EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016JC0004

Skupni predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani

JOIN/2016/04 final - 2016/025 (NLE)

Bruselj, 3.2.2016

JOIN(2016) 4 final

2016/0025(NLE)

Skupni predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Priloženi predlog pomeni pravni instrument za sklenitev Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Andsko skupnostjo je bil podpisan 15. decembra 2003 v Rimu.

Sporazum se osredotoča izključno na politični dialog in sodelovanje ter ne vsebuje trgovinskega dela. Glavni cilji Sporazuma so okrepiti odnose med EU in Andsko skupnostjo z razvojem političnega dialoga in krepitvijo sodelovanja ter ustvariti pogoje, pod katerimi bi se lahko pogodbenici na podlagi rezultatov delovnega programa iz Dohe dogovorili o izvedljivem in vzajemno koristnem pridružitvenem sporazumu, vključno s sporazumom o prosti trgovini.

Sporazum institucionalizira in krepi politični dialog, ki je do zdaj temeljil na neformalnem dogovoru, znanem kot rimska izjava (1996), ter širi sodelovanje na nova področja, kot so človekove pravice, preprečevanje konfliktov, migracije ter boj proti drogam in terorizmu. Poseben poudarek je na sodelovanju v podporo procesu regionalnega povezovanja v Andski skupnosti. Ko bo Sporazum začel veljati, bo nadgradil in nadomestil okvirni sporazum o sodelovanju med obema regijama iz leta 1993 in rimsko izjavo.

Ker gre za mešani sporazum, so ga morale ratificirati države članice. Do januarja 2013 je 15 držav članic EU podpisalo in ratificiralo Sporazum, ratificirale pa so ga tudi vse države članice Andske skupnosti, razen Venezuele, ki je leta 2006 izstopila iz Andske skupnosti.

Sporazum še ni bil sklenjen zaradi notranje politične in institucionalne krize, s katero se je organizacija soočala po izstopu Venezuele leta 2006. Leta 2011 je Andska skupnost začela proces strukturnih reform, da bi povečala svojo ekonomičnost in učinkovitost ter ponovno usmerila pozornost na trgovino in gospodarsko povezovanje, povezanost elektroenergetskih omrežij in družbene vidike vključevanja (prost pretok ljudi, spodbujanje andske identitete). Poleg tega je spodbujala večjo konvergenco in dopolnjevanje z drugimi regionalnimi organizacijami, zlasti UNASUR. Leta 2013 je EU podpisala večstranski sporazum o prosti trgovini s Kolumbijo in Perujem, ki je bil pred kratkim razširjen na Ekvador. S sklenitvijo Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju bo EU dopolnila večstranski sporazum ter zagotovila okvir za regionalni politični dialog na področjih skupnega interesa. Člen 49 Sporazuma vsebuje tudi klavzulo o ponovnem sprejemu, ki je pomembna v okviru sporazuma o odpravi vizumov za kratkoročno prebivanje, ki ga je Komisija podpisala s Kolumbijo in ki ga bo v prihodnjih mesecih podpisala s Perujem.

Da se zagotovi začetek veljavnosti Sporazuma, ga je treba skleniti v imenu Evropske unije.

Zaradi širitev, do katerih je prišlo po podpisu Sporazuma, je treba sprejeti protokol, ki upošteva pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji 1. maja 2004, pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007 ter pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji 1. julija 2013.

Komisija ugotavlja, da Sporazum vsebuje naslednjo izjavo Komisije in Sveta Evropske unije o klavzuli v zvezi z opredelitvijo pogodbenic (člen 53):

„Določbe tega sporazuma, ki spadajo na področje uporabe naslova IV dela III Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zavezujejo Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot del Evropske skupnosti, dokler Združeno kraljestvo ali Irska (odvisno od primera) ne obvesti uradno Andske skupnosti, da je postala zavezana kot del Evropske skupnosti v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Enako velja za Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen navedenima pogodbama.“ Ker predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma ne temelji na pravni podlagi naslova V dela III PDEU, Komisija meni, da je zgornja enostranska izjava postala brezpredmetna. Komisija zato meni, da bi morala Svet in Komisija ob sprejetju sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma dati naslednjo skupno izjavo:

„Svet in Komisija ugotavljata, da se sklep o sklenitvi Sporazuma sprejema na podlagi členov 207 in 209 PDEU in ne na podlagi „naslova V dela III PDEU“. Zato je postala enostranska izjava Komisije in Sveta Evropske unije o klavzuli v zvezi z opredelitvijo pogodbenic (člen 53) ob podpisu Sporazuma brezpredmetna.“

2016/0025 (NLE)

Skupni predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 207 in 209 v povezavi s členom 218(6)(a) in drugim pododstavkom člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 1 ,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Svet je 18. marca 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja o Sporazumu o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)Sporazum je bil podpisan 15. decembra 2003.

(3)V skladu s členom 54(1) Sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov, ki so potrebni v ta namen.

(4)Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Skupnemu odboru iz člena 52 Sporazuma predseduje visoki predstavnik Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

V skupnem odboru je zastopana Unija oziroma Unija in države članice, odvisno od predmeta urejanja.

Člen 3

Predsednik Sveta imenuje osebo, pristojno, da v imenu Evropske unije pošlje uradno obvestilo iz člena 54 Sporazuma, s čimer bo izraženo soglasje Evropske unije, da jo Sporazum zavezuje.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1) UL C […], […], str. […].
Top

Bruselj, 3.2.2016

JOIN(2016) 4 final

PRILOGA

SPORAZUM O POLITIČNEM DIALOGU IN SODELOVANJU
med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani

k predlogu

SKLEPA SVETA

o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani


PRILOGA
SPORAZUM O POLITIČNEM DIALOGU IN SODELOVANJU

med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Andsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo) na drugi strani

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: države članice), in

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani

ter

ANDSKA SKUPNOST IN NJENE DRŽAVE ČLANICE,

REPUBLIKA BOLIVIJA,

REPUBLIKA KOLUMBIJA,

REPUBLIKA EKVADOR,

REPUBLIKA PERU,

BOLIVARSKA REPUBLIKA VENEZUELA,

na drugi strani –

OB UPOŠTEVANJU tradicionalnih zgodovinskih in kulturnih vezi med pogodbenicama ter njune želje po okrepitvi medsebojnih odnosov na podlagi obstoječih mehanizmov, ki urejajo odnose med pogodbenicama,

KER bo ta novi sporazum o političnem dialogu in sodelovanju pomenil poglobitev in razširitev odnosov med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo, vključno z novimi področji interesa pogodbenic,

OB PONOVNI POTRDITVI svojega spoštovanja demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kakor so določeni v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ter mednarodnega humanitarnega prava,

OB SKLICEVANJU na svojo zavezanost načelu pravne države in dobrega upravljanja,

PREPRIČANI o pomenu boja proti prepovedanim drogam in z njimi povezanim kaznivim dejanjem, ki temelji na načelih deljene odgovornosti, celovitosti, ravnovesja in večstranskosti,

OB POUDARJANJU svoje zavezanosti skupnemu delovanju pri doseganju ciljev izkoreninjenja revščine, socialne pravičnosti in kohezije, pravičnega in trajnostnega razvoja, vključno z vidiki izpostavljenosti naravnim nesrečam, ohranjanja in varstva okolja in biotske raznovrstnosti, krepitve spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih institucij in dobrega upravljanja ter postopnega vključevanja andskih držav v svetovno gospodarstvo,

OB POUDARJANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta konsolidaciji političnega dialoga o dvostranskih, regionalnih in mednarodnih vprašanjih skupnega interesa ter mehanizmom dialoga, kakor je že navedeno v skupni izjavi o političnem dialogu med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo, podpisani 30. junija 1996 v Rimu,

OB POUDARJANJU potrebe po okrepitvi programa sodelovanja, ki ga ureja Okvirni sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo ter Kartagenskim sporazumom in njegovimi državami članicami, in sicer Republiko Bolivijo, Republiko Kolumbijo, Republiko Ekvador, Republiko Peru in Republiko Venezuelo, kakor je bil podpisan leta 1993 (v nadaljnjem besedilu: okvirni sporazum o sodelovanju iz leta 1993),

OB SPOZNANJU potrebe po poglobitvi procesa regionalnega povezovanja, trgovinske liberalizacije trgovine in gospodarskih reform znotraj Andske skupnosti ter pospešitvi prizadevanj za preprečevanje konfliktov, da se vzpostavi andsko območje miru v skladu z zavezo iz Lime – andsko listino za mir in varnost ter omejevanje in nadzor izdatkov za obrambo,

