EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0703

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU SEDMO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O EVROPSKEM KMETIJSKEM SKLADU ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) FINANČNO LETO 2013

/* COM/2014/0703 final */

52014DC0703

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU SEDMO FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU O EVROPSKEM KMETIJSKEM SKLADU ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP) FINANČNO LETO 2013 /* COM/2014/0703 final */


Kazalo

1............ Proračunski postopek.. 3

1.1......... Predlog proračuna za leto 2013. 3

1.2......... Sprejetje proračuna za leto 2013. 3

1.3......... Sprejetje sprememb proračuna. 4

2............ Upravljanje odobritev. 4

2.1......... Upravljanje odobritev za prevzem obveznosti 4

2.1.1...... Operativni programi EKSRP.. 4

2.1.2...... Tehnična pomoč. 4

2.2......... Upravljanje odobritev plačil 4

2.2.1...... Operativni programi EKSRP.. 4

2.2.2...... Tehnična pomoč. 5

3............ Izvrševanje proračuna EKSRP za leto 2013. 5

3.1......... Uvod. 5

3.2......... Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti 5

3.2.1...... Operativni programi EKSRP.. 5

3.2.2...... Tehnična pomoč. 6

3.3......... Izvrševanje odobritev plačil 7

3.3.1...... Operativni programi EKSRP.. 7

3.3.2...... Tehnična pomoč. 11

3.4......... Analiza prijavljenih izdatkov po oseh in ukrepih. 11

3.5......... Izvajanje programov EKSRP.. 13

1.               Proračunski postopek

1.1            Predlog proračuna za leto 2013

Predlog proračuna za leto 2013 je Komisija sprejela, proračunskemu organu pa je bil predložen 15. aprila 2012.

Predlog proračuna za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) iz razdelka 2 finančnega okvira za obdobje 2007–2013 je predvidel 14 803 milijone EUR za odobritve za prevzem obveznosti in 12 744 milijonov EUR za odobritve plačil.

Razpredelnica 1

Proračunska postavka || Odobritve za prevzem obveznosti (v EUR) || Odobritve plačil (v EUR)

05.040501 (Programi za razvoj podeželja) || 14 788 920 797 || 12 735 000 000

05.040502 (Tehnična pomoč) || 14 535 000 || 8 563 000

Svet je svoje stališče o osnutku proračuna za leto 2013 sprejel 25. julija 2012. Odobritve plačil za programe EKSRP so se v primerjavi s predlogom proračuna Komisije zmanjšale za 100 milijonov EUR, medtem ko so odobritve za prevzem obveznosti ostale nespremenjene. Evropski parlament je svoje stališče sprejel 23. oktobra 2012, pri čemer se je vrnil k predlogu Komisije in odobritve plačil povečal za 100 milijonov EUR. V spravnem postopku ni bil dosežen dogovor med institucijama. Komisija je bila zato pozvana k predložitvi novega predloga proračuna, ki je bil sprejet 23. novembra 2012.

1.2            Sprejetje proračuna za leto 2013

Parlament je novi predlog proračuna potrdil z glasovanjem dne 12. decembra 2012. V izglasovanem proračunu za EKSRP v poglavju 05 04 so odobritve za prevzem obveznosti znašale 14 803 milijone EUR, odobritve plačil pa 12 497 milijonov EUR.

Razpredelnica 2

Proračunska postavka || Odobritve za prevzem obveznosti (v EUR) || Odobritve plačil (v EUR)

05.040501 (Programi za razvoj podeželja) || 14 788 920 797 || 12 488 675 553

05.040502 (Tehnična pomoč) || 14 535 000 || 8 463 833

1.3            Sprejetje sprememb proračuna

Komisija je marca 2013 zaradi jasno razvidnega pomanjkanja razpoložljivih odobritev plačil sprejela predlog spremembe proračuna št. 2. Proračunski organ je odobril le del zneskov, zahtevanih za programe EKSRP za obdobje 2007–2013 v spremembi proračuna št. 2 z dne 11. septembra 2013. Dodatne odobritve plačil so bile zahtevane v predlogu spremembe proračuna št. 8, ki ga je Komisija sprejela 25. septembra 2013. V tej spremembi proračuna je bil del skupnega zahtevanega zneska usmerjen v zaključek starejših programov. Proračunski organ jo je odobril 19. novembra 2013. Skupni znesek obeh sprememb proračuna, ki je postal na voljo za programe EKSRP za obdobje 2007–2013, je znašal 338 milijonov EUR.

