Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0046

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

/* COM/2015/046 final - 2015/0026 (COD) */

52015PC0046

Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih /* COM/2015/046 final - 2015/0026 (COD) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.           OZADJE PREDLOGA

Dati „nov zagon ustvarjanju delovnih mest, rasti in naložbam“ je ključna prednostna naloga nove Komisije. V svojem delovnem programu za leto 2015 se je Komisija zavezala, da bo sprejela pobude za vključevanje in zaposljivost na trgu dela, vključno z ukrepi za podporo državam članicam pri vključevanju mladih na trg dela. Predloženi predlog o pobudi za zaposlovanje mladih je eden od načinov, da se ta prednostna naloga nemudoma začne uresničevati.

Pobuda za zaposlovanje mladih (PZM) je bila sprejeta po političnem pozivu na visoki ravni Evropskega sveta februarja 2013, da bi se spopadli z doslej najvišjimi stopnjami brezposelnosti mladih v nekaterih regijah Evropske unije (EU), ki se soočajo s posebno težkimi razmerami. Na zasedanju Evropskega sveta februarja 2013 in v poznejših sklepih Sveta je bilo ponovno poudarjeno, da bi morala biti glavna prednostna naloga spodbujanje zaposlovanja mladih. Evropski svet je pozval, naj se proračun EU uporabi v podporo prizadevanjem držav članic pri reševanju tega vprašanja. Namen pobude za zaposlovanje mladih je zagotoviti dodatna finančna sredstva za spodbujanje zaposlovanja mladih v regijah, ki jih brezposelnost mladih najbolj prizadeva, med drugim z izvajanjem priporočila Sveta o vzpostavitvi jamstva za mlade. Podpora v okviru pobude za zaposlovanje mladih je lahko namenjena le neposredno mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, ter za razliko od Evropskega socialnega sklada ne more podpreti sistemov in struktur. Pobuda za zaposlovanje mladih je vključena v načrtovanje programov ESS, ureditve programskega načrtovanja pa imajo lahko obliko posebnega operativnega programa, posebne prednostne osi v okviru operativnega programa ali dela ene ali več prednostnih osi.

Glede na nujnost reševanja brezposelnosti mladih je Komisija že od samega začetka predlagala posebne določbe, tako da je skupni znesek sredstev, dodeljenih pobudi za zaposlovanje mladih, odobren (okrepljeno financiran) v prvih dveh letih programskega obdobja 2014–2020, da bi omogočil hitro in znatno izvajanje ukrepov za mlade in prinesel takojšnje rezultate. Operacije v okviru pobude za zaposlovanje mladih je zato načeloma treba izvesti do konca leta 2018 in ne do leta 2023, kot to velja za druge operacije, ki jih podpirajo evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI), vključno z Evropskim socialnim skladom. Poleg tega je bilo sklenjeno, da so izdatki v okviru pobude za zaposlovanje mladih upravičeni od 1. septembra 2013 in da ni zahteve po nacionalnem sofinanciranju za dodelitev posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih. V regulativnem okviru za obdobje 2014–2020 obstajajo tudi druge določbe za pospeševanje izvajanja pobude za zaposlovanje mladih.

Krajše obdobje izvajanja pobude za zaposlovanje mladih pomeni, da bo napredek pri izvajanju na terenu v prvih letih ključnega pomena za splošni uspeh pobude glede reševanja težav, s katerimi se sooča sedem milijonov mladih Evropejcev, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Vsaka dodatna zamuda pri izvajanju pobude za zaposlovanje mladih bi lahko ogrozila proces in ukrepe, ki jih sprejmejo države članice v boju proti brezposelnosti mladih.

