EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0614(01)

Večletni evropski akcijski načrt za e-pravosodje za obdobje 2014–2018

OJ C 182, 14.6.2014, p. 2–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 182/2


VEČLETNI EVROPSKI AKCIJSKI NAČRT ZA E-PRAVOSODJE ZA OBDOBJE 2014–2018

2014/C 182/02

I.   UVOD

1.

Svet PNZ je 6. decembra 2013 sprejel novo strategijo o evropskem e-pravosodju 2014–2018 (1). V tej strategiji so opredeljeni splošna načela in cilji evropskega e-pravosodja ter določene splošne smernice za vzpostavitev ustreznega novega večletnega evropskega akcijskega načrta za e-pravosodje v prvi polovici leta 2014.

2.

V tem akcijskem načrtu iz priloge je seznam projektov, katerih izvajanje je načrtovano v obdobju 2014–2018, ob katerih so navedeni udeleženci, ukrepi za praktično izvajanje teh projektov in po možnosti okvirni časovni razpored, da bi Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) v praksi lahko spremljala izvajanje akcijskega načrta.

3.

Cilj tega drugega večletnega evropskega akcijskega načrta za e-pravosodje je na podlagi dosedanjega dela nadaljevati pozitivni razvoj na nacionalni in evropski ravni. To delo bi bilo treba obravnavati tudi v okviru širšega razvoja v smeri evropskega območja pravice in kot del trenutnih pogovorov o prihodnjem razvoju območja pravosodja in notranjih zadev.

4.

Države članice so v pogovorih, ki jih je jeseni 2013 organiziralo litovsko predsedstvo in so se nadaljevali v času grškega predsedovanja v prvi polovici leta 2014, dosegle precejšnje soglasje glede nadaljnjega razvoja e-pravosodja kot enega od temeljev učinkovitega delovanja pravosodja v državah članicah in na evropski ravni.

II.   AKCIJSKI NAČRT

5.

Izvajanje strategije zahteva celosten akcijski načrt, ki je bil pripravljen s ciljem izboljšati splošno delovanje sistemov e-pravosodja v državah članicah in na evropski ravni.

6.

Ob upoštevanju strategije o evropskem e-pravosodju 2014–2018 (2) ter brez poseganja v nacionalne projekte in razvoj na področju e-pravosodja je evropski portal za e-pravosodje, ki ga na svojem strežniku gosti in upravlja Komisija v skladu s smernicami Sveta, ključen za zagotavljanje e-pravosodja na evropski ravni.

7.

Ta cilj je naveden v priloženem seznamu projektov s področja dostopa do informacij v pravosodju, dostopa do sodišč in izvensodnih postopkov v čezmejnih primerih ter komunikacije med pravosodnimi organi.

Projekti

8.

Razvoj evropskega e-pravosodja bi moral vključevati ukrepe s področja e-pravosodja na evropski in nacionalni ravni.

9.

Pri vseh novih in obstoječih projektih v zvezi z e-pravosodjem bi bilo treba posebno pozornost nameniti doseganju čim širše osnove za sodelovanje, da bi izpolnili pričakovanja uporabnikov ter zagotovili dolgoročno vzdržnost in stroškovno učinkovitost teh projektov. Novi projekti, pripravljeni v okviru evropskega e-pravosodja, morajo zato omogočati udeležbo vseh držav članic Evropske unije, vse države članice pa bi bilo treba spodbujati, naj prostovoljno sodelujejo pri vseh projektih.

10.

Da bi to dosegli, bi morala nove projekte z morebitnim vplivom na evropsko e-pravosodje, ki jih načrtujejo države članice in niso vključeni v Prilogo, po možnosti najprej obravnavati Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje), ki bi na splošno ocenila praktične in druge zadevne vidike projekta. S tem bi zagotovili tudi ustrezno upoštevanje potreb in stališč drugih držav članic in Komisije ter preprečili podvajanje.

11.

Pri načrtovanju prihodnjega dela bi bilo treba najti ustrezno ravnotežje med inovacijami in konsolidacijo. Zaradi stroškovne učinkovitosti in ob upoštevanju omejenih virov, ki so na voljo, bi bilo treba pred uvedbo kakršnih koli novih projektov nadaljevati in razširiti obstoječe projekte, ki bi vključevali čim večje število držav članic. Znaten napredek, dosežen v zadnjih letih na tem področju v državah članicah, vseeno nakazuje, da bi bilo treba spodbujati nove nastajajoče in inovativne projekte v pravosodju.

