EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0010

Mnenje Evropske centralne banke z dne 13. marca 2015 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 (CON/2015/10)

OJ C 175, 29.5.2015, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 175/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 13. marca 2015

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 17. decembra 2014 prejela zahtevo Evropskega parlamenta za mnenje o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (1) (HICP) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba). Ta pravni akt bi razveljavil in nadomestil Uredbo Sveta (ES) št. 2494/95 (2). O istem predlogu je 26. januarja 2015 zaprosil za mnenje ECB tudi Svet Evropske unije.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Predlagana uredba spada na področje pristojnosti ECB, saj je ECB ključni uporabnik statističnih podatkov HICP. Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin so pomembni kazalniki v zvezi z denarno politiko. Ti kazalniki so ključnega pomena za poglavitni cilj ECB, ki je ohranjanje stabilnosti cen v euroobmočju (3), saj je učinkovitost odločitev glede denarne politike odvisna od zanesljivih in visokokakovostnih statističnih podatkov HICP. Obenem podpirajo tudi naloge Eurosistema na področju stabilnosti finančnega trga (4).

V skladu s prvim stavkom člena 17.5. Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

ECB podpira napore Evropske komisije (Eurostata) v zvezi s pregledom in posodobitvijo pravnega okvira Unije za zbiranje statističnih podatkov HICP.

2.   Posvetovanje z ECB in njena vključenost v pripravljalno in izvedbeno delo

2.1

Glede na dosledne prispevke ECB k okviru HICP in pomembnost visokokakovostnih statističnih podatkov HICP za učinkovito denarno politiko in še zlasti za sledenje poglavitnemu cilju ECB glede stabilnosti cen, bi bilo treba ECB še naprej zaprositi tudi za mnenje o prihodnjih spremembah tega okvira (5).

2.2

Natančneje, v skladu s členoma 127(4) in 282(5) Pogodbe se ECB zaprosi za nasvet o vseh izvedbenih in delegiranih aktih, ki jih Komisija lahko sprejme v skladu z revidiranim pravnim okvirom za HICP (6). Obveznost posvetovanja in koristi posvetovanja z ECB je Sodišče Evropske unije poudarilo v zadevi Komisija proti ECB  (7).

2.3

V skladu z veljavnimi določbami Uredbe (ES) št. 2494/95 (8) in ne glede na sodelovanje pri pripravi zakonodajnih aktov, bi morala uvodna izjava 2 predlagane uredbe izražati pristojnost ECB, da poda mnenje o izvedbenih in delegiranih aktih, sprejetih v skladu s predlagano uredbo.

3.   Uporaba delegiranih in izvedbenih aktov

3.1

ECB v zvezi s pooblastilom Komisije za sprejetje delegiranih aktov na podlagi člena 290 Pogodbe meni, da sta bistvena elementa predlagane uredbe prag, pod katerim državam članicam ni treba zagotoviti podindeksov harmoniziranih indeksov, in seznam podindeksov, ki jih državam članicam ni treba pripraviti (9). Ta elementa sta ključna za zagotovitev zanesljivih in harmoniziranih indeksov cen življenjskih potrebščin. Spremembe navedenih parametrov imajo neposredni učinek na pokritje in zanesljivost indeksov. Imajo precejšen vpliv na kakovost in zanesljivost indeksov. ECB zato meni, da delegirani akti niso primerni pravni instrumenti za določitev pravil, ki urejajo ta ključna elementa okvira HICP. O teh vprašanjih bi bilo treba odločiti in ju urediti v predlagani uredbi. ECB predlaga, da se v člen 5(6) in (7) vključita uveljavljena pragova 1/1 000 uteži skupnih odhodkov, ki jih pokriva HICP, oziroma 1/100 indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki, in za stanovanjske nepremičnine.

3.2

ECB podpira predlagani člen 5(1) v povezavi s členom 2(q) glede zbiranja informacij o „nadzorovanih cenah“, ki so del „osnovnih informacij“, ki bi morale biti zagotovljene s sklicevanjem na HICP (in HICP po stalnih davčnih stopnjah). ECB spremlja gibanje cen, ki jih neposredno določi ali nanje znatno vpliva država (na centralni, regionalni ali lokalni ravni, vključno z nacionalnimi regulatorji), in vpliv teh gibanj na celoten HICP. Dejansko so navedene informacije zelo koristne za analizo gibanja inflacije. Vendar je potrebna nadaljnja usmeritev glede razvrstitve cen na tiste, ki niso, so večinoma ali so v celoti nadzorovane. Ta razvrstitev je pogosto nejasna. ECB bi v zvezi z indeksi, ki se nanašajo na nadzorovane cene ali jih izključujejo, priporočila, da Komisija poda smernice, ki bi zagotovile usklajeno opredelitev in uporabo teh pojmov v izvedbenem aktu, sprejetem v skladu s členom 4(4) predlagane uredbe.

