Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0301

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

COM/2016/0301 final - 2016/0154 (NLE)

Bruselj, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Da bi se zagotovila zadostna in neprekinjena oskrba z nekaterimi proizvodi, ki v Uniji niso ustrezni ali ne obstajajo, ter da bi se preprečile vsakršne motnje na trgu nekaterih kmetijskih in industrijskih proizvodov, so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 1387/2013 nekatere avtonomne dajatve skupne carinske tarife deloma ali v celoti opuščene.

Uredba se posodobi vsakih šest mesecev, da bi se upoštevale potrebe industrije EU. Komisija je ob pomoči skupine za gospodarsko-tarifna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: skupina ETQG) pregledala vse zahtevke za začasno opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife, ki so jih predložile države članice.

Komisija po tem pregledu meni, da so do opustitve dajatev upravičeni nekateri novi proizvodi, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1387/2013. Pri nekaterih drugih proizvodih pa bi bilo treba spremeniti besedilo opisa ali jim dodeliti nove oznake KN ali oznake TARIC. Predlaga se, da se proizvodi, pri katerih tarifna opustitev ni več v gospodarskem interesu Unije, umaknejo.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta predlog ne bremeni držav, ki so z EU sklenile preferencialni trgovinski sporazum (na primer splošni sistem preferencialov, ureditev AKP, države kandidatke in potencialne države kandidatke).

Skladnost z drugimi politikami Unije

Predlog je v skladu s kmetijsko, trgovinsko, podjetniško, razvojno in zunanjo politiko.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Pravna podlaga tega predloga je člen 31 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU).

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Predlog je v izključni pristojnosti Unije. Načelo subsidiarnosti se zato ne uporablja.

Sorazmernost

Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti, ker je ta sveženj ukrepov v skladu z načeli za poenostavitev postopkov za gospodarske subjekte, vključene v zunanjo trgovino, in s Sporočilom Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah (C 363, 13.12.2011, str. 6). V skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski uniji ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje zastavljenih ciljev.

Izbira instrumenta

Na podlagi člena 31 PDEU Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino določi avtonomne tarifne opustitve in kvote, zato je uredba ustrezen instrument.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Celotna shema avtonomnih opustitev je bila predmet ocenjevalne študije, ki je bila opravljena v letu 2013. Na podlagi ocenjevalne študije je bilo ugotovljeno, da je osnovna utemeljitev sheme še vedno veljavna. Podjetja iz EU, ki uvažajo blago po shemi, lahko znatno prihranijo pri stroških. Ti prihranki pa lahko omogočijo širše pozitivne učinke (npr. večjo konkurenčno sposobnost, učinkovitejše proizvodne metode, ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest v EU itd.), kar je odvisno od zadevnega proizvoda, podjetja in sektorja.

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Ocena tega predloga je bila izvedena ob pomoči skupine za gospodarsko-tarifna vprašanja (v nadaljnjem besedilu: skupina ETQG), ki jo sestavljajo delegacije iz vseh držav članic in Turčije. Pred potrditvijo sprememb iz tega predloga se je skupina sestala trikrat.

Podrobno je ocenila vsak zahtevek (nov zahtevek ali zahtevek za spremembo). Pri preučitvi vsakega primera se zlasti upoštevajo preprečevanje vsakršne škode za proizvajalce EU ter krepitev in utrditev konkurenčnosti proizvodnje EU. Skupina ETQG je zahtevke ocenila na podlagi lastnih razprav in po posvetovanju držav članic z zadevnimi panogami, združenji, trgovinskimi zbornicami in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Vse navedene opustitve ustrezajo dogovorom ali kompromisom, doseženim v razpravah skupine ETQG. Možna resna tveganja z nepopravljivimi posledicami niso bila omenjena.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Ni relevantno.

Ocena učinka

Predlog spremembe je tehnične narave in se nanaša le na področje uporabe opustitev, naštetih v Prilogi. Uredba je sicer enaka obstoječi Uredbi Sveta. Zato za ta predlog ni bila izvedena ocena učinka.

Ustreznost in poenostavitev ureditve

Ni relevantno.

