EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0444

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU OSMO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU PRORAČUNSKO LETO 2014

COM/2015/0444 final

Bruselj, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

OSMO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU

PRORAČUNSKO LETO 2014

{SWD(2015) 172 final}


KAZALO

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2014

4.PRIPOMBE K IZVRŠEVANJU PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2014

5.IZVRŠEVANJE NAMENSKIH PREJEMKOV

6.RAZČLENITEV PO VRSTAH ODHODKOV

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4-I

Priloga 4-II

Priloga 5

Priloga 6

Proračunski postopek za odobritve EKJS za leto 2014

Delež proračuna EKJS v proračunu EU za obdobje 2008–2014

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2014

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2014. Namenski prejemki. C4

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2014. Namenski prejemki. C5

Izvrševanje proračuna EKJS po členih in državah članicah – proračunsko leto 2014

Razvoj razčlenitve odhodkov EKJS v proračunskih letih 2008–2014

Opomba: Temu poročilu je priložen podroben delovni dokument služb Komisije. Celotno besedilo tega delovnega dokumenta (v angleščini) in priložene tabele (v angleščini) bodo na voljo tudi na spletišču Europa, in sicer na spletni strani GD za kmetijstvo (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK 1

1.1Proračunski postopek za leto 2014 – predlog proračuna za leto 2014 in dopolnilno pismo 2/2014

Komisija je predlog proračuna za leto 2014 sprejela in ga 28. junija 2013 predložila proračunskemu organu. Predlog proračuna za leto 2014 je bil zaradi potekajočih pogajanj o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 sprejet pozneje kot v preteklih letih. Odobritve za prevzem obveznosti, predlagane za EKJS, so skupaj znašale 43 778,1 milijona EUR.

Svet je svoje stališče o predlogu proračuna za leto 2014 sprejel 2. septembra 2013, Evropski parlament pa 23. oktobra 2013. Svet je ohranil odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za EKJS na isti ravni, Evropski parlament pa je raven tako za odobritve za prevzem obveznosti kot za odobritve plačil zvišal za 28 milijonov EUR.

Komisija je 15. oktobra 2013 sprejela dopolnilno pismo št. 2 k predlogu proračuna za leto 2014, v katerem so zahteve za odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v predlogu proračuna za leto 2014 določene na ravni 43 778,1 milijona EUR.

V skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 1306/2013 bi moral v finančnih letih 2014–2020 proračun za EKJS vključevati rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju. Poleg tega je raven odobritev za prevzem obveznosti, ki je potrebna za kritje potreb EKJS, v predlogu proračuna in dopolnilnem pismu Komisije za leto 2014 presegala neto zgornjo mejo večletnega finančnega okvira za s trgom povezane odhodke in neposredna plačila. Zato je Komisija v skladu s členom 26 navedene uredbe določila prilagoditveno stopnjo za neposredna plačila v okviru mehanizma finančne discipline 2 , da se vzpostavi krizna rezerva za proračunsko leto 2014 in upošteva neto zgornja meja za EKJS. Svet je na podlagi novih informacij iz dopolnilnega pisma to prilagoditveno stopnjo 3 prilagodil.

1.2Sprejetje proračuna za leto 2014

Novembra 2013 je bil v spravnem postopku dosežen dogovor o proračunu za leto 2014. Svet in Evropski parlament sta se o kompromisnem svežnju dogovorila 12. novembra 2013. Evropski parlament je proračun za leto 2014 sprejel 20. novembra 2013. V proračun za leto 2014 so bile vključene odobritve za prevzem obveznosti v višini 43 778,1 milijona EUR in odobritve plačil v višini 43 776,96 milijona EUR za ukrepe kmetijskega trga in neposredne pomoči (področje politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja). Razlika med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil nastane, ker so za nekatere ukrepe, ki jih neposredno izvaja Komisija, uporabljena diferencirana sredstva. Ti ukrepi se v glavnem nanašajo na ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov in strategijo politike ter usklajevalne ukrepe za kmetijstvo.

