EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0627

Predlog Medinstitucionalni sporazum o obveznem registru za preglednost

COM/2016/0627 final

Bruselj, 28.9.2016

COM(2016) 627 final

Predlog

Medinstitucionalni sporazum

o obveznem registru za preglednost


EVROPSKI PARLAMENT, SVET EVROPSKE UNIJE IN EVROPSKA KOMISIJA SO –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti člena 295 Pogodbe, ter Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom), zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: tri institucije) vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo v skladu s Pogodbo o Evropski uniji (PEU), zlasti členom 11(1) in (2) Pogodbe.

(2) Ta odprtost omogoča vsem zainteresiranim stranem, da predložijo svoja stališča o odločitvah, ki bi lahko vplivale nanje, in s tem učinkovito prispevajo k dokazni podlagi, na kateri temeljijo predlogi politike. Sodelovanje z zainteresiranimi stranmi izboljšuje kakovost odločanja, saj omogoča prispevanje zunanjih stališč in strokovnega znanja.

(3) Vse tri institucije zagovarjajo, da sta preglednost in odgovornost bistveni za ohranjanje zaupanja evropskih državljanov v legitimnosti političnih, zakonodajnih in upravnih postopkov v Uniji.

(4) Preglednost pri zastopanju interesov je pomembna zlasti za omogočanje državljanom, da sledijo dejavnostim in morebitnemu vplivu zastopnikov interesov. Vse tri institucije menijo, da je mogoče tako preglednost najbolje zagotoviti s kodeksom ravnanja, v katerem so pravila in načela, ki se uporabljajo za zastopnike interesov, ki pristopijo k registru za preglednost in s tem h kodeksu.

(5) Glede na pozitivne izkušnje z registrom za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU, ki je bil uveden s sporazumom med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo z dne 16. aprila 2014 1 , vse tri institucije menijo, da bi bilo treba tak sporazum ustrezno razširiti.

(6) Vse tri institucije priznavajo, da je treba vzpostaviti obvezen register za preglednost (v nadaljnjem besedilu: register) in tako nekatere vrste stikov z njimi pogojiti s predhodno registracijo, s čimer se registracija vzpostavlja kot de facto pogoj za zastopanje interesov ter zagotavlja, da tako zastopanje poteka v skladu s pravili in načeli iz kodeksa ravnanja.

(7) Ta akt pomeni odziv vseh treh institucij na potrebo po čim hitrejšem sprejetju medinstitucionalnega sporazuma o vzpostavitvi obveznega registra v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2016 o dostopu javnosti do dokumentov 2 .

(8) Upravljanje registra ne posega v pristojnosti nobene od treh institucij oziroma ne vpliva na njihove zadevne notranje organizacijske pristojnosti, brez poseganja v sporazum, ki ga bodo sklenile o podrobnostih glede njihovih prispevkov k upravnim in finančnim virom sekretariata registra.

(9) Pri izvajanju tega sporazuma vse tri institucije med seboj lojalno sodelujejo.

(10) Vsaka od treh institucij lahko izvaja druge politike dobrega upravljanja in preglednosti zunaj okvira tega sporazuma, kolikor take politike ne posegajo v izvajanje in cilje tega sporazuma.

(11) Ta sporazum ne posega v uveljavljanje pravic iz člena 11(4) PEU (evropska državljanska pobuda) in člena 227 PDEU (pravica nasloviti peticijo na Evropski parlament) –

SKLENILI NASLEDNJI SPORAZUM:

Člen 1

Namen in področje uporabe medinstitucionalnega sporazuma

Ta medinstitucionalni sporazum določa okvir za pregledne in etične odnose med zastopniki interesov, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, zajetimi s tem sporazumom, in katero koli od treh institucij.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene tega medinstitucionalnega sporazuma se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „zastopniki interesov“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali formalne/neformalne skupine, združenja ali mreže takih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, zajetimi s tem sporazumom;

(b) „prosilec“ pomeni katerega koli zastopnika interesov, ki je zaprosil za vključitev v register;

(c) „registracijski zavezanec“ pomeni vsakega zastopnika interesov z obstoječim vnosom v register;

(d) „stranka“ pomeni zastopnika interesov, ki je posredniku naročil, naj zastopa njegove lastne interese v razmerju do katere koli od treh institucij;

(e) „posrednik“ pomeni zastopnika interesov, ki zastopa interese stranke v razmerju do katere koli od treh institucij;

(f) „razmerje med stranko in posrednikom“ pomeni katero koli pogodbeno razmerje med stranko in enim ali več (pod)ponudniki storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je zajeta s tem sporazumom;

(g) „uradniki“ so vse kategorije osebja katere koli od treh institucij.

Člen 3

Dejavnosti, ki so, in dejavnosti, ki niso zajete z medinstitucionalnim sporazumom

1. Ta sporazum se uporablja za dejavnosti, ki prek stikov s katero koli od treh institucij podpisnic, njihovimi člani ali uradniki podpirajo določene interese z namenom vplivati na oblikovanje ali izvajanje politike ali zakonodaje ali na postopek odločanja v teh institucijah, razen v primerih izjem iz odstavka 2 ali iz člena 4.