Financiranje projektov

12.

Države članice bi morale med seboj prostovoljno sodelovati, da bi zagotovile financiranje predlaganih projektov.

13.

Komisija bo še naprej financirala razvoj, delovanje in prevajanje portala evropskega e-pravosodja in zagotavljala možnosti za financiranje projektov z dodano vrednostjo v zvezi z e-pravosodjem, na primer v okviru programa za pravosodje (2014–2020) (3) ali v okviru drugih programov, kot sta instrument za povezovanje Evrope (4) ali program o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (5) oziroma program, ki ga bo nasledil.

A.    Dostop do informacij na področju pravosodja

1.   Informacije na portalu e-pravosodje

14.

Da bi zagotovili usklajen pristop, bi morala Komisija na začetku vsakega šestmesečnega obdobja še naprej pripravljati redni delovni načrt.

15.

Na portalu e-pravosodje bi morale biti še naprej na voljo splošne informacije za državljane, podjetja, pravne strokovnjake in pravosodne organe v zvezi z zakonodajo in pravno prakso EU in držav članic, pa tudi dostop do strani EUR-Lex in N-Lex.

16.

Omogočati bi moral tudi dostop do posebnih informacij na področju pravosodja na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.

17.

Da bi izboljšali učinkovitost portala e-pravosodje, bo poleg tega izvedena raziskava o potrebah uporabnikov. Izvesti bi bilo treba tudi dodatne ukrepe za uporabnikom prijaznejši portal.

18.

Informacije o sistemih, razvitih v okviru pobud pravnih strokovnjakov, kot so odvetniki, notarji in pravosodni uradniki, ali povezovanje teh sistemov bi bilo treba ob posvetovanju z zadevnimi deležniki še vedno obravnavati kot ustrezne za objavo na portalu e-pravosodja. V prihodnje bi morali upoštevati tudi pobude drugih zadevnih deležnikov, kot so mediatorji ali strokovnjaki s področja pravosodja.

19.

V zvezi z vsebino informacij, objavljenih na portalu, so ponudniki vsebin, zlasti države članice in Komisija, odgovorni za natančnost in posodabljanje informacij na zadevnih vsebinskih straneh. Ponudniki vsebin bi morali vsaj enkrat letno pregledati in po potrebi posodobiti informacije, ki jih objavijo.

2.   Registri

20.

Portal evropskega e-pravosodja bi moral prek povezovanja zagotavljati tudi enotno točko dostopa do informacij iz nacionalnih registrov s področja pravosodja, ki jih upravljajo nacionalni javni ali strokovni organi, ki omogočajo lažje upravljanje pravosodja in dostop do njega, če so v državah članicah potrebni tehnični in pravni predpogoji za tovrstno povezovanje.

21.

Ukrepanje na tem področju bi moralo biti usmerjeno zlasti v povezovanje registrov, ki so pomembni za državljane, podjetja, pravne strokovnjake in sodstvo.

3.   Semantična mreža

22.

Še naprej bi bilo treba razvijati učinkovita sredstva za čezmejno izmenjavo pravnih informacij ter zlasti podatkov v zvezi z evropsko ali nacionalno zakonodajo, pravno prakso in pravnimi glosarji (kot je Legivoc).

23.

To vprašanje se lahko obravnava z različnimi projekti, s katerimi bi izboljšali izmenjavo in semantično interoperabilnost pravnih podatkov po vsej Evropi in zunaj nje. Enotna identifikacija, skupni metapodatki in ontologije pravnih informacij so osnovni temelji evropske pravne semantične mreže.

B.    Dostop do sodišč in izvensodnih postopkov v čezmejnih primerih

1.   Splošni vidiki

24.

Začetek izvensodnega postopka pred sodiščem, zlasti v čezmejnih primerih, bi bilo treba olajšati z možnostjo elektronskega komuniciranja med sodišči in strankami v postopku ter pričami, izvedenci in drugimi udeleženci.

25.

Poleg tega bi bilo treba razširiti uporabo video- in telekonferenc ali drugih ustreznih sredstev za komuniciranje na daljavo pri zaslišanjih, kadar je to ustrezno, da potovanja na sodišče zaradi udeležbe v sodnih postopkih ne bi bila več potrebna, zlasti v čezmejnih primerih.