Konkretno je bil pri izglasovanih odobritvah za prevzem obveznosti EKJS za področje politike 05 za tržne ukrepe iz poglavja 05 02 predviden znesek 2 233,4 milijona EUR, za neposredne pomoči iz poglavja 05 03 pa znesek 41 447,3 milijona EUR. Poleg tega je bil za revizijo odhodkov za kmetijstvo iz poglavja 05 07 predviden znesek 60,2 milijona EUR in za strategijo in usklajevanje politike iz poglavja 05 08 znesek 29,3 milijona EUR.

Za podrobne informacije glej Prilogo 1.

1.3Namenski prejemki za EKJS 4

V skladu s členom 43 Uredbe (ES) št. 1306/2013 o financiranju skupne kmetijske politike so prejemki, ki izvirajo iz finančnih popravkov na podlagi sklepov o potrditvi skladnosti ter iz nepravilnosti in iz dajatev na mleko, določeni kot namenski prejemki za financiranje odhodkov EKJS. Namenski prejemki se lahko v skladu s temi določbami uporabijo za financiranje katerih koli odhodkov EKJS. Če se del teh prejemkov ne porabi, se neporabljeni del samodejno prenese v naslednje proračunsko leto.

Ob pripravi proračuna za leto 2014 je bila pripravljena ocena prejemkov tako za znesek, ki naj bi se zbral med proračunskim letom 2014, kot tudi za znesek, ki naj bi se prenesel iz proračunskega leta 2013 v proračunsko leto 2014. Ta ocena je znašala 1 464 milijonov EUR in proračunski organ jo je upošteval pri sprejemanju proračuna za leto 2014. Konkretno:

so bili prejemki, ki izvirajo iz popravkov pri potrditvi skladnosti in iz nepravilnosti, ocenjeni na 638 milijonov EUR oziroma 165 milijonov EUR, prejemki iz dajatev na mleko pa so bili ocenjeni na 46 milijonov EUR. Tako je bil skupni znesek namenskih prejemkov, ki naj bi se po pričakovanjih zbrali med proračunskim letom 2014, ocenjen na 849 milijonov EUR;

namenski prejemki, ki naj bi se po pričakovanjih prenesli iz proračunskega leta 2013 v proračunsko leto 2014, so bili ocenjeni na 615 milijonov EUR.

Komisija je v proračunu za leto 2014 te na začetku ocenjene namenske prejemke v višini 1 464 milijonov EUR namenila dvema shemama, in sicer:

464 milijonov EUR za operativna sredstva za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave ter

1 000 milijonov EUR za shemo enotnega plačila (neposredne pomoči).

Proračunski organ je v skladu s predlogi Komisije za ti dve shemi izglasoval odobritve v višini 285 milijonov EUR oziroma 30 083 milijonov EUR. Vsota navedenih izglasovanih odobritev in namenskih prejemkov ustreza skupni oceni razpoložljivih odobritev v višini 749 milijonov EUR za operativna sredstva za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave ter 31 083 milijonov EUR za shemo enotnega plačila.

1.4Delež proračuna EKJS v skupnem proračunu EU

Delež končnega proračuna EKJS (odobritve za prevzem obveznosti) v skupnem proračunu EU za vsako leto v obdobju 2008–2014 je naveden v Prilogi 2.

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV 

2.1Upravljanje odobritev

2.1.1Razpoložljive odobritve za proračunsko leto 2014

v EUR

Odhodkovni del

proračuna (1)

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Del proračuna, ki se nanaša na prejemke (namenski prejemki) (2)

