EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0149

Predlog SKLEP SVETA o določitvi stališča, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma

COM/2016/0149 final - 2016/081 (NLE)

Bruselj, 16.3.2016

COM(2016) 149 final

2016/0081(NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o določitvi stališča, ki se zavzame v imenu Evropske unije
v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom
med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki
o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje
državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije,
glede
sprejetja poslovnika Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije je začel veljati 1. decembra 2014. Sporazum je na podlagi vzajemnosti določil pravno zavezujoče pravice in obveznosti, da se poenostavijo postopki izdajanja vizumov državljanom Republike Zelenortski otoki in EU. V skladu s členom 10 tega sporazuma je bil ustanovljen Skupni odbor za spremljanje izvajanja Sporazuma. V skladu s členom 10(4) Sporazuma mora Skupni odbor pripraviti svoj poslovnik.

Poslovnik, ki ga je treba sprejeti, ne bo del Sporazuma.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Delo Skupnega odbora in pomoč pri pripravi in vodenju njegovih sestankov sta organizirana s poslovnikom, ki bo na podlagi pooblastila predstavniku Komisije v Skupnem odboru sprejet v skladu s tem predlogom.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Poslovnik, kot je priložen v Prilogi k temu predlogu sklepa Sveta, je rezultat posvetovanj z odgovornimi organi Zelenortskih otokov v juniju 2015. Z državami članicami je bilo opravljeno posvetovanje v okviru pisnega postopka, ki se je zaključil 23. 10. 2015.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ta predlog ne vpliva na proračun EU.    

2016/0081 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o določitvi stališča, ki se zavzame v imenu Evropske unije
v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom

med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki

o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje

državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije,

glede

sprejetja poslovnika Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)    V skladu s členom 10 Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) je bil ustanovljen Skupni odbor. Točka 4 tega člena določa, da Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

(2)    Poslovnik je potreben za organizacijo dela Skupnega odbora, ki je zadolžen za upravljanje Sporazuma in spremljanje njegovega izvajanja.

(3)    Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije sprejme v Skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 10 Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije, glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma, temelji na osnutku sklepa Skupnega odbora, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

Top

Bruselj, 16.3.2016

COM(2016) 149 final

PRILOGA

k

predlogu sklepa Sveta

o določitvi stališča, ki se zavzame v imenu Evropske unije
v okviru Skupnega odbora, ustanovljenega v skladu s Sporazumom
med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki
o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje
državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije,
glede sprejetja poslovnika Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma


OSNUTEK

SKLEP ŠT. … SKUPNEGA ODBORA ZA POENOSTAVITEV VIZUMSKIH POSTOPKOV,
USTANOVLJENEGA S

SPORAZUMOM MED

EVROPSKO UNIJO IN REPUBLIKO ZELENORTSKI OTOKI

O POENOSTAVITVI IZDAJANJA VIZUMOV ZA KRATKOROČNO BIVANJE DRŽAVLJANOM

REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI IN EVROPSKE UNIJE,

z dne ……

o sprejetju njegovega poslovnika

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), zlasti člena 10(4) Sporazuma,

ker je začel Sporazum veljati 1. decembra 2014 –

SKLENIL NASLEDNJE:

Člen 1

Poslovnik Skupnega odbora za upravljanje Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije je določen v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V/na …

Za Evropsko unijo                Za Republiko Zelenortski otoki

PRILOGA

POSLOVNIK

SKUPNEGA ODBORA ZA UPRAVLJANJE SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN REPUBLIKO ZELENORTSKI OTOKI

O POENOSTAVITVI IZDAJANJA VIZUMOV ZA KRATKOROČNO BIVANJE DRŽAVLJANOM

REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI IN EVROPSKE UNIJE

Člen 1

Predsedovanje

Skupnemu odboru za poenostavitev vizumskih postopkov skupaj predsedujeta predstavnik Evropske unije in predstavnik Republike Zelenortski otoki.

Člen 2

Naloge Skupnega odbora

(1)    V skladu s členom 10(2) Sporazuma so naloge Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov predvsem naslednje:

(a)    spremljanje izvajanja Sporazuma;

(b)    predlaganje sprememb ali dopolnitev Sporazuma;

(c)    reševanje sporov, ki izhajajo iz razlage ali uporabe določb Sporazuma.

(2)    Skupni odbor za poenostavitev vizumskih postopkov se lahko dogovori o priporočilih, ki vsebujejo smernice ali dobre prakse za pomoč pri izvajanju Sporazuma.

Člen 3

Sestanki

(1)    Skupni odbor za poenostavitev vizumskih postopkov se sestaja po potrebi na zahtevo pogodbenic in najmanj enkrat letno.