ZAVEDAJOČ SE potrebe po spodbujanju trajnostnega razvoja v andski regiji z razvojnim partnerstvom, ki vključuje vse zadevne zainteresirane strani, vključno z organizirano civilno družbo in zasebnim sektorjem, v skladu z načeli, določenimi v soglasju iz Monterreya ter deklaraciji iz Johannesburga in njenem načrtu za izvajanje,

PREPRIČANI o potrebi po vzpostavitvi sodelovanja pri vprašanjih migracij, azila in beguncev,

OB POUDARJANJU pripravljenosti za sodelovanje v mednarodnih forumih,

ZAVEDAJOČ SE potrebe po utrditvi odnosov med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo, da se okrepijo mehanizmi, ki podpirajo njun odnos pri odzivanju na nove dinamike mednarodnih odnosov v globalnem in soodvisnem svetu,

OB UPOŠTEVANJU strateškega partnerstva, ki se je razvilo med Evropsko unijo ter Latinsko Ameriko in Karibi v okviru vrha v Riu leta 1999 in je bilo ponovno potrjeno na vrhu v Madridu leta 2002, ter

PONOVNO OPOZARJAJOČ v tem okviru na potrebo po spodbujanju izmenjave, potrebne za vzpostavitev pogojev za okrepljene odnose, zgrajene na trdnih temeljih, ki bi bili koristni tako za Evropsko unijo kot tudi za Andsko skupnost –

SO SE ODLOČILI SKLENITI TA SPORAZUM:

NASLOV I

CILJI, NARAVA IN PODROČJE UPORABE SPORAZUMA

Člen 1
Načela

1.Notranja in zunanja politika pogodbenic temelji na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kakor so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ter načela pravne države, ta načela in pravice pa pomenijo bistvene sestavine tega sporazuma.

2.Pogodbenici potrjujeta svojo zavezanost spodbujanju trajnostnega razvoja in pomoči za uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja.

3.Pogodbenici ponovno potrjujeta svojo zavezanost načelom dobrega upravljanja in boju proti korupciji.

Člen 2
Cilji in področje uporabe

1.Pogodbenici potrjujeta skupni cilj okrepitve in poglobitve medsebojnih odnosov na vseh področjih, ki jih zajema ta sporazum, z razvojem političnega dialoga in okrepitvijo njunega sodelovanja.

2.Pogodbenici potrjujeta skupni cilj delovanja za vzpostavitev pogojev, pod katerimi bi se lahko na podlagi rezultatov delovnega programa iz Dohe dogovorili o izvedljivem in vzajemno koristnem pridružitvenem sporazumu, vključno s sporazumom o prosti trgovini.

3.Izvajanje tega sporazuma mora prispevati k vzpostavitvi navedenih pogojev s prizadevanjem za politično in socialno stabilnost, poglobitvijo procesa regionalnega povezovanja in zmanjšanjem revščine v okviru trajnostnega razvoja v Andski skupnosti.

4.Ta sporazum ureja politični dialog in sodelovanje med pogodbenicama ter vsebuje potrebne institucionalne ureditve za njegovo uporabo.

5.Pogodbenici se zavezujeta, da bosta redno ocenjevali napredek, pri tem pa upoštevali napredek, dosežen pred začetkom veljavnosti Sporazuma.

NASLOV II

POLITIČNI DIALOG

Člen 3
Cilji

1.Pogodbenici soglašata, da bosta okrepili redni politični dialog na podlagi načel, določenih v okvirnem sporazumu o sodelovanju iz leta 1993 in rimski izjavi iz leta 1996, podpisani med pogodbenicama.

2.Pogodbenici soglašata, da politični dialog zajema vse vidike skupnega interesa in vsa druga mednarodna vprašanja. Omogoča nove pobude za uresničevanje skupnih ciljev in vzpostavljanje skupnih temeljev na področjih, kot so varnost, regionalni razvoj in stabilnost, preprečevanje in reševanje konfliktov, človekove pravice, načini za okrepitev demokratičnega upravljanja, boj proti korupciji, trajnostni razvoj, nezakonite migracije, boj proti terorizmu in globalna težava prepovedanih drog, vključno s kemičnimi predhodnimi sestavinami, pranjem denarja ter trgovino z osebnim in lahkim orožjem z vsemi njenimi vidiki. Poleg tega zagotavlja podlago za sprejetje pobud ter podporo prizadevanjem za razvoj pobud, vključno s sodelovanjem, in ukrepov po vsej latinskoameriški regiji.

3.Pogodbenici soglašata, da politični dialog omogoča obsežno izmenjavo informacij in zagotavlja forum za skupne pobude na mednarodni ravni.

Člen 4
Mehanizmi

Pogodbenici soglašata, da se njun politični dialog vodi:

(a)na ravni voditeljev držav ali vlad, kadar je to primerno in s tem soglašata obe pogodbenici;

(b)na ministrski ravni;

(c)na ravni višjih uradnikov;

(d)na delovni ravni,

ter čim bolj izkoriščata diplomatske poti.

Člen 5
Sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike

Pogodbenici po možnosti sodelujeta na področju zunanje in varnostne politike ter usklajujeta svoja stališča in izvajata skupne pobude v ustreznih mednarodnih forumih.

NASLOV III

SODELOVANJE

Člen 6
Cilji

1.Pogodbenici soglašata, da se sodelovanje, predvideno v okvirnem sporazumu o sodelovanju iz leta 1993, okrepi in razširi na druga področja. Osredotoča se na naslednje cilje:

(a)krepitev miru in varnosti;

(b)spodbujanje politične in socialne stabilnosti z okrepitvijo demokratičnega upravljanja in spoštovanja človekovih pravic;

(c)poglobitev procesa regionalnega povezovanja med državami v andski regiji, da se prispeva k njihovemu socialnemu, političnemu in gospodarskemu razvoju, vključno s krepitvijo proizvodnih in izvoznih zmogljivosti;

(d)zmanjšanje revščine, povečevanje socialne in regionalne kohezije, spodbujanje pravičnejšega dostopa do socialnih storitev in koristi za gospodarsko rast ter zagotavljanje ustreznega ravnovesja med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi elementi v okviru trajnostnega razvoja.

2.Pogodbenici soglašata, da sodelovanje upošteva horizontalne vidike v zvezi z gospodarskim in socialnim razvojem, vključno z vprašanji, kot so enakost spolov, spoštovanje avtohtonih ljudstev, preprečevanje naravnih nesreč in odziv nanje, ohranjanje in varstvo okolja in biotske raznovrstnosti ter spodbujanje raziskav in tehnološkega razvoja. Regionalno povezovanje prav tako šteje za horizontalno temo in v tem smislu morajo biti ukrepi sodelovanja na nacionalni ravni skladni s procesom regionalnega povezovanja.

3.Pogodbenici soglašata, da se spodbujajo ukrepi, katerih cilj je prispevati k regionalnemu povezovanju v andski regiji in okrepiti medregijske odnose med pogodbenicama.

Člen 7
Sredstva

Pogodbenici soglašata, da sodelovanje poteka v obliki tehnične pomoči, študij, usposabljanja, izmenjave informacij in strokovnega znanja, sestankov, seminarjev, raziskovalnih projektov, razvoja infrastrukture, uporabe novih finančnih mehanizmov ali kateri koli drugi obliki, o kateri se pogodbenici dogovorita v okviru sodelovanja, postavljenih ciljev ali razpoložljivih sredstev v skladu s standardi in predpisi, ki veljajo za to sodelovanje.

Člen 8
Sodelovanje na področju človekovih pravic, demokracije in dobrega upravljanja

Pogodbenici soglašata, da sodelovanje na tem področju dejavno podpira vlade in predstavnike organizirane civilne družbe z ukrepi zlasti na naslednjih področjih:

(a)spodbujanje spoštovanja človekovih pravic, demokratičnega procesa in dobrega upravljanja, vključno z upravljanjem volilnih postopkov;

(b)krepitev pravne države ter dobrega in preglednega upravljanja javnih zadev, vključno z bojem proti korupciji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

(c)zagotavljanje neodvisnega in učinkovitega pravosodnega sistema;

(d)izvajanje in širjenje andske listine za spodbujanje in varstvo človekovih pravic.

Člen 9
Sodelovanje na področju preprečevanja konfliktov

1.Pogodbenici soglašata, da sodelovanje na tem področju spodbuja in podpira celovito mirovno politiko, vključno s preprečevanjem in reševanjem konfliktov. Ta politika temelji na načelu zavezanosti in udeležbe družbe ter se osredotoča predvsem na razvoj regionalnih, podregionalnih in nacionalnih zmogljivosti. Zagotavlja enake politične, gospodarske, socialne in kulturne možnosti vsem delom družbe, krepi demokratično legitimnost, spodbuja socialno kohezijo in učinkovito upravljanje javnih zadev, vzpostavlja učinkovite mehanizme za miroljubno usklajevanje interesov različnih skupin ter podpira dejavno in organizirano civilno družbo.