2.   Sodelovanje s pravosodnimi in pravnimi strokovnjaki

26.

Pravosodni in zadevni pravni strokovnjaki v državah članicah (kot so odvetniki, notarji in pravosodni uradniki) bi morali biti vključeni v prihodnje razprave o e-pravosodju, da bi zagotovili, da oblikovane rešitve ustrezajo dejanskim potrebam njihovih morebitnih ciljnih skupin.

27.

Taka ureditev bi omogočala neposreden stik s temi strokovnimi sektorji, katerim je e-pravosodje prvotno namenjeno, da bi razpravljali o vprašanjih skupnega interesa in razširjali informacije o najnovejšem razvoju na področju e-pravosodja.

28.

V strategiji za evropsko e-pravosodje je določena vzpostavitev mehanizma za sodelovanje s pravosodnimi in pravnimi strokovnjaki. V zvezi s tem bo organizirano letno srečanje s predstavniki pravosodnih in pravnih strokovnjakov (kot so odvetniki, notarji in pravosodni uradniki), da bi omogočili redno izmenjavo stališč s temi ciljnimi poklicnimi skupinami (6). Ta srečanja bodo organizirana v obliki posebnih točk dnevnega reda rednih sej Delovne skupine za e-pravo (e-pravosodje).

29.

Predstavniki pravosodnih in pravnih strokovnjakov bi morali biti čim bolj povezani z delovnim področjem neformalnih skupin in strokovnih skupin Komisije, kar zadeva projekte, ki so v njihovem neposrednem interesu.

30.

Evropski pravosodni mreži s področja civilnih in gospodarskih ter kazenskih zadev imata pomembno vlogo pri razvoju e-pravosodja, tesno sodelovanje z obema mrežama pa bi bilo treba nadaljevati.

C.    Stiki med pravosodnimi organi

31.

Nadaljevati bi bilo treba razvoj elektronske komunikacije med pravosodnimi organi držav članic, zlasti v okviru instrumentov, ki so sprejeti v evropskem pravosodnem prostoru na področju civilnega, kazenskega in upravnega prava (na primer z videokonferencami ali varno elektronsko izmenjavo podatkov).

32.

V zvezi s tem bi se moral portal e-pravosodje še naprej razvijati kot učinkovito orodje vseh pravnih strokovnjakov in pravosodnih organov z zagotavljanjem platforme in posameznih funkcij za učinkovito in varno izmenjavo informacij, tudi prek mreže e-CODEX.

D.    Horizontalna vprašanja

1.   Splošni vidiki

33.

Nekateri vidiki, povezani s prihodnjim ukrepanjem, so bolj splošne narave in zajemajo različna področja v okviru e-pravosodja. Razvoj projektov IT velikega obsega, kot je e-CODEX, je bil uspešen, zagotoviti pa bi bilo treba vključitev rezultatov projekta e-CODEX v portal e-pravosodje in njihovo nadaljnje izvajanje (7).

2.   Prednostna razvrstitev dela

34.

Projekti, ki bodo vključeni v akcijski načrt iz priloge, so bili razdeljeni v dve različni kategoriji – projekti „A“ in „B“ (8):

35.

Projekti s seznama „A“ pomenijo najpomembnejšo prednostno nalogo. To so projekti, ki izpolnjujejo enega od naslednjih meril:

(a)

projekti, ki izhajajo iz obveznosti na podlagi pravnega instrumenta Evropske unije (9), ali

(b)

projekti v teku, ki temeljijo na akcijskem načrtu za obdobje 2008–2013 in jih je sprejela Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) (10).

36.

Projekti „B“ so projekti, ki ne spadajo v kategorijo „A“, vendar:

(a)

izpolnjujejo cilje, opredeljene v strategiji o evropskem e-pravosodju 2014–2018, in

(b)

je Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) ob upoštevanju njihove vsebine menila, da so posebej pomembni za doseganje ciljev, opredeljenih v strategiji o evropskem e-pravosodju.

37.

Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) bo med spremljanjem izvajanja tega akcijskega načrta določila projekte „B“ iz odstavka 36, ki bi jih bilo treba prednostno izvajati, in sicer ob upoštevanju razpoložljivih kadrov in finančnih sredstev ter načel ukrepanja iz odstavka 9.