Vendar leto dni po sprejetju uredbe o Evropskem socialnem skladu in pobude za zaposlovanje mladih rezultati ne izpolnjujejo prvotnih pričakovanj. Okrepljeno prevzemanje obveznosti v začetni fazi pobude za zaposlovanje mladih kot tako in drugi posebni ukrepi za pobudo za zaposlovanje mladih niso privedli do pričakovanega hitrega črpanja sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih. Eden od glavnih razlogov za nastalo situacijo so potekajoča pogajanja o zadevnih operativnih programih in uvajanje ustreznih ureditev za izvajanje v državah članicah; omejena zmogljivost organov, da objavijo razpise za projektne predloge in hitro obravnavajo vloge, ter pomanjkanje zadostnega predhodnega financiranja za izvedbo potrebnih ukrepov. Slednje vprašanje je bilo zastavljeno na politični ravni s strani držav članic. Nekaj držav članic je poročalo na različnih ravneh, vključno v okviru zasedanj Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (Svet EPSCO) ter na dvostranskih srečanjih s Komisijo, da se soočajo z resnimi ovirami pri začetku izvajanja operacij zaradi pomanjkanja zadostnih finančnih sredstev, da bi izvedle predplačila upravičencem. S svoje strani je Evropski parlament izrazil zaskrbljenost zaradi počasnega izvajanja pobude za zaposlovanje mladih. Ta situacija je zlasti težavna v državah članicah z najvišjimi stopnjami brezposelnosti mladih, ker gre za države, ki so si naložile več proračunskih omejitev in katerim pogosteje primanjkuje finančnih sredstev.

Komisija je že sprejela 28 od 34 operativnih programov za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih in zaključila pogajanja o nadaljnjih štirih od teh programov, ki so v postopku sprejemanja. Poleg tega je Svet leta 2014 sprejel več priporočil za posamezne države, pri čemer je države članice pozval, naj okrepijo svoja prizadevanja za zmanjšanje brezposelnosti mladih. Države članice vzpostavljajo upravne zmogljivosti in ureditve za izvajanje programov za tekoče obdobje, Komisija pa jih podpira s tehnično pomočjo. Kar zadeva vprašanja v zvezi s predhodnim financiranjem, ki so jih sprožile države članice, se Komisija nanja nemudoma odziva s preložitvijo tega predloga.

Sedanje ravni začetnega predhodnega financiranja iz uredbe o skupnih določbah so se izkazale za nezadostne za zapolnitev obstoječe vrzeli v financiranju in – ob upoštevanju politične zavezanosti, ki izhaja iz pobude za zaposlovanje mladih – za podporo prizadevanju po takojšnjem in hitrem odzivanju na nesprejemljivo visoke stopnje brezposelnost mladih v EU. Sedanji znesek začetnega predhodnega financiranja, plačan takoj po sprejetju operativnega programa, znaša 1 % prispevka Unije za ta operativni program (ali 1,5 % za države članice, ki prejemajo finančno pomoč). Poleg tega so lahko vmesna plačila državi članici izvedena le na podlagi izdatkov, ki so jih upravičenci že imeli in plačali, kar potrdi država članica. Vmesna plačila so namenjena povračilu upravičencem za nastale izdatke. Zato vmesna plačila ne zadostujejo za izplačilo predplačil upravičencem.

Ta situacija skupaj s povečano stopnjo mladih, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, kliče po dodatnih ukrepih, da bi se upoštevale posebnosti pobude za zaposlovanje mladih. Okrepljeno financiranje na začetku obdobja pobude za zaposlovanje mladih bi moralo biti podprto z mehanizmi, s katerimi bi lahko dejansko zagotovili hitro uporabo sredstev, potrebnih za financiranje operacij v prvih letih programskega obdobja. Zlasti je treba zagotoviti, da začetno predhodno financiranje, izplačano operativnim programom za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih, zadostuje za financiranje plačil upravičencem za začetek in izvajanje operacij. V nasprotju z drugimi programi deljenega upravljanja se pobuda za zaposlovanje mladih podpira z dodelitvijo posebnih sredstev, ki se v celoti financirajo iz proračuna EU. Dodelitev posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih je torej edini vir financiranja v okviru deljenega upravljanja, za katerega se nacionalno sofinanciranje ne zahteva. S tem predlogom se bo začetno predhodno financiranje, na voljo iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2015, povečalo na približno eno milijardo EUR. Ta predlog ne spreminja začetnega predhodnega financiranja iz ESS za operativne programe za izvajanje pobude za zaposlovanje mladih niti ne spreminja začetnega predhodnega financiranja, ki ga je treba plačati v letu 2016 iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih. Poleg tega ne vpliva na začetno predhodno financiranje, ki se izplača za druge programe, ki se sofinancirajo iz drugih evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

