EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Mnenje Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 394/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 12. septembra 2016

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 3. avgusta 2016 prejela zahtevo Sveta za mnenje o predlogu (1) uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (2) in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (3) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 127(4) in člena 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana uredba vsebuje določbe, ki vplivajo na nalogi Evropskega sistema centralnih bank, da izvaja denarno politiko in prispeva k nemotenemu vodenju politik pristojnih organov glede stabilnosti finančnega sistema, kakor je navedeno v prvi alinei člena 127(2) in členu 127(5) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

ECB podpira cilje predlagane uredbe, ki je ključni del akcijskega načrta za unijo kapitalskih trgov (4) in dopolnjuje druga dva stebra naložbenega načrta za Evropo (5). Predlagana uredba prispeva k razpršitvi virov financiranja in sprostitvi kapitala ter s tem k dokončanju unije kapitalskih trgov tako, da vlagateljem, upraviteljem skladov in portfeljskim podjetjem, kvalificiranim za take naložbe, olajšuje uporabo evropskih skladov tveganega kapitala (v nadaljnjem besedilu: EuVECA) in evropskih skladov za socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: EuSEF).

2.   Posebne pripombe

2.1   Registracija skladov EuVECA in EuSEF ter njihovih upraviteljev

ECB ugotavlja, da predlog uredbe določa pogoje, ki jih morajo izpolniti upravitelji, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU (6), kadar registrirajo sklade EuVECA ali EuSEF. Ti pogoji obsegajo zagotovitev informacij, s katerimi se identificirajo skladi, katerih enote ali deleži se bodo tržili, in osebe, ki dejansko upravljajo te sklade.

Kakor je ECB že navedla v povezavi z unijo kapitalskih trgov (7), je standardizacija statističnih informacij, in sicer s pomočjo enoličnih identifikacijskih oznak institucij, produktov in transakcij, ključna za doseganje delujoče in visokokakovostne podatkovne infrastrukture. ECB zlasti močno podpira, da se kot enolične identifikacijske oznake za izpolnitev zahtev za poročanje o trgih vrednostnih papirjev uporabijo mednarodno dogovorjeni standardi, kot sta mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja (koda ISIN) in globalni identifikator pravnih subjektov (koda LEI) (8). V primeru skladov EuVECA in EuSEF ECB meni, da bi morale informacije, ki jih morajo zagotoviti upravitelji, kadar registrirajo te sklade, obvezno vsebovati globalno kodo LEI za identifikacijo skladov in njihovih upraviteljev z dovoljenjem (9). Vsebovati bi morale tudi kodo ISIN, s katero se identificirajo enote ali deleži skladov, ki se bodo tržili. S tem se bo izboljšala zanesljivost teh statističnih informacij ter tako omogočilo učinkovito izvajanje denarne politike. Skladi EuVECA in EuSEF so del poročevalske populacije za statistiko sredstev in obveznosti investicijskih skladov, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke (ECB/2013/38) (10), njihovi deleži ali enote pa so del centralizirane baze vrednostnih papirjev v skladu s Smernico ECB/2012/21 Evropske centralne banke (11). ECB te podatke uporablja za opredelitev denarne politike Unije, vključno s spremljanjem in analiziranjem nestandardnih ukrepov.

Poleg tega bi morala obvezna zahteva za poročanje globalne kode LEI in kode ISIN, ki jo predlaga ECB, veljati za vse finančne trge in ne samo za določene segmente trga. S tem bi zagotovili, da bo vsem deležnikom na voljo minimalen sklop standardiziranih informacij o glavnih značilnostih vseh institucij, produktov in transakcij na finančnih trgih.

ECB tako meni, da bi morale tudi druge zakonodajne spremembe, na katerih temelji unija kapitalskih trgov, kjer je primerno in kolikor je mogoče, vzpostaviti obvezno poročanje enoličnih identifikatorjev. S tem bi ustvarili pogoje za vzpostavitev samodejne obdelave podatkov, ki bi omogočila razširjanje standardiziranih informacij vsem deležnikom na kapitalskih trgih. ECB je že izrazila stališče, da bi morale biti ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranih finančnih trgih ključne informacije v prospektih na voljo v strojno berljivi obliki, ter da bi morale te informacije vključevati enolične identifikatorje izdajatelja, ponudnika, morebitnega garanta in samih vrednostnih papirjev (12). Enote, ki jih izdajo kolektivni naložbeni podjemi, ki niso zaprtega tipa, so bile izrecno izključene iz področja uporabe predlagane uredbe o prospektu (13) in zato niso bile zajete v takratnem pozivu ECB za obvezno poročanje enoličnih identifikatorjev (14). Da se ta vrzel delno odpravi, bi morala predlagana uredba kot del predlaganih sprememb zahtev za informacije, ki jih morajo zagotoviti upravitelji, kadar registrirajo sklade EuVECA in EuSEF, vsebovati tudi obvezno poročanje enoličnih identifikatorjev.

2.2   Centralni zbirki podatkov o upraviteljih skladov EuVECA in EuSEF pri organu ESMA

ECB ugotavlja, da predlagana uredba zahteva, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) vzpostavi javno dostopni centralni zbirki podatkov, ki zajemata: (a) vse upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki uporabljajo oznako „EuVECA“, sklade, za katere uporabljajo to oznako, in države, v katerih se ti skladi tržijo, ter (b) vse upravitelje kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo, ki uporabljajo oznako „EuSEF“, sklade, za katere uporabljajo to oznako, in države, v katerih se ti skladi tržijo.

V skladu z zgornjimi pripombami ECB predlaga, naj ti zbirki podatkov, ki ju vzpostavi organ ESMA, vključujeta kodo LEI vsakega sklada in njegovega upravitelja ter kodo ISIN enot ali deležev sklada.

3.   Tehnične pripombe in predlogi sprememb besedila

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v ločenem tehničnem delovnem dokumentu.

Tehnični delovni dokument je priložen k temu mnenju in je dostopen v angleščini na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 12. septembra 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013. str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013. str. 18).

(4)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Akcijski načrt o oblikovanju unije kapitalskih trgov (COM(2015) 468 final).

(5)  Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Naložbeni načrt za Evropo (COM(2014) 903 final).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1).

(7)  Glej Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper; dostopno na naslovu: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Glej šesti pododstavek odstavka 2.4 Mnenja CON/2014/49. Vsa mnenja ECB so dostopna na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu. Pripravljata se tudi dva druga mednarodno dogovorjena standarda, enolični identifikator produkta in enolični identifikator sklenjenega posla, ki bi ju bilo treba upoštevati kot dodatna enolična identifikatorja, ki bi se uporabljala na trgih.

(9)  Upravitelji kvalificiranih skladov tveganega kapitala so v točki (c) člena 3 Uredbe (EU) št. 345/2013 opredeljeni kot „pravne osebe, katerih redna poslovna dejavnost je upravljanje vsaj enega kvalificiranega sklada tveganega kapitala“. Upravitelji kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo so podobno opredeljeni v točki (c) člena 3 Uredbe (EU) št. 346/2013.

(10)  Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2013/38) (UL L 297, 7.11.2013, str. 73).

(11)  Smernica ECB/2012/21 z dne 26. septembra 2012 o okviru za upravljanje s kakovostjo podatkov v centralizirani bazi vrednostnih papirjev (UL L 307, 7.11.2012, str. 89).

(12)  Glej odstavka 2.2 in 2.3 Mnenja CON/2016/15.

(13)  Glej člen 1(2)(a) predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (COM(2015) 583 final).

(14)  Glej odstavka 2.2 in 2.3 Mnenja CON/2016/15.


Top