2.               Upravljanje odobritev

2.1            Upravljanje odobritev za prevzem obveznosti

2.1.1        Operativni programi EKSRP

Leta 2013 so razpoložljive odobritve za prevzem obveznosti za programe EKSRP znašale skupno 14 789 milijonov EUR. Za ta znesek so bile v istem letu v celoti prevzete obveznosti.

Razpredelnica 3

Upravljanje odobritev za prevzem obveznosti v letu 2013 – EKSRP || Proračunska postavka 05.040501 (zneski v EUR)

Odobritve v začetku leta 2013 || 14 788 920 797

Prenos iz leta 2012 || –

Razpoložljive odobritve v letu 2013 || 14 788 920 797

Odobritve, uporabljene v letu 2013 || 14 788 920 797

2.1.2        Tehnična pomoč

Člen 69(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 določa, da se 0,25 % sredstev iz podpore Skupnosti za razvoj podeželja nameni tehnični pomoči za Komisijo. V proračunu za leto 2013 je prvotni temu namenjeni znesek znašal 14,5 milijona EUR. Od tega je bil znesek v višini 4,5 milijona EUR prerazporejen na druge proračunske postavke. Ob koncu leta 2013 je skupni znesek prevzetih obveznosti znašal 7,6 milijona EUR.

2.2            Upravljanje odobritev plačil

2.2.1        Operativni programi EKSRP

Leta 2013 so odobritve plačil v izglasovanem proračunu znašale 12 489 milijonov EUR. Poleg tega so namenski prejemki (izterjave), zbrani v tem letu, znašali 212,2 milijona EUR. Na podlagi spremljanja izvrševanja proračuna in analize napovedi izdatkov, ki so jih predložile države članice v letu 2013, je bilo ugotovljeno, da je potrebnih dodatnih 338 milijonov EUR v odobritvah plačil. Ta znesek je postal na voljo s spremembama proračuna št. 2 in 8.

Skupni znesek, izplačan državam članicam za programe EKSRP za leto 2013, je dosegel 12 951 milijonov EUR, s čimer se je zagotovila popolna poraba izglasovanih odobritev plačil, na voljo za to leto. 80 milijonov EUR namenskih prejemkov je bilo prenesenih v leto 2014.

Razpredelnica 4

Upravljanje odobritev plačil v letu 2013 – EKSRP || Proračunska postavka 05.040501 (zneski v EUR)

Odobritve v začetku leta 2013 || 12 488 675 553

Prenos na starejše programe || –7 215 906

Sprememba proračuna št. 2 || 299 147 246

Sprememba proračuna št. 8 || 39 101 515

Izterjave (namenski prejemek) || 212 191 255

Razpoložljive odobritve v letu 2013 || 13 031 899 663

Odobritve, uporabljene v letu 2013 || 12 951 405 528

2.2.2        Tehnična pomoč

V proračunu za leto 2013 je bil odobritvam plačil namenjen znesek v višini 8,5 milijona EUR. Ob koncu leta je skupni znesek za plačila znašal 6,6 milijona EUR, medtem ko je bil znesek v višini 1,8 milijona EUR prerazporejen na druge proračunske postavke, zaradi česar se le majhen znesek ni uporabil.

3.               Izvrševanje proračuna EKSRP za leto 2013

3.1            Uvod

Zadnje obveznosti iz programskega obdobja 2007–2013 so bile prevzete v finančnem letu 2013. Kar zadeva plačila, se je hitrost izvajanja programov za razvoj podeželja, zabeležena v letu 2013, nadaljevala na visoki ravni, čeprav so pri različnih programih ravni izvajanja zelo različne. Pri nekaterih je nadaljnji učinek gospodarske in finančne krize oviral proces izvajanja. Vendar je treba poudariti, da je bila raven izvajanja v letu 2013 skorajda enaka tisti v letu 2012, ko je bilo izvajanje programov za razvoj podeželja največje v tem programskem obdobju.

3.2            Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

3.2.1        Operativni programi EKSRP

Razpredelnica 5 po državah članicah prikazuje zneske, ki so jim bili odobreni v letu 2013, in dodelitev zneskov, ki jih določa Odločba Komisije 2006/636/ES (sprememba iz aprila 2010 je bila leta 2013 še vedno v veljavi).