To povečanje začetnega predhodnega financiranja iz posebnih sredstev, dodeljenih za pobudo za zaposlovanje mladih, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (ne glede na obliko ureditve programskega načrtovanja), se šteje kot ustrezno in v celoti v skladu s posebnimi pravili, ki se uporabljajo za pobudo za zaposlovanje mladih. Poleg tega ta predlog namerava prilagoditi profil predhodnega financiranja pobude za zaposlovanje mladih profilu programov kohezijske politike in tako omogočiti enako raven predhodnega financiranja v zvezi s pobudo za zaposlovanje mladih, kot je običajno za druge programe. V tem smislu je cilj predloga zagotovitev enakega obravnavanja med pobudo za zaposlovanje mladih in skladi kohezijske politike.

Poleg tega bi bilo treba začetno predhodno financiranje uporabiti v državah članicah samo za izplačila upravičencem pri izvajanju programa, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih, v skladu s členom 81(2) uredbe o skupnih določbah, in bi moralo biti pristojnim organom nemudoma na voljo. Poleg tega, da bi se zagotovilo, da je rezultat dodatnega predhodnega financiranja takojšnje izvajanje pobude za zaposlovanje mladih, ta predlog za te operativne programe določa, da bo treba, če v 12 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe Komisija ne prejme zahtevkov za vmesno plačilo, v katerih prispevek Unije iz pobude za zaposlovanje mladih znaša najmanj 50 % dodatnega predhodnega financiranja, dodatno predhodno financiranje povrniti Komisiji.

Ta predlog je v skladu s politično zavezo Evropske unije, da bo zagotovila takojšnjo podporo vključevanju mladih na trg dela.

Ne nazadnje, s tem predlogom povečanja plačil predhodnega financiranja državam članicam se ne spreminja že dogovorjeni skupni finančni profil nacionalnih dodelitev: z njim se samo predlaga vnaprejšnja dodelitev sredstev, ki so že bila zagotovljena v proračunu EU za pobudo za zaposlovanje mladih. Cilj tega predloga je povečanje prožnosti za države članice pri dostopanju do tega financiranja in njegova temeljitejša uporaba, kar bi olajšalo njegovo izvajanje in uporabo pri zagonu ukrepov, ki bodo neposredno koristili vključevanju mladih Evropejcev na trg dela, zlasti z zagotavljanjem delovnih mest, vajeništev in pripravništev.

Če ta predlog ne bi bil sprejet, bi se z izvajanjem pobude za zaposlovanje mladih še naprej zavlačevalo – v nasprotju s pozivom Evropskega sveta k hitremu ukrepanju. Zaradi pomanjkanja takoj razpoložljivih sredstev bi bili bistveni in nujno potrebni ukrepi politike za vključevanje mladih na trg dela resno ovirani.

V zvezi s tem je treba nujno povečati obseg sredstev, ki so na voljo v začetku programskega obdobja za operacije, ki jih podpira pobuda za zaposlovanje mladih. Zato je treba povečati začetno predhodno financiranje iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, da bi se pospešilo izvajanje pobude za zaposlovanje mladih. Predlagana raven predhodnega financiranja zagotavlja največji učinek, ne da bi bila pri tem presežena proračunska sredstva, ki so na voljo za pobudo za zaposlovanje mladih.

2.           REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z zunanjimi zainteresiranimi stranmi ni bilo.

3.           PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA

Predlaga se uvedba dodatne določbe v členu 22a Uredbe (EU) št. 1304/2013 o dodatnem začetnem predhodnem financiranju za operativne programe, ki jih podpira pobuda za zaposlovanje mladih.