Napovedi

1. Začetne odobritve za EKJS, od tega:

43 778 100 000

43 776 956 403

1. Potrditev skladnosti

638 000 000

1a. odobritve v okviru deljenega upravljanja

43 732 575 640

43 732 575 640

2. Nepravilnosti

165 000 000

1b. odobritve v okviru neposrednega upravljanja

45 524 360

44 380 763

3. Presežna dajatev od proizvajalcev mleka

46 000 000

2. Sprememba proračuna

–308 029

Napoved namenskih prejemkov skupaj

849 000 000

3. Prerazporeditve v/iz EKJS v zadevnem letu

–568 429

4. Končne odobritve za EKJS, od tega:

43 778 100 000

43 776 079 945

4a. odobritve v okviru deljenega upravljanja

43 732 725 640

43 732 725 640

4b. odobritve v okviru neposrednega upravljanja

45 374 360

43 354 305

(1)    Odobritve, vnesene v proračun za leto 2014 po odbitku pričakovanih namenskih prejemkov, ki naj bi se zbrali v letu 2014, in tistih, ki so bili preneseni iz leta 2013 v leto 2014, v skladu s členom 14 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(2)    Namenski prejemki: namenski prejemki, ki naj bi se zbrali. Zneski prejemkov niso vpisani v vrstico prejemkov (p.m.) 5 , vendar je napovedani znesek naveden v proračunskih opombah.

2.1.2Proračunsko izvrševanje razpoložljivih odobritev za proračunsko leto 2014

v EUR

Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izvrševanje odobritev plačil

Deljeno upravljanje (1)

44 247 498 686,51

44 247 498 686,51

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

45 154 328,55

39 190 101,47

Skupaj

44 292 653 015,06

44 286 688 787,98

(1) Znesek prevzetih obveznosti. Znesek prevzetih obveznosti in plačil, zmanjšan za znesek namenskih prejemkov, prejetih za deljeno upravljanje: 43 233 320 312,15 EUR.

Za proračunsko leto 2014 je znesek dejansko uporabljenih odobritev za prevzem obveznosti znašal 44 292 653 015,06 EUR, znesek dejanskih odobritev plačil pa 44 286 688 787,98 EUR.

2.1.3Proračunsko izvrševanje izglasovanih odobritev – odhodki Komisije v okviru neposrednega upravljanja

v EUR

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

Odobritve za prevzem obveznosti

Sprostitev obveznosti

Odobritve plačil

Prenosi v leto 2015 (2)

Odobritve (C1) (1)

45 374 360,00

-

43 354 305,00

-

Izvrševanje (C1)

45 154 328,55

-

26 986 218,54

16 114 870,92

Črtane odobritve

220 031,45

-

253 215,54

-

(1) C1 označuje izglasovane proračunske odobritve. Ta znesek vključuje prerazporeditev zneska v višini –150 000,00 EUR v „deljeno upravljanje“ za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil ter spremembe proračuna in prerazporeditve iz EKJS v višini –876 458.00 EUR za odobritve plačil.

(2) Prenos v leto 2015 samo za nediferencirana sredstva.

V proračunu za leto 2014 so bile za odhodke v okviru neposrednega upravljanja predvidene odobritve za prevzem obveznosti v višini 45,4 milijona EUR. V letu 2014 so bile prevzete obveznosti v višini 45,2 milijona EUR. Razlika v teh odobritvah, ki je znašala 0,2 milijona EUR, se je črtala.

Večina odobritev za prevzem obveznosti za EKJS za odhodke, ki jih je v okviru neposrednega upravljanja izvršila Komisija, je nediferenciranih sredstev. Samodejni prenos v leto 2015, ki se nanaša le na nediferencirana sredstva, znaša 16,1 milijona EUR.

2.2Mesečna plačila

2.2.1Mesečna plačila državam članicam v okviru deljenega upravljanja

2.2.1.1Mesečna plačila za pokrivanje odhodkov

Člen 18(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 6 določa, da „Komisija izvrši mesečna plačila za odhodke, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije [držav članic] v referenčnem mesecu“. Mesečna plačila se vsaki državi članici izplačajo najpozneje tretji delovni dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so odhodki nastali.

Mesečna plačila so povračilo neto odhodkov (po odbitku prejemkov), ki so bili že izvršeni, in so na voljo na podlagi mesečnih izjav, ki jih pošiljajo države članice 7 . Preverjanja in popravki mesečnega knjiženja odhodkov in prejemkov se opravljajo na podlagi podrobnih izjav 8 . Poleg tega bodo ta plačila postala dokončna, potem ko bo Komisija opravila preverjanja v okviru postopka računovodske potrditve obračunov.

