EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Mnenje Evropske centralne banke z dne 22. januarja 2014 o predlogu uredbe o preložitvi datuma prehoda na SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 22. januarja 2014

o predlogu uredbe o preložitvi datuma prehoda na SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 14. januarja 2014 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 3.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, saj predlagana uredba vsebuje določbe, ki spadajo na področja iz pristojnosti ECB, zlasti v zvezi s temeljno nalogo Eurosistema po členu 127(2) Pogodbe, da podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Namen in vsebina predlagane uredbe

Evropska komisija je 9. januarja 2014 objavila predlagano uredbo, ki bi Uredbo (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) spremenila tako, da bi uvedla dodatno šestmesečno prehodno obdobje. Po predlagani uredbi bi „klavzula o prehodnem obdobju“ bankam in drugim ponudnikom plačilnih storitev omogočila, da plačila, ki niso v skladu z Uredbo (EU) št. 260/2012, obdelujejo do 1. avgusta 2014, s čimer bi se zagotovilo, da lahko udeleženci na trgu, ki do 1. februarja 2014 ne izpolnijo zahtev iz Uredbe (EU) št. 260/2012, še naprej opravljajo plačila, in preprečile nevšečnosti za potrošnike.

1.    Splošne pripombe

1.1

Takoj po objavi predlagane uredbe je Eurosistem v izjavi (3) potrdil velika in uspešna prizadevanja deležnikov v euroobmočju v zvezi s prehodom. V izjavi je navedeno, da najnovejše informacije od nacionalnih skupnosti v enotnem območju plačil v eurih (SEPA) kažejo, da je dinamika prehoda visoka in se še pospešuje ter da bo velika večina deležnikov zaključila svoj prehod pravočasno.

1.2

Predlagana uredba je na trgih povzročila zmedo glede roka za prehod, zato je nujno potrebna jasna usmeritev. Dodatna težava je pomanjkanje pravne varnosti v primeru, da bo predlagana uredba sprejeta šele po obstoječem roku za prehod, tj. po 1. februarju 2014. To težavo bi delno odpravila predlagana retroaktivna uporaba predlagane uredbe, tj. od 31. januarja 2014. V največji možni meri bi se bilo treba izogniti situaciji, v kateri bi obstoječi rok za prehod veljal, dokler predlagana uredba ni sprejeta, v tem času pa bi na trgih obstajala negotovost glede samega sprejetja predlagane uredbe.

1.3

Zelo pomembno je torej ponovno vzpostaviti pravno varnost, zmanjšati zmedo na trgih in na slednjih zagotoviti jasno usmeritev glede roka. Ti cilji se lahko najbolje dosežejo tako, da Svet in Parlament predlagano uredbo sprejmeta hitro in brez dodatnih sprememb njenih bistvenih elementov.

2.    Posamezne pripombe

Ob upoštevanju zgornjih ciljev in v obsegu, ki ga dopušča zakonodajnih postopek po hitrem postopku, ECB predlaga spremembe, katerih cilj je (a) pojasniti področje uporabe predlagane uredbe (uvedba dodatnega prehodnega obdobja, z odstopanjem) in njeno utemeljenost (prehod na SEPA verjetno ne bo v celoti zaključen do 1. februarja 2014); (b) uskladiti terminologijo predlagane uredbe s terminologijo iz Uredbe (EU) št. 260/2012 in (c) zagotoviti, da je učinek prehodnega obdobja na uvedbo kazni jasno razviden.

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 22. januarja 2014

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

(3)  Sporočilo za javnost z 9. januarja 2014. Dostopno na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Uvodna izjava 6

„(6)

Banke in drugi ponudniki plačilnih storitev bodo morali od 1. februarja 2014 zavračati obdelavo kreditnih prenosov ali direktnih bremenitev, ki niso v skladu s SEPA, zaradi pravnih obveznosti, čeprav bi lahko tehnično gledano taka plačila obdelovali z nadaljnjo uporabo obstoječih plačilnih shem vzporedno s shemami za kreditne prenose SEPA in direktne bremenitve SEPA, kar se trenutno že dogaja. V primeru nepopolnega prehoda na kreditne prenose SEPA in direktne bremenitve SEPA se incidentov pri plačilih, ki bodo vodili do zamud pri plačilih, ne more izključiti. To bi lahko prizadelo vse uporabnike plačilnih storitev, zlasti MSP in potrošnike.“

„(6)

Banke in drugi ponudniki plačilnih storitev bodo morali od 1. februarja 2014 zavračati obdelavo kreditnih prenosov ali direktnih bremenitev, ki niso v skladu s SEPA, zaradi pravnih obveznosti po Uredbi (EU) št. 260/2012, čeprav bi lahko tehnično gledano taka plačila obdelovali z nadaljnjo uporabo obstoječih plačilnih shem vzporedno s shemami za kreditne prenose SEPA in direktne bremenitve SEPA, kar se trenutno že dogaja. V primeru nepopolnega prehoda na kreditne prenose SEPA in direktne bremenitve SEPA se incidentov pri plačilih, ki bodo vodili do zamud pri plačilih, ne more izključiti. To bi lahko prizadelo vse uporabnike plačilnih storitev, zlasti MSP in potrošnike.“

Pojasnilo

Pojem „pravne obveznosti“ je nedoločen, besedilo pa bi se lahko sklicevalo na Uredbo (EU) št. 260/2012.

Sprememba 2

Uvodna izjava 7

„(7)

Bistvenega pomena je, da se preprečijo nepotrebne prekinitve pri plačilih, ki bi bile posledica dejstva, da prehod na SEPA ne bo v celoti zaključen do 1. februarja 2014. (…) Zato bi bilo treba uvesti prehodno obdobje, ki omogoča nadaljevanje takega vzporednega obdelovanja plačil v različnih oblikah. (…) V prehodnem obdobju države članice ne bi smele nalagati kazni ponudnikom plačilnih storitev, ki obdelujejo neskladna plačila, in uporabnikom plačilnih storitev, ki še niso izvedli prehoda.“

„(7)

Bistvenega pomena je, da se preprečijo nepotrebne prekinitve pri plačilih, ki bi bile posledica dejstva verjetnosti, da prehod na SEPA ne bo v celoti zaključen do 1. februarja 2014. (…) Zato bi bilo treba uvesti dodatno prehodno obdobje, ki omogoča nadaljevanje takega vzporednega obdelovanja plačil v različnih oblikah. (…) Moralo bi biti jasno razvidno, da V v dodatnem prehodnem obdobju države članice ne bi smele jo nalagati kazni ponudnikom plačilnih storitev, ki obdelujejo neskladna plačila, in uporabnikom plačilnih storitev, ki še niso izvedli prehoda.“

Pojasnilo

Besedilo iz uvodne izjave 5 „je zato zelo malo verjetno, da bodo vsi udeleženci na trgu zagotovili izpolnjevanje zahtev SEPA do 1. februarja 2014“ nasprotuje besedilu „dejstva, da prehod na SEPA ne bo v celoti zaključen do 1. februarja 2014“. Dve uvodni izjavi bi bilo treba poenostaviti. Poleg tega bi bilo treba dosledno uporabiti terminologijo „dodatno prehodno obdobje“. Končno, zaradi pravne varnosti mora biti gotovo, da se kazni zaradi uvedbe dodatnega prehodnega obdobja v tem obdobju ne uporabljajo.

Sprememba 3

Člen 1(1)

„1.   Ne glede na člen 6(1) in (2) lahko ponudniki plačilnih storitev še naprej, in sicer do 1. avgusta 2014, obdelujejo plačilne transakcije v eurih v oblikah, ki se razlikujejo od