4.           PRORAČUNSKE POSLEDICE

Predlagana sprememba ne pomeni nobene spremembe letnih zgornjih mej prevzemanja obveznosti in plačil v večletnem finančnem okviru, kar je v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1311/2013. Predlog ne vpliva na proračun v programskem obdobju 2014–2020.

Letna razdelitev odobritev za prevzem obveznosti za pobudo za zaposlovanje mladih ostaja nespremenjena.

Povečana potreba po odobritvah plačil za dodatno začetno predhodno financiranje pobude za zaposlovanje mladih v letu 2015 bo v celoti krita iz odobritev proračuna za leto 2015 za posebna sredstva, ki se dodelijo pobudi za zaposlovanje mladih. Zaradi predlaganih sprememb torej ne bi smel nastati morebitni zaostanek pri neplačanih terjatvah za obdobje 2014–2020.

2015/0026 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 164 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[1],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[2],

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Glede na trajno visoke stopnje brezposelnosti mladih v Uniji je bila pobuda za zaposlovanje mladih (PZM) uvedena za zagotavljanje podpore mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v najbolj prizadetih regijah. Za zagotovitev hitrega ukrepanja proti brezposelnosti mladih Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta[3] in Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta[4] vsebujeta določbe, ki omogočajo hitrejšo uporabo sredstev, dodeljenih pobudi za zaposlovanje mladih, zlasti zaradi odobritve vseh sredstev v prvih dveh letih programskega obdobja, možnosti, da se sprejmejo operativni programi, namenjeni pobudi za zaposlovanje mladih, še preden se partnerski sporazum predloži Komisiji, in upravičenosti izdatkov, ki so nastali z operacijami v okviru pobude za zaposlovanje mladih od 1. septembra 2013.

(2)       Zaradi proračunskih omejitev, s katerimi se soočajo države članice, in pomanjkanja razpoložljivih sredstev v začetni fazi programskega obdobja je prišlo do velikih zamud pri izvajanju pobude za zaposlovanje mladih. Uredba (EU) št. 1303/2013 določa ravni za znesek začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za zagotovitev, da imajo države članice na voljo sredstva za podporo upravičencem od začetka izvajanja operativnih programov. V okviru pobude za zaposlovanje mladih zneski štejejo kot nezadostni za zagotovitev potrebnih plačil upravičencem za izvajanje operacij.

(3)       S ciljem ublažitve proračunskih omejitev, s katerimi se soočajo države članice v začetni fazi programskega obdobja, in ob upoštevanju potrebe po hitrem obravnavanju problema brezposelnosti mladih in posebnosti pobude za zaposlovanje mladih je primerno določiti določbe za dopolnitev Uredbe (EU) št. 1303/2013 z namenom povečanja ravni začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača operativnim programom, ki jih podpira pobuda za zaposlovanje mladih v letu 2015. Da bi imele države članice zadostna sredstva za plačila upravičencem, ki so odgovorni za izvajanje operacij, namenjenih zmanjšanju brezposelnosti mladih, bi bilo treba za operativne programe, ki jih podpira pobuda za zaposlovanje mladih izplačati dodaten znesek začetnega predhodnega financiranja iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih v letu 2015, da bi dopolnili zneske predhodnega financiranja, izplačane v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013.

(4)       Za zagotovitev, da se dodatni znesek začetnega predhodnega financiranja uporabi za takojšnje izvajanje pobude za zaposlovanje mladih, bi bilo treba določiti, da se ta znesek povrne Komisiji, če prispevek Unije iz pobude za zaposlovanje mladih ne doseže ustrezne ravni v zahtevkih za vmesno plačilo, ki se predložijo Komisiji 12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(5)       Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(6)       Uredbo (EU) št. 1304/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) št. 1304/2013 se vstavi naslednji člen 22a:

„Člen 22a

Plačilo dodatnega predhodnega financiranja za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

1.           Poleg zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača v skladu s točko (b) člena 134(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se v letu 2015 plača tudi znesek začetnega predhodnega financiranja iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za vse operativne programe, ki jih podpira pobuda za zaposlovanje mladih, ne glede na obliko ureditev programskega načrtovanja v skladu s členom 18, z namenom, da se začetno predhodno financiranje iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih poveča na 30 %.