Plačila, ki so jih države članice izvedle od 16. oktobra 2013 do 15. oktobra 2014, so zajeta v sistemu za mesečna plačila. Pri preostalih plačilih Komisija izvrši neposredna plačila za omejeno število ukrepov.

Skupni neto znesek izvršenih mesečnih plačil za proračunsko leto 2014 je po odbitku potrditev in drugih popravkov znašal 43 233 320 312,15 EUR.

2.2.1.2Sklepi o mesečnih plačilih za leto 2014

Za proračunsko leto 2014 je Komisija sprejela dvanajst sklepov o mesečnih plačilih. Poleg tega je bil decembra 2014 sprejet dodaten sklep o mesečnem plačilu, tako da je bil skupni znesek odobrenih mesečnih plačil usklajen s skupnimi odhodki za to proračunsko leto.

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2014

3.1Uporaba proračunskih odobritev za EKJS

Izvrševanje proračuna je znašalo 44 292,7 milijona EUR. Ta odhodek je bil krit iz začetnih proračunskih odobritev ter z uporabo zneska namenskih prejemkov za področje politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja, ki je sestavljen iz celotnega zneska 710,2 milijona EUR, prenesenih iz leta 2013, in dela namenskih prejemkov, zbranih leta 2014, v višini 672,9 milijona EUR od skupno 1 014,2 milijona EUR.

Na področju politike 05 – Kmetijstvo in razvoj podeželja so odhodki za tržne ukrepe znašali 2 478,7 milijona EUR, odhodki za neposredne pomoči pa
41 659,7 milijona EUR. Odhodki za nekatere tržne ukrepe in neposredne pomoči so presegli izglasovane proračunske odobritve in so bili delno kriti s prerazporeditvami odobritev z drugih proračunskih postavk ter delno s prejemki, namenjenimi proračunu EKJS.

Za podrobne informacije o izvrševanju proračuna po področjih politike glej Prilogo 3.

V Prilogi 5 je prikazana razčlenitev odhodkov za tržne ukrepe, neposredna plačila in revizijo odhodkov za kmetijstvo po postavkah in državah članicah.

4.PRIPOMBE K IZVRŠEVANJU PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2014

V nadaljevanju je na podlagi podrobnih podatkov iz Priloge 3 za najpomembnejše sektorje predstavljeno kratko pojasnilo o izvrševanju proračunskih odobritev za EKJS za leto 2014 in porabi namenskih prejemkov, ki so bili na voljo v letu 2014.

4.1Poglavje 05 02: Intervencije na kmetijskih trgih

4.1.1Uvod

Skupna plačila za to poglavje proračuna za leto 2014 so znašala 2 478,7 milijona EUR, financirala pa so se z izglasovanimi odobritvami in namenskimi prejemki v višini 302,7 milijona EUR. S slednjimi so se krili odhodki, ki so nastali v sektorju sadja in zelenjave (za podrobne informacije glej točko 4.1.4). Odobritve v višini 57,4 milijona EUR so bile prerazporejene na druge dele proračuna EKJS. Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2014, v višini 291,6 milijona EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2015. Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk. Prav tako so se pri tržnih ukrepih in neposrednih plačilih, pri katerih proračunske odobritve niso bile porabljene v celoti, razpoložljive odobritve prerazporedile v druge proračunske vrstice, da bi po potrebi krile dodatne odhodke.

4.1.2Programi za hrano

Opozoriti je treba, da so se leta 2013 programi za hrano zadnjič izvajali v okviru EKJS. Na podlagi Uredbe (EU) št. 223/2014 se od 1. januarja 2014 ti programi izvajajo prek Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim, ki se financira v okviru razdelka 3 večletnega finančnega okvira.

Zato v proračunu za leto 2014 za te programe ni bilo predvidenih odobritev za EKJS. Vendar je iz obračunov EKJS razvidno, da so države članice izterjale in v EKJS prijavile znesek v višini 7,2 milijona EUR, ki je bil plačan pred letom 2014.