Temeljne pravice

Predlog ne vpliva na temeljne pravice.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Predlog nima finančnih posledic za odhodke, ima pa finančne posledice za prihodke. Nepobrane carinske dajatve v skupnem znesku približno 88 mio. EUR na leto. Učinek na tradicionalna lastna sredstva proračuna je 66 mio. EUR na leto (75 % x 88 mio. EUR na leto). Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga vsebuje več podrobnosti o proračunskih posledicah predloga.

Države članice bodo morale izgubo prihodkov v tradicionalnih lastnih sredstvih nadomestiti s prispevki, ki temeljijo na BND.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Predlagani ukrepi so obravnavani v okviru integrirane tarife Evropske unije (TARIC), uporabljajo pa jih carinske uprave držav članic.

Posebna raba nekaterih proizvodov, ki jih zajema ta uredba Sveta, se bo preverila v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije.

Obrazložitveni dokumenti (za direktive)

Ni relevantno.

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Ni relevantno.

2016/0154 (NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)V interesu Unije je, da se povsem opustijo avtonomne dajatve skupne carinske tarife za 140 proizvodov, ki trenutno niso navedeni v Prilogi k Uredbi Sveta (EU) št. 1387/2013 1 .

(2)Ohranjanje opustitve avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za 6 proizvodov, ki so trenutno navedeni v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, ni več v interesu Unije.

(3)Spremeniti je treba pogoje za 46 opustitev, ki so trenutno navedene v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, da bi se upoštevali tehnični razvoj proizvodov, gospodarska gibanja na trgu, nadaljnje preverjanje razvrstitev ali da se izvedejo jezikovne prilagoditve. Spremenjeni pogoji se nanašajo na spremembe opisa proizvoda, razvrstitve, stopenj dajatev ali zahteve posebne rabe. S seznama opustitev iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1387/2013 bi bilo treba črtati opustitve, za katere so potrebne spremembe, ter nanj ponovno uvrstiti spremenjene opustitve.

(4)Zaradi jasnosti bi bilo treba opombo o na novo uvedenem ukrepu ali ukrepu s spremenjenimi pogoji, navedeno v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, črtati, vnose, spremenjene s to uredbo, pa označiti z zvezdico.

(5)Uredbo (EU) št. 1387/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)Ker se morajo spremembe glede opustitev za zadevne proizvode iz te uredbe začeti uporabljati 1. julija 2016, bi morala ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 1387/2013 se spremeni:

(1) vključijo se vrstice s proizvodi iz Priloge I k tej uredbi, in sicer v vrstnem redu oznak KN iz prvega stolpca preglednice iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1387/2013;

(2) vrstice s proizvodi, katerih oznake KN in TARIC so navedene v Prilogi II k tej uredbi, se črtajo.

(3) opomba sedem (7) „Na novo uvedeni ukrep ali ukrep s spremenjenimi pogoji,“ ki je zdaj navedena v Prilogi k Uredbi (EU) št. 1387/2013, se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.NASLOV PREDLOGA

Uredba Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode.

2.PRORAČUNSKE VRSTICE:

Poglavje in člen: poglavje 12, člen 120.

Znesek v proračunu za leto 2016: 18 465 300 000 EUR (proračun 2016).

3.FINANČNE POSLEDICE

   Predlog nima finančnih posledic.

X    Predlog nima finančnih posledic za odhodke, ima pa finančne posledice za prihodke, učinek pa je naslednji:

(v mio. EUR na eno decimalno mesto natančno 2 )

Proračunska vrstica

Prihodki 3

Šestmesečno obdobje z začetkom dd.mm.llll

[Leto: 2/2016]

Člen 120

Posledice za lastna sredstva

1.7.2016

–33

Stanje po ukrepu

[2017–2020]

Člen 120

–66 na leto

4.UKREPI PROTI GOLJUFIJAM

Posebna raba nekaterih proizvodov, ki jih zajema ta uredba Sveta, se bo preverila v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije.

5.DRUGE OPOMBE

Ta predlog vsebuje spremembe, ki jih je treba vnesti v Prilogo k obstoječi uredbi, da bi se upoštevali:

1. novi predloženi in sprejeti zahtevki za opustitev;

2. tehnični razvoj proizvodov in gospodarska gibanja na trgu, katerih posledica je odprava določenih obstoječih opustitev.