2. Naslednje dejavnosti ne štejejo za dejavnosti v smislu odstavka 1:

(a) pravno in drugo strokovno svetovanje v okviru razmerja med stranko in posrednikom, kadar:

   vključuje zastopanje v okviru spravnih postopkov ali postopkov mediacije, namenjenih reševanju spora brez pravosodnih ali upravnih organov,

   vključuje svetovanje strankam za pomoč pri zagotavljanju skladnosti njihovih dejavnosti z obstoječim pravnim okvirom ali

   je povezano z zastopanjem strank in varovanjem njihovih temeljnih ali postopkovnih pravic, kot so pravica osebe, da se izjavi, temeljna pravica stranke do poštenega sojenja, vključno s pravico do obrambe v upravnih postopkih, kot so dejavnosti, ki jih opravljajo pravniki ali drugi ustrezni strokovnjaki;

(b) navajanje trditev kot stranka ali tretja stranka v okviru sodnega ali upravnega postopka, uvedenega s pravom EU ali mednarodnim pravom, ki se uporablja v Uniji, ter navajanje stališč na podlagi pogodbenega razmerja z institucijo ali na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki se financira iz sredstev EU;

(c) dejavnosti socialnih partnerjev kot udeležencev v socialnem dialogu v skladu s členom 152 PDEU;

(d) navajanje stališč v odgovor na neposredne in posamezne zahteve katere koli od treh institucij, njihovih članov ali uradnikov, kot so zahtevki po stvarnih informacijah, podatkih ali strokovnih mnenjih.

(e) komunikacija državljanov, ki ravnajo izključno v svojem imenu, s katero koli od treh institucij.

Člen 4

Subjekti, ki niso zajeti z medinstitucionalnim sporazumom

1. Politične stranke so izvzete iz registracije. Vendar iz registracije niso izvzete nobene organizacije, ki jih politične stranke ustanovijo ali podpirajo in ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso izvzete iz registracije.

2. Cerkve in verska združenja ali skupnosti ter svetovnonazorske in nekonfesionalne organizacije iz člena 17 PDEU so izvzeti iz registracije. Vendar iz registracije niso izvzeta predstavništva ali pravni subjekti, uradi ali mreže, vzpostavljeni za zastopanje cerkev, verskih skupnosti ter svetovnonazorskih in nekonfesionalnih organizacij v odnosih z institucijami EU, ter njihova združenja.

3. Javni organi držav članic (vključno s stalnimi predstavništvi in veleposlaništvi) na nacionalni in podnacionalni ravni so izvzeti iz registracije, izvzeta pa so tudi vsa združenja javnih organov na evropski, nacionalni in podnacionalni ravni, pod pogojem, da ravnajo izključno v imenu zadevnih javnih organov.

4. Javni organi tretjih držav (vključno z njihovimi diplomatskimi misijami in veleposlaništvi) so izvzeti iz registracije.

5. Medvladne organizacije, vključno z agencijami in organi, ki izhajajo iz njih, so izvzete iz obveznosti registracije.

Člen 5

Interakcija, pogojena z registracijo

1. Vse tri institucije se strinjajo, da se naslednje vrste interakcije pogojijo s predhodno registracijo zastopnikov interesov:

Evropski parlament

dostop v stavbe Parlamenta: upravičenost do vloge za dolgoročno izkaznico za vstop v prostore Evropskega parlamenta posameznikov, ki zastopajo zastopnike interesov ali delajo zanje;

javna zaslišanja v odborih: možnost povabiti zastopnike interesov k razpravljanju na zaslišanju v odboru kot goste, brez poseganja v določbe člena 3(2)(b);

pokroviteljstvo: pokroviteljstvo za dogodke, ki jih prirejajo zastopniki interesov;

srečanja: srečanja zastopnikov interesov s poslanci Evropskega parlamenta, generalnim sekretarjem, generalnimi direktorji in generalnimi sekretarji političnih skupin;

dogodki: organizacija dogodkov, ki jih prirejajo zastopniki interesov, v prostorih Evropskega parlamenta;

objave obvestil: pošiljanje samodejnih sporočil o dejavnostih Evropskega parlamenta zastopnikom interesov;

Svet Evropske unije

srečanja: srečanja zastopnikov interesov z ambasadorji sedanjega ali prihodnjega predsedstva Sveta EU ter njihovimi namestniki v Odboru stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, generalnim sekretarjem Sveta in generalnimi direktorji;

objave obvestil: pošiljanje samodejnih sporočil o dejavnostih Sveta zastopnikom interesov;

Evropska komisija

srečanja: srečanja zastopnikov interesov s člani Komisije, člani njihovih kabinetov in generalnimi direktorji;

strokovne skupine: imenovanje nekaterih vrst članov strokovnih skupin 3 ;

javna posvetovanja: pošiljanje samodejnih opomnikov glede posvetovanj Komisije zastopnikom interesov; Komisija bo razlikovala med registriranimi in neregistriranimi subjekti z ločeno objavo njihovih prispevkov;

pokroviteljstvo: pokroviteljstvo za dogodke, ki jih prirejajo zastopniki interesov;

dopisni seznami: pošiljanje opomnikov o določenih dejavnostih Komisije zastopnikom interesov s pomočjo dopisnih seznamov.