Odobritve za prevzem obveznosti, ki so bile v letu 2013 na voljo za programe EKSRP, tj. 14 789 milijonov EUR, sovpadajo z letno dodelitvijo, saj ni bilo prenosa iz prejšnjega leta. Za vse razpoložljive odobritve so bile prevzete obveznosti (14 789 milijona EUR).

Razpredelnica 5

Odločba Komisije 2006/636/ES (veljavna različica) v primerjavi z zneski prevzetih obveznosti konec leta 2013:

Proračunska postavka: 05.040501 || || (v EUR)

DČ || Odločba Komisije 2006/636/ES – sredstva EU v letu 2013 || Preneseni zneski za odobritve v letu 2013 || Zneski prevzetih obveznosti v proračunskem letu 2013

|| (a) || (b) || (c=a+b)

AT || 532 956 948 || – || 532 956 948

BE || 77 776 632 || – || 77 776 632

BG || 395 699 781 || – || 395 699 781

CY || 21 037 942 || – || 21 037 942

CZ || 424 262 250 || – || 424 262 250

DE || 1 429 714 950 || – || 1 429 714 950

DK || 106 488 551 || – || 106 488 551

EE || 113 302 602 || – || 113 302 602

ES || 1 284 264 263 || – || 1 284 264 263

FI || 288 617 053 || – || 288 617 053

FR || 1 278 994 332 || – || 1 278 994 332

GR || 671 747 957 || – || 671 747 957

HU || 584 609 743 || – || 584 609 743

IE || 351 503 589 || – || 351 503 589

IT || 1 441 205 996 || – || 1 441 205 996

LT || 253 898 173 || – || 253 898 173

LU || 13 212 084 || – || 13 212 084

LV || 151 198 432 || – || 151 198 432

MT || 10 663 325 || – || 10 663 325

NL || 102 750 233 || – || 102 750 233

PL || 1 851 146 247 || – || 1 851 146 247

PT || 589 872 156 || – || 589 872 156

RO || 1 356 173 250 || – || 1 356 173 250

SE || 275 759 282 || – || 275 759 282

SI || 113 031 296 || – || 113 031 296

SK || 319 809 578 || – || 319 809 578

UK || 749 224 152 || – || 749 224 152

Skupaj || 14 788 920 797 || – || 14 788 920 797

3.2.2        Tehnična pomoč

Razpredelnica 6 prikazuje odobritve za prevzem obveznosti za tehnično pomoč, uporabljeno leta 2013. Najpomembnejši del se navezuje na Evropsko mrežo za razvoj podeželja.

Razpredelnica 6

Tehnična pomoč – Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Proračunska postavka: 05.040502 ||  (v EUR)

Opis ||  Znesek prevzetih obveznosti

Kontaktna točka Evropske mreže za razvoj podeželja || 3 680 715

Skupine strokovnjakov/koordinacijski odbor/seminarji (Evropska mreža za razvoj podeželja) || 993 109

Informacijska tehnologija || 2 234 949

Zaščita simbolov || 120 000

Strokovni odbor za vrednotenje programov za razvoj podeželja || 200 000

Publikacije || 332 724

Skupaj || 7 561 497

3.3            Izvrševanje odobritev plačil

3.3.1        Operativni programi EKSRP

Skoraj vse odobritve plačil, ki so postale na voljo v izglasovanem proračunu in spremembah proračuna za leto 2013 ter so se z namenskimi prejemki iz izterjav povečale za 212,2 milijona EUR, so bile upoštevane. Le 80 milijonov EUR namenskih prejemkov je bilo prenesenih v leto 2014. Ob koncu leta 2013 je skupni znesek plačil za programe EKSRP tako znašal 12 951 milijonov EUR. Plačila, opravljena v letu 2013, so se v primerjavi z letom 2012 le rahlo zmanjšala (–1,3 %).

Spodnja razpredelnica prikazuje razčlenitev plačil, opravljenih v letu 2013, po obdobjih za prijavljanja:

Razpredelnica 7

Plačila v letu 2013 – Operativni programi EKSRP (v milijonih EUR)

Povračilo zahtevkov za plačila, 2. četrtletje 2012 || 1,36

Povračilo zahtevkov za plačila, 3. četrtletje 2012 || 101,41

Povračilo zahtevkov za plačila, 4. četrtletje 2012 || 4 660,86

Povračilo zahtevkov za plačila, 1. četrtletje 2013 || 2 816,76

Povračilo zahtevkov za plačila, 2. četrtletje 2013 || 2 034,25

Povračilo zahtevkov za plačila, 3. četrtletje 2013 || 3 336,77

Skupaj za leto 2013 || 12 951,41

Celotno povračilo stroškov iz izjav o izdatkih za 3. četrtletje 2013 za nekatere programe EKSRP ni bilo mogoče, saj so skupna prijavljena plačila dosegla 95 % odobritev. Ta znesek je znašal 108,1 milijona EUR.