2.           Pri izračunu dodatnega predhodnega financiranja, ki ga je treba plačati v skladu z odstavkom 1, se odštejejo zneski, plačani iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za operativni program v skladu s točko (b) člena 134(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

3.           Če v 12 mesecih po začetku veljavnosti te uredbe države članice ne predložijo zahtevkov za vmesno plačilo, v katerih je prispevek Unije iz pobude za zaposlovanje mladih enak vsaj 50 % dodatnega predhodnega financiranja, povrnejo Komisiji celotni znesek dodatnega predhodnega financiranja, plačanega v skladu z odstavkom 1. To povračilo ne vpliva na prispevek iz dodelitve posebnih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih za zadevni operativni program.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament                                                            Za Svet

Predsednik                                                                              Predsednik

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.           OKVIR PREDLOGA/POBUDE

              1.1.    Naslov predloga/pobude

              1.2.    Zadevna področja v strukturi ABM/ABB

              1.3.    Vrsta predloga/pobude

              1.4.    Cilji

              1.5.    Utemeljitev predloga/pobude

              1.6.    Trajanje ukrepa in finančnih posledic

              1.7.    Načrtovani načini upravljanja

2.           UKREPI UPRAVLJANJA

              2.1.    Pravila o spremljanju in poročanju

              2.2.    Upravljavski in kontrolni sistem

              2.3.    Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

3.           OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

              3.1.    Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

              3.2.    Ocenjene posledice za odhodke

              3.2.1. Povzetek ocenjenih posledic za odhodke

              3.2.2. Ocenjene posledice za odobritve za poslovanje

              3.2.3. Ocenjene posledice za odobritve za upravne zadeve

              3.2.4. Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

              3.2.5. Udeležba tretjih oseb pri financiranju

              3.3.    Ocenjene posledice za prihodke

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.           OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1.        Naslov predloga/pobude

Predlog za spremembo Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih

1.2.        Zadevna področja v strukturi ABM/ABB[5]

4 Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

040264 Pobuda za zaposlovanje mladih

1.3.        Vrsta predloga/pobude

¨ Predlog/pobuda se nanaša na nov ukrep.

¨ Predlog/pobuda se nanaša na nov ukrep na podlagi pilotnega projekta/pripravljalnega ukrepa[6].

x Predlog/pobuda se nanaša na podaljšanje obstoječega ukrepa.

¨ Predlog/pobuda se nanaša na obstoječ ukrep, preusmerjen v nov ukrep.

1.4.        Cilji

1.4.1.     Večletni strateški cilji Komisije, ki naj bi bili doseženi s predlogom/pobudo

n. r.

1.4.2.     Posamezni cilji in zadevne dejavnosti v strukturi ABM/ABB

Posamezni cilj št.

n. r.

Zadevne dejavnosti v strukturi ABM/ABB

n. r.

1.4.3.     Pričakovani rezultati in posledice

Navedite, kakšne posledice naj bi imel(-a) predlog/pobuda za upravičence/ciljne skupine.

n. r.

1.4.4.     Kazalniki rezultatov in posledic

Navedite, s katerimi kazalniki se bo spremljalo izvajanje predloga/pobude.

n. r.

1.5.        Utemeljitev predloga/pobude

1.5.1.     Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno

n. r.

1.5.2.     Dodana vrednost ukrepanja EU

n. r.

1.5.3.     Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti

n. r.

1.5.4.     Skladnost in možnosti sinergij z drugimi ustreznimi instrumenti

n. r.