Dodatek

Poleg sprememb, ki so posledica spremenjenih opisov proizvodov ali oznak, vsebuje ta priloga 140 novih proizvodov. Nepobrane dajatve, ki ustrezajo tem opustitvam in so izračunane na podlagi napovedi držav članic, ki so te opustitve zahtevale, za obdobje 2015–2019, znašajo 55,8 mio. EUR na leto.

Vendar se na podlagi obstoječih statističnih podatkov za pretekla leta zdi, da bo treba zaradi upoštevanja uvoza v druge države članice, ki uporabljajo iste opustitve, ta znesek pomnožiti s povprečnim faktorjem, ocenjenim na 1,8. To pomeni, da bo izguba prihodka zaradi nepobranih dajatev znašala približno 100,4 mio. EUR na leto.

Umik

Zaradi ponovne uvedbe carin je bilo iz te priloge umaknjenih 6 proizvodov. Glede na statistične podatke za leto 2015 to pomeni povišanje sredstev za 12,4 mio. EUR.

Predvideni stroški tega ukrepa

Na podlagi navedenega se posledice za izgubo prihodkov, ki izhaja iz te uredbe, lahko ocenijo na 100,4 – 12,4 = 88 mio. EUR (bruto znesek, stroški pobiranja so vključeni) x 0,75 = 66 mio. EUR na leto za obdobje 1. 7. 2016–31. 12. 2020.

Države članice bodo morale izgubo prihodkov v tradicionalnih lastnih sredstvih nadomestiti s prispevki, ki temeljijo na BND.

(1) Uredba Sveta (EU) št. 1387/2013 z dne 17. decembra 2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1344/2011 (UL L 354, 28.12.2013, str. 201).
(2) Letni zneski se ocenijo z uporabo formule iz oddelka 5, kar se navede v opombi pod črto, npr. „okvirni znesek, izračunan po dogovorjeni formuli“. Za začetno leto se letni znesek praviloma plača v celoti, tj. brez znižanja oziroma sorazmernega znižanja.
(3) Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (kmetijske dajatve, prelevmani na sladkor, carine) morajo biti navedeni neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 25 % stroškov pobiranja.
Top

Bruselj, 26.5.2016

COM(2016) 301 final

PRILOGI

k

predlogu UREDBE SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1387/2013 o opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za določene kmetijske in industrijske proizvode


PRILOGA I

Oznaka KN

TARIC

Opis proizvoda

Stopnja avtonomne dajatve

Dodatna enota

Datum, predviden za obvezni pregled

ex 1512 19 10

10

Rafinirano olje iz semen žafranike (Safloröl, CAS RN  8001-23-8) za uporabo pri proizvodnji

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2008 99 91

20

Kitajski vodni kostanj (Eleocharis dulcis ali Eleocharis tuberosa) olupljen, opran, blanširan, ohlajen in posamezno hitro zamrznjen za pripravo izdelkov v prehrambni industriji, namenjen za drugo predelavo, razen za preprosto prepakiranje za prodajo na drobno

 (2)(1)

0 % (3)

-

31.12.2020

*ex 2009 89 99

96

Kokosova voda

 (2)

0 %

-

31.12.2016

*ex 2106 10 20

30

Pripravek na osnovi beljakovinskega izolata iz soje, ki vsebuje 6,6 mas. % ali več, vendar ne več kot 8,6 mas. % kalcijevega fosfata

0 %

-

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Litijeva kovina s čistočo 98,8 mas. % ali več (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

31.12.2017

ex 2811 22 00

70

Amorfni silicijev dioksid (CAS RN 60676-86-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2818 30 00

20

Aluminijev hidroksid (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2825 50 00

30

Bakrov (II) oksid (CAS RN 1317-38-0) z velikostjo delcev največ 100 nm

0 %

-

31.12.2020

*ex 2836 99 17

30

Cirkonijev (IV) bazični karbonat (CAS RN 57219-64-4 ali 37356-18-6) s čistostjo 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2018

*ex 2903 39 29

10

1H-perfluoroheksan (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2018

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2908 19 00

50

4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil butanojska kislina (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 14 00

30

Alil metakrilat (CAS RN 96-05-9) in njegovi izomeri s čistostjo 98 mas. % ali več, ki vsebujejo vsaj:

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2916 39 90

20

3,5-Diklorobenzoil klorid (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2018

ex 2916 39 90

41

4-Bromo-2,6-difluorobenzoil klorid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

51

3-Kloro-2-fluorobenzojska kislina (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2916 39 90

61

2-Fenilmaslena kislina (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboksilni anhidrid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metillbenzoil klorid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamino)etoksi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) čistosti 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidroklorid (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 39 00

35

5-Kloro-2-(metilamino)benzofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2922 49 85

30

Vodna raztopina, ki vsebuje 40 mas. % ali več natrijevega metilaminoacetata (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

61

(S)-1-feniletanamin (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

62

2-Klorobenzamid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1’-bifenil]-2-yl)-acetamid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

14

Cianoocetna kislina (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2926 90 95

17

Cipermetrin (ISO) in njegovi stereoizomeri (CAS RN 52315-07-8) s čistostjo 90 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) čistosti 98 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

19

N-(2-metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamid (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) čistosti 94,5 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2930 90 99

26

Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) čistosti 97,5 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

60

4-Kloro-2-fluoro-3-metoksifenilborova kislina (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

63

Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

65

Bis(4-terc-butilfenil)jodonij heksafluorofosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

67

Dimetiltin dioleat (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2931 90 80

70

(4-Propilfenil)borova kislina (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoin hidroklorid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 29 90

65

(S)-terc-butil 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilat (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilat (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamin hidroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilat dihidroklorid (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridin (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

19

Metil nikotinat (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

23

2-Kloro-3-cianopiridin (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridin dihidroklorid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-okso-3-kinolinkarboksilna kislina (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazin (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) čistosti 93 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 69 80

17

Benzogvanamin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

16

Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) čistosti 90 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

17

Karfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) čistosti 93 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridinij 3-oksid heksafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorobut-3-enil)-7-metoksikinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

31.12.2020

ex 2933 99 80

31

Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) čistosti 97 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

36

Oksadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) čistosti 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

38

Klomazon (ISO)(CAS RN 81777-89-1) čistosti 96 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

39

4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4)tiazepin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2020

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

31.12.2019

ex 2934 99 90

44

Propikonazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) čistosti 92 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluorometil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil) ciklopropankarboksamid hidroklorid (CUS 0143290-2)

 (4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

54

Propoksikarbazon-natrij (ISO) (CAS RN 181274-15-7) čistosti 95 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluenesulfonil)-N'-(3-(p-toluenesulfoniloksi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2020

ex 2935 00 90

58

1-Metilciklopropan-1-sulfonamid (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

31.12.2020

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0) s čistostjo 94 mas. % ali več

0 %

-

31.12.2020

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Reakcijski produkt ekstrakta rastline Acacia mearnsii, amonijevega klorida in formaldehida (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2020

ex 3204 17 00

16

Barvilo C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) in pripravki na osnovi tega barvila, ki vsebujejo 60 mas. % ali več barvila C.I. Pigment Red 49:2

0 %

-

31.12.2020

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizirana folija:

0 %

-

31.12.2019

ex 3507 90 90

20

Kreatin amidinohidrolaza (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

31.12.2020

*ex 3701 30 00

30

Reliefna tiskarska plošča, ki se uporablja za tiskanje časopisov in ki sestoji iz kovinske podlage, prevlečene s fotopolimerizirajočo plastjo debeline 0,15 mm ali več, vendar ne več kot 0,8 mm, neprekrita z odstranljivo zaščitno folijo in s skupno debelino ne več kot 1 mm

0 %

-

31.12.2018

ex 3802 10 00

10

Mešanica aktivnega oglja in polietilena v obliki praška

0 %

-

31.12.2020

ex 3808 92 30

10

Mankozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), uvožen v izvirnem pakiranju po 500 kg ali več

 (2)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

12

Disperzijsko sredstvo, ki vsebuje:

ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

14

Disperzijsko sredstvo:

ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

16

Detergent, ki vsebuje:

ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3811 21 00

18

Detergent, ki vsebuje:

ki se uporablja v proizvodnji mešanic dodatkov za mazalna olja

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

21

Raztopina 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) v toluenu

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

22

Vodna raztopina, ki vsebuje:

0 %

-

31.12.2020

ex 3824 90 92

23

Butilfosfato kompleksi titanija(IV) (CAS RN 109037-78-7), raztopljeni v etanolu in propan-2-olu

0 %

-

31.12.2020

*ex 3901 10 10

40

Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) v obliki prahu:

0 %

31.12.2018

ex 3901 90 90

53

Kopolimer etilena in akrilne kisline (CAS RN 9010-77-9):

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

57

Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) okten v obliki peletov, ki se uporablja v procesu koekstruzije folij za mehko embalažo za živila:

0 %

31.12.2020

ex 3901 90 90

63

Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) okten, proizveden z metodo Ziegler-Natta, v obliki peletov:

za uporabo v procesu koekstruzije folij za mehko embalažo za živila

 (1)

0 %

31.12.2020

*ex 3901 90 90

65

Linearni polietilen nizke gostote (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4) v obliki prahu:

0 %

31.12.2018

*ex 3901 90 90

67

Kopolimer, narejen izključno iz etilena in monomerov metakrilne kisline, ki vsebuje 11 mas. % metakrilne kisline ali več

0 %

-

31.12.2020

ex 3903 90 90

46

Kopolimer v obliki zrnc, ki vsebuje:

0 %

31.12.2020

ex 3903 90 90

70

Kopolimer v obliki zrnc, ki vsebuje:

0 %

31.12.2020

ex 3907 10 00

10

Mešanica trioksan-oksiran-kopolimera in politetrafluoroetilena

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 10 00

20

Polioksimetilen s končnimi skupinami acetila, ki vsebuje polidimetilsiloksan ter vlakna kopolimera tereftalne kisline in 1,4-fenildiamina

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

15

Epoksidna smola brez halogenov,

za uporabo v proizvodnji listov ali zvitkov iz preprega ki se uporablja v proizvodnji tiskanih vezij

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 3907 30 00

25

Epoksidna smola:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3907 40 00

35

α-Fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oksikarbonil](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

31.12.2018

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropilen oksid)) siloksan (CAS RN 68957-00-6), zaključen s skupino trimetilsiloksi

0 %

-

31.12.2020

ex 3919 10 80

63

Odsevna folija, ki sestoji iz

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Samolepilni odsevni list, razrezan na kose ali ne:

odsevni list sestoji iz:

0 %

-

31.12.2018

ex 3919 90 00

52

Bel poliolefinski trak, ki zaporedno sestoji iz:

0 %

-

31.12.2020

*ex 3919 90 00

54

Folija iz poli(vinilklorida), premazana na eni strani s plastjo polimera ali ne

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 20 29

60

Monoaksialno orientirani film, katerega skupna debelina ne presega 75µm, ki sestoji iz treh ali štirih plasti, od katerih vsaka vsebuje zmes polipropilena in polietilena, osrednja plast pa lahko vsebuje titanov dioksid, njegova:

kot je opredeljeno z ASTM-metodo D882/ISO 527-3

0 %

-

31.12.2018

*ex 3920 20 29

70

Monoaksialno orientirana folija, ki sestoji iz treh plasti, od katerih vsaka sestoji iz mešanice polipropilena in kopolimera etilena in vinil acetata, z osrednjo plastjo, ki vsebuje titanov dioksid ali ne, in ki:

0 %

-

31.12.2019

*ex 3920 99 59

65

Folija iz kopolimera vinil alkohola, topna v hladni vodi, debeline 34 µm ali več, vendar ne več kot 90 µm, natezne trdnosti pri pretrganju 20 MPa ali več, vendar ne več kot 55 Mpa, in razteza pri pretrganju 250 % ali več, vendar ne več kot 900 %

0 %

-

31.12.2018

ex 3921 19 00

40

Prozoren mikroporozen film iz polietilena, cepljenega z akrilno kislino, v obliki zvitkov:

ki se uporablja v proizvodnji separatorjev v alkalnih baterijah

0 %

-

31.12.2020

ex 3921 90 55

50

Listi reaktivne epoksidne smole brez halogenov z utrjevalcem, dodatki in neorganskimi polnili, ojačani s steklenimi vlakni, za uporabo pri enkapsulaciji polprevodniških sistemov