Mesečna potrošnja odobritev plačil skozi celo leto (od januarja do decembra 2013) je predstavljena v spodnjem diagramu. Gibanje potrošnje odraža roke za prijavo plačilnih deklaracij (31. januar, 30. april, 31. julij in 10. november za zahtevke za plačila iz 4. četrtletja leta 2012, 1. četrtletja leta 2013, 2. četrtletja leta 2013 oziroma 3. četrtletja leta 2013) v skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 883/2006.

Diagram kaže, da je na običajno gibanje mesečnih plačil vplivalo pomanjkanje denarja za učinkovita plačila. To je povzročilo zamudo pri nekaterih povračilih v prvem delu leta 2013 (od januarja do junija) in ob koncu leta.

Diagram 1

V razpredelnici 8 je prikazano, kako je Komisija razdelila plačila zneskov po državah članicah in po obdobjih prijavljanja plačilnih deklaracij v proračunskem letu 2013.

Razpredelnica 8

Dejansko opravljena plačila med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013 na izjavo o izdatkih || (v EUR)

DČ || 2. četrtletje 2012 || 3. četrtletje 2012 || 4. četrtletje 2012 || 1. četrtletje 2013 || 2. četrtletje 2013 || 3. četrtletje 2013 || Skupaj

AT || || 836 515 || 331 814 190 || 127 376 837 || 39 750 259 || 27 148 330 || 526 926 131

BE || 1 356 815 || 12 522 568 || 7 950 799 || 7 798 596 || 18 797 420 || 4 294 812 || 52 721 009

BG || || 1 669 350 || 283 363 404 || 23 677 587 || 36 395 710 || 51 535 641 || 396 641 691

CY || || 119 426 || 8 399 421 || 371 423 || 10 335 087 || 3 807 860 || 23 033 218

CZ || || 1 419 545 || 78 076 553 || 190 292 418 || 69 636 922 || 33 650 485 || 373 075 923

DE || || 15 009 317 || 553 463 531 || 166 761 462 || 125 692 227 || 406 432 805 || 1 267 359 343

DK || || 544 800 || 20 819 553 || 11 508 507 || 7 885 609 || 21 761 441 || 62 519 910

EE || || 690 325 || 22 396 132 || 58 167 979 || 23 229 702 || 22 560 634 || 127 044 772

ES || || 5 250 246 || 436 330 470 || 156 449 969 || 172 123 598 || 268 163 498 || 1 038 317 781

FI || || 6 178 408 || 94 976 540 || 23 490 311 || 26 269 035 || 189 316 579 || 340 230 873

FR || || 11 095 350 || 379 275 505 || 156 574 508 || 109 911 877 || 341 945 860 || 998 803 101

GR || || || 34 521 995 || 18 579 197 || 23 489 616 || 149 202 302 || 225 793 111

HU || || 2 738 423 || 155 530 753 || 141 527 471 || 96 526 426 || 94 911 768 || 491 234 841

IE || || || 138 650 958 || 39 835 609 || 33 102 547 || 45 383 475 || 256 972 589

IT || || 10 817 054 || 615 765 572 || 177 179 662 || 201 988 864 || 269 382 496 || 1 275 133 647

LT || || 1 855 015 || 56 882 872 || 91 036 977 || 60 142 448 || 43 010 510 || 252 927 822

LU || || 18 613 || 3 228 406 || 5 102 824 || 772 913 || 972 148 || 10 094 904

LV || || 1 585 282 || 71 590 110 || 44 718 772 || 30 626 181 || 35 512 482 || 184 032 828

MT || || 59 570 || 4 824 853 || 1 069 305 || 1 789 859 || 1 938 604 || 9 682 192

NL || || 898 205 || 26 105 015 || 13 985 390 || 16 642 169 || 41 854 361 || 99 485 140

PL || || 14 777 345 || 525 534 266 || 592 656 005 || 374 453 575 || 313 551 349 || 1 820 972 541

PT || || || 178 295 471 || 88 154 509 || 147 628 609 || 242 371 875 || 656 450 463

RO || || || 211 380 555 || 402 188 251 || 123 832 849 || 454 235 474 || 1 191 637 130

SE || || 4 894 846 || 85 504 587 || 38 310 454 || 25 814 245 || 28 347 423 || 182 871 555

SI || || 544 448 || 52 726 850 || 10 743 015 || 44 473 003 || 18 147 799 || 126 635 115

SK || || 1 956 562 || 100 475 797 || 32 067 414 || 32 127 021 || 30 682 158 || 197 308 952

UK || || 5 932 692 || 182 971 651 || 197 138 808 || 180 808 724 || 196 647 072 || 763 498 948

Skupaj || 1 356 815 || 101 413 906 || 4 660 855 810 || 2 816 763 260 || 2 034 246 495 || 3 336 769 243 || 12 951 405 528

Skupni plačani znesek v letu 2013 v višini 12 951 milijonov EUR se nanaša samo na povračila. V letu 2013 ni bilo opravljeno nobeno predplačilo.

Razpredelnica 9 za vsako državo članico prikazuje primerjavo med letoma 2012 in 2013 po plačilih, namenjenih programom EKSRP. Skupna plačila so se zmanjšala za 1,3 % (12,95 milijarde EUR v primerjavi s 13,12 milijarde EUR).

Razpredelnica 9

Plačila državam članicam – Primerjava med letoma 2013 in 2012 || || || (v EUR) ||

DČ || 2012 || 2013 || Razlika med letoma 2013 in 2012

Vmesna plačila || Predfinanciranje || Skupaj || Vmesna plačila || Predfinanciranje || Skupaj || (v EUR) || (v %)