38.

Da bi omogočili potrebno prilagodljivost izvajanja tega akcijskega načrta, se lahko Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) ob upoštevanju razvoja dogodkov odloči za uvedbo novih pobud ali premestitev projektov iz ene kategorije v drugo.

3.   Pregled zakonodajnih predlogov

39.

Da bi zagotovili dosledno uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri izvajanju nove zakonodaje EU na področju pravosodja, bi moral biti portal e-pravosodje vključen v vse prihodnje zakonodajne instrumente, ki bodo sprejeti na tem področju, ne da bi pri tem posegali v pristojnosti ustrezne delovne skupine Sveta. Zato bi bilo treba vse prihodnje zakonodajne instrumente pred sprejetjem pregledati, delovna skupina pa bi morala po potrebi imeti možnost svetovanja, da bi zagotovili dosledno upoštevanje morebitne uporabe sistemov e-pravosodja.

E.    Zunanji odnosi

40.

Na področju e-pravosodja bi bilo treba ob ustreznem spoštovanju institucionalnih pravil, določenih na ravni EU, še naprej sodelovati z državami, ki niso članice EU. Slednje bi morali spodbujati k uporabi tehnoloških rešitev in informacijskih modelov, primerljivih s tistimi, ki se na tem področju uporabljajo v EU, da bi ustvarili interoperabilno okolje za prostovoljno sodelovanje v prihodnosti.

41.

Države pristopnice in druge zainteresirane države, ki niso članice EU, bi lahko sodelovale tudi v zvezi s posebnimi točkami, ki bodo določene v okviru e-pravosodja, kot so videokonference in razprave v okviru projekta e-CODEX.

42.

Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) bi morala preučiti vprašanje, kakšne stike bi bilo treba vzpostaviti s posameznimi državami, ki niso članice EU.

F.    Struktura upravljanja

43.

Dodatno bi bilo treba preučiti rešitev za konsolidacijo rezultatov izvajanja tega akcijskega načrta, kot so rezultati projekta e-CODEX. Poudariti je treba tudi, da se bo v okviru izvajanja tega drugega akcijskega načrta uporabljala splošna delovna struktura, vzpostavljena v večletnem evropskem akcijskem načrtu za e-pravosodje za obdobje 2009–2013 (odstavki 57–63).

G.    Nadaljnje ukrepanje

44.

Delovna skupina bo vsaj enkrat na pol leta spremljala izvajanje akcijskega načrta, ki bi ga bilo treba prilagoditi, če bi to zahtevali prihodnje potrebe in razvoj dogodkov. Upoštevati bi bilo treba, da bo izvajanje ukrepov iz priloge povzročilo znatne stroške in/ali povečanje upravnega bremena za države članice in Komisijo. Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) bi zato morala biti pazljiva pri prednostnem razvrščanju projektov.

45.

Da bi delo na zadevnih področjih hitreje napredovalo, se lahko sestanejo neformalne skupine držav članic, ki sodelujejo v posameznih projektih. Podrobnosti glede organizacije dela teh neformalnih skupin so določene v ločenem dokumentu.

46.

Svet bo ocenil dejavnosti izvajanja v prvi polovici leta 2016 in predlagal morebitno ukrepanje za izboljšanje delovanja e-pravosodja.

III.   ZAKLJUČEK

47.

Coreper/Svet naj na seji 6. junija 2014 odobri ta akcijski načrt.


(1)  Objavljena 21. decembra 2013 v Uradnem listu (2013/C 376/06).

(2)  Poudariti bi bilo treba, da je v odstavku 17 strategije o evropskem e-pravosodju 2014–2018 navedeno, da bi moralo biti evropsko e-pravosodje „dodatno usklajeno s splošnim okvirom e-uprave, […]“.

(3)  Uredba (EU) št. 1382/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa za pravosodje za obdobje 2014 do 2020.

(4)  Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010.

(5)  Sklep št. 922/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o interoperabilnostnih rešitvah za evropske javne uprave (ISA).

(6)  Delovna skupina bi morala takšna srečanja pripraviti vnaprej, zlasti z določitvijo ciljnih poklicnih skupin, ki bi morale sodelovati na teh srečanjih. Kar zadeva predstavnike pravosodnih strokovnjakov, bi moralo biti imenovanje predstavnikov za takšna srečanja prepuščeno posameznim državam članicam.