2. Vse tri institucije sprejmejo potrebne notranje ukrepe za izvajanje naštetih vrst pogojevanja iz odstavka 1.

3. Vsaka institucija se lahko odloči, da z registracijo pogoji tudi druge vrste interakcije, pod pogojem, da je namen teh dodatnih vrst pogojevanja dodatno okrepiti obstoječi okvir.

4. Vrste pogojevanja iz odstavkov 1 in 3 se objavijo na namenski spletni strani registra.

Člen 6

Upravičenost in registracija prosilcev

1. Prosilci morajo ob zaprosilu za registracijo dokazati upravičenost v zvezi z izvajanjem dejavnosti, zajetimi s tem sporazumom.

2. V ta namen morajo prosilci predložiti informacije, ki so navedene v Prilogi II, in se strinjati s tem, da so te informacije javno dostopne.

3. Od prosilcev se lahko zahteva, da predložijo dokazila, ki izkazujejo njihovo upravičenost in dokazujejo točnost predloženih informacij.

4. Prosilci se v register vpišejo kot registracijski zavezanci, ko se ugotovi njihova upravičenost in se šteje, da registracija glede podatkov, ki jih je treba predložiti, ustreza določbam Priloge II.

Člen 7

Kodeks ravnanja, ki se uporablja za registracijske zavezance, in njegovo izvrševanje

1. Pravila in načela, ki jih morajo spoštovati registracijski zavezanci, so določena v kodeksu ravnanja, priloženemu temu sporazumu (Priloga III). Registracijski zavezanci se z registracijo zavežejo k spoštovanju teh pravil in načel.

2. Kot je določeno v kodeksu ravnanja, je ob neizpolnjevanju določb kodeksa mogoče začeti preiskave ali sprejeti ukrepe, določene v postopkih iz Priloge IV k temu sporazumu.

Preiskave se lahko izvedejo na podlagi prejetih pritožb ali na lastno pobudo sekretariata.

Vse tri institucije sprejmejo potrebne notranje ukrepe za izvedbo ukrepov, naloženih v skladu s Prilogo IV.

3. Kot je določeno v kodeksu ravnanja, registracijski zavezanci zlasti:

na zahtevo predložijo dokumente in katera koli druga dokazila, ki dokazujejo, da so predložene informacije točne;

pristajajo na lojalno in konstruktivno sodelovanje v zvezi z zahtevami za pojasnitev in posodobitvami;

pristajajo na to, da so lahko predmet preiskovalnih postopkov in, kadar je primerno, ukrepov iz Priloge IV.

Člen 8

Upravni odbor registra

1. Upravni odbor registra sestavljajo generalni sekretarji vseh treh institucij.

2. Upravni odbor:

   nadzoruje splošno izvajanje tega sporazuma s strani sekretariata in izdaja splošna navodila v zvezi s tem,

   odobri poslovnik sekretariata,

   odobri izdajo smernic, kot je določeno v členu 9(4),

   na podlagi utemeljenih zahtev registracijskih zavezancev za pregled preučuje odločitve sekretariata in odloča o njih, kot je določeno v Prilogi IV k temu sporazumu,

       potrjuje priglasitve za prostovoljno sodelovanje v skladu s členoma 12 in 13 tega sporazuma.

3. Upravni odbor odloča soglasno.

4. Upravni odbor lahko sprejme poslovnik, ki ureja izvajanje njegovih pristojnosti.

Člen 9

Sekretariat registra

1. Sekretariat je skupna operativna struktura, ki jo sestavljajo koordinator in člani sekretariata, ki poroča neposredno upravnemu odboru.

2. Delo sekretariata usklajuje uradnik pri Generalnem sekretariatu Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: koordinator). Člani sekretariata so uslužbenci Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije, ki so jih njihove institucije napotile na sekretariat.

Koordinator prevzame vso odgovornost za delo sekretariata in nadzoruje vsakodnevno delovanje.

3. Glavne naloge sekretariata so:

   priprava poslovnika sekretariata, ki ga odobri upravni odbor,

   poročanje upravnemu odboru o splošnem izvajanju tega sporazuma,

   spremljanje vsebine registra in zagotavljanje, da se registrirajo samo upravičeni prosilci, z namenom doseči optimalno raven kakovosti podatkov v registru, pri čemer se upošteva, da končno odgovornost za točnost posredovanih informacij nosijo registracijski zavezanci,

   zagotavljanje službe za pomoč uporabnikom za registracijske zavezance, vse tri institucije in vse subjekte, ki sodelujejo prostovoljno v skladu s členoma 12 in 13,

   izvajanje preiskav, izbris registracij in sprejemanje ukrepov v skladu s Prilogo IV k temu sporazumu,

   organizacija ukrepov za ozaveščanje,

   priprava letnega poročila za predhodno koledarsko leto,

   razvoj in vzdrževanje spletne strani registra in spletnega obrazca za registracijo ter zagotavljanje drugih s tem povezanih virov IT,

       izmenjava dobrih praks in izkušenj na področju preglednosti pri zastopanju interesov s podobnimi organi,

   opravljanje vseh drugih dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje tega sporazuma.

4. Sekretariat lahko upravnemu odboru v odobritev predlaga smernice za registracijske zavezance, da se zagotovi dosledna uporaba členov 2 do 6 (opredelitve pojmov, dejavnosti, subjekti, ki niso zajeti s sporazumom, interakcija, pogojena z registracijo, upravičenost in registracija prosilcev) ter prilog k temu sporazumu.