AT || 535 931 653 || – || 535 931 653 || 526 926 131 || – || 526 926 131 || –9 005 523 || –1,68 %

BE || 68 498 081 || – || 68 498 081 || 52 721 009 || – || 52 721 009 || –15 777 072 || –23,03 %

BG || 306 792 409 || – || 306 792 409 || 396 641 691 || – || 396 641 691 || 89 849 282 || 29,29 %

CY || 19 857 677 || – || 19 857 677 || 23 033 218 || – || 23 033 218 || 3 175 541 || 15,99 %

CZ || 418 986 335 || – || 418 986 335 || 373 075 923 || – || 373 075 923 || –45 910 412 || –10,96 %

DE || 1 311 026 530 || – || 1 311 026 530 || 1 267 359 343 || – || 1 267 359 343 || –43 667 188 || –3,33 %

DK || 62 641 099 || – || 62 641 099 || 62 519 910 || – || 62 519 910 || –121 189 || –0,19 %

EE || 129 243 153 || – || 129 243 153 || 127 044 772 || – || 127 044 772 || –2 198 381 || –1,70 %

ES || 821 119 814 || – || 821 119 814 || 1 038 317 781 || – || 1 038 317 781 || 217 197 967 || 26,45 %

FI || 302 322 832 || – || 302 322 832 || 340 230 873 || – || 340 230 873 || 37 908 041 || 12,54 %

FR || 933 171 846 || – || 933 171 846 || 998 803 101 || – || 998 803 101 || 65 631 255 || 7,03 %

GR || 330 814 548 || – || 330 814 548 || 225 793 111 || – || 225 793 111 || –105 021 437 || –31,75 %

HU || 441 382 786 || – || 441 382 786 || 491 234 841 || – || 491 234 841 || 49 852 055 || 11,29 %

IE || 325 682 973 || – || 325 682 973 || 256 972 589 || – || 256 972 589 || –68 710 384 || –21,10 %

IT || 1 307 832 848 || – || 1 307 832 848 || 1 275 133 647 || – || 1 275 133 647 || –32 699 201 || –2,50 %

LT || 235 267 314 || – || 235 267 314 || 252 927 822 || – || 252 927 822 || 17 660 509 || 7,51 %

LU || 10 362 740 || – || 10 362 740 || 10 094 904 || – || 10 094 904 || –267 836 || –2,58 %

LV || 213 228 656 || – || 213 228 656 || 184 032 828 || – || 184 032 828 || –29 195 829 || –13,69 %

MT || 8 942 564 || – || 8 942 564 || 9 682 192 || – || 9 682 192 || 739 628 || 8,27 %

NL || 102 291 084 || – || 102 291 084 || 99 485 140 || – || 99 485 140 || –2 805 944 || –2,74 %

PL || 2 027 038 643 || – || 2 027 038 643 || 1 820 972 541 || – || 1 820 972 541 || –206 066 103 || –10,17 %

PT || 679 279 269 || – || 679 279 269 || 656 450 463 || – || 656 450 463 || –22 828 806 || –3,36 %

RO || 1 101 919 904 || – || 1 101 919 904 || 1 191 637 130 || – || 1 191 637 130 || 89 717 226 || 8,14 %

SE || 293 194 504 || – || 293 194 504 || 182 871 555 || – || 182 871 555 || –110 322 949 || –37,63 %

SI || 122 065 747 || – || 122 065 747 || 126 635 115 || – || 126 635 115 || 4 569 367 || 3,74 %

