EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0104

Spremenjeni predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani

/* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */

52014PC0104

Spremenjeni predlog SKLEP SVETA o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.           OZADJE PREDLOGA

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v skladu s sklepom Sveta o odobritvi začetka pogajanj decembra 2004. Sporazum je bil podpisan 12. decembra 2006.

Na strani EU so pogodbenice sporazuma Unija in njene države članice. Postopek ratifikacije so vse države članice zaključile 13. januarja 2014. Ta predlog se nanaša na spremembo predloga, ki ga je Komisija predložila Svetu v letu 2006 (COM(2006)145 final). Da bi Svetu olajšali preučitev, je celotno zadevno besedilo predloženo kot spremenjeni predlog. Ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije mora Svet sprejeti sklep o sklenitvi mednarodnih sporazumov samo za zadeve, ki spadajo v pristojnost Unije. Namen tega spremenjenega predloga je uskladiti naslov predlaganega akta in njegov normativni del z določbami pogodb.

2.           REZULTATI POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Ni relevantno.

3.           PRAVNI ELEMENTI PREDLOGA

Ni relevantno.

4.           PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ni relevantno.

2006/0048 (APP)

Spremenjeni predlog

SKLEP SVETA

o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 100(2) v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta[1],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla Evro-sredozemski letalski sporazum s Kraljevino Maroko (v nadaljnjem besedilu: Sporazum).

(2)       Sporazum je bil podpisan 12. decembra 2006[2] v skladu s Sklepom 2006/959/ES Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske unije, ki so se sestali v okviru Sveta.

(3)       Sporazum bi bilo treba odobriti v imenu Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.           Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani se s tem odobri v imenu Unije.

2.           Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb, pooblaščenih, da v imenu Unije Kraljevini Maroko izročijo diplomatske note iz člena 30 Sporazuma in jo uradno obvestijo o naslednjem:

„Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Evropska unija nadomestila in nasledila Evropsko skupnost ter od tega dne naprej izvršuje vse pravice in prevzema vse obveznosti Evropske skupnosti. Zato se ustrezna sklicevanja na ,Evropsko skupnost‘ v besedilu Sporazuma razumejo kot sklicevanja na ‚Evropsko unijo‘.“

Člen 2

1.           Unijo v skupnem odboru, ustanovljenem v skladu s členom 22 Sporazuma, zastopa Komisija.

2.           Stališče, ki ga zastopa Unija v okviru skupnega odbora v zvezi s spremembo prilog Sporazuma, razen Priloge I (dogovorjene storitve in določene proge) in Priloge IV (prehodne določbe), in vsemi zadevami iz člena 7 ali 8 Sporazuma, sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

                                                                       Za Svet

                                                                       Predsednik

[1]               UL C 081 E, 15.3.2011.

[2]               UL L 386, 29.12.2006.

Top