Člen 10

Sklep

Sekretariat in upravni odbor ustanovijo tri institucije z ločenim sklepom, ki ga skupaj sprejmejo pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

Člen 11

Viri

1. Vse tri institucije zagotovijo, da ima sekretariat na voljo človeške, upravne in finančne vire, ki jih potrebuje za pravilno izvajanje svojih nalog.

2. Vse tri institucije zagotovijo potrebne človeške vire za sekretariat, in sicer v primeru Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z napotitvijo na Komisijo v skladu s členom 37(a) in členom 38 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti.

3. Vse tri institucije enako prispevajo k delovanju sekretariata in registra. Sklenejo ločen sporazum, v katerem se podrobno določi ureditev v zvezi z njihovimi prispevki glede upravnih in finančnih virov za sekretariat.

Člen 12

Prostovoljno sodelovanje drugih institucij, organov, uradov in agencij EU

1. Druge institucije, organi, uradi in agencije EU se spodbujajo k uporabi okvira, vzpostavljenega s tem sporazumom, kot referenčnega instrumenta za njihovo lastno interakcijo z zastopniki interesov.

2. Druge institucije, organi, uradi in agencije EU lahko prostovoljno priglasijo sekretariatu, da želijo določeno interakcijo pogojiti z vpisom v register za preglednost. V priglasitvi navedejo podrobnosti o predlaganih vrstah interakcije ter pogoje.

3. Če upravni odbor meni, da so predlagane vrste interakcije v skladu s cilji, ki se jih želi doseči z registrom, lahko zadevni institucije, organi, uradi in agencije EU te vrste interakcije pogojijo z registracijo, pri tem pa bodo deležni pomoči sekretariata in službe za pomoč uporabnikom v zameno za sorazmerni prispevek za kritje stroškov delovanja sekretariata in registra.

4. S potrdilom priglasitve iz prejšnjega odstavka se instituciji, organu, uradu ali agenciji EU, ki priglaša, ne podeli status pogodbene stranke tega medinstitucionalnega sporazuma.

5. Vrste pogojevanja, sprejete na podlagi odstavka 3, se objavijo na spletišču registra.

Člen 13

Prostovoljno sodelovanje stalnih predstavništev držav članic pri EU

1. Brez poseganja v člen 4(3) tega sporazuma lahko države članice prostovoljno priglasijo sekretariatu, da želijo določeno interakcijo zastopnikov interesov s svojimi stalnimi predstavništvi pri EU pogojiti z vpisom v register za preglednost. V priglasitvi navedejo podrobnosti o predlaganih vrstah interakcije ter pogoje.

2. Če upravni odbor meni, da so predlagane vrste interakcije v skladu s cilji, ki se jih želi doseči z registrom, lahko zadevno stalno predstavništvo te vrste interakcije pogoji z registracijo, pri tem pa bo deležno pomoči sekretariata in službe za pomoč uporabnikom v zameno za sorazmerni prispevek za kritje stroškov delovanja sekretariata in registra.

3. S potrdilom priglasitve iz prejšnjega odstavka se državi članici, ki priglaša, ne podeli status pogodbene stranke tega medinstitucionalnega sporazuma.

4. Vrste pogojevanja, sprejete na podlagi odstavka 2, se objavijo na spletišču registra.

Člen 14

Končne in prehodne določbe

1. Ta medinstitucionalni sporazum je za institucije podpisnice zavezujoč.

2. Ta sporazum nadomesti sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo z dne 16. aprila 2014, ki se ne uporablja več od dneva začetka uporabe tega sporazuma.

3. Ta sporazum začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [xx. xx. xxxx].

4. Zastopniki interesov, ki so se do datuma uporabe tega sporazuma že registrirali, svojo registracijo v roku šestih mesecev od tega datuma spremenijo tako, da bo ustrezala novim zahtevam iz tega sporazuma.

5. Vse preiskave na podlagi opozoril in pritožb, ki so se začele na podlagi sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo z dne 16. aprila 2014, se izvedejo v skladu s postopkom iz navedenega sporazuma.

6. Ta sporazum se pregleda štiri leta po začetku veljavnosti.

V/Na [kraj], [datum].

(1)

Sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o registru za preglednost za organizacije in samozaposlene osebe, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik EU (UL L 277, 19.9.2014, str. 11).

(2)

 Resolucija z dne 28. aprila 2016 o dostopu javnosti do dokumentov (člen 116(7) Poslovnika) v letih 2014–2015, sprejeto besedilo P8_TA(2016)0202.

(3)

To se nanaša na posameznike, ki zastopajo skupni interes zainteresiranih strani na določenem področju

politike, ki pa ne predstavljajo posameznih zainteresiranih strani, temveč politično usmeritev, ki je skupna različnim organizacijam zainteresiranih strani (člani tipa B), ter na organizacije v širokem pomenu besede, vključno s podjetji, združenji, nevladnimi organizacijami, sindikati, univerzami, raziskovalnimi inštituti, odvetniškimi pisarnami in svetovalnimi službami (člani tipa C), kot je določeno v Sklepu Komisije C(2016) 3301 z dne 30.5.2016.