1.6.        Trajanje ukrepa in finančnih posledic

¨ Časovno omejen(a) predlog/pobuda:

– x trajanje predloga/pobude od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2023,

– x finančne posledice v letu 2015

¨ Časovno neomejen(a) predlog/pobuda:

– izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma LLLL in LLLL,

– ki mu sledi izvajanje predloga/pobude v celoti.

1.7.        Načrtovani načini upravljanja[7]

¨ Neposredno upravljanje – Komisija

– ¨ z lastnimi službami, vključno z zaposlenimi v delegacijah Unije;

– ¨  prek izvajalskih agencij.

x Deljeno upravljanje z državami članicami.

¨ Posredno upravljanje s poverjanjem nalog izvrševanja proračuna:

– ¨ tretjim državam ali organom, ki jih te imenujejo,

– ¨ mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),

– ¨ EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,

– ¨ organom iz členov 208 in 209 finančne uredbe,

– ¨ subjektom javnega prava,

– ¨ subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor ti subjekti zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

– ¨ subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev in ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

– ¨ osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP v skladu z naslovom V PEU in opredeljene v zadevnem temeljnem aktu.

– Pri navedbi več kot enega načina upravljanja je treba to natančneje obrazložiti v oddelku „opombe“.

Opombe

n. r.

2.           UKREPI UPRAVLJANJA

2.1.        Pravila o spremljanju in poročanju

Navedite pogostost in pogoje

n. r.

2.2.        Upravljavski in kontrolni sistem

2.2.1.     Ugotovljena tveganja

n. r.

2.2.2.     Podatki o vzpostavljenem sistemu notranje kontrole

n. r.

2.2.3.     Ocena stroškov in koristi kontrol ter ocena pričakovane stopnje tveganja napak

n. r.

2.3.        Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe.

n. r.

3.           OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1.        Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

· Obstoječe proračunske vrstice

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic.

Razdelek večletnega finančnega okvira || Proračunska vrstica || Vrsta odhodkov || Prispevek

Številka [poimenovanje………………………………………] || dif./nedif[8]. || držav Efte[9] || držav kandidatk[10] || tretjih držav || po členu 21(2)(b) finančne uredbe

1 Pametna in vključujoča rast || 04.0264 [Pobuda za zaposlovanje mladih] || Dif. || NE || NE || NE || NE

· Zahtevane nove proračunske vrstice

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic.

Razdelek večletnega finančnega okvira || Proračunska vrstica || Vrsta odhodkov || Prispevek

Številka [poimenovanje………………………………………] || dif./nedif. || držav Efte || držav kandidatk || tretjih držav || po členu 21(2)(b) finančne uredbe

|| [XX YY YY YY] || || DA/NE || DA/NE || DA/NE || DA/NE

3.2.        Ocenjene posledice za odhodke

Predlagana sprememba ne pomeni nobene spremembe letnih zgornjih mej prevzemanja obveznosti in plačil v večletnem finančnem okviru, kar je v skladu s Prilogo I k Uredbi (EU) št. 1311/2013.

Letna razdelitev odobritev za prevzem obveznosti za pobudo za zaposlovanje mladih ostaja nespremenjena.

Povečana potreba po odobritvah plačil za začetno predhodno financiranje v okviru pobude za zaposlovanje mladih v letu 2015 bo krita iz odobritev iz NASLOVA 4 (Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) proračuna za leto 2015 za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih.

3.2.1.     Povzetek ocenjenih posledic za odhodke

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Razdelek večletnega finančnega okvira || Številka 1 || Pametna in vključujoča rast

GD: EMPL || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018[11] || 2019 || 2020 || SKUPAJ