2.Dejavnosti sodelovanja lahko med drugim vključujejo zagotavljanje podpore za postopke mediacije, pogajanj in doseganja sprave, regionalno upravljanje skupnih naravnih virov, razoroževanje, demobilizacijo in ponovno vključitev nekdanjih članov nezakonitih oboroženih skupin, prizadevanja na področju otrok vojakov (kakor so opredeljeni v Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah), ukrepe za boj proti protipehotnim minam, programe usposabljanja na področju mejnih kontrol ter podporo za izvajanje in širjenje zaveze iz Lime – andske listine za mir in varnost ter omejevanje in nadzor izdatkov za obrambo.

3.Pogodbenici sodelujeta tudi na področju preprečevanja nezakonitega prometa z osebnim in lahkim orožjem ter boja proti njemu, med drugim s ciljem usklajevanja ukrepov za okrepitev pravnega in institucionalnega sodelovanja ter zbiranja in uničevanja nedovoljenega osebnega in lahkega orožja v posesti civilnih oseb.

Člen 10
Sodelovanje na področju posodobitve državne in javne uprave

1.Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju posodobiti javno upravo v andskih državah, vključno s podporo procesom decentralizacije in organizacijskim spremembam, ki so posledica procesa povezovanja andskih držav. Na splošno je cilj povečati organizacijsko učinkovitost, zagotoviti pregledno upravljanje javnih sredstev in odgovornost ter izboljšati pravni in institucionalni okvir, ki temelji na dobrih praksah pogodbenic ter izkorišča izkušnje, pridobljene z razvojem politik in instrumentov v Evropski uniji.

2.To sodelovanje lahko med drugim vključuje programe za krepitev zmogljivosti na področju načrtovanja in izvajanja politik (zagotavljanje javnih storitev, priprava proračuna in njegovo izvrševanje, preprečevanje korupcije in boj proti njej ter udeležba organizirane civilne družbe) ter za krepitev pravosodnih sistemov. 

Člen 11
Sodelovanje na področju regionalnega povezovanja

1.Pogodbenici soglašata, da sodelovanje na tem področju krepi proces regionalnega povezovanja znotraj Andske skupnosti, zlasti razvoj in delovanje njenega skupnega trga.

2.Sodelovanje podpira razvoj in krepitev skupnih institucij v državah članicah Andske skupnosti ter spodbuja tesnejše odnose med zadevnimi institucijami. Krepi institucionalno izmenjavo o vprašanjih povezovanja ter širi in poglablja razmislek na področjih analize in spodbujanja povezovanja, publikacij, podiplomskega študija povezovanja, štipendij ter pripravništva.

3.Sodelovanje spodbuja tudi razvoj skupnih politik in usklajevanje pravnega okvira, vključno s sektorskimi politikami na področjih, kot so trgovina, carina, energetika, promet, komunikacije, okolje in konkurenca, ter usklajevanje makroekonomskih politik na področjih, kot so monetarna politika, fiskalna politika in javne finance.

4.Natančneje, vključuje lahko, vendar ni omejeno na zagotavljanje tehnične pomoči, povezane s trgovino, za:

(a)konsolidacijo in delovanje andske carinske unije;

(b)zmanjšanje in odpravo ovir za razvoj trgovine znotraj regije;

(c)poenostavitev, posodobitev, usklajevanje in povezovanje carinskih in tranzitnih režimov ter zagotavljanje podpore glede razvoja zakonodaje, standardov in strokovnega usposabljanja ter

(d)vzpostavitev skupnega trga znotraj regije, ki bo zajemal prosti pretok blaga, storitev, kapitala in oseb, ter druge dopolnilne ukrepe, potrebne za zagotavljanje njegovega delovanja v celoti.

5.Pogodbenici nadalje soglašata, da so andske politike glede mejnega povezovanja in razvoja bistveni element za okrepitev in konsolidacijo procesa podregionalnega in regionalnega povezovanja.

Člen 12
Regionalno sodelovanje

Pogodbenici soglašata z uporabo vseh obstoječih instrumentov sodelovanja za spodbujanje dejavnosti, katerih cilj je razvoj dejavnega in vzajemnega sodelovanja med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo ter med andskimi državami in drugimi državami/regijami Latinske Amerike in Karibov na področjih, kot so spodbujanje trgovine in naložb, okolje, preprečevanje naravnih nesreč in odzivanje nanje, raziskave, energetika, promet, komunikacijska infrastruktura in regionalni razvoj ter načrtovanje uporabe zemljišč.

Člen 13
Sodelovanje na področju trgovine

Glede na skupni cilj v zvezi s prizadevanjem za vzpostavitev pogojev, pod katerimi bi se lahko na podlagi rezultatov delovnega programa iz Dohe dogovorili o izvedljivem in vzajemno koristnem pridružitvenem sporazumu, vključno s sporazumom o prosti trgovini, pogodbenici soglašata, da sodelovanje na področju trgovine spodbuja krepitev zmogljivosti andskih držav za povečanje konkurence, ki bo omogočala boljšo udeležbo na evropskem trgu in v svetovnem gospodarstvu.

Glede na ta cilj mora tehnična pomoč, povezana s trgovino, vključevati dejavnosti na področju olajševanja trgovine in carine (kot je poenostavitev postopkov, posodobitev carinske uprave in usposabljanje uradnikov), tehničnih standardov, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, pravic intelektualne lastnine, naložb, storitev, vladnih naročil, sistemov reševanja sporov itd. Spodbuja razvoj in raznolikost trgovine znotraj regije na najvišji možni ravni ter spodbuja dejavno sodelovanje andske regije v večstranskih trgovinskih pogajanjih v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Tehnična pomoč, povezana s trgovino, mora tudi spodbujati prepoznavanje in odstranjevanje ovir, ki preprečujejo razvoj trgovine.

Dodatni namen je lahko tudi spodbujanje in podpora med drugim naslednjih dejavnosti:

dejavnosti spodbujanja trgovine, vključno z ustrezno izmenjavo med podjetji na obeh straneh,

trgovinske misije,

analiza trga,

načini, kako najbolje prilagoditi lokalno proizvodnjo povpraševanju na zunanjih trgih.

Člen 14
Sodelovanje na področju storitev

Pogodbenici soglašata, da bosta okrepili svoje sodelovanje na področju storitev v skladu s pravili Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) ter s tem poudarili vse večji pomen storitev za razvoj in raznovrstnost svojih gospodarstev. Cilj okrepljenega sodelovanja je izboljšanje konkurenčnosti sektorja storitev Andske skupnosti in spodbujanje njegove naraščajoče udeležbe v svetovni trgovini s storitvami na način, ki je skladen s trajnostnim razvojem. Pogodbenici določita sektorje storitev, na katere bo osredotočeno sodelovanje. Dejavnosti so med drugim usmerjene v regulativno okolje ter dostop do virov kapitala in tehnologije.

Člen 15
Sodelovanje na področju intelektualne lastnine

Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju spodbujati naložbe, prenos tehnologije, razširjanje informacij, kulturne in ustvarjalne dejavnosti ter povezane gospodarske dejavnosti, pa tudi dostop in delitev koristi. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru svojih zakonov, predpisov in politik zagotavljali primerno in učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi.

Člen 16
Sodelovanje na področju javnih naročil

Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju spodbujati vzajemne, odprte, nediskriminatorne in pregledne postopke za vladna naročila in naročila javnega sektorja obeh pogodbenic na vseh ravneh.Člen 17
Sodelovanje na področju politike konkurence

Pogodbenici soglašata, da sodelovanje na področju politike konkurence spodbuja učinkovito oblikovanje in uporabo pravil konkurence ter razširjanje informacij za krepitev preglednosti in pravne varnosti za podjetja, ki delujejo na trgu Andske skupnosti.

Člen 18
Sodelovanje na področju carine

1.Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju zagotavljati skladnost z določbami Svetovne trgovinske organizacije v zvezi s trgovino in trajnostnim razvojem ter doseči združljivost njunih carinskih sistemov za spodbuditev trgovine med njima.

2.Sodelovanje lahko vključuje naslednje:

(a)poenostavitev in uskladitev uvozne in izvozne dokumentacije na podlagi mednarodnih standardov, vključno z uporabo poenostavljenih deklaracij;

(b)izboljšanje carinskih postopkov z metodami, kot so ocena tveganja, poenostavljeni postopki za vnos in sprostitev blaga, podeljevanje statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta ter uporaba računalniške izmenjave podatkov in avtomatiziranih sistemov;

(c)ukrepe za izboljšanje preglednosti in postopkov za pritožbo proti sklepom in odločbam na področju carine;

(d)mehanizme za zagotavljanje rednih posvetovanj s trgovci o uvoznih in izvoznih ureditvah in postopkih.