Top

Bruselj, 28.9.2016

COM(2016) 627 final

PRILOGE

k predlogu za Medinstitucionalni sporazum

o obveznem registru za preglednost


PRILOGA I

RAZVRSTITEV REGISTRACIJSKIH ZAVEZANCEV

Sekretariat za registracijske zavezance uporablja spodnjo razvrstitev, ki jo lahko spremeni.

Oddelki razvrstitve registracijskih zavezancev

I.

Poklicne svetovalne službe, odvetniške pisarne, samozaposleni svetovalci

a

Pododdelek

Poklicne svetovalne službe

b

Pododdelek

Odvetniške pisarne

c

Pododdelek

Samozaposleni svetovalci

II.

Podjetja, trgovinska/poslovna združenja, sindikati, poklicna združenja

a

Pododdelek

Podjetja

b

Pododdelek

Trgovinska in poslovna združenja

c

Pododdelek

Sindikati in poklicna združenja

d

Pododdelek

Subjekti, ki organizirajo dogodke

III.

Nevladne organizacije

a

Pododdelek

Nevladne organizacije, platforme in mreže, koalicije ad hoc, začasne strukture in druge podobne organizacije

IV.

Možganski trusti, raziskovalne in akademske ustanove

a

Pododdelek

Možganski trusti in raziskovalne ustanove

b

Pododdelek

Akademske ustanove

V.

Zastopniki interesov, ki niso zajeti v predhodnih oddelkih

a

Pododdelek

Organizacije, ki zastopajo cerkve in verske skupnosti

b

Pododdelek

Drugi subjekti, ki niso zajeti v predhodnih oddelkihPRILOGA II

INFORMACIJE, KI JIH PREDLOŽIJO REGISTRACIJSKI ZAVEZANCI

I. SPLOŠNE INFORMACIJE

(a) naziv subjekta, naslov sedeža in izpostave v EU, če se razlikuje od sedeža, telefonska številka; elektronski naslov 1 ; spletišče;

(b) ime pravno odgovorne osebe organizacije in osebe, pristojne za stike z EU, imena oseb, ki jim je dovoljen vstop v prostore Evropskega parlamenta 2 ;

(c) ocena števila ekvivalentov polnega delovnega časa za vse osebe, ki so vključene v dejavnosti, zajete z registrom, in sicer glede na naslednje časovne deleže polnega delovnega časa: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % ali 100 %;

(d) cilji/naloge — interesna področja — dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe registra — raven sodelovanja (svetovna, evropska, nacionalna, regionalna);

(e) organizacije članice registracijskega zavezanca, vključno z geografsko pokritostjo, ter članstvo ali pripadnost registracijskega zavezanca zadevnim mrežam in združenjem, ki spadajo na področje uporabe registra.

II. SPECIFIČNE INFORMACIJE

A. Dejavnosti, zajete v register

Informacije o zakonodajnih predlogih, politikah ali pobudah EU, ki so predmet interakcij(e).

B. Povezave z institucijami EU

(a) članstvo v strokovnih skupinah ter drugih forumih in platformah, ki jih podpira EU;

(b) članstvo ali sodelovanje pri medskupinah ali industrijskih forumih Evropskega parlamenta.C. Finančne informacije, povezane z dejavnostmi, zajetimi v register

Vsi navedeni zneski so v eurih.

Stroški

Vsi registracijski zavezanci, ki zastopajo svoje lastne interese v razmerju do katere koli od treh institucij, predložijo oceno letnih stroškov, povezanih z dejavnostmi, zajetimi v register, v skladu s spodnjo lestvico. Ocenjeni letni stroški zajemajo celoletno obdobje delovanja in se nanašajo na zadnje zaključeno poslovno leto na datum registracije ali letne posodobitve podatkov o registraciji.

Letni stroški za dejavnosti, zajete v register:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 000

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 000

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

> 10 000 000

Stranke prijavijo vse posrednike, ki v njihovem imenu opravljajo dejavnosti, zajete v register, in stroške za vsakega posameznega posrednika v skladu s spodnjo lestvico. Ocenjeni letni stroški zajemajo celoletno obdobje delovanja in se nanašajo na zadnje zaključeno poslovno leto na datum registracije ali letne posodobitve podatkov o registraciji.

Kategorije stroškov zastopanja na posrednika:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

Vsi trenutni posredniki, ki niso zajeti v zadnjem zaključenem poslovnem letu, se ločeno prijavijo poimensko.

Prihodki

Posredniki prijavijo letne prihodke, ustvarjene z dejavnostmi, zajetimi z registrom, v skladu s spodnjo lestvico. Letni ustvarjeni prihodki zajemajo celoletno obdobje delovanja in se nanašajo na zadnje zaključeno poslovno leto na datum registracije ali letne posodobitve podatkov o registraciji.

Prihodki od posameznih strank iz dejavnosti, zajetih z registrom, se navedejo v skladu s spodnjo lestvico:

Kategorije prihodkov, ustvarjenih na stranko:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

> 1 000 000

Skupne letne prihodke, ustvarjene iz dejavnosti, zajetih z registrom, samodejno izračuna sistem registra na podlagi skupnih ocenjenih prihodkov, ustvarjenih na stranko.

Posredniki prijavijo vse stranke, v imenu katerih se izvajajo dejavnosti, zajete z registrom.