 (1)

0 %

31.12.2020

ex 4016 93 00

20

Podloga iz vulkanizirane gume (etilen-propilen-dien monomerov) z dovoljenim odlivom materiala na mestu reže v modelu največ 0,25 mm, v obliki pravokotnika:

0 %

-

31.12.2020

ex 4104 41 51

10

„Crust“ usnje goveda vrste zebu ali hibrida vrste zebu skupne površine več kot 2,6 m2, ki vključuje luknjo za grbo velikosti 450 cm2 ali več, vendar ne več kot 2 850 cm2, za uporabo v proizvodnji surovine za sedežne prevleke v motornih vozilih

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 5403 39 00

10

Biorazgradljivi (standard EN 14995) monofilamenti debeline največ 33 dtex, ki vsebujejo vsaj 98 mas. % polilaktida (PLA), za uporabo v proizvodnji tkanin za filtriranje v živilski industriji

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 6804 21 00

20

Plošče

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 6813 89 00

20

Frikcijski material debeline manj kot 20mm, nemontiran, za uporabo v proizvodnji frikcijskih komponent

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 7009 10 00

40

Elektrokromatsko samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo, ki sestoji iz:

za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

40

Ingoti iz titanove zlitine,

ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:

0,1 mas. % ali več, vendar ne več kot 0,5 mas. % silicija

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

50

Ingoti iz titanove zlitine,

ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:

0 %

-

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Ingoti iz titanove zlitine,

ki vsebujejo naslednje količine legirnih elementov:

0 %

-

31.12.2020

ex 8113 00 90

20

Distančnik kockaste oblike, sestavljen iz kompozita iz aluminijevega silicijevega karbida (AlSiC), ki se uporablja za sestavljanje modulov IGBT

0 %

-

31.12.2020

ex 8302 20 00

20

Koleščki:

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8407 90 10

10

Štiritaktni bencinski motorji z delovno prostornino valja največ 250 cm³, za uporabo v proizvodnji vrtnarske opreme iz tarifnih številk 8432, 8433, 8436 ali 8508

 (1)

0 %

-

31.12.2016

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

4 Cilindrični, 4 ciklični, tekočinsko hlajeni motor s kompresijskim vžigom:

za uporabo v proizvodnji vozil pod tarifno številko 8427

 (1)

0 %

-

31.12.2017

ex 8415 90 00

30

Aluminijast odstranljiv sprejemnik/izsuševalnik z enoto za priključitev, ki vsebuje elemente iz poliamida in keramike ter je narejen s postopkom obločnega varjenja:

ki se uporablja v klimatskih napravah za avtomobile

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

40

Plamensko spajkani bloki iz aluminija z ekstrudiranimi, upognjenimi priključnimi konektorji, ki se uporabljajo v avtomobilskih klimatskih sistemih

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8415 90 00

50

Aluminijast odstranljiv sprejemnik/izsuševalnik, ki vsebuje elemente iz poliamida in keramike:

ki se uporablja v klimatskih napravah za avtomobile

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8436 99 00

10

Del, ki vsebuje:

in ki vsebuje ali ne:

za uporabo v proizvodnji vrtnih drobilnikov

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8479 89 97

15

Bioreaktor za biofarmacevtsko celično kulturo

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Kroglični ležaji:

za uporabo v proizvodnji motornih krmilnih sistemov s klinastim jermenom, električnih krmilnih sistemov za servo krmiljenje ali menjalnikov prestav

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8501 10 10

20

Sinhroni motorji za pomivalne stroje s kontrolnim mehanizmom za pretok vode:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

55

Aktivator za električno turbopihalo z:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 10 99

57

Motor na enosmerni tok:

0 %

-

31.12.2020

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Motor s permanentnim magnetom na enosmerni tok, brez ščetk, primeren za avtomobile, z naslednjimi lastnostmi in sestavnimi deli:

0 %

-

31.12.2020

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Pogonski motor z:

ki se uporablja pri proizvodnji električnih vozil

 (1)

0 %

-

31.12.2019

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Ploščate palice iz zlitine samarija in kobalta

namenjene, da po magnetenju postanejo trajni magneti, kakršne se uporabljajo v avtomobilskih zaganjačih in napravah, ki povečujejo doseg električnih avtomobilov