(7)  Ta področja bi lahko dodatno preučili v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

(8)  Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje) je preučila tudi druge zanimive projekte, ki niso bili uvrščeni med projekte „A“ ali „B“, vendar bi jih lahko delovna skupina pozneje ponovno preučila.

(9)  Roke, določene v takšnih instrumentih, je treba pri izvajanju spoštovati.

(10)  Kolikor bodo rezultati takšnih projektov vključeni v portal e-pravosodje, bo odločitev o njihovi prednostni opredelitvi v zvezi z vključitvijo sprejela Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje), potem ko bo upoštevala njihovo dodano vrednost glede na druge pobude in razpoložljiva sredstva.


PRILOGA

A.   Dostop do informacij na področju pravosodja

1.   Informacije na portalu e-pravosodje

Projekt

Odgovornost za ukrepanje

Potrebni ukrepi

Časovni razpored

Kategorija

1.

Portal evropskega e-pravosodja

(splošni vidiki)

Komisija in države članice

Delovna skupina za e-pravo (e-pravosodje), kjer je to potrebno

(a)

posodobitve statične vsebine (1)

(b)

razširitev statične vsebine (po delovnih načrtih s polletno vsebino)

(c)

vključitev funkcij iz tega akcijskega načrta

2014 do 2018

(v teku)

A

2.

Portal evropskega e-pravosodja

Informacije v zvezi z mladoletniki

(zbiranje informacij v zvezi z mladoletniki za namene sodnih postopkov)

države članice in Komisija

neformalna skupina

 

B

3.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

(informacije o pristojnosti in lokaciji zavodov za prestajanje kazni zapora)

države članice

Komisija

neformalna skupina

 

B

4.

Portal evropskega e-pravosodja (2)

e-pravosodje za strokovnjake v kazenskih zadevah: zbiranje in zagotavljanje razpoložljivosti praktičnih izkušenj pravosodnih organov na področju kazenskega pravosodja EU (pobuda za upravljanje znanja na področju kazenskih zadev)

države članice, Komisija, Eurojust, člani Evropske pravosodne mreže, tožilci in drugi predstavniki držav članic

Komisija

neformalna skupina

 

B (neprednostno za prevod s strani Komisije)

5.

Portal evropskega e-pravosodja

Javnosti dostopni podatki o pravosodju

države članice

Komisija

neformalna skupina

 

B

6.

Portal evropskega e-pravosodja

Informacije in pomoč državljanom za reševanje težav na področju temeljnih pravic (smernice za državljane pri reševanju pravnih vprašanj)

države članice in Komisija

neformalna skupina

2014 do 2015

B

(glej tudi ukrep 36)

7.

Portal evropskega e-pravosodja

Sodne dražbe

informacije o sodnih dražbah

države članice in Komisija

neformalna skupina

 

B

omejeno na povezave

8.

Portal evropskega e-pravosodja

Uradne sodne objave

države članice in Komisija

 

 

B

omejeno na povezave

9.

Zbirka podatkov na področju prava o varstvu potrošnikov

države članice in Komisija

izvajanje s strani Komisije ob posvetovanju z državami članicami

 

B

2.   Registri

Projekt

Odgovornost za ukrepanje

Potrebni ukrepi

Časovni razpored

Kategorija

10.

(a)

medsebojna povezava razpoložljivih registrov insolventnosti (trenutno omejena na nekatere države članice)

(b)

medsebojna povezava registrov insolventnosti vseh držav članic na podlagi prihodnje spremembe uredbe o insolventnosti (pravna obveznost)

države članice in Komisija

vzpostavitev elektronskih nacionalnih registrov

2014

A

države članice in Komisija

medsebojna povezava nacionalnih registrov

2017 do 2018

 

11.

Poslovni registri

(pravna obveznost)

Komisija in države članice

postopek v odboru

2015

A (3)

12.

Zemljiške knjige

Komisija

študija izvedljivosti

2014

A

13.

Zbirke podatkov

tolmačev in prevajalcev

države članice (4) in Komisija v sodelovanju z EULITA (Evropska zveza sodnih tolmačev in prevajalcev)

projekt v teku (5)

2016

B

14.

Pomoč pri prevajanju sodnih aktov (6)

države članice

projekt v teku (7)

2014 do 2016

B

15.