SK || 272 943 075 || – || 272 943 075 || 197 308 952 || – || 197 308 952 || –75 634 124 || –27,71 %

UK || 734 754 138 || – || 734 754 138 || 763 498 948 || – || 763 498 948 || 28 744 810 || 3,91 %

Skupaj || 13 116 592 223 || – || 13 116 592 223 || 12 951 405 528 || – || 12 951 405 528 || –165 186 695 || –1,26 %

3.3.2        Tehnična pomoč

V proračunu za leto 2013 je bil odobritvam plačil namenjen znesek v višini 6,6 milijona EUR. Preglednica 10 spodaj prikazuje plačila, razvrščena po glavnih področjih. Najpomembnejši del se navezuje na Evropsko mrežo za razvoj podeželja.

Razpredelnica 10

Tehnična pomoč – Izvrševanje odobritev plačil

Proračunska postavka: 05.040502 || (v EUR)

Opis || Plačani znesek

Kontaktna točka Evropske mreže za razvoj podeželja || 4 587 788

Skupine strokovnjakov/koordinacijski odbor/seminarji (Evropska mreža za razvoj podeželja) || 610 428

Informacijska tehnologija || 983 786

Strokovni odbor za vrednotenje programov za razvoj podeželja || 88 323

Zaščita simbolov || 108 000

Publikacije || 177 499

Skupaj || 6 555 824

3.4            Analiza prijavljenih izdatkov po oseh in ukrepih

Razpredelnica 11 prikazuje prijavljene zahtevke za plačilo po državah članicah in po oseh/ukrepih za razvoj podeželja v letu 2013 (od 4. četrtletja 2012 do 3. četrtletja 2013), kumulativne prijavljene izdatke od leta 2007 do leta 2013 (od 4. četrtletja 2006 do 3. četrtletja 2013) ter finančne načrte za programe EKSRP (2007–2013; EU27).

V letu 2013 so izdatki še vedno nakopičeni predvsem na osi 2 (47,9 %), sledijo ji os 1 z 29,8 %, os 3 s 14,2 % in os 4 s 6,6 %. Ta porazdelitev se še vedno nekoliko razlikuje od tiste iz finančnih načrtov za programsko obdobje 2007–2013 (32,7 %, 45,5 %, 13,5 % in 6,3 % v tem vrstnem redu za osi od 1 do 4).

Ukrepi iz osi 2 so povezani predvsem z letnimi plačili (npr. kmetijsko-okoljski ukrepi), medtem ko se osi 1 in 3 ter v manjšem obsegu os 4 nanašajo predvsem na večletne ukrepe, ki zahtevajo daljše postopke za odobritev in izvedbo (npr. naložbeni projekti).

Razpredelnica 11

Prijavljeni izdatki EKSRP v letu 2013 (4. četrtletje 2012–3. četrtletje 2013) in skupni kumulativni izdatki (4. četrtletje 2006–3. četrtletje 2013) v primerjavi s finančnimi načrti*

|| Prijavljeni izdatki 2013 (4. četrtletje 2012–3. četrtletje 2013) || Kumulativni prijavljeni izdatki (4. četrtletje 2006–3. četrtletje 2013) || Finančni načrti 2007–2013

Os/ukrep EKSRP ||  (v milijonih EUR) || (%) ||  (v milijonih EUR) || (%) ||  (v milijonih EUR) || (%)