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 50 10

10

Litijeve valjaste primarne celice:

za uporabo v proizvodnji telemetrije in medicinskih pripomočkov, elektronskih števcev ali daljinskih upravljalnikov

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8507 10 20

30

Svinčevi akumulatorji ali moduli

za uporabo v proizvodnji izdelkov iz oznake KN 8711

 (1)

0 %

-

31.12.2018

*ex 8507 60 00

71

Litij-ionske polnilne baterije:

0 %

-

31.12.2017

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Plošča tiskanega vezja brez ohišja za poganjanje in upravljanje krtač sesalnika z močjo največ 300 W

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8512 20 00

30

Modul za razsvetljavo, ki vsebuje vsaj:

v aluminijastem ohišju z radiatorjem, nameščen na nosilec in opremljenim s sprožilom

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8512 20 00

40

Žarometi za meglo s pocinkano notranjo površino, ki vsebujejo:

za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8512 30 90

20

Opozorilno brenčalo za sistem parkirnega senzorja v plastičnem ohišju, ki deluje po piezomehaničnem načelu in vsebuje:

za uporabo v proizvodnji blaga iz poglavja 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8518 90 00

60

Zgornja plošča magnetnega sistema za ozvočenje iz integralno prebitega, stiskanega in prevlečenega jekla, v obliki diska, z luknjo v sredini ali brez nje, kakršna se uporablja v avtomobilskem ozvočenju

0 %

-

31.12.2020

ex 8523 51 99

10

Spominska kartica SD z zbirko zemljevidov, ki se ne dajo posodobiti, naloženih za vgradnjo v avtomobilske navigacijske enote

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8525 80 19

70

Dolgovalovna infrardeča kamera (LWIR kamera) (v skladu s standardom ISO/TS 16949) z:

0 %

-

31.12.2019

*ex 8529 90 92

35

Moduli LCD z:

za trajno vgradnjo ali trajno namestitev v motorna vozila iz poglavja 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

36

Modul LCD z:

za namestitev v motorna vozila iz poglavja 87

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 8529 90 92

55

Moduli OLED, sestavljeni iz ene ali več steklenih ali plastičnih celic TFT, ki vsebujejo organski material, brez zaslona na dotik in z enim ali več tiskanimi vezji s krmilno elektroniko, ki služi naslavljanju točk, ki se uporabljajo za proizvodnjo televizijskih sprejemnikov in monitorjev

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

85

Barvni LCD modul v ohišju:

za trajno vgradnjo v motorna vozila iz poglavja 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8535 90 00

20

Tiskano vezje v obliki plošč iz izolacijskega materiala z električnimi priključki in spajkami za uporabo v proizvodnji enot za osvetlitev ozadja modulov LCD

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8536 69 90

60

Električni vtiči in vtičnice z dolžino največ 12,7 mm ali premerom največ 10,8 mm, za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov in govornih procesorjev

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

20

Polprevodniško ohišje za čip v obliki plastičnega okvira, ki vsebuje vodilni okvir, opremljen s kontaktnimi blazinicami, za napetost največ 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8536 90 85

30

Zakovični spoji

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

50

Modul za krmiljenje varovalk v plastičnem ohišju z montažnimi sponkami, ki sestoji iz:

kakršen se uporablja v proizvodnji blaga iz poglavja 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Električne krmilne enote, izdelane v skladu s standardi razreda 2 IPC-A-610E, ki so opremljene vsaj:

ki se uporabljajo za proizvodnjo naprav za recikliranje ali razvrščanje

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 99

35

Elektronska krmilna enota brez spomina, za napetost 12 V, za sisteme izmenjave informacij v vozilih (za povezovanje avdio storitev, telefonije, navigacije, kamere in brezžične avtomobilske storitve), ki vsebuje:

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Notranja antena za sistem zaklepanja vrat avtomobila, ki sestoji iz:

ki se uporablja v proizvodnji izdelkov iz tarifne številke 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Podaljševalni kabel z dvojnim jedrom z dvema konektorjema, ki vsebuje vsaj:

kakršen se uporablja za priklop senzorjev hitrosti vozil v proizvodnji vozil iz poglavja 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 42 90