Vse trenutne stranke, ki niso zajete v zadnjem zaključenem poslovnem letu, se ločeno prijavijo poimensko.

Posredniki, ki delujejo v lastnem interesu (tj. ne v imenu svojih strank), to navedejo v obrazcu za registracijo in ločeno navedejo stroške za te dejavnosti v skladu z zgornjim oddelkom o stroških.

Vsi registracijski zavezanci, vključno s posredniki, ki izvajajo dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe tega sporazuma, navedejo znesek in vir nepovratnih sredstev EU, ki prispevajo k njihovim stroškom poslovanja.

Posebne obveznosti glede predložitve podatkov

Registracijski zavezanci, ki so pravno registrirani kot „nepridobitni“ subjekti, predložijo:

a)    skupni proračun registracijskega zavezanca za zadnje zaključeno poslovno leto;

b)    glavne vire financiranja po kategorijah (npr. javno financiranje, prispevki članov, nepovratna sredstva donacije itd.);

c)    znesek vseh posameznih prispevkov, ki presegajo 10 % celotnega proračuna, če gre za prispevke nad 10 000 EUR, in ime tistega, ki jih je prispeval.

Izvajanje

Sekretariat zagotovi spletni obrazec za registracijo in pripravi smernice za registracijske upravičence o finančnih podatkih, ki jih je treba prijaviti v skladu s to prilogo.

PRILOGA III

KODEKS RAVNANJA

Vse tri institucije menijo, da bi morali vsi registrirani zastopniki interesov, ki z njimi bodisi enkratno bodisi pogosto stopajo v interakcijo, ravnati v skladu s tem kodeksom ravnanja.

Registracijski zavezanci priznavajo spodnji sklop pravil in načel ter soglašajo, da bodo ravnali v skladu z njimi. Registracijski zavezanci zlasti upoštevajo naslednje:

(a) v svojih odnosih s katero koli od treh institucij se vedno predstavijo z imenom, registracijsko številko ter navedbo subjekta ali subjektov, za katere delajo ali katere zastopajo; prijavijo interese in cilje, ki jih podpirajo, ter navedejo stranke ali člane, ki jih zastopajo, po potrebi pa tudi njihovo registracijsko številko;

(b) informacij ali odločitev ne smejo pridobiti ali poskušati pridobiti nepošteno, z neprimernim pritiskom ali neprimernim vedenjem;

(c) ne smejo napačno predstavljati učinka registracije na način, ki bi lahko zavajal ali negativno vplival na ugled registra, ali uporabljati logotipov Unije in katere koli od treh institucij brez izrecnega dovoljenja;

(d) zagotovijo, da so informacije, ki jih navedejo ob registraciji in nato uporabljajo v okviru svojih dejavnosti iz registra, po njihovem najboljšem vedenju popolne, posodobljene in nezavajajoče; strinjajo se s tem, da so te informacije javno dostopne;

(e) ne razširjajo dokumentov, ki so jih pridobili od institucij, tretjim osebam za plačilo;

(f) spoštujejo vsa pravila, kodekse in prakse v zvezi z dobrim upravljanjem in preglednostjo, ki so jih uvedle vse tri institucije, kakor so na voljo na spletišču registra, in se izogibajo oviranju njihovega izvajanja in uporabe;

(g) poslancev Evropskega parlamenta, članov Komisije in osebja katere koli od treh institucij ne napeljujejo k nespoštovanju pravil in standardov ravnanja, ki se zanje uporabljajo;

(h) če zaposlijo nekdanje poslance Evropskega parlamenta, člane Komisije ali osebje katere koli od treh institucij, spoštujejo obveznosti navedenih posameznikov glede zaupnosti in pravila, ki se uporabljajo zanje po tem, ko zapustijo zadevno institucijo;

(i) kolikor so vključeni v razmerje med stranko in posrednikom: (i) zagotovijo, da so vse stranke v takem razmerju vpisane v register in (ii) kot stranke ali posredniki omogočijo ustrezno objavo informacij v zvezi z razmerjem v registru v skladu s Prilogo II k temu medinstitucionalnemu sporazumu;

(j) se strinjajo, da: (i) bodo na zahtevo sekretariatu predložili dokumente in ves drug dokazni material, ki izkazuje njihovo upravičenost in dokazuje, da so predložene informacije točne, ter (ii) bodo lojalno in konstruktivno sodelovali s sekretariatom;

(k) se strinjajo s tem, da so lahko predmet preiskovalnih postopkov in, kadar je primerno, ukrepov iz Priloge IV;

(l) ustrezno poskrbijo, da so njihovi zaposleni, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, zajetimi v registru, seznanjeni z zavezami, ki jih ima registracijski zavezanec na podlagi tega kodeksa ravnanja;

(m) obvestijo vsakogar, ki ga zastopajo v okviru dejavnosti, zajetih z medinstitucionalnim sporazumom, o svojih obveznostih do institucij EU, ki izhajajo iz kodeksa ravnanja;

(n) soglašajo, da bodo spoštovali posebna pravila in ureditve glede dostopa in varnosti, ki jih vzpostavijo institucije podpisnice, ter da se bodo izogibali oviranju teh pravil in ureditev.PRILOGA IV

PREISKAVE IN UKREPI

1.Splošno

1.1.Kadar sekretariat izve za morebitno neizpolnjevanje določb kodeksa ravnanja, lahko začne preiskavo.