Ÿ Odobritve za poslovanje || || || || || || || ||

04.0264 [Pobuda za zaposlovanje mladih] || obveznosti || (1) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

plačila || (2) || 0 || 930 000 || 0 || 0 || -930.000 || 0 || 0 || 0

Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov[12] || || || || || || || ||

n. r. || || (3) || || || || || || || ||

Odobritve za GD EMPL SKUPAJ || obveznosti || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

plačila || =2+2a +3 || 0 || 930 000 || 0 || 0 || -930 000 || 0 || 0 || 0

Ÿ Odobritve za poslovanje SKUPAJ || obveznosti || (4) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

plačila || (5) || 0 || 930 000 || 0 || 0 || -930 000 || 0 || 0 || 0

Ÿ Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Odobritve iz RAZDELKA 1 večletnega finančnega okvira SKUPAJ || obveznosti || =4+ 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

plačila || =5+ 6 || 0 || 930.000 || 0 || 0 || -930.000 || 0 || 0 || 0

Če ima predlog/pobuda posledice za več razdelkov:

Ÿ Odobritve za poslovanje SKUPAJ || obveznosti || (4) || || || || || || || ||

plačila || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Odobritve za upravne zadeve, ki se financirajo iz sredstev določenih programov, SKUPAJ || (6) || || || || || || || ||

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 4 večletnega finančnega okvira SKUPAJ (referenčni znesek) || obveznosti || =4+ 6 || || || || || || || ||

plačila || =5+ 6 || || || || || || || ||

Razdelek večletnega finančnega okvira || 5 || „Upravni odhodki“

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| || || Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

GD <…….> ||

Ÿ Človeški viri || || || || || || || ||

Ÿ Drugi upravni odhodki || || || || || || || ||

GD za <….> SKUPAJ || odobritve || || || || || || || ||

Odobritve iz RAZDELKA 5 večletnega finančnega okvira SKUPAJ večletnega finančnega okvira || (obveznosti skupaj = plačila skupaj) || || || || || || || ||

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| || || Leto N[13] || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 5 večletnega finančnega okvira SKUPAJ || obveznosti || || || || || || || ||

plačila || || || || || || || ||

3.2.2.     Ocenjene posledice za odobritve za poslovanje

– ¨  Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za poslovanje.

– x Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za poslovanje, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

odobritve za prevzem obveznosti v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Cilji in realizacije ò || || || Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

REALIZACIJE

vrsta[14] || povprečni stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število || stroški || število realizacij skupaj || stroški realizacij skupaj

POSAMEZNI CILJ št. 1[15]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

– realizacija || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– realizacija || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

– realizacija || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Seštevek za posamezni cilj št. 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

POSAMEZNI CILJ št. 2 ... || || || || || || || || || || || || || || || ||

– realizacija || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Seštevek za posamezni cilj št. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

STROŠKI SKUPAJ || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Ocenjene posledice za odobritve za upravne zadeve

3.2.3.1.  Povzetek

– x Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve.

– ¨  Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| Leto N [16] || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || SKUPAJ

RAZDELEK 5 večletnega finančnega okvira || || || || || || || ||

Človeški viri || || || || || || || ||

Drugi upravni odhodki || || || || || || || ||

Seštevek za RAZDELEK 5 večletnega finančnega okvira || || || || || || || ||

Odobritve zunaj RAZDELKA 5[17] večletnega finančnega okvira || || || || || || || ||

Človeški viri || || || || || || || ||

Drugi upravni odhodki || || || || || || || ||

Seštevek za odobritve zunaj RAZDELKA 5 večletnega finančnega okvira || || || || || || || ||

SKUPAJ || || || || || || || ||

Potrebe po odobritvah za človeške vire in drugi odhodki upravne narave se krijejo z odobritvami GD, ki so že dodeljene za upravljanje ukrepa in/ali so bile prerazporejene znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v okviru postopka letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

3.2.3.2.  Ocenjene potrebe po človeških virih

– x Za predlog/pobudo niso potrebni človeški viri.