(2)    Če ni dogovorjeno drugače, pogodbenici izmenično gostita te sestanke.

(3)    Sestanke Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov skličeta sopredsednika.

(4)    Sopredsednika določita datum sestanka in pravočasno izmenjata potrebne dokumente za zagotovitev ustreznih priprav, če je mogoče, štirinajst dni pred sestankom.

(5)    Pogodbenica, ki je gostiteljica sestanka, poskrbi za logistične zadeve.

Člen 4

Delegacije

Pogodbenici se vsaj sedem dni pred sestankom medsebojno uradno obvestita o predvideni sestavi svojih delegacij.

Člen 5

Dnevni red sestankov

(1)    Sopredsednika najpozneje štirinajst dni pred vsakim sestankom pripravita začasni dnevni red sestanka. Začasni dnevni red vključuje točke, za katere kateri koli od sopredsednikov prejme zahtevek za njihovo vključitev na dnevni red najpozneje štirinajst dni pred sestankom.

(2)    Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pred sestankom doda točke na začasni dnevni red, če se druga pogodbenica s tem strinja. Zahtevki za dodajanje točk na začasni dnevni red se pošljejo pismeno in se jim po možnosti ugodi.

(3)    Sopredsednika na začetku vsakega sestanka sprejmeta končni dnevni red. Točke, ki niso na začasnem dnevnem redu, se lahko uvrstijo na dnevni red, če se pogodbenici strinjata, in se na dnevni red vključijo v okviru možnosti.

Člen 6

Zapisnik sestanka

(1)    Sopredsednik, ki gosti sestanek, čim prej pripravi osnutek zapisnika.

(2)    Zapisnik za vsako točko na dnevnem redu praviloma navaja:

(a)    dokumente, predložene Skupnemu odboru za poenostavitev vizumskih postopkov;

(b)    izjave, katerih vključitev je zahtevala pogodbenica; ter

(c)    sklepe, priporočila in sklepne ugotovitve, sprejete v zvezi s posamezno točko.

(3)    Zapisnik navaja tudi člane posamezne delegacije, z navedbo ministrstva, agencije ali institucije, ki jo zastopajo.

(4)    Skupni odbor za poenostavitev vizumskih postopkov odobri zapisnik na svojem naslednjem sestanku.

Člen 7

Sklepi in priporočila Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov

(1)    Skupni odbor za poenostavitev vizumskih postopkov odloča s soglasjem obeh pogodbenic.

(2)    Sklepi Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov se naslovijo „Sklep“, čemur sledi zaporedna številka in opis njihove vsebine. Navede se tudi datum začetka veljavnosti sklepa. Sklepe podpišejo predstavniki Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov, ki so pooblaščeni za delovanje v imenu pogodbenic. Sklepi se sestavijo v dveh izvodih, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

(3)    Odstavka 1 in 2 se smiselno uporabljata za priporočila Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov.

Člen 8

Stroški

(1)    Vsaka pogodbenica je odgovorna za stroške, ki nastanejo zaradi njene udeležbe na sestankih Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov, vključno s stroški za osebje, potnimi stroški, dnevnicami ter poštnimi ali telekomunikacijskimi stroški.

(2)    Druge stroške v zvezi z organizacijo sestankov običajno krije pogodbenica gostiteljica sestanka.

Člen 9

Upravni postopki

(1)    Če ni določeno drugače, sestanki Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov niso javni.

(2)    Zapisniki in drugi dokumenti Skupnega odbora za poenostavitev vizumskih postopkov se obravnavajo zaupno.

(3)    Oba sopredsednika lahko sporazumno povabita udeležence, ki niso uradniki pogodbenic in držav članic, tudi zanje pa veljajo enake zahteve glede zaupnosti.

(4)    Pogodbenici lahko organizirata javne informativne predstavitve ali kako drugače obvestita zainteresirane posameznike o rezultatih sestankov Skupnega odbora.

Za Evropsko unijo    Za Republiko Zelenortski otokiSKUPNA IZJAVA,

PRILOŽENA POSLOVNIKU

SKUPNEGA ODBORA ZA UPRAVLJANJE

SPORAZUMA MED EVROPSKO UNIJO IN REPUBLIKO ZELENORTSKI OTOKI

O POENOSTAVITVI IZDAJANJA VIZUMOV ZA KRATKOROČNO BIVANJE DRŽAVLJANOM REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI IN EVROPSKE UNIJE 

Republika Zelenortski otoki, Evropska komisija in države članice za zagotovitev trajnega, usklajenega in pravilnega izvajanja Sporazuma za obravnavo nujnih zadev izven uradnih sestankov Skupnega odbora vzpostavijo neuradne stike. Na naslednjem sestanku Skupnega odbora se o teh zadevah in neuradnih stikih sestavi poročilo.

Top