4.1.3Oljčno olje

Premajhno izvrševanje v višini 2,3 milijona EUR se nanaša predvsem na pomoč za financiranje delovnih programov za izboljšanje kakovosti. Odobrene organizacije izvajalcev svojih delovnih programov za leto 2013/2014 niso izvajale v obsegu, predvidenem za te programe v proračunu za leto 2014. Poleg tega je prišlo do rahlo premajhnega izvrševanja v višini 0,2 milijona EUR za plačilo nerešenih zadev v zvezi s prejšnjimi shemami v sektorju oljčnega olja, ker so države članice prijavile nižje odhodke v primerjavi z odobritvami, predvidenimi za te sheme v proračunu za leto 2014.

4.1.4Sadje in zelenjava

V proračunu za leto 2014 so bile za kritje vseh ukrepov v tem sektorju predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 1 140,7 milijona EUR. Proračunski organ je izglasoval odobritve v višini 676,7 milijona EUR, ker je upošteval ocenjene namenske prejemke za ta sektor v višini 464 milijonov EUR. Odhodki držav članic so leta 2014 znašali 1 010,5 milijona EUR. Vse sheme, financirane na podlagi tega člena, so se izvajale v premajhnem obsegu v primerjavi s skupnimi potrebami, ocenjenimi v proračunu za leto 2014. Ostanek neporabljenih namenskih prejemkov v višini 291,6 milijona EUR je bil prenesen v proračunsko leto 2015 za kritje potreb navedenega leta.

V zvezi z operativnimi skladi za organizacije proizvajalcev, namenjenimi financiranju njihovih programov za izboljšanje kakovosti proizvodnje, promocijo in komercializacijo, so bile potrebe za te programe za leto 2014 ocenjene na 749 milijonov EUR. Od tega skupnega zneska je proračunski organ izglasoval odobritve v višini 285 milijonov EUR, ker je upošteval ocenjene prejemke v višini 464 milijonov EUR, ki so bili namenjeni financiranju te sheme. Odhodki, ki so v državah članicah nato nastali, so znašali 724,4 milijona EUR, kar je bilo manj od skupnih razpoložljivih odobritev, predvsem ker so bila predplačila za prvi obrok načrtov organizacij proizvajalcev, odobrena za leto 2014, nižja od prvotno predvidenih.

Poleg tega so v državah članicah nastali odhodki za pomoč skupinam proizvajalcev za predhodno priznanje, ki so bili od odobritev v proračunu za leto 2014 nižji za približno 56,7 milijona EUR. Učinek prehodnih določb 9 , ki so omejile letno povečanje odobrenih programov, se je izkazal za večjega, kot je Komisija sprva predvidela.

Poraba proračuna za leto 2014 za program razdeljevanja sadja v šolah je bila premajhna za približno 48,3 milijona EUR, predvsem zato, ker so odhodki nekaterih držav članic ostali pod proračunsko dodelitvijo. Dejansko je bilo v proračunu za leto 2014 predvideno, da se bodo predvidena povečana sredstva za to shemo v višini 150 milijonov EUR delno uporabila že v šolskem letu 2013/2014, do česar je prišlo šele v šolskem letu 2014/2015.

4.1.5Proizvodi sektorja za pridelavo grozdja

Odhodki v državah članicah za nacionalne programe za podporo so leta 2014 znašali 1 019,5 milijona EUR v primerjavi z odobritvami, predvidenimi v proračunu za leto 2014, v višini 1 083 milijona EUR. To premajhno izvrševanje je nastalo zaradi nižjih odhodkov v nekaterih državah članicah v prvem letu novih programov za obdobje 2014–2018, pri izvajanju katerih je prišlo do rahlih zamud, predvsem v zvezi z ukrepi za „promocijo“ in „naložbe v podjetja“.

Države članice so prijavile odhodke v višini 2,9 milijona EUR za različne sheme pomoči iz tržnega leta 2007/2008 in iz prejšnjih let.