Registri strokovnjakov s področja pravosodja

države članice

pilotni projekt v teku (8)

2016

B

16.

„Najdi strokovnjaka s področja pravosodja“

države članice in nato Komisija

neformalna skupina (9)

 

B

17.

Medsebojna povezava registrov oporok (10)

države članice v sodelovanju z notarji

neformalna skupina

 

B

18.

Elektronsko evropsko potrdilo o dedovanju

Komisija

[študija izvedljivosti]

 

A

19.

Register pravic do zastopstva in pooblastil pravnih zastopnikov (11)

države članice

neformalna skupina

 

B

20.

„Najdi sodnega uradnika“

države članice in Komisija v sodelovanju s sodnimi uradniki

neformalna skupina

 

A

3.   Semantična mreža

Projekt

Odgovornost za ukrepanje

Potrebni ukrepi

Časovni razpored

Kategorija

21.

ECLI (evropski identifikator sodne prakse)

uvedba ECLI, razvoj in razširitev vmesnika ECLI

samodejno črpanje iz pravnih aktov

izboljšanje dostopnosti pravnih podatkov, dostopnih javnosti

države članice in Komisija

Delovna skupina za e-pravosodje in strokovna skupina Komisije

2014 do 2018

(v teku)

A

(B, če se funkcije razširijo, da bi vključevale samodejno črpanje iz pravnih aktov)

22.

ELI (evropski zakonodajni identifikator)

(ta projekt spada na področje e-prava)

 

 

 

A

23.

Semantična interoperabilnost

(glosarji, kot je LEGIVOC)

države članice, Komisija in LEGICOOP

nadaljnje ukrepanje Delovne skupine za e-pravosodje

2014

(projekt v teku)

A

B.   Dostop do sodišč in izvensodnih postopkov v čezmejnih primerih

Projekt

Odgovornost za ukrepanje

Potrebni ukrepi

Časovni razpored

Kategorija

24.

Zbirka podatkov sodišč

 

 

 

 

enotna identifikacija subjektov na področju pravosodja

države članice in Komisija

projekt v teku

2014

A

izboljšanje vsebine in delovanja zbirke podatkov sodišč (razširitev področja uporabe z zajemom evropskih in nacionalnih instrumentov)

države članice in Komisija

strokovna skupina Komisije

 

B

vmesniki storitev, ki omogočajo, da nacionalne in evropske aplikacije e-pravosodja samodejno iščejo po zbirkah podatkov sodišč

države članice in Komisija

projekt v teku

2014

A

25.

Dinamični obrazci

(Evropski patentni urad, spori majhne vrednosti in pridobivanje dokazov)

Komisija in države članice/e-CODEX

strokovna skupina Komisije

2014

A

26.

ODR (spletno reševanje sporov)

Komisija in države članice

izvajanje in aktiviranje

2015

A

27.

„Najdi mediatorja“

Komisija in države članice

neformalna skupina

 

B

28.

e-storitev za dokumente (12)

Evropska zbornica sodnih uradnikov in države članice

projekt v teku

2015 do 2016

A

29.

Evropski preiskovalni nalog (13)

države članice in Komisija

neformalna skupina/pilotni projekt e-CODEX, ki od marca 2014 poteka med nekaterimi državami članicami

 

A

C.   Stiki med pravosodnimi organi

Projekt

Odgovornost za ukrepanje

Potrebni ukrepi

Časovni razpored

Kategorija

30.

Videokonferenca

organizacija in izvedba čezmejnih videokonferenc (v vseh državah članicah)

orodja informacijske tehnologije za podporo in organizacijo videokonferenc

okrepitev interoperabilnosti za videokonference

obrazec za prošnjo za/potrditev čezmejne videokonference

mreža za izmenjavo izkušenj in najboljših praks o videokonferencah, vključno z usposabljanjem

(udeležba pravnih strokovnjakov: sodnikov, javnih tožilcev, pravnikov, mediatorjev, sodnih tolmačev)

države članice in Komisija

neformalna skupina

2014 do 2016

A

31.

e-APP (elektronski program žiga Apostille)

(vključno z e-registri žigov Apostille)

države članice in Komisija ob posvetovanju s Haaško konferenco o mednarodnem zasebnem pravu

neformalna skupina

 

B

32.

i-podpora (obveznosti preživljanja)

Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu ob posvetovanju z državami članicami in Komisijo

projekt v teku (pilotni projekt v okviru e-SENS)

2014 do 2016

A

se ne vključi v portal e-pravosodje

33.