111 Poklicno usposabljanje in informiranje || 132,4 || 1,0 % || 518,6 || 0,8 % || 947,0 || 1,0 %

112 Pomoč mladim kmetovalcem || 392,0 || 3,0 % || 2 096,2 || 3,2 % || 2 841,2 || 3,0 %

113 Predčasno upokojevanje || 349,3 || 2,7 % || 2 051,9 || 3,1 % || 2 491,0 || 2,6 %

114 Uporaba svetovalnih storitev || 26,7 || 0,2 % || 89,3 || 0,1 % || 198,0 || 0,2 %

115 Ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju kmetij, služb za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah ter služb za kmetijsko in gozdarsko svetovanje || 5,7 || 0,0 % || 24,8 || 0,0 % || 50,3 || 0,1 %

121 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev || 1 470,1 || 11,3 % || 8 203,3 || 12,5 % || 11 636,0 || 12,1 %

122 Izboljševanje gospodarske vrednosti gozdov || 44,5 || 0,3 % || 211,2 || 0,3 % || 369,4 || 0,4 %

123 Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom || 576,2 || 4,4 % || 2 991,0 || 4,5 % || 5 540,0 || 5,8 %

124 Sodelovanje pri razvoju novih proizvodov || 37,5 || 0,3 % || 113,3 || 0,2 % || 295,4 || 0,3 %

125 Infrastruktura v zvezi razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva || 591,3 || 4,5 % || 2 338,4 || 3,6 % || 4 786,7 || 5,0 %

126 Obnavljanje proizvodnega potenciala kmetijstva || 78,3 || 0,6 % || 348,6 || 0,5 % || 654,1 || 0,7 %

131 Izpolnjevanje standardov, temelječih na zakonodaji Skupnosti || 3,9 || 0,0 % || 59,5 || 0,1 % || 69,1 || 0,1 %

132 Sodelovanje kmetov v shemah kakovosti hrane || 16,3 || 0,1 % || 65,4 || 0,1 % || 131,1 || 0,1 %

133 Informiranje in pospeševanje prodaje || 20,1 || 0,2 % || 66,8 || 0,1 % || 167,3 || 0,2 %

141 Delno samooskrbno kmetovanje || 73,7 || 0,6 % || 609,7 || 0,9 % || 807,3 || 0,8 %

142 Skupine proizvajalcev || 34,7 || 0,3 % || 153,0 || 0,2 % || 240,7 || 0,3 %

143 Neposredna plačila (BG in RO) || 1,3 || 0,0 % || 7,1 || 0,0 % || 15,8 || 0,0 %

144 Kmetijska gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja || 14,2 || 0,1 % || 146,9 || 0,2 % || 200,4 || 0,2 %

Os 1 || 3 868,3 || 29,8 % || 20 095,0 || 30,5 % || 31 440,6 || 32,7 %

211 Plačila kmetom zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih || 1079,7 || 8,3 % || 6 265,6 || 9,5 % || 6 725,5 || 7,0 %

212 Plačila kmetom na območjih z omejenimi možnostmi, ki niso gorska območja || 993,7 || 7,6 % || 6 357,2 || 9,7 % || 7 500,9 || 7,8 %

213 Plačila v okviru območij Natura 2000 in plačila, vezana na Direktivo 2000/60/ES || 40,8 || 0,3 % || 165,9 || 0,3 % || 583,2 || 0,6 %

214 Kmetijsko-okoljska plačila || 3 338,0 || 25,7 % || 18 599,1 || 28,2 % || 22 929,9 || 23,9 %

215 Plačila za dobro počutje živali || 95,7 || 0,7 % || 399.0 || 0,6 % || 885,1 || 0,9 %

216 Neproduktivne naložbe || 113,1 || 0,9 % || 328,8 || 0,5 % || 544,2 || 0,6 %

221 Prvo pogozdovanje kmetijskih površin || 194,6 || 1,5 % || 1 225,6 || 1,9 % || 1 710,9 || 1,8 %

222 Prva vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov na kmetijskih zemljiščih || 0,2 || 0,0 % || 0,5 || 0,0 % || 10,7 || 0,0 %

223 Prvo pogozdovanje nekmetijskih površin || 25,2 || 0,2 % || 116,0 || 0,2 % || 256,6 || 0,3 %

224 Plačila v okviru Nature 2000 || 15,6 || 0,1 % || 33,2 || 0,1 % || 74,9 || 0,1 %

225 Gozdno-okoljska plačila || 11,4 || 0,1 % || 40,9 || 0,1 % || 134,4 || 0,1 %

226 Obnavljanje proizvodnega potenciala gozdov in uvajanje preprečevalnih ukrepov || 199,1 || 1,5 % || 962,2 || 1,5 % || 1 622,1 || 1,7 %