4.1.6Mleko in mlečni izdelki

V zvezi s pomočjo za zasebno skladiščenje masla so odobritve v proračunu za leto 2014 znašale 6 milijonov EUR, odhodki pa so zaradi krajšega povprečnega časa skladiščenja zadevnih količin masla znašali 4,1 milijona EUR.

Odhodki v zvezi s shemo razdeljevanja mleka v šolah so bili v skoraj vseh zadevnih državah članicah nižji od odobritev v proračunu za leto 2014 za šolsko leto 2013/2014, kar je vodilo do premajhnega izvrševanja v višini približno 7,4 milijona EUR.

4.1.7Prašičje meso, jajca in perutninsko meso ter čebelarski in drugi živalski izdelki

Odhodki držav članic za neporavnane zneske izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz prašičjega mesa, perutninsko meso in jajca so znašali približno 1,2 milijona EUR, odhodki za posebno pomoč za čebelarstvo pa so bili skoraj na ravni odobritev, predvidenih v proračunu za leto 2014. Treba je tudi opozoriti, da je prispevek EU k izjemnim ukrepom tržne podpore na Poljskem in v Litvi na podlagi izvedbenih uredb Komisije (EU) št. 324/2014 in 428/2014 znašal 0,8 milijona EUR, kot je navedeno v postavki 05 02 15 99.

4.2Poglavje 05 03: Neposredne pomoči

Izglasovane odobritve za to poglavje so znašale 41 447,3 milijona EUR, nastali odhodki pa so znašali približno 41 659,7 milijona EUR. Glavni razlog za to navidezno prekomerno izvrševanje je, da je bilo predvideno, da se bo del sheme enotnega plačila financiral iz namenskih prejemkov.

4.2.1Člen 05 03 01: Ločene neposredne pomoči

Glavne sheme, financirane z odobritvami iz tega člena, so shema enotnega plačila (SEP), shema enotnega plačila na površino (SEPP) in ločena posebna podpora na podlagi člena 68 uredbe Sveta (ES) št. 73/2009. Vse sheme pomoči iz tega člena se plačajo neodvisno od proizvodnje, vendar pod določenimi pogoji (npr. spoštovanje navzkrižne skladnosti). Odhodki za vse sheme v tem členu so znašali 38 952,1 milijona EUR, kar je za 700,1 milijona EUR več kot izglasovane odobritve za leto 2014 v višini 38 252 milijonov EUR, ker se je del potreb za ta sektor financiral z namenskimi prejemki (podrobnejše informacije o tem vsebuje delovni dokument služb Komisije).

4.2.2Člen 05 03 02: Druge neposredne pomoči

V odobritvah iz tega člena so zajeti odhodki za druge neposredne pomoči, za katere so se države članice za številne sektorje odločile obdržati omejeno povezavo med plačilom teh pomoči in proizvodnjo, pod točno določenimi pogoji in znotraj jasno opredeljenih meja, da se prepreči opuščanje te proizvodnje. Na podlagi tega člena se financira 13 shem.

Komisija je ocenila, da so za te sheme za leto 2014 potrebne odobritve v višini 2 770,2 milijona EUR. Odhodki držav članic so znašali 2 707,6 milijona EUR (podrobnejše informacije o tem vsebuje delovni dokument služb Komisije).

4.2.3Člen 05 03 09: Povračilo neposrednih pomoči v zvezi s finančno disciplino

Proračunski organ temu členu ni dodelil nobenih odobritev. Ta člen je bil prvič uveden v proračunskem letu 2014, da bi se olajšalo zbiranje izglasovanih odobritev, za katere obveznosti še niso bile prevzete. Te odobritve so se prenesle do meje 2 % začetnih odobritev za EKJS v okviru deljenega upravljanja, da bi se v letu 2015 financiralo povračilo neposrednih pomoči v zvezi s finančno disciplino glede na koledarsko leto 2013 10 .