3.Pogodbenici soglašata, da bosta v institucionalnem okviru, vzpostavljenem s tem sporazumom, proučili možnost sklenitve protokola o medsebojni pomoči v zvezi s carinskimi vprašanji.

Člen 19
Sodelovanje na področju tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti

1.Pogodbenici soglašata, da je sodelovanje na področju standardov, tehničnih predpisov in ugotavljanja skladnosti ključni cilj za razvoj trgovine, zlasti kar zadeva trgovino znotraj regije.

2.Sodelovanje med pogodbenicama spodbuja prizadevanja za:

(a)regulativno sodelovanje;

(b)uskladitev tehničnih predpisov z mednarodnimi in evropskimi standardi ter

(c)vzpostavitev regionalnega sistema za prijave in mreže organov za ugotavljanje skladnosti, ki delujejo na podlagi nediskriminacije, ter razvoj uporabe akreditacij.

3.V praksi sodelovanje:

(a)zagotavlja organizacijsko in tehnično podporo za spodbujanje vzpostavitve regionalnih mrež in organov ter povečuje usklajevanje politik za spodbujanje skupnega pristopa k uporabi mednarodnih in regionalnih standardov ter sprejetje združljivih tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti;

(b)spodbuja vse ukrepe, ki so namenjeni premostitvi razlik med pogodbenicama na področjih ugotavljanja skladnosti in standardizacije, zlasti izmenjave informacij o standardih, ugotavljanju skladnosti in homologaciji, ter

(c)spodbuja vse ukrepe, ki so namenjeni izboljšanju skladnosti zadevnih sistemov pogodbenic na navedenih področjih, vključno s preglednostjo, dobrimi ureditvenimi praksami ter spodbujanjem standardov kakovosti za izdelke in poslovne prakse.

Člen 20
Industrijsko sodelovanje

1.Pogodbenici soglašata, da industrijsko sodelovanje spodbuja posodobitev in prestrukturiranje andske industrije in posameznih sektorjev ter industrijsko sodelovanje med gospodarskimi subjekti, pri čemer je cilj krepitev zasebnega sektorja pod pogoji, ki zagotavljajo varstvo okolja.

2.V pobudah za industrijsko sodelovanje se upoštevajo prednostne naloge, ki jih določita pogodbenici. Pobude upoštevajo regionalne vidike industrijskega razvoja in spodbujajo mednarodna partnerstva, kadar je to ustrezno. Cilj pobud je zlasti vzpostavitev primernega okvira za izboljšanje strokovnega znanja na področju upravljanja ter spodbujanje preglednosti v zvezi s trgi in pogoji za podjetja.

Člen 21
Sodelovanje na področju razvoja mikro, malih in srednjih podjetij

Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali ugodne razmere za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij, zlasti s:

(a)spodbujanjem stikov med gospodarskimi subjekti, spodbujanjem skupnih naložb in skupnih podjetij ter informacijskih mrež prek obstoječih horizontalnih programov;

(b)olajševanjem dostopa do financiranja, zagotavljanjem informacij in spodbujanjem inovacij;

(c)olajševanjem prenosa tehnologij;

(d)opredelitvijo in proučitvijo tržnih poti.

Člen 22
Sodelovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Pogodbenici soglašata, da bosta podpirali medsebojno sodelovanje v sektorjih kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, da bi spodbujali raznovrstnost, dobre prakse na področju okolja, trajnosten gospodarski in socialni razvoj ter varnost hrane. V ta namen pogodbenici proučita:

(a)ukrepe za povečanje kakovosti kmetijskih proizvodov, krepitev zmogljivosti, prenos tehnologij, podporo združenj proizvajalcev in podporo dejavnosti za spodbujanje trgovine;

(b)ukrepe za okoljsko zdravje, zdravje živali in rastlin ter drugih povezanih vidikov, ob upoštevanju veljavne zakonodaje pogodbenic in njunih mednarodnih obveznosti, ki izhajajo zlasti iz članstva v Svetovni trgovinski organizaciji ter pravil večstranskih okoljskih sporazumov;

(c)ukrepe glede trajnostnega gospodarskega in socialnega razvoja podeželja, vključno z dobrimi praksami na področju okolja, gozdarstvom, raziskavami, dostopom do zemljišč, trajnostnim razvojem podeželja in varnostjo hrane;

(d)ukrepe za ohranjanje in spodbujanje tradicionalnih dejavnosti, ki temeljijo na posebni identiteti podeželskega prebivalstva in skupnosti, kot so izmenjava izkušenj in partnerstva, razvoj skupnih podjetij in mreže za sodelovanje med lokalnimi zastopniki ali gospodarskimi subjekti.

Člen 23
Sodelovanje na področju ribištva in ribogojstva

Pogodbenici soglašata z razvojem gospodarskega in tehničnega sodelovanja v sektorjih ribištva in ribogojstva, zlasti kar zadeva trajnostno izkoriščanje, upravljanje in ohranjanje ribolovnih virov, vključno s presojo vplivov na okolje. Sodelovanje mora vključevati tudi področja, kot sta predelovalna industrija in spodbujanje trgovine. Sodelovanje v sektorju ribištva bi lahko vodilo do sklenitve dvostranskih sporazumov o ribištvu med pogodbenicama ali med Evropsko skupnostjo in eno ali več državami članicami Andske skupnosti in/ali do sklenitve večstranskih sporazumov o ribištvu med pogodbenicama.

Člen 24
Sodelovanje na področju rudarstva

Pogodbenici soglašata, da se sodelovanje na področju rudarstva ob upoštevanju vidikov ohranjanja okolja osredotoča predvsem na naslednje:

(a)spodbujanje sodelovanja podjetij iz pogodbenic pri trajnostnem raziskovanju in izkoriščanju mineralov ter njihovi uporabi v skladu z zakonodajo pogodbenic;

(b)spodbujanje izmenjave informacij, izkušenj in tehnologije v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem rudnikov;

(c)spodbujanje izmenjave strokovnjakov in izvajanje skupnih raziskav za povečevanje možnosti tehnološkega razvoja;

(d)razvoj ukrepov za spodbujanje naložb v to področje;

(e)razvoj ukrepov za zagotavljanje okoljske celovitosti in okoljske odgovornosti podjetij v tem sektorju.Člen 25
Sodelovanje na področju energetike

1.Pogodbenici soglašata, da bo njun skupni cilj spodbujanje sodelovanja na področju energetike, vključno z uskladitvijo gospodarskih odnosov v ključnih sektorjih, kot so hidroelektrarne, nafta in plin, energija iz obnovljivih virov, energetsko varčna tehnologija, elektrifikacija podeželja in regionalno povezovanje energetskih trgov, ob upoštevanju dejstva, da andske države že izvajajo projekte medsebojnega povezovanja na področju električne energije.

2.Sodelovanje lahko vključuje zlasti naslednje:

(a)vprašanja energetske politike, vključno z medsebojno povezano infrastrukturo regionalnega pomena, izboljšanje in raznolikost oskrbe ter izboljšanje dostopa do energetskih trgov, vključno z olajšanjem tranzita, prenosa in distribucije;

(b)upravljanje in usposabljanje v energetskem sektorju ter prenos tehnologije in strokovnega znanja;

(c)spodbujanje varčevanja z energijo, energetske učinkovitosti, energije iz obnovljivih virov ter proučevanja vpliva proizvodnje in porabe energije na okolje;

(d)pobude za sodelovanje med podjetji v tem sektorju.

Člen 26
Sodelovanje na področju prevoza

1.Pogodbenici soglašata, da se sodelovanje na tem področju osredotoča na prestrukturiranje in posodobitev prevoznih in z njimi povezanih infrastrukturnih sistemov, izboljšanje pretoka potnikov in blaga ter zagotavljanje boljšega dostopa do trgov mestnih, zračnih, pomorskih, železniških in cestnih prevoznih storitev in prevoznih storitev na celinskih plovnih poteh z izboljšanjem upravljanja prometa z vidika operativnih in upravnih vprašanj ter spodbujanjem visokih operativnih standardov.

