιστοποιητικού ή αποσπάσματος που έχει απολεσθεί ή καταστραφεί – Αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού ή αποσπάσματος …

:

V angleščini

:

Replacement licence or extract of a lost or destroyed licence or extract - Number of original licence or extract …

:

V francoščini

:

Certificat ou extrait de remplacement d’un certificat ou d’un extrait perdu ou détruit - Numéro du certificat ou de l’extrait original…

:

V hrvaščini

:

Zamjenska dozvola ili izvadak izgubljene ili uništene dozvole ili izvadak – Broj izvorne dozvole ili izvatka …

:

V italijanščini

:

Titolo o estratto sostitutivo di un titolo o di un estratto smarrito o distrutto – Numero del titolo o dell’estratto originale …

:

V latvijščini

:

Nozaudētas vai bojāgājušas licences vai izraksta aizstājēja licence vai izraksts – Licences vai izraksta oriģināla numurs …

:

V litovščini

:

Pamestos arba sunaikintos licencijos arba išrašo pakaitinė licencija arba išrašas — Pirminės licencijos arba išrašo numeris …

:

V madžarščini

:

Helyettesítő engedély vagy kivonat elveszett vagy megsemmisült engedély vagy kivonat pótlására – az eredeti engedély vagy kivonat száma: …

:

V malteščini

:

Is-sostituzzjoni ta‘ liċenzja jew estratt ta‘ liċenzja li jintilfu jew jinqerdu - in-Numru tal-liċenzji jew tal-estratt oriġinali …

:

V nizozemščini

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren of vernietigd certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

V poljščini

:

Zastępcze pozwolenie lub wyciąg z utraconego lub zniszczonego pozwolenia lub wyciągu – numer oryginalnego pozwolenia lub wyciągu …

:

V portugalščini

:

Certificado ou extrato de substituição de um certificado ou extrato extraviado ou destruído — número do certificado ou do extrato original …

:

V romunščini

:

Licență sau extras de înlocuire a unei licențe sau a unui extras pierdut(e) sau distrus(e) – Numărul licenței sau al extrasului original(e) …

:

V slovaščini

:

Náhradná licencia alebo náhradný výpis za stratenú alebo zničenú licenciu alebo stratený alebo zničený výpis – číslo pôvodnej licencie alebo pôvodného výpisu …

:

V slovenščini

:

Nadomestno dovoljenje ali izpisek za izgubljeno ali uničeno dovoljenje ali izpisek – Številka izvirnega dovoljenja ali izpiska …

:

V finščini

:

Kadonneen tai tuhoutuneen todistuksen tai todistuksen otteen korvaava todistus tai todistuksen ote – Alkuperäisen todistuksen tai todistuksen otteen numero …

:

V švedščini

:

Ersättningslicens eller ersättningsdellicens för en förlorad eller förstörd licens eller dellicens - Nummer på originallicensen eller originaldellicensen …

DEL C

Vnosi iz točke II.1.11 tega obvestila

:

V bolgarščini

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

V španščini

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

V češčini

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

V danščini

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

V nemščini

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

V estonščini

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

V grščini

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

V angleščini

:

Preferential arrangements applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18

:

V francoščini

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

V hrvaščini

:

Preferencijalni uvjeti primjenjivi za količine navedene u odjeljcima 17 i 18

:

V italijanščini

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

V latvijščini

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

V litovščini

:

Taikoma lengvatinė tvarka 17 ir 18 skiltyse įrašytam kiekiui

:

V madžarščini

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17. és a 18. szakaszban feltüntetett mennyiség

:

V malteščini

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

V nizozemščini

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

V poljščini

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

V portugalščini

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

V romunščini

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

V slovaščini

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

V slovenščini

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

V finščini

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

V švedščini

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


PRILOGA II

Naknadno preverjanje

Image

Besedilo slike

Image

Besedilo slike

Top