1.2.Preiskava se lahko začne na podlagi prejete pritožbe ali na lastno pobudo sekretariata.

1.3.Preiskava je upravni postopek, v katerega sta vključena sekretariat in registracijski zavezanec.

1.4.Določbe o preiskavah se uporabljajo tako za preiskave, začete na podlagi pritožbe, kot preiskave na lastno pobudo.

2.Pritožba in začetek preiskave

2.1.Vsaka fizična ali pravna oseba lahko vloži pritožbo pri sekretariatu. Pritožbe se vložijo pisno. Da bi bila pritožba dopustna, mora:

a)opredeljevati zadevnega registracijskega zavezanca in jasno predstaviti vsebino pritožbe,

b)vsebovati ime in kontaktne podatke pritožnika,

c)biti vložena v enem letu od domnevne kršitve,

d)biti ustrezno podprta z dokazi, ki izkazujejo razumno verjetnost neizpolnjevanja določb kodeksa ravnanja.

2.2.Sekretariat pritožnika obvesti o dopustnosti pritožbe. Pri nedopustnih pritožbah sekretariat, če je to mogoče, obvesti pritožnika o tem, kako vložiti dopustno pritožbo.

2.3.Ne glede na prejšnji odstavek lahko sekretariat, kadar meni, da nedopustna pritožba izkazuje možnost obstoja dovolj hude kršitve določb kodeksa ravnanja, začne preiskavo na lastno pobudo.3.Zahteva za pojasnitev

3.1.Če sekretariat izve za morebitno neizpolnjevanje določb kodeksa ravnanja, na podlagi katerega bi se lahko začela preiskava, lahko, če meni, da je to primerno in učinkovito, registracijskemu zavezancu pošlje zahtevo za pojasnitev in odpravo morebitnega neizpolnjevanja.

3.2.Sekretariat registracijskemu zavezancu določi razumen rok za izpolnitev zahteve glede na dejanske okoliščine morebitnega neizpolnjevanja.

3.3.Če se registracijski zavezanec zadovoljivo odzove in sekretariat meni, da je zadeva rešena, lahko zaključi zahtevo in, če je primerno, ustrezno obvesti pritožnika.

3.4.Kadar odgovor registracijskega zavezanca ni zadovoljiv, sekretariat začne preiskavo, kot je določeno v točki 5 te priloge.

4.Preiskovalna pooblastila

4.1.Registracijski zavezanec v celoti sodeluje pri vsaki zahtevi za informacije in dokumente v okviru preiskave.

4.2.Registracijski zavezanec da sekretariatu na zahtevo na voljo vse dokumente, ki so pomembni za preiskavo. Sekretariat se lahko odloči, da bo take dokumente v posesti registracijskega zavezanca pregledal in/ali pridobil njihove kopije.

4.3.Kadar sekretariat dokumente pregleda, sestavi poročilo, ki vsebuje informacije o dejstvih, pomembnih za preiskavo. Registracijskemu zavezancu se zagotovi izvod poročila.

4.4.Sekretariat lahko sklene zaslišati zadevnega registracijskega zavezanca in/ali pritožnika.

4.5.Registracijski zavezanec in pritožnik lahko navedeta, kateri dokument (ali njegov del) in/ali informacije, ki sta jih predložila na podlagi oddelkov 4.2–4.4 zgoraj, naj se obravnavajo kot zaupne s sklicevanjem na izjeme iz člena 4 Uredbe 1049/2001.

5.Preiskave

5.1.Ob začetku preiskave sekretariat registracijskega zavezanca obvesti o domnevnem neizpolnjevanju določenih določb kodeksa ravnanja, obrazložitvi, na kateri temelji, in morebitnih ustreznih dokazilih.

Sekretariat lahko v izjemnih in ustrezno utemeljenih primerih v pričakovanju odločitve iz oddelka 9 izbriše registracijo z javnega spletišča registra, da bi prepreči škodo ugledu institucij evropske Unije, registra ali tretjih oseb. V takih primerih sekretariat registracijskega zavezanca sočasno obvesti tudi o razlogih za ta izbris in morebitnih ustreznih dokazilih.

5.2.Registracijski zavezanec mora odgovoriti v 20 delovnih dneh.

5.3.Sekretariat se lahko odobri daljši rok za odgovor, če je to utemeljeno z objektivnimi lastnostmi posamezne preiskave.

5.4.Če registracijski zavezanec roka za odgovor ne upošteva, lahko sekretariat, če tega še ni storil, zadevno registracijo izbriše z javnega spletišča registra. Sekretariat se lahko odloči, da registracijo ponovno vpiše, ko registracijski zavezanec predloži svoj odgovor.

5.5.Če sekretariat potrebuje dodatne informacije ali pojasnila, jih lahko od registracijskega zavezanca zahteva v skladu z oddelki 5.1–5.3 zgoraj.

5.6.Pritožnik se obvesti o začetku preiskave.

6.Iskanje rešitev

6.1.Če sekretariat po preučitvi vseh zadevnih elementov v preiskavi izoblikuje stališče, da registracijski zavezanec ni ravnal v skladu s kodeksom ravnanja, lahko poišče kakršno koli rešitev, ki se mu zdi primerna za odpravo tega neizpolnjevanja in/ali ublažitev njegovih prihodnjih učinkov.