Skupni znesek finančne discipline, ki se je dejansko uporabil v letu zahtevka 2013, je znašal 868,2 milijona EUR. Ta znesek je pod mejo 2 % začetnih odobritev v okviru deljenega upravljanja EKJS. Ta znesek je bil krit s prerazporeditvijo odobritev, za katere obveznosti še niso bile prevzete, v višini 424,5 milijona EUR iz člena 05 03 10, vključno z rezervo za krizne razmere v kmetijstvu (glej točko 4.2.4) in dopolnjen s prerazporeditvijo odobritev, za katere obveznosti še niso bile prevzete, v višini 398,9 milijona EUR iz postavke 05 03 01 01 in 44,8 milijona EUR iz postavke 05 03 01 02.

4.2.4Člen 05 03 10: Rezerva za krizne razmere v kmetijskem sektorju

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za obvladovanje večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo in distribucijo. Rezerva naj bi se vzpostavila z uporabo znižanja neposrednih pomoči prek mehanizma finančne discipline na začetku vsakega leta v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter tudi člena 8 Uredbe (EU) št. 1307/2013. Ta rezerva ne sme presegati največjega letnega zneska 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Za proračunsko leto 2014 je bil enakovredni znesek krizne rezerve v tekočih cenah 424,5 milijona EUR. V proračunskem letu 2014 rezerva ni bila porabljena.

Zato se je ob koncu proračunskega leta ta neporabljeni znesek rezerve prerazporedil v proračunski člen 05 03 09 za prenos v naslednje proračunsko leto in končno povračilo, kot je opisano v točki 4.2.3 zgoraj.

4.3Poglavje 05 07: Revizija odhodkov za kmetijstvo

4.3.1Člen 05 07 01: Nadzor odhodkov za kmetijstvo

Ta člen vključuje ukrepe, sprejete za krepitev sredstev za preglede na kraju samem in za izboljšanje sistemov preverjanja, da se zmanjša tveganje goljufij in nepravilnosti v škodo proračuna Unije. Prav tako vključuje odhodke, ki bi bili lahko potrebni za financiranje morebitnih računovodskih popravkov in popravkov v zvezi s skladnostjo v korist držav članic (podrobnejše informacije o tem vsebuje delovni dokument služb Komisije).

4.3.2Člen 05 07 02: Poravnava sporov

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov, za katere je lahko odgovorna Komisija z odločitvijo sodišča, vključno s stroški poravnave odškodninskih zahtevkov in obresti. 27. septembra 2012 je Sodišče izreklo sodbo v združenih zadevah C-113/10, C-147/10 in C-234/10 (sodba Jüllich-II). V proračunu za leto 2014 so bile predvidene odobritve v višini 53,4 milijona EUR za plačilo izravnalnih obresti izvajalcem na podlagi te sodbe. Vendar so v državah članicah nastali in bili prijavljeni odhodki v višini približno 92,3 milijona EUR, kar je več od odobritev, predvidenih v proračunu za leto 2014. Zato so se odobritve v višini 38,9 milijona EUR prerazporedile iz drugih postavk proračuna za leto 2014 za financiranje povračila skupnega zneska izravnalnih obresti, ki so jih prijavile zadevne države članice.

5.IZVRŠEVANJE NAMENSKIH PREJEMKOV 

5.1Namenski prejemki za EKJS

Namenski prejemki, dejansko preneseni iz leta 2013 v leto 2014, so znašali 710,2 milijona EUR in so bili v skladu s členom 14 finančne uredbe v celoti porabljeni za financiranje odhodkov proračunskega leta 2014. Kot je prikazano v Prilogi 4-II, je ta znesek kril odhodke v višini 270,3 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave ter odhodke v višini 439,9 milijona EUR za shemo enotnega plačila.

Kot je prikazano v Prilogi 4-I, so namenski prejemki, zbrani v letu 2014, znašali 1 014,2 milijona EUR in izhajali iz:

popravkov na podlagi postopka potrditve skladnosti v višini približno 815,6 milijona EUR,

prejemkov na podlagi nepravilnosti v višini približno 150,3 milijona EUR,

prejemkov iz dajatev na mleko v višini 48,3 milijona EUR.

Del namenskih prejemkov, zbranih v letu 2014, v višini 672,9 milijona EUR je bil porabljen za kritje odhodkov za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave (32,4 milijona EUR) in za shemo enotnega plačila (640,5 milijona EUR).

Ostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2014, v višini 341,3 milijona EUR je bil samodejno prenesen v proračun za leto 2015 za financiranje proračunskih potreb v navedenem letu.

Za podrobne informacije glej prilogi 4-I in 4-II.

6.RAZČLENITEV PO VRSTAH ODHODKOV 

Skupni odhodki EKJS znašajo 44 292,7 milijona EUR. V nadaljevanju so ti odhodki razčlenjeni na glavne kategorije poročanja, vključno z navedbo odstotka, ki ga te predstavljajo glede na skupne odhodke EKJS za leto 2014:

Skladiščenje

Odhodki za skladiščenje so znašali 5,1 milijona EUR, tj. 0,01 % skupnih odhodkov. Ta znesek predstavlja predvsem odhodke za zasebno skladiščenje masla.

Izvozna nadomestila

Poraba za izvozna nadomestila je znašala 4,5 milijona EUR, tj. 0,01 % skupnih odhodkov, predvsem v zvezi s plačilom neporavnanih zneskov za izvoz žitaric in perutninskega mesa v preteklosti.

Drugi tržni ukrepi

Poleg skladiščenja in izvoznih nadomestil so odhodki za druge tržne ukrepe znašali 2 579,6 milijona EUR, tj. 5,8 % skupnega letnega zneska. Ta kategorija zajema odhodke, povezane predvsem z oljčnim oljem, sadjem in zelenjavo, vinom, tekstilnimi rastlinami, POSEI, promocijskimi ukrepi, mlekom in mlečnimi izdelki ter čebelarstvom. Ti odhodki vključujejo tudi druge manjše zneske in popravke, ki izhajajo iz potrditve obračunov in poravnave sporov.

Neposredne pomoči

Odhodki za neposredne pomoči so znašali 41 659,7 milijona EUR, tj.  94 % skupnega zneska.

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

Ti odhodki so znašali 45,2 milijona EUR (v odobritvah za prevzem obveznosti), tj. 0,1 % skupnega zneska, plačala pa jih je neposredno Komisija. Večinoma so krili odhodke v zvezi z računovodskimi podatki s kmetij, raziskavami struktur kmetijskih gospodarstev, obveščanjem o skupni kmetijski politiki, tehnično pomočjo itd.

Razvoj podeželja v okviru nekdanjega Jamstvenega oddelka EKUJS

Za te programe ni več možno načrtovati odobritev za prevzem obveznosti. Države članice zdaj zaključujejo te programe in terjajo neupravičeno izplačane zneske. Končni neto znesek, izterjan na podlagi tega člena, je znašal približno 1,4 milijona EUR.

Razvoj razčlenitve po vrstah odhodkov EKJS za obdobje 2008–2014 je prikazan v Prilogi 6.

(1)  Postopek je predstavljen v Prilogi 1.
(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 964/2013 (UL L 268, 10.10.2013, str. 5).
(3)  Uredba Sveta (EU) št. 1181/2013 (UL L 313, 22.11.2013, str. 13).
(4) Ti zneski niso vključeni v proračunske vrstice prejemkov (člen 6 7 0 za namenske prejemke za EKJS), so pa omenjeni v proračunskih opombah za ta člen.
(5) p.m.: „pour mémoire“.
(6) UL L 347, 20.12.2013, str. 549.
(7) Te izjave o odhodkih države članice posredujejo mesečno na 10. dan v mesecu N+1.
(8) Podrobne izjave države članice posredujejo (po razpredelnici 104) mesečno na 20. dan v mesecu N+1.
(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 302/2012 z dne 4. aprila 2012.
(10)  Te odobritve se lahko prenesejo v skladu s členom 169(3) finančne uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 pa države članice povrnejo odobritve končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja člen 26(1)–(4) Uredbe.
Top

Bruselj, 14.9.2015

COM(2015) 444 final

PRILOGE

k

POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

OSMO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU


PRORAČUNSKO LETO 2014

{SWD(2015) 172 final}
Top