EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AP0236

P8_TA(2015)0236 Evropski sklad za strateške naložbe ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. junija 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD)) P8_TC1-COD(2015)0009 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 24. junija 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe

UL C 407, 4.11.2016, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 407/105


P8_TA(2015)0236

Evropski sklad za strateške naložbe ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. junija 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 2015/0009(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

(2016/C 407/21)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0010),

ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 172 in 173, tretjega odstavka člena 175 ter člena 182(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0007/2015),

ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko- socialnega odbora (1),

Ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 9. junija 2015, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

ob upoštevanju skupnih razprav Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve na podlagi člena 55 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za proračun ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za ustavne zadeve (A8-0139/2015),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.

odobri skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, ki je priložena tej resoluciji in bo objavljena v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

3.

se seznanja z izjavama Komisije, ki sta priloženi tej resoluciji in bosta objavljeni v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom;

4.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  Mnenje z dne 19. marca 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 16. aprila 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


P8_TC1-COD(2015)0009

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 24. junija 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/… Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2015/1017.)


PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

1.   Skupna izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o razčlenitvi za Obzorje 2020

„Evropski parlament, Svet in Komisija se strinjajo, da naslednje proračunske vrstice ne bodo prispevale k financiranju EFSI: ‚Krepitev pionirskih raziskav v Evropskem raziskovalnem svetu‘, ‚Ukrepi Marie Skłodowske-Curie‘ ter ‚Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe‘. Preostali znesek, ki izhaja iz dodatne uporabe razlike glede na predlog Komisije, bo vrnjen v druge proračunske vrstice Obzorja 2020 sorazmerno z zmanjšanjem, ki ga je predlagala Komisija. Okvirna razčlenitev je določena v Prilogi I k Uredbi o EFSI.“

2.   Izjava Komisije o predlogu proračuna za leto 2016

„Komisija bo preučila morebiten učinek prispevkov v EFSI iz različnih proračunskih vrstic Obzorja 2020 na učinkovitost izvajanja zadevnih programov in po potrebi predlagala dopolnilno pismo k predlogu splošnega proračuna Unije za leto 2016 z namenom prilagoditve razčlenitve proračunskih vrstic Obzorja 2020.“

3.   Izjava Komisije o njeni oceni enkratnih prispevkov v okviru pobude EFSI za namen izvajanja Pakta za stabilnost in rast

„Brez poseganja v pristojnosti Sveta glede izvajanja Pakta za stabilnost in rast bi bilo treba enkratne prispevke, ki jih v EFSI ali v tematske ali večdržavne naložbene platforme, vzpostavljene za izvajanje Naložbenega načrta, vplačajo države članice – in sicer bodisi država članica bodisi nacionalne spodbujevalne banke, ki so razvrščene v sektor država ali delujejo v imenu države članice – načeloma obravnavati kot enkratne ukrepe v smislu člena 5 Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 in člena 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1467/97.“


Top