2.Sodelovanje lahko vključuje naslednje:

(a)izmenjavo informacij o politikah pogodbenic, zlasti v zvezi z mestnim prevozom, medsebojnim povezovanjem in interoperabilnostjo intermodalnih prevoznih omrežij ter drugimi vprašanji skupnega interesa;

(b)upravljanje celinskih plovnih poti, cest, železnic, pristanišč in letališč, vključno z ustreznim sodelovanjem med zadevnimi organi;

(c)projekte za prenos evropske tehnologije v globalni satelitski navigacijski sistem in centre za javni mestni prevoz;

(d)izboljšanje standardov za varnost in preprečevanje onesnaževanja, vključno s sodelovanjem v ustreznih mednarodnih forumih, katerih cilj je boljše izvrševanje mednarodnih standardov.Člen 27
Sodelovanje na področju informacijske družbe, informacijske tehnologije in telekomunikacij

1.Pogodbenici soglašata, da sta informacijska tehnologija in komunikacije ključna sektorja v sodobni družbi ter sta bistvenega pomena za gospodarski in socialni razvoj ter neoviran prehod na informacijsko družbo. Sodelovanje na tem področju prispeva k zmanjšanju digitalnega razkoraka in je namenjeno zagotavljanju pravičnega dostopa do informacijskih tehnologij, zlasti na manj razvitih območjih.

2.Cilj sodelovanja na tem področju je spodbujanje:

(a)dialoga o vseh vidikih informacijske družbe;

(b)dialoga o regulativnih in političnih vidikih informacijske tehnologije in komunikacij, vključno s standardi;

(c)izmenjave informacij o ugotavljanju skladnosti standardov in homologaciji;

(d)širjenja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter izmenjave informacij o tehnoloških dosežkih;

(e)skupnih raziskovalnih projektov o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter pilotnih projektov na področju aplikacij informacijske družbe;

(f)medsebojnega povezovanja in interoperabilnosti telematičnih omrežij in storitev;

(g)vzajemnega dostopa do podatkovnih zbirk ob upoštevanju nacionalne in mednarodne zakonodaje o avtorskih pravicah;

(h)izmenjave in usposabljanja strokovnjakov;

(i)informatizacije javne uprave.

Člen 28
Sodelovanje na področju avdiovizualnih storitev

Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali sodelovanje v avdiovizualnem sektorju in medijskem sektorju na splošno s skupnimi pobudami za usposabljanje, avdiovizualni razvoj ter proizvodne in distribucijske dejavnosti. Sodelovanje poteka v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi.

Člen 29
Sodelovanje na področju turizma

Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju:

(a)vzpostavitev dobrih praks, da se zagotovi uravnotežen in trajnostni razvoj turizma v andski regiji;

(b)izboljšanje kakovosti storitev, ki se ponujajo obiskovalcem;

(c)ozaveščanje javnosti glede gospodarskega in socialnega pomena turizma za razvoj andske regije;

(d)spodbujanje in razvoj ekoturizma;

(e)spodbujanje sprejetja skupnih politik na področju turizma v okviru Andske skupnosti.

Člen 30
Sodelovanje med finančnimi institucijami

Pogodbenici soglašata, da si v skladu s svojimi potrebami ter v okviru svojih programov in zakonodaje prizadevata pospeševati sodelovanje med nacionalnimi in regionalnimi finančnimi institucijami.

Člen 31
Sodelovanje na področju spodbujanja naložb

1.Pogodbenici soglašata, da bosta v okviru svojih pooblastil spodbujali privlačno in stabilno okolje za medsebojne naložbe.

2.Sodelovanje zajema zlasti:

(a)spodbujanje in razvijanje mehanizmov za izmenjavo in širjenje informacij o zakonodaji in priložnostih v zvezi z naložbami;

(b)razvoj pravnega okvira, ki bo ugoden za naložbe na obeh straneh, po možnosti s sklenitvijo dvostranskih sporazumov za spodbujanje in zaščito naložb ter preprečevanje dvojne obdavčitve med državami članicami pogodbenic;

(c)razvoj enotnih in poenostavljenih upravnih postopkov;

(d)razvoj mehanizmov skupnih podjetij.

Člen 32
Makroekonomski dialog

1.Pogodbenici soglašata, da bo cilj sodelovanja spodbujanje izmenjave informacij o zadevnih makroekonomskih gibanjih in politikah ter izmenjava izkušenj z usklajevanjem makroekonomskih politik v okviru skupnega trga.

2.Pogodbenici si tudi prizadevata za poglobitev dialoga med zadevnimi organi v zvezi z makroekonomskimi zadevami, vključno s področji, kot so monetarna politika, fiskalna politika, javne finance, zunanji dolg in makroekonomska stabilizacija.Člen 33
Sodelovanje na področju statističnih podatkov

1.Pogodbenici soglašata, da bo glavni cilj uskladitev statističnih metod in programov, kar bo pogodbenicama omogočilo, da bosta uporabljali statistične podatke o trgovini z blagom in storitvami druge pogodbenice ter bolj na splošno statistične podatke s katerega koli področja, ki ga pokriva ta sporazum in za katerega se lahko pripravijo statistični podatki.

2.To sodelovanje lahko med drugim zajema tehnično izmenjavo med statističnimi inštituti v Andski skupnosti in državah članicah Evropske unije ter Eurostatom, razvoj skupnih metod zbiranja, analize in razlaganja podatkov ter organizacijo seminarjev, delovnih skupin ali programov usposabljanja na področju statističnih podatkov.

Člen 34
Sodelovanje na področju varstva potrošnikov

1.Pogodbenici soglašata, da se sodelovanje na tem področju prilagodi usklajevanju njunih programov varstva potrošnikov.

2.Kolikor je to mogoče, lahko vključuje:

(a)povečanje združljivosti zakonodaje o varstvu potrošnikov, da bi se izognili oviram za trgovino, ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov;

(b)oblikovanje in razvoj sistemov za vzajemno izmenjavo informacij, kot so sistemi hitrega opozarjanja, za živila ali krmo, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi in živali;

(c)povečanje zmogljivosti za izvajanje sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, ki bodo olajšali dostop do trga, ter zagotavljanje ustrezne ravni varovanja zdravja na pregledni, nediskriminatorni in predvidljivi osnovi;

(d)spodbujanje sodelovanja in izmenjave informacij med združenji potrošnikov;

(e)podpiranje „andske delovne skupine o sodelovanju civilne družbe za varstvo pravic potrošnikov“.

Člen 35
Sodelovanje na področju varstva podatkov

1.Pogodbenici soglašata, da bosta spodbujali visoko raven varstva pri obdelavi osebnih in drugih podatkov v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi.

2.Pogodbenici tudi soglašata, da bosta sodelovali pri varstvu osebnih podatkov, da se izboljša raven varstva, in si bosta prizadevali odpraviti ovire za prost pretok osebnih podatkov med njima, ki jih povzroča nezadostno varstvo takih podatkov.

Člen 36
Znanstveno in tehnološko sodelovanje

1.Pogodbenici soglašata, da se sodelovanje na področju znanosti in tehnologije izvaja na podlagi njunih skupnih interesov in v skladu z njunimi politikami, zlasti kar zadeva pravila za uporabo intelektualne lastnine, ki izhaja iz raziskav, cilj pa je:

(a)prispevati k razvoju znanosti in tehnologije v andski regiji;

(b)izmenjevati si znanstvene in tehnološke informacije ter znanje na regionalni ravni, zlasti o izvajanju politik in programov;

(c)spodbujati razvoj človeških virov ter ustreznega institucionalnega okvira za raziskave in razvoj;

(d)krepiti odnose med znanstvenima skupnostma pogodbenic ter spodbujati razvoj skupnih znanstvenih in tehnoloških raziskovalnih projektov;

(e)spodbujati udeležbo poslovnega sektorja pogodbenic v znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, zlasti pri spodbujanju inovacij;

(f)spodbujati inovacije in prenos tehnologij med pogodbenicama, vključno z e-upravo in čistejšimi tehnologijami.

2.Vključitev visokošolskih zavodov, raziskovalnih centrov in proizvodnih sektorjev, zlasti malih in srednjih podjetij, se spodbuja na obeh straneh.

3.Pogodbenici soglašata, da bosta podpirali znanstveno in tehnološko sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi inštituti in proizvodnimi sektorji obeh regij, vključno z dodeljevanjem štipendij ter izmenjavo študentov in strokovnjakov.

4.Pogodbenici tudi soglašata, da bosta spodbujali sodelovanje andske regije v tehnoloških in razvojnih programih Evropske skupnosti v skladu z določbami Skupnosti, ki urejajo udeležbo pravnih oseb iz tretjih držav.

Člen 37
Sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja

1.Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju izboljšati izobraževanje in poklicno usposabljanje. V ta namen se posebna pozornost namenja dostopu mladih, žensk in starejših do izobraževanja, vključno s tehnično izobrazbo, visokošolsko izobrazbo in poklicnim usposabljanjem, ter doseganju razvojnih ciljev tisočletja v tem okviru.