Sodelovanje s spletno stranjo Evropske pravosodne mreže v kazenskih zadevah

Svet, Komisija, pravosodna mreža in Eurojust

projekt v teku

2014 do 2016

A

D.   Horizontalna vprašanja

Projekt

Odgovornost za ukrepanje

Potrebni ukrepi

Časovni razpored

Kategorija

34.

Samodejno strojno prevajanje

Komisija

1.

prva vključitev v portal e-pravosodje

2014 in naprej

A

2.

izboljšanje kakovosti prevodov

uvedba strojnega prevajanja na morebitnih drugih področjih (npr. nestrukturirane informacije, ki jih prejmejo nacionalni registri)

2014 in naprej

A

35.

Spodbujanje e-pravosodja (portal in e-pravosodje na splošno)

države članice, Svet in Komisija

Delovna skupina za e-pravosodje

2014 in naprej

A

36.

Portal evropskega e-pravosodja

Komisija

strokovna skupina Komisije

 

 

uporabnikom prijaznejši portal (14)

 

 

 

A

raziskava o potrebah uporabnikov

 

 

 

B

37.

Strategija več kanalov (15)

države članice in Komisija

neformalna skupina

 

B

38.

e-dostave (varen prenos informacij med državami članicami)

e-Codex/e-SENS

države članice [in Komisija]

predhodno delo in izvedba

2014 do […]

A

39.

e-podpis(podpisovanje dokumentov; pregledovanje veljavnosti prejetih podpisanih dokumentov)

e-Codex/e-SENS

države članice in Komisija

predhodno delo in izvedba

2014 do […]

A

40.

e-plačilo(elektronska plačila pristojbin) (16)

Komisija/e-CODEX

države članice in Komisija

a)

študija izvedljivosti

b)

predhodno delo in izvedba

2014 do […]

A

41.

e-ID(prilagojen dostop do portala e-pravosodje s preverjanjem istovetnosti prek uporabe rešitev z nacionalnimi osebnimi izkaznicami)

STORK 2.0/e-SENS

države članice in Komisija

predhodno delo in izvedba

2014 do […]

A

42.

e-dokument (pretvorba in semantika; skupni standardi za dokumente, ki se izmenjujejo v okviru čezmejnih sistemov)

e-Codex/e-SENS

države članice in Komisija

predhodno delo in izvedba

2014 do […]

A


(1)  To bo vključevalo dopolnitev informacij o žrtvah kaznivih dejanj.

(2)  Zbiranje in zagotavljanje razpoložljivosti posodobljenih informacij na področju mednarodnega pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.

(3)  Vprašanje, kako se bo to izvajalo v praksi, ostaja odprto.

(4)  Nekatere države članice na nacionalni ravni ne priznavajo kategorije sodnih tolmačev ali prevajalcev.

(5)  Zadeva nekatere države članice.

(6)  Ta točka se nanaša na projekt BABELLEX, katerega cilj je dati na razpolago obstoječe zbirke podatkov sodnih prevajalcev/tolmačev in omogočiti dostop do obstoječih prevodov pravnih besedil.

(7)  Zadeva nekatere države članice.

(8)  Zadeva nekatere države članice.

(9)  Pilotni projekt v teku, ki zadeva nekatere države članice.

(10)  Pilotni projekt v teku, ki ga izvajajo notarji.

(11)  V okviru tega projekta bi morale biti zagotovljene informacije o pravicah do zastopstva, npr. v zadevah glede skrbništva (na primer v zvezi z mladoletniki).

(12)  Delovna skupina bo o morebitni razširitvi obsega tega projekta razpravljala in odločala pozneje.

(13)  Razvoj tehničnih rešitev za elektronsko izmenjavo evropskih preiskovalnih nalogov med organi držav članic.

(14)  To bo vključevalo interaktivne in dinamične iskalnike.

(15)  Razvoj komunikacijskih rešitev za čezmejne civilne postopke, ki niso odvisne od naprave.

(16)  Pristojbine, ki se plačajo v zvezi s pravnimi postopki, ali pristojbine za dostop do registrov.


Top