6.2.Če registracijski zavezanec sodeluje pri uspešnem izvajanju rešitve, se preiskava zaključi. Sekretariat se lahko odloči, da bo za registracijske zavezance, ki sodelujejo, uporabil milejši ukrep ali zaključil preiskav brez naložitve kakršnega koli ukrepa.

6.3.Če registracijski zavezanec pri rešitvi ne sodeluje zadovoljivo, lahko sekretariat zaključi preiskavo in izda odločitev na podlagi informacij, ki jih ima na voljo.

7.Neupoštevanje lojalnega in konstruktivnega sodelovanja s sekretariatom

Če sekretariat meni, da zadevni registracijski zavezanec v fazah preiskave iz oddelka 5 ne sodeluje lojalno in konstruktivno, lahko po tem, ko je registracijskemu zavezancu omogočil, da pisno izrazi svoja stališča, zaključi preiskavo z ugotovitvijo kršitve točke (j) kodeksa ravnanja in naložitvijo ukrepov iz oddelka 10 spodaj na podlagi informacij, ki jih ima na voljo.

8.Pravica do izjave

Registracijski zavezanec ima možnost, da pisno izrazi svoja stališča pred sprejetjem kakršne koli odločitve, s katero bi se ugotovilo neizpolnjevanje določb kodeksa ravnanja.

9.Odločitev

9.1.Sekretariat preiskavo zaključi z obrazloženo odločitvijo. V odločitvi se navede, ali je bilo ugotovljeno neizpolnjevanje določb kodeksa ravnanja, in, po potrebi, kateri ukrep se je uporabil.

9.2.Registracijski zavezanci se obvestijo o njihovi pravici do vložitve zahtevka za pregled ali o pravnih sredstvih, ki so jim na voljo.

9.3.Pritožnik se obvesti o izidu pritožbe.

10.Ukrepi

10.1.Če sekretariat ugotovi kršitev kodeksa ravnanja, lahko naloži naslednje ukrepe:

a)    uradno opozorilo registracijskemu zavezancu z navedbo kršene določbe kodeksa ravnanja;

b) začasno prekinitev posamezne ali več vrst interakcije, ki so na voljo registracijskemu zavezancu in so naštete v členu 5 tega medinstitucionalnega sporazuma, za obdobje od 15 dni do 1 leta;

c)    izbris registracije iz registra za obdobje od 15 dni do 2 let.

10.2.Pri odločanju o teži ukrepa sekretariat ustrezno upošteva vse pomembne okoliščine posameznega primera glede na cilje medinstitucionalnega sporazuma.

10.3.Registracijski zavezanci, ki jim je začasno prekinjena posamezna ali več vrst interakcije, takih vrst interakcije ne morejo uporabljati do izteka obdobja začasne prekinitve oziroma dokler zadovoljivo ne odpravijo razlogov, ki so privedli do začasne prekinitve, odvisno od tega, katero obdobje je daljše.

10.4.Registracij, ki so bile izbrisane iz registra, ni mogoče ponovno vpisati do izteka obdobja izbrisa oziroma dokler registracijski zavezanec zadovoljivo ne odpravi razlogov, ki so privedli do izbrisa.

10.5.Pritožnik se obvesti o končnem izidu pritožbe in, kjer je to primerno, o tem, kateri ukrepi v skladu z oddelkom 10.1 so se naložili registracijskemu zavezancu.

11.Pregled

11.1.Registracijski zavezanci, ki so jim bili naloženi ukrepi iz oddelka 10.1, lahko vložijo obrazloženo zahtevo za pregled odločitve sekretariata. Ko je postopek pregleda izčrpan, imajo registracijski zavezanci pravico do uporabe pravnih sredstev, določenih v oddelku 12 te priloge.

11.2.Zahtevek za pregled se pošlje upravnemu odboru v 15 delovnih dneh po prejemu obvestila o ukrepu.

11.3.Zahtevek za pregled ponovno pregleda upravni odbor.

11.4.Zahtevek za pregled ne zadrži izvršitve ukrepa, razen če upravni odbor odloči drugače na podlagi utemeljenega zahtevka za pregled.

11.5.Upravni odbor obvesti registracijskega zavezanca o izidu postopka pregleda v 20 delovnih dneh. Če upravni odbor v tem roku ne odgovori, se šteje, da je bil zahtevek za pregled implicitno zavrnjen.

11.6.Registracijski zavezanec, ki ni zadovoljen z izidom postopka pregleda, lahko uporabi pravna sredstva iz oddelka 12.

12.Pravna sredstva

Registracijski zavezanec, ki ni zadovoljen z odločitvijo upravnega odbora, lahko vloži tožbo pri Sodišču Evropske unije ali pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v skladu s členoma 263 in 228 PDEU.

(1)

Predloženi elektronski naslov ne bo objavljen.

(2)

Registracijski zavezanci lahko ob koncu registracijskega postopka zaprosijo za vstop v prostore Evropskega parlamenta. Imena posameznikov, ki prejmejo izkaznice za vstop v prostore Evropskega parlamenta, se vnesejo v register. Registracija ne pomeni samodejnega upravičenja do izkaznice za vstop.

Top