2.Pogodbenici soglašata, da bosta tesneje sodelovali na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter spodbujali sodelovanje med univerzami in poslovnim sektorjem, da bi razvijali raven strokovnosti vodilnih kadrov.

3.Pogodbenici tudi soglašata, da bosta posebno pozornost namenili centraliziranim dejavnostim in horizontalnim programom (ALFA, ALBAN) ter spodbujali stalne vezi med njunimi specializiranimi organi, ki bodo okrepili združevanje ter izmenjavo izkušenj in tehničnih sredstev.

4.Sodelovanje na tem področju lahko tudi okrepi akcijski načrt za sektor izobraževanja v andskih državah, ki med drugimi programi vključuje uskladitev izobraževalnih sistemov andskih držav, uvedbo informacijskega sistema za pripravo izobraževalnih statističnih podatkov in medkulturno izobraževanje.

Člen 38
Sodelovanje na področju okolja in biotske raznovrstnosti

1.Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju spodbujati varstvo in ohranjanje okolja v prizadevanju za trajnostni razvoj. V tem okviru sta zelo pomembna razmerje med revščino in okoljem ter vpliv gospodarskih dejavnosti na okolje. Sodelovanje mora tudi spodbujati ratifikacijo in podpirati izvajanje večstranskih okoljskih sporazumov in drugih mednarodnih sporazumov na področjih, kot so podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, širjenje puščav in ravnanje s kemikalijami.

2.Sodelovanje se osredotoča zlasti na:

(a)preprečevanje degradacije okolja;

(b)spodbujanje ohranjanja in trajnostnega upravljanja naravnih virov (vključno z biotsko raznovrstnostjo, gorskimi ekosistemi in genetskimi viri) ob upoštevanju strategije za regionalno biotsko raznovrstnost andske tropske regije;

(c)izmenjavo informacij in izkušenj o okoljski zakonodaji in skupnih okoljskih težavah pogodbenic;

(d)okrepitev okoljskega upravljanja v vseh sektorjih na vseh ravneh države;

(e)spodbujanje izobraževanja o okolju, ustvarjanje zmogljivosti in okrepitev udeležbe državljanov ter spodbujanje skupnih regionalnih raziskovalnih programov;

(f)ohranjanje in širjenje tradicionalnega znanja in praks, povezanih s trajnostno rabo virov biotske raznovrstnosti.

Člen 39
Sodelovanje na področju naravnih nesreč

Pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju zmanjšati občutljivost andske regije za naravne nesreče z okrepitvijo regionalnih zmogljivosti za načrtovanje in preprečevanje, uskladitvijo pravnega okvira in izboljšanjem institucionalnega usklajevanja.

Člen 40
Sodelovanje na področju kulture in ohranjanje kulturne dediščine

1.Pogodbenici soglašata, da se razširijo sodelovanje na tem področju, kulturne vezi in stiki med organi, odgovornimi za kulturo v obeh regijah.

2.Cilj je spodbujati sodelovanje na področju kulture med pogodbenicama ob upoštevanju in podpiranju sinergij z dvostranskimi shemami držav članic Evropske unije.

3.Sodelovanje poteka v skladu z zadevnimi nacionalnimi predpisi o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi.

4.Zajema lahko vsa področja kulture, med drugim tudi:

(a)prevajanje literarnih del;

(b)ohranjanje, obnovo in oživitev nacionalne dediščine;

(c)kulturne dogodke, kot so umetniške razstave in razstave ročnih obrti, glasba, ples in gledališče, pa tudi izmenjavo umetnikov in strokovnjakov na področju kulture;

(d)spodbujanje kulturne raznolikosti;

(e)izmenjavo mladih;

(f)razvoj kulturnih panog;

(g)ohranjanje kulturne dediščine;

(h)preprečevanje nezakonite trgovine s predmeti kulturne dediščine in boj proti njej v skladu z mednarodnimi konvencijami, ki sta jih podpisali pogodbenici.

Člen 41
Sodelovanje na področju zdravja

1.Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali na področju zdravja, da bi podprli sektorske reforme, zaradi katerih bodo zdravstvene storitve postale dosegljive za revne in pravične, ter spodbujali poštene finančne mehanizme, ki bodo izboljšali dostop revnih do zdravstvenega varstva.

2.Pogodbenici soglašata, da so primarni ukrepi vezani tudi na druge sektorje, kot so izobraževanje ter voda in sanitarni pogoji. Pogodbenici zato nameravata okrepiti in razviti partnerstva, ki bodo presegala sektor zdravstva, da bi dosegli razvojne cilje tisočletja, zlasti v boju proti aidsu, malariji in tuberkulozi, v skladu z zadevnimi pravili Svetovne trgovinske organizacije. Prav tako so potrebna partnerstva z organizirano civilno družbo, nevladnimi organizacijami in zasebnim sektorjem za reševanje težav na področju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic s pristopom, ki upošteva različnost spolov, ter za delo z mladimi ljudmi za preprečevanje spolno nalezljivih bolezni in neželenih nosečnosti.

3.Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali na področju osnovne infrastrukture, kot so oskrba z vodo in kanalizacijski sistemi.

Člen 42
Sodelovanje na socialnem področju

1.Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri spodbujanju udeležbe socialnih partnerjev v dialogu o življenjskih in delovnih pogojih, socialnem varstvu ter vključevanju v družbo.

2.Sodelovanje mora prispevati k političnemu, gospodarskemu in socialnemu usklajevanju, ki je usmerjeno v spodbujanje čezmejnega razvoja v okviru strategij za zmanjšanje revščine in ustvarjanje delovnih mest.

3.Pogodbenici poudarjata pomen socialnega razvoja, ki mora biti skladen z gospodarskim razvojem, ter soglašata s tem, da se prednost daje spodbujanju tako imenovanih poglavitnih delovnih standardov, tj. temeljnih načel in pravic na delovnem mestu, kakor so opredeljeni v konvencijah Mednarodne organizacije dela.

4.Pogodbenici soglašata, da lahko sodelovanje na tem področju vključuje izvajanje andskega socialnega načrta, ki je usmerjen v dva glavna stebra, in sicer v skupni andski trg ter razvoj mehanizmov za pospeševanje zmanjšanja revščine in regionalne kohezije.

5.Pogodbenici lahko sodelujeta pri vseh vprašanjih skupnega interesa v okviru navedenih področij.

6.Ukrepi se uskladijo z ukrepi držav članic Evropske unije in zadevnih mednarodnih organizacij.

7.Pogodbenici lahko po potrebi in v skladu s svojimi zadevnimi postopki izvajata ta dialog v sodelovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom ter njegovim andskim partnerjem.

Člen 43
Udeležba organizirane civilne družbe v sodelovanju

1.Pogodbenici priznavata vlogo in morebiten prispevek organizirane civilne družbe v procesu sodelovanja ter soglašata, da bosta spodbujali učinkovit dialog z organizirano civilno družbo in njeno učinkovito udeležbo.

2.Organizirana civilna družba lahko ob upoštevanju pravnih in upravnih določb vsake pogodbenice:

(a)sodeluje pri procesu oblikovanja politik na državni ravni v skladu z demokratičnimi načeli;

(b)prejema informacije o posvetovanjih o strategijah razvoja in sodelovanja ter sektorskih politikah, zlasti na področjih, ki jo zadevajo, vključno z vsemi stopnjami razvojnega procesa, ter pri teh posvetovanjih sodeluje;

(c)prejema finančna sredstva, če to dovoljujejo notranja pravila vsake pogodbenice, in podporo za gradnjo zmogljivosti na kritičnih področjih;

(d)sodeluje pri izvajanju programov sodelovanja na področjih, ki jo zadevajo.

Člen 44
Sodelovanje na področju enakosti spolov

Pogodbenici soglašata, da sodelovanje na tem področju prispeva k okrepitvi politik in programov, katerih cilj je zagotoviti, izboljšati in razširiti enako udeležbo moških in žensk na vseh področjih političnega, gospodarskega, družbenega in kulturnega življenja, vključno s sprejetjem pozitivnih ukrepov v podporo ženskam, kadar je to potrebno. Pomaga tudi olajšati dostop žensk do vseh virov, ki jih potrebujejo za celovito uveljavljanje svojih temeljnih pravic.

Člen 45
Sodelovanje na področju avtohtonih ljudstev

1.    Pogodbenici soglašata, da sodelovanje na tem področju prispeva k vzpostavitvi in razvoju partnerstva z avtohtonimi ljudstvi v okviru spodbujanja ciljev izkoreninjenja revščine, trajnostnega upravljanja naravnih virov, spoštovanja človekovih pravic in demokracije.

