EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0372

Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo

COM/2015/0372 final - 2015/0162 (NLE)

Bruselj, 22.7.2015

COM(2015) 372 final

2015/0162(NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Visoka stopnja monetarne in gospodarske povezanosti držav članic euroobmočja in obstoj specifičnih odločnejših ukrepov za gospodarsko usklajevanje med njimi na podlagi člena 136 Pogodbe zahtevata ad hoc obravnavo pri zagotavljanju finančne pomoči Unije.

Čeprav je treba v celoti ohraniti načelo, da bi morale vse države članice EU financirati zaveze iz proračuna EU, bi bilo treba zagotoviti ustrezne ureditve, da bi se zajamčila povrnitev vse škode, ki bi jo utrpele države članice zunaj euroobmočja v primeru neplačila v okviru evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (EFSM), ki bi privedlo do uporabe sredstev iz proračuna EU in/ali zahteve Komisije po dodatnih sredstvih iz držav članic, ki niso v euroobmočju.

2015/0162 (NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe Sveta (EU) št. 407/2010 o vzpostavitvi Evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 122(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije 1 ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Stopnja monetarne in gospodarske povezanosti v euroobmočju se je v zadnjih letih povečala in vsaka finančna pomoč, ki bi se dodelila državi članici, katere valuta je euro, bi bila koristna za finančno stabilnost euroobmočja kot celote.

(2)Poleg tega je bil od vzpostavitve evropskega mehanizma za finančno stabilizacijo (v nadaljnjem besedilu: EFSM) členu 136 Pogodbe dodan nov odstavek 3 (Sklep 2011/199/EU), ki pojasnjuje, pod katerimi pogoji lahko države članice, katerih valuta je euro, vzpostavijo mehanizem za stabilnost v euroobmočju. Države članice, katerih valuta je euro, so ustanovile evropski mehanizem za stabilnost (v nadaljnjem besedilu: EMS) kot glavni mehanizem za stabilnost za euroobmočje.

(3)V okviru EFSM se lahko zagotovi finančna pomoč Unije vsem državam članicam, če so izpolnjeni pogoji iz člena 122(2) PDEU in Uredbe (EU) št. 407/2010. Vendar se tveganja, povezana z razmerami, v katerih država članica izgubi dostop do trgov, močno razlikujejo glede na to, ali je država članica euroobmočja ali ne. Potencial za prelivanje negativnih učinkov je znatno večji v euroobmočju, kjer lahko država članica v finančnih težavah pomeni tudi tveganje za finančno stabilnost euroobmočja kot celote.

(4)EMS bi moral biti v večini primerov finančni instrument, ki se uporablja za zagotavljanje finančne pomoči državi članici euroobmočja. Vendar lahko obstajajo okoliščine, v katerih je zaradi praktičnih, postopkovnih ali finančnih razlogov treba uporabiti EFSM, običajno pred ali skupaj s finančno pomočjo EMS. Take okoliščine opravičujejo uporabo načela večje solidarnosti med državami članicami euroobmočja, ki je potrebna za dobro delovanje monetarne unije, v obliki mehanizma finančne pomoči, ki se upravlja v skladu z zakonodajo Unije.

(5)V teh okoliščinah bi morala biti odobritev nove finančne pomoči Unije državi članici, katere valuta je euro, pogojena z vzpostavitvijo ureditev, s katerimi bi se zagotovilo, da bi se državam članicam, ki ne sodelujejo v enotni valuti, v celoti nadomestila škoda v primeru, da bi prišlo do neplačila v okviru EFSM, ki bi privedlo do uporabe sredstev iz proračuna EU in/ali zahteve Komisije po dodatnih sredstvih iz držav članic, ki niso v euroobmočju.

(6)To načelo je bilo potrjeno 17. julija 2015 s skupno izjavo Komisije in Sveta.

(7)Uredbo (EU) št. 407/2010 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V člen 3 Uredbe (EU) št. 407/2010 se vstavi naslednji odstavek 2a:

„2a.    Če je država članica prejemnica država članica, katere valuta je euro, je odobritev finančne pomoči Unije pogojena s pravno zavezujočimi določbami, ki jamčijo, da se bo državam članicam, ki ne sodelujejo v enotni valuti, v celoti povrnila vsaka obveznost, ki bi lahko nastala, ker država članica prejemnica ne bi odplačevala finančne pomoči v skladu s pogoji pomoči.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1) UL C, , str. .
Top