– ¨  Za predlog/pobudo so potrebni človeški viri, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

ocena, izražena v ekvivalentu polnega delovnega časa

|| || Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

|| Ÿ Delovna mesta v kadrovskem načrtu (uradniki in začasni uslužbenci) || ||

|| XX 01 01 01 (sedež in predstavništva Komisije) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (delegacije) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (posredne raziskave) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (neposredne raziskave) || || || || || || ||

Ÿ Zunanji sodelavci (v ekvivalentu polnega delovnega časa: EPDČ)[18] ||

|| XX 01 02 01 (PU, NNS, ZU iz splošnih sredstev) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (PU, LU, NNS, ZU in MSD na delegacijah) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy [19] || – na sedežu || || || || || || ||

|| – na delegacijah || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (PU, NNS, ZU za posredne raziskave) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (PU, NNS, ZU za neposredne raziskave) || || || || || || ||

|| Druge proračunske vrstice (navedite) || || || || || || ||

|| SKUPAJ || || || || || || ||

XX je zadevno področje ali naslov.

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem GD, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo prerazporejeno znotraj GD, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojnemu GD dodelijo v okviru postopka letne dodelitve virov glede na proračunske omejitve.

Opis nalog:

Uradniki in začasni uslužbenci ||

Zunanji sodelavci ||

3.2.4.     Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

– x Predlog/pobuda je v skladu z veljavnim večletnim finančnim okvirom.

– ¨  Za predlog/pobudo je potrebna sprememba zadevnega razdelka večletnega finančnega okvira.

Pojasnite zahtevano spremembo ter navedite zadevne proračunske vrstice in ustrezne zneske.

– ¨  Za predlog/pobudo je potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti ali sprememba večletnega finančnega okvira.

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice ter ustrezne zneske.

3.2.5.     Udeležba tretjih oseb pri financiranju

– V predlogu/pobudi ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb.

– V predlogu/pobudi je načrtovano sofinanciranje, kot je ocenjeno v nadaljevanju:

odobritve v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

|| Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6) || Skupaj

Navedite organ, ki bo sofinanciral predlog/pobudo || || || || || || || ||

Sofinancirane odobritve SKUPAJ || || || || || || || ||

3.3.        Ocenjene posledice za prihodke

– x Predlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.

– ¨  Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

– ¨         za lastna sredstva,

– ¨         za razne prihodke.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Proračunska vrstica prihodkov || Odobritve na voljo za tekoče proračunsko leto || Posledice predloga/pobude[20]

Leto N || Leto N+1 || Leto N+2 || Leto N+3 || Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

Člen …………. || || || || || || || ||

Za razne namenske prejemke navedite zadevne proračunske vrstice odhodkov.

Navedite metodo za izračun posledic za prihodke.

[1]               UL C , , str. .

[2]               UL C , , str. .

[3]               Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,                 UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

[4]               Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).

[5]               ABM: upravljanje po dejavnostih; ABB: oblikovanje proračuna po dejavnostih.

[6]               Po členu 54(2)(a) oz. (b) finančne uredbe.

[7]               Pojasnila o načinih upravljanja in sklici na finančno uredbo so na voljo na spletišču BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[8]               Dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.

[9]               Efta: Evropsko združenje za prosto trgovino.

[10]             Države kandidatke in po potrebi potencialne države kandidatke z Zahodnega Balkana.

[11]             V skladu s členom 136 Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba predhodno financiranje upravičiti z izdatki pobude za zaposlovanje mladih, prijavljenih do 31. 12. 2018.

[12]             Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

[13]             Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude.

[14]             Realizacije so dobavljeni proizvodi in opravljene storitve (npr. število financiranih izmenjav študentov, število kilometrov novozgrajenih cest…).

[15]             Kakor je opisan v točki 1.4.2 „Posamezni cilji…“.

[16]             Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude.

[17]             Tehnična in/ali upravna pomoč ter odhodki za podporo izvajanja programov in/ali ukrepov EU (prej vrstice BA), posredne raziskave, neposredne raziskave.

[18]             PU = pogodbeni uslužbenec; LU = lokalni uslužbenec; NNS = napoteni nacionalni strokovnjak; ZU = začasni uslužbenec; MSD = mladi strokovnjak na delegaciji.

[19]             Dodatna zgornja meja za zunanje sodelavce v okviru odobritev za poslovanje (prej vrstice BA).

[20]             Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (carine, prelevmani na sladkor) se navedejo neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 25 % stroškov pobiranja.

Top