2.    Pogodbenici soglašata tudi, da bosta sodelovali pri spodbujanju ustreznega ohranjanja tradicionalnega znanja, inovacij in praks avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki poosebljajo tradicionalne načine življenja, pomembne za ohranitev in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti ter pošteno in pravično delitev koristi, pridobljenih z uporabo takega znanja.

3.    Poleg sistematičnega upoštevanja položaja avtohtonih ljudstev na vseh ravneh razvojnega sodelovanja pogodbenici vključita poseben položaj avtohtonih ljudstev v razvoj svojih politik in okrepita zmogljivosti organizacij, ki zastopajo avtohtona ljudstva, da se povečajo pozitivni učinki razvojnega sodelovanja na avtohtone skupine.

4.    Sodelovanje na tem področju lahko podpira organizacije, ki zastopajo avtohtona ljudstva, kot je delovna skupina za pravice avtohtonih ljudstev, ki je posvetovalni organ znotraj andskega sistema povezovanja.

Člen 46
Sodelovanje v zvezi z razseljenimi osebami, osebami, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, in nekdanjimi člani nezakonitih oboroženih skupin 

1.Pogodbenici soglašata, da sodelovanje v podporo razseljenim osebam, osebam, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, in nekdanjim članom nezakonitih oboroženih skupin pomaga pri uresničevanju njihovih osnovnih potreb od takrat, ko prenehajo prejemati humanitarno pomoč, do sprejetja dolgoročnih rešitev za rešitev njihovega statusa.

2.To sodelovanje lahko med drugim vključuje:

(a)dejavnosti za doseganje samozadostnosti razseljenih oseb, oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, in nekdanjih članov nezakonitih oboroženih skupin ter njihovo ponovno vključevanje v družbeno-gospodarski ustroj; 

(b)pomoč lokalnim gostiteljskim skupnostim ter območjem ponovne naselitve zaradi pospeševanja sprejema in vključevanja razseljenih oseb, oseb, ki so bile prisiljene zapustiti svoje domove, in nekdanjih članov nezakonitih oboroženih skupin;

(c)pomoč tem osebam, da se prostovoljno vrnejo v svojo matično državo ali tretjo državo in se v njej naselijo, če to dopuščajo razmere;

(d)dejavnosti za pomoč osebam, da pridobijo nazaj svojo lastnino ali lastninske pravice, ter pomoč pri pravni odpravi kršitev človekovih pravic zadevnih oseb;

(e)krepitev institucionalnih zmogljivosti držav, ki se soočajo s temi vprašanji.

Člen 47
Sodelovanje v boju proti prepovedanim drogam in povezanemu organiziranemu kriminalu

1.Na podlagi načela soodgovornosti in dopolnjevanja dialoga na visoki ravni med Evropsko unijo in Andsko skupnostjo o drogah ter mešane skupine za spremljanje sporazumov o „predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi“, pogodbenici soglašata, da je cilj sodelovanja na tem področju usklajevati in okrepiti skupna prizadevanja za preprečevanje nastajanja in širitve povezav, ki so glavna težava prepovedanih drog. Pogodbenici soglašata tudi, da bosta nadaljevali boj proti organiziranemu kriminalu, povezanemu s tem prometom, med drugim tudi prek posrednikov mednarodnih organizacij in organov. Pogodbenici soglašata, da se za ta namen uporabi mehanizem usklajevanja in sodelovanja na področju drog med Evropsko unijo, Latinsko Ameriko in Karibi.

2.Pogodbenici na tem področju sodelujeta zlasti pri:

(a)izvajanju programov za preprečevanje zlorabe drog;

(b)izvajanju projektov za usposabljanje, izobraževanje, zdravljenje in rehabilitacijo odvisnikov od drog;

(c)izvajanju projektov za usklajevanje zakonodaje in ukrepov na tem področju v andskih državah;

(d)izvajanju skupnih raziskovalnih programov;

(e)izvajanju učinkovitih ukrepov in dejavnosti sodelovanja, namenjenih spodbujanju in usklajevanju alternativnega razvoja z vključevanjem zadevnih skupnosti;

(f)izvajanju ukrepov za preprečevanje sejanja novih nedovoljenih poljščin in njihovega vnosa v okoljsko ranljive regije ali območja, ki niso bila predhodno prizadeta;

(g)učinkovitem izvajanju ukrepov za preprečevanje zlorabe predhodnih sestavin in za spremljanje trgovanja s temi proizvodi, ki so enakovredni tistim, ki so jih sprejeli Evropska skupnost in pristojni mednarodni organi, ter v skladu s sporazumi o nadzoru predhodnih sestavin med Evropsko skupnostjo ter katero koli andsko državo, podpisanimi 18. decembra 1995 o predhodnih sestavinah in kemijskih snoveh, ki se pogosto uporabljajo v nedovoljeni proizvodnji prepovedanih drog ali psihotropnih snovi;

(h)okrepitvi ukrepov za nadzor trgovine z orožjem, strelivom in eksplozivom.

Člen 48
Sodelovanje v boju proti pranju denarja in povezanemu kriminalu

1.Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri preprečevanju uporabe njunih finančnih sistemov za pranje prihodkov, ki izhajajo iz kriminalnih dejavnosti na splošno, zlasti pa iz prometa s prepovedanimi drogami.

2.To sodelovanje vključuje upravno in tehnično pomoč, namenjeno razvoju in izvajanju predpisov ter učinkovitemu delovanju primernih standardov in mehanizmov. Sodelovanje omogoča zlasti izmenjavo ustreznih informacij in sprejetje ustreznih meril za boj proti pranju denarja, primerljivih s tistimi, ki so jih sprejeli Evropska skupnost in mednarodni organi, ki delujejo na tem področju, na primer Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF). Spodbuja se sodelovanje na regionalni ravni.

Člen 49
Sodelovanje na področju migracij

1.Pogodbenici ponovno poudarjata pomen, ki ga pripisujeta skupnemu upravljanju migracijskih tokov med njunimi ozemlji. Za okrepitev medsebojnega sodelovanja vzpostavita celovit dialog o vseh težavah, povezanih z migracijami, vključno z nezakonitimi migracijami, tihotapljenjem in trgovino z ljudmi, ter o vključitvi pomislekov v zvezi z migracijami v nacionalne strategije za gospodarski in socialni razvoj območij, s katerih migranti izvirajo, med drugim tudi ob upoštevanju zgodovinskih in kulturnih vezi med obema regijama.

2.Sodelovanje temelji na posebni oceni potreb, ki se opravi ob posvetovanju med pogodbenicama, ter se izvaja v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo. Osredotočalo se bo zlasti na:

(a)glavne vzroke za migracijo;

(b)razvoj in izvajanje nacionalne zakonodaje in praks v zvezi z mednarodno zaščito, da bi se upoštevale določbe Ženevske konvencije o statusu beguncev iz leta 1951 in njenega protokola iz leta 1967 ter drugih ustreznih mednarodnih instrumentov ter da bi se zagotovilo spoštovanje načela „nevračanja“;

(c)predpise o dovolitvi vstopa ter na pravice in status sprejetih oseb, pošteno obravnavo in vključevanje oseb, ki v državi prebivajo zakonito, v družbo, izobraževanje in usposabljanje zakonitih migrantov ter ukrepe proti rasizmu in ksenofobiji;

(d)oblikovanje učinkovite in preventivne politike proti nezakonitemu priseljevanju, tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi, vključno z vprašanjem, kako se boriti proti mrežam tihotapcev in preprodajalcev ter kako zaščititi žrtve take trgovine;

(e)vračanje oseb, ki nezakonito prebivajo, v humanih in dostojanstvenih razmerah ter ponovni sprejem takih oseb v skladu z odstavkom 3;

(f)področje vizumov in vprašanja skupnega interesa, kot so vizumi, odobreni osebam, ki potujejo v poslovne, akademske ali kulturne namene;

(g)mejne kontrole in vprašanja, povezana z organizacijo, usposabljanjem, dobro prakso in drugimi operativnimi ukrepi na terenu ter, kadar je to primerno, zagotavljanjem opreme.

3.V okviru sodelovanja za preprečevanje in nadzor nezakonitega priseljevanja pogodbenici soglašata tudi s ponovnim sprejemom svojih nezakonitih migrantov. Zato:

vsaka andska država na zahtevo in brez nadaljnjih formalnosti ponovno sprejme vse svoje državljane, ki nezakonito prebivajo na ozemlju države članice Evropske unije, ter svojim državljanom zagotovi ustrezne osebne dokumente in upravno pomoč, potrebne za ta namen, ter

vsaka država članica Evropske unije na zahtevo in brez nadaljnjih formalnosti ponovno sprejme vse svoje državljane, ki nezakonito prebivajo na ozemlju andske države, ter svojim državljanom zagotovi ustrezne osebne dokumente in upravno pomoč, potrebne za ta namen.

