EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Priporočilo za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (ECB/2014/13) (predlaga Evropska centralna banka)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 188/1


Priporočilo za uredbo Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

(ECB/2014/13)

(predlaga Evropska centralna banka)

(2014/C 188/01)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

I.   UVOD

Svet Evropske unije je 23. novembra 1998 sprejel Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 (1). ECB je pred tem v skladu s členom 107(6) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti Svetu predložila Priporočilo ECB/1998/10 (2). Za tem je ECB pred sprejetjem Uredbe Sveta (ES) št. 951/2009 (3) predložila tudi Priporočilo ECB/2008/9 (4). Tako je primerno slediti istemu postopku, kot je trenutno določen v členu 129(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, in uvesti predlagane spremembe Uredbe (ES) št. 2533/98.

II.   PRIPOMBE K ČLENOM

Uporaba statističnih informacij za izvajanje nadzornih funkcij

Da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja in da bi se morali podatki zbirati le enkrat, so nacionalne centralne banke (NCB) v skladu s členom 8(1)(d) Uredbe (ES) št. 2533/98 trenutno pooblaščene, da zaupne statistične informacije uporabljajo za izvajanje njihovih funkcij na področju nadzora. Določiti bi bilo treba, da lahko ECB, na katero so bile z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 (5) prenesene posebne funkcije na področju bonitetnega nadzora kreditnih institucij, podobno kot NCB, na katere so bile prenesene posebne funkcije na področju bonitetnega nadzora, zaupne statistične informacije uporablja za izvajanje teh funkcij.

Istočasno bi bilo treba pojasniti, da se lahko zaupne statistične informacije prenašajo med članicami ESCB in drugimi organi držav članic in Unije, odgovornimi za (a) nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur, ter (b) stabilnost finančnega sistema, in Evropskemu mehanizmu za stabilnost (EMS), in sicer v podporo zadevnim nalogam. Organi lahko med drugim vključujejo pristojne organe, odgovorne za nadzor in makrobonitetni nadzor, evropske nadzorne organe (6), Evropski odbor za sistemska tveganja in tudi organe, pooblaščene za reševanje kreditnih institucij.

Priporočilo za

„UREDBO SVETA

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.4 Statuta,

ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju mnenja Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 129(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije in členu 41 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 (7) je ključen sestavni del pravnega okvira, ki podpira naloge zbiranja statističnih informacij, ki jih izvaja Evropska centralna banka (ECB) ob pomoči nacionalnih centralnih bank. ECB se je dosledno opirala na to uredbo pri izvajanju in spremljanju usklajenega zbiranja statističnih informacij, ki so potrebne za opravljanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), vključno z nalogo prispevanja k nemotenemu vodenju politik pristojnih oblasti glede bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema, kot je določena v členu 127(5) Pogodbe.

(2)

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 (8) na ECB prenaša posebne naloge, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij in stabilnost finančnega sistema v Uniji in posameznih državah članicah.

(3)

Da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja za poročevalske enote in da bi se omogočilo ustrezno izvajanje nadzora finančnih institucij, trgov in infrastruktur, ki je prenesen na vse pristojne organe, ter tudi ustrezno opravljanje nalog, prenesenih na organe, ki so odgovorni za varstvo stabilnosti finančnega sistema, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 2533/98, tako da bi se omogočila prenos in uporaba statističnih informacij, ki jih zbere ESCB, med članicami ESCB in zadevnimi organi. Ti organi bi morali vključevati pristojne organe, odgovorne za nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur ter za makrobonitetni nadzor, evropske nadzorne organe (9), Evropski odbor za sistemska tveganja in tudi organe, pooblaščene za reševanje kreditnih institucij –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebne spremembe

Člen 8 Uredbe (ES) št. 2533/98 se spremeni:

1.

V odstavku 1 se točka (d) nadomesti z naslednjim besedilom in doda se naslednja točka (e):

‚(d)

v zvezi z ECB in nacionalnimi centralnimi bankami, če se navedene statistične informacije uporabijo na področju bonitetnega nadzora,

(e)

v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami v skladu s členom 14.4 Statuta za izvajanje drugih funkcij, kot so določene v Statutu.‘

2.

V odstavku 4 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

‚(a)

v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na članice ESCB, na področju bonitetnega nadzora; ali‘

3.

Doda se naslednji odstavek 4a:

‚4a

ESCB lahko prenaša zaupne statistične informacije organom ali telesom držav članic in Unije, ki so v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom odgovorni za nadzor finančnih institucij, trgov in infrastruktur ali za stabilnost finančnega sistema, in Evropskemu mehanizmu za stabilnosti (EMS), v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje njihovih nalog. Vsak nadaljnji prenos za tem mora izrecno odobriti članica ESCB, ki je zbrala zaupne statistične informacije.‘

Člen 2

Končni določbi

Ta uredba začne veljati [datum].

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.“

V Frankfurtu na Majni, 21. marca 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8).

(2)  Priporočilo ECB/1998/10 za Uredbo Sveta (ES) o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL C 246, 6.8.1998, str. 12).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 951/2009 z dne 9. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 269, 14.10.2009, str. 1).

(4)  Priporočilo ECB/2008/9 za uredbo Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL C 251, 3.10.2008, str. 1).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(6)  Evropski nadzorni organi so Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8).

(8)  Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

(9)  Evropski nadzorni organi so Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropski organ za vrednostne papirje in trge.


Top