70

Električni prevodniki:

za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov, kompletov pripomočkov in govornih procesorjev

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8544 49 93

30

Električni prevodniki:

za uporabo v proizvodnji slušnih pripomočkov, vsadkov in govornih procesorjev

 (1)

0 %

m

31.12.2020

*ex 8708 30 10

20

Enota za aktivacijo zavore, na motorni pogon:

za uporabo pri proizvodnji električnih vozil

 (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8708 40 50

10

Avtomatski hidrodinamični menjalnik s hidravličnim pretvornikom navora brez reduktorja, kardanskega prenosa in sprednjega diferenciala za uporabo v proizvodnji motornih vozil iz poglavja 87

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 50 55

10

Stranska gred avtomobilske osi, opremljena z zgibom za stalno hitrost na vsaki strani, kakršna se uporablja v proizvodnji blaga iz tarifne številke KN 8703

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 91 99

30

Vhodna ali izhodna posoda za zrak iz aluminijeve zlitine, proizvedena v skladu s standardom EN AC 42100, s:

kakršna se uporablja za toplotne izmenjevalnike v avtomobilskih hladilnih sistemih

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8714 10 90

20

Radiatorji, kakršni se uporabljajo v motornih kolesih za nameščanje priključkov

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Aluminijaste sprednje vilice za uporabo pri proizvodnji koles

 (1)

0 %

-

31.12.2018

ex 8714 96 10

10

Pedala, za uporabo v proizvodnji koles

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 8714 99 90

30

Stebrički za sedeže, za uporabo v proizvodnji koles

 (1)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Organska nerezana korekcijska leča za očala, dokončana z obeh strani, okrogle oblike:

vrste, ki se obdela za uporabo v očalih

1.45 %

-

31.12.2019

*ex 9001 50 80

30

Organska nerezana korekcijska leča za očala, dokončana samo z ene strani, okrogle oblike:

ki se obdela za uporabo v očalih

0 %

-

31.12.2019

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infrardeča leča z motorizirano izostritvijo,

za uporabo v proizvodnji kamer za toplotno slikovno snemanje in obdelavo, infrardečih daljnogledov ter teleskopov pri orožju

 (1)

0 %

-

31.12.2020

*ex 9025 80 40

50

Elektronski polprevodniški senzor za merjenje vsaj dveh od naslednjih elementov:

ki je namenjen vgradnji v izdelke iz poglavij 84 do 90 in 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9031 80 38

15

Merilnik hitrosti vrtljajev koles motornih vozil (polprevodniški senzorji hitrosti vrtenja koles), sestavljen iz:

za odkrivanje gibanja dajalnika impulzov

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 9031 80 38

25

Elektronski polprevodniški senzor za merjenje pospeška in/ali kotne hitrosti:

ki je namenjen vgradnji v izdelke iz poglavij 84 do 90 in 95

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 9401 90 80

20

Stranski nosilec za izdelavo avtomobilskih sedežev s premičnim naslonjalom, debeline 0,8 mm ali več, vendar ne več kot 3,0 mm

 (1)

0 %

p/st

31.12.2018

ex 9607 20 10

10

Drsniki, ozek trak z nameščenimi zobci zadrge, zapirala in drugi deli zadrg, iz osnovne kovine, za uporabo v proizvodnji zadrg

 (1)

0 %

-

31.12.2020

ex 9607 20 90

10

Ozki trakovi z nameščenimi krogci iz plastičnih verižic, za uporabo v proizvodnji zadrg

 (1)

0 %

-

31.12.2020

(1)

Za opustitev dajatev velja carinski nadzor glede posebne uporabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 953/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(2)

Vendar se opustitev tarifnih dajatev ne uporablja, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.

(3)

Opusti se samo dajatev ad valorem. Posebna dajatev se uporablja še naprej.

*

Opustitev, ki se nanaša na proizvod iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1344/2011, katerega oznaka KN ali TARIC ali opis proizvoda so spremenjeni s to uredbo.

PRILOGA II

Oznaka KN

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Opustitev, ki se nanaša na proizvod iz Priloge k Uredbi (EU) št. 1344/2011, katerega oznaka KN ali TARIC ali opis proizvoda so spremenjeni s to uredbo.

Top