4.   Metodološka vprašanja

4.1

ECB se strinja s Komisijo, da novi pravni okvir ne bi smel zaostajati za sedanjimi zahtevami glede priprave harmoniziranih indeksov z vidika zagotavljanja kakovosti in usklajenosti. Dosežke zadnjih dvajset let, od sprejetja Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 dalje, bi bilo treba ohraniti in po možnosti izboljšati.

4.2

Člen 4(2)(b) predlagane uredbe povečuje dopustno mejo za sistematične razlike v letni stopnji rasti indeksa cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (indeks cen OOH), in indeksa cen stanovanjskih nepremičnin (HPI), ki so lahko posledica odstopanj od pojmov ali metod, določenih s predlagano uredbo. Medtem ko Uredba Komisije (EU) št. 93/2013 (10) tega vprašanja ne obravnava, ECB močno priporoča uporabo standardne 0,1 odstotne točke, ki se uporablja za oceno primerljivosti podindeksov HICP. To je mogoče doseči z opustitvijo člena 4(2)(b) predlagane uredbe in odstranitvijo omejitve v kritju iz člena 4(2)(a). Sprostitev zahtev po primerljivosti bi poslabšala kakovost podindeksov OOH in HPI.

4.3

Pripravo podindeksov z nižjo pogostostjo od tiste, ki je zahtevana v predlagani uredbi, bi morala še naprej predhodno odobriti Komisija (Eurostat). To je zdaj zagotovljeno s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 2494/95 (11). Enaka zahteva bi morala biti odražena tudi v členu 6(3) predlagane uredbe in v izvedbeni uredbi.

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v tehničnem delovnem dokumentu.

V Frankfurtu na Majni, 13. marca 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (UL L 257, 27.10.1995, str. 1).

(3)  Glej člen 127(1) Pogodbe in prvi stavek člena 2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB).

(4)  Glej prvo alineo člena 127(2) in člena 127(5) v povezavi s členom 139(2)(c) Pogodbe ter prvo alineo člena 3.1. in člen 3.3. v povezavi s členom 42.1 Statuta ESCB.

(5)  Glej člen 5(3) Uredbe (ES) št. 2494/95, v skladu s katerim Komisija zahteva, da ECB poda mnenje o ukrepih, za katere predlaga, da se predložijo Odboru za evropski statistični sistem.

(6)  Glej npr. odstavek 1.3 Mnenja Evropske centralne banke z dne 15. februarja 2007 na zahtevo Sveta Evropske unije o osmih predlogih za spremembe direktiv 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES in 2002/87/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (UL C 39, 23.2.2007, str. 1); odstavek 2 Mnenja Evropske centralne banke z dne 19. oktobra 2012 o predlogu uredbe Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (HICP): posredovanje in diseminacija podindeksov HICP v zvezi z določitvijo harmoniziranih indeksov življenjskih potrebščin po stalnih davčnih stopnjah in o predlogu uredbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (UL C 73, 13.3.2013, str. 5).

(7)  Sodba z dne 10. julija 2003 v zadevi C-11/00 Komisija Evropskih skupnosti proti Evropski centralni banki [2003] ECR 2003, I-7147, zlasti točki 110 in 111. Sodišče je pojasnilo, da je obveznost posvetovanja z ECB namenjena „predvsem zagotovitvi, da avtor tak akt sprejme šele, ko je mnenje izrazil organ, ki je zaradi posebnih pooblastil, ki jih izvaja v Skupnostnem okviru na zadevnem področju, in zaradi svoje visoke ravni strokovnosti še posebej primeren za koristno prispevanje k predvidenemu postopku sprejetja“.

(8)  Glej člen 5(3) Uredbe (ES) št. 2494/95.

(9)  Glej člen 5(6) in (7) predlagane uredbe.

(10)  Uredba Komisije (EU) št. 93/2013 z dne 1. februarja 2013 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin v zvezi z določitvijo indeksov cen za stanovanjske nepremičnine, v katerih bivajo lastniki (UL L 33, 2.2.2013, str. 14).

(11)  Zahtevana pogostost zbiranja cen je enkrat na mesec. Tam, kjer manj pogosto zbiranje ne onemogoča priprave indeksa HICP, ki izpolnjuje zahteve po primerljivosti iz člena 4, lahko Komisija (Eurostat) dovoli izjeme glede mesečnega zbiranja. Ta odstavek ne izključuje pogostejšega zbiranja cen.


Top