227 Neproduktivne naložbe || 120,1 || 0,9 % || 380,4 || 0,6 % || 772,6 || 0,8 %

Os 2 || 6 227,14 || 47,9 % || 34 874,30 || 53,0 % || 43 751,13 || 45,5 %

311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti || 183,9 || 1,4 % || 714,0 || 1,1 % || 1 236,8 || 1,3 %

312 Ustanavljanje in razvoj podjetij || 249,0 || 1,9 % || 881,3 || 1,3 % || 2 046,0 || 2,1 %

313 Spodbujanje turističnih dejavnosti || 140,7 || 1,1 % || 482,8 || 0,7 % || 1 227,0 || 1,3 %

321 Osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko prebivalstvo || 561,7 || 4,3 % || 1 963,2 || 3,0 % || 3 649,8 || 3,8 %

322 Obnova in razvoj vasi || 503,1 || 3,9 % || 2 299,1 || 3,5 % || 3 338,9 || 3,5 %

323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja || 183,4 || 1,4 % || 682,2 || 1,0 % || 1 201,6 || 1,2 %

331 Usposabljanje in obveščanje || 15,5 || 0,1 % || 58,6 || 0,1 % || 112,7 || 0,1 %

341 Pridobivanje strokovnih znanj, animacija in izvajanje lokalnih razvojnih strategij || 9,7 || 0,1 % || 73,6 || 0,1 % || 121,9 || 0,1 %

Os 3 || 1 847,15 || 14,2 % || 7 154,7 || 10,9 % || 12 934,5 || 13,5 %

411 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij – konkurenčnost || 61,5 || 0,5 % || 145,4 || 0,2 % || 530,7 || 0,6 %

412 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij – upravljanje z okoljem/zemljišči || 10,5 || 0,1 % || 21,3 || 0,0 % || 152,7 || 0,2 %

413 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij – kakovost življenja/diverzifikacija || 624,0 || 4,8 % || 1 707,6 || 2,6 % || 4 143,7 || 4,3 %

421 Izvajanje projektov sodelovanja || 19,3 || 0,1 % || 47,0 || 0,1 % || 232,3 || 0,2 %

431 Vodenje lokalne akcijske skupine, pridobivanje strokovnih znanj || 148,4 || 1,1 % || 545,8 || 0,8 % || 973,9 || 1,0 %

Os 4 || 863,6 || 6,6 % || 2 467,1 || 3,7 % || 6 033,4 || 6,3 %

511 Tehnična pomoč || 191,3 || 1,5 % || 833,5 || 1,3 % || 1 533,2 || 1,6 %

611 Neposredna plačila BG in RO || –0,3 || 0,0 % || 437,0 || 0,7 % || 437,8 || 0,5 %

Skupaj || 12 997,1 || 100,0 % || 65 861,7 || 100,0 % || 96 130,7 || 100,0 %

* Države članice svoje izdatke prijavijo vsako četrtletje. Vendar izjave za 4. četrtletje leta n predložijo januarja leta n+1. Zato ustrezna povračila Komisije državam članicam v letu n segajo od 4. četrtletja leta n–1 do 3. četrtletja leta n.

3.5            Izvajanje programov EKSRP

Diagram 2 predstavlja stopnjo finančnega izvajanja programov za razvoj podeželja po državah članicah: plačila od začetka programskega obdobja do leta 2013, vključno s 4. četrtletjem leta 2013, ki se povrnejo v finančnem letu 2014, v primerjavi z obveznostmi za leta 2007–2013 v skladu s finančnim načrtom. Ker je bilo leto 2013 zadnje leto, ko so bile obveznosti prevzete, je stopnja izvajanja enaka stopnji absorpcije (plačila od začetka programskega obdobja v primerjavi s celotno dodelitvijo v obdobju 2007–2013). Povprečna stopnja finančnega izvajanja EKSRP za vse programe znaša 80 %.

Diagram 2 prikazuje, da je večina držav članic porabila več kot 80 % odobritev iz obdobja 2007–2013.

Do konca leta 2013 je bilo zaradi uporabe pravila n+2 sproščenih razmeroma malo obveznosti za programe za razvoj podeželja. Navedene sproščene obveznosti znašajo skupno 164,6 milijona EUR in se nanašajo na leta 2008, 2009 in 2010. Sproščene obveznosti, ki se nanašajo na leto 2011, bodo izvršene v letu 2014.

Top