Pogodbenici soglašata, da bosta na zahtevo in čim prej sklenili sporazum, ki ureja posebne obveznosti ponovnega sprejema za države članice Evropske unije in andske države. Ta sporazum bo zajemal tudi ponovni sprejem državljanov drugih držav in oseb brez državljanstva.

Za ta namen izraz „pogodbenici“ pomeni Evropsko skupnost, katero koli od njenih držav članic in katero koli andsko državo.

Člen 50
Sodelovanje na področju boja proti terorizmu

Pogodbenici poudarjata pomen boja proti terorizmu ter v skladu z mednarodnimi konvencijami, zadevnimi resolucijami ZN ter svojo zakonodajo in predpisi soglašata, da bosta sodelovali pri preprečevanju in zatiranju terorizma. Sodelujeta zlasti:

(a)v okviru celovitega izvajanja Resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1373 ter drugih ustreznih resolucij ZN, mednarodnih konvencij in instrumentov;

(b)z izmenjavo informacij o terorističnih skupinah in njihovih podpornih mrežah v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom ter

(c)z izmenjavo mnenj o sredstvih in načinih boja proti terorizmu, vključno s tehničnimi področji in usposabljanjem ter izmenjavo izkušenj pri preprečevanju terorizma.

NASLOV IV

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 51
Sredstva

1.Za lažje uresničevanje ciljev sodelovanja, določenih v tem sporazumu, se pogodbenici zavezujeta, da bosta v okviru svojih zmožnosti in v skladu s svojimi mehanizmi zagotovili ustrezna sredstva, vključno s finančnimi.

2.Pogodbenici sprejmeta vse potrebne ukrepe za spodbujanje in olajševanje dejavnosti Evropske investicijske banke v Andski skupnosti v skladu z njenimi postopki in merili za financiranje ter v skladu z zakoni in predpisi pogodbenic, brez poseganja v pooblastila njunih pristojnih organov.

3.Andska skupnost in njene države članice strokovnjakom Evropske skupnosti zagotovijo prostore in jamstva ter jih razbremenijo uvoznih dajatev za dejavnosti sodelovanja v skladu z okvirnimi konvencijami, ki jih je Evropska skupnost podpisala z vsako državo Andske skupnosti.

Člen 52
Institucionalni okvir

1.Pogodbenici soglašata, da bosta ohranili Skupni odbor, vzpostavljen s Sporazumom o sodelovanju z Andsko skupnostjo iz leta 1983 ter ohranjen z okvirnim sporazumom o sodelovanju iz leta 1993. Ta odbor se na ravni visokih uradnikov srečuje izmenično v Evropski uniji in Andski skupnosti. Dnevni red sestankov Skupnega odbora se določi sporazumno. Odbor sprejme določbe o pogostosti svojih zasedanj, predsedstvu in drugih morebitnih vprašanjih ter po potrebi o ustanovitvi pododborov.

2.Skupni odbor je odgovoren za splošno izvajanje Sporazuma. Razpravlja tudi o vseh vprašanjih, ki zadevajo gospodarske odnose med pogodbenicama, vključno s sanitarnimi in fitosanitarnimi vprašanji, tudi s posameznimi državami članicami Andske skupnosti.

3.Ustanovi se Skupni posvetovalni odbor, ki pomaga Skupnemu odboru pri spodbujanju dialoga z gospodarskimi in socialnimi organizacijami organizirane civilne družbe.

4.Pogodbenici spodbujata Evropski parlament in Parlandino, da v skladu s preteklimi praksami v okviru tega sporazuma ustanovita medparlamentarne odbore.

Člen 53
Opredelitev pogodbenic

Brez poseganja v člen 49 v tem sporazumu izraz „pogodbenici“ pomeni Skupnost, njene države članice ali Skupnost in njene države članice v okviru njihovih področij pristojnosti, kakor izhajajo iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, na eni strani in Andsko skupnost, njene države članice ali Andsko skupnost in njene države članice v okviru njihovih področij pristojnosti na drugi strani. Sporazum se uporablja tudi za ukrepe, ki jih sprejme kateri koli državni, regionalni ali lokalni organ znotraj ozemelj pogodbenic.

Člen 54
Začetek veljavnosti

1.Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem se pogodbenici uradno obvestita o zaključku postopkov, ki so potrebni v ta namen.

2.Uradna obvestila se pošljejo generalnemu sekretarju Sveta Evropske unije in generalnemu sekretarju Andske skupnosti, ki sta depozitarja tega sporazuma.

3.Od datuma začetka veljavnosti v skladu z odstavkom 1 ta sporazum nadomesti okvirni sporazum o sodelovanju iz leta 1993 in rimsko skupno izjavo o političnem dialogu iz leta 1996.

Člen 55
Trajanje

1.Ta sporazum velja za nedoločen čas.

2.Katera koli pogodbenica lahko drugo pisno obvesti, da namerava odpovedati ta sporazum.

3.Odpoved začne veljati šest mesecev po tem, ko druga pogodbenica prejme obvestilo.

Člen 56
Izpolnjevanje obveznosti

1.Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe za izpolnitev svojih obveznosti iz tega sporazuma ter sta odgovorni za doseganje ciljev, določenih v tem sporazumu.

2.Če katera od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, mora v 30 dneh Skupnemu odboru predložiti vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja, da se najde rešitev, sprejemljiva za obe pogodbenici.

3.Pri izbiri ukrepov imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje tega sporazuma. Ti ukrepi se na zahtevo druge pogodbenice takoj sporočijo Skupnemu odboru, ki se o njih posvetuje.

Z odstopanjem od odstavka 2 lahko katera koli pogodbenica nemudoma sprejme ustrezne ukrepe v skladu z mednarodnim pravom v primeru:

(a)odpovedi tega sporazuma, ki ni sankcionirana s splošnimi pravili mednarodnega prava;

(b)kršitve bistvenih elementov tega sporazuma, navedenih v členu 1(1), s strani druge pogodbenice.

Druga pogodbenica lahko zaprosi, da se v roku 15 dni skliče nujni sestanek pogodbenic za temeljito proučitev položaja, da se najde rešitev, sprejemljiva za obe pogodbenici.

Člen 57
Prihodnji razvoj

1.Pogodbenici se lahko vzajemno sporazumeta o razširitvi tega sporazuma, da bi razširili in dopolnili področje njegove uporabe v skladu z njuno zakonodajo, s sklenitvijo sporazumov o posebnih sektorjih ali dejavnostih glede na izkušnje, pridobljene pri izvajanju tega sporazuma.

2.Kar zadeva izvajanje tega sporazuma, lahko katera koli pogodbenica pripravi predloge za razširitev sodelovanja na vseh področjih, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih med njegovim izvajanjem.

3.Nobena možnost za sodelovanje se vnaprej ne izključi. Pogodbenici lahko uporabita Skupni odbor, da se proučijo praktične možnosti za sodelovanje v njunem skupnem interesu.

Člen 58
Varstvo podatkov

Pogodbenici soglašata, da se varstvo podatkov zagotovi na vseh področjih, na katerih se izmenjujejo osebni podatki.

Pogodbenici soglašata, da bosta določili visoko stopnjo varstva pri obdelavi osebnih in drugih podatkov v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi.

Člen 59
Teritorialna uporaba

Ta sporazum se na eni strani uporablja za ozemlja, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlja Andske skupnosti in njenih držav članic (Bolivije, Kolumbije, Ekvadorja, Peruja in Venezuele).

Člen 60
Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

PRILOGA

ENOSTRANSKE IZJAVE EU

=======================================================

1.    Izjava Komisije in Sveta Evropske unije o določbi v zvezi z vračanjem in ponovnim sprejemom nezakonitih migrantov (člen 49)

Člen 49 ne posega v notranjo delitev pristojnosti med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami za sklenitev sporazumov o ponovnem sprejemu.

=======================================================

2.    Izjava Komisije in Sveta Evropske unije o določbi v zvezi z opredelitvijo pogodbenic (člen 53)

Določbe tega sporazuma, ki spadajo na področje uporabe naslova IV dela III Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zavezujejo Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot del Evropske skupnosti, dokler Združeno kraljestvo ali Irska (odvisno od primera) ne obvesti uradno Andske skupnosti, da je postala zavezana kot del Evropske skupnosti v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Enako velja za Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen navedenima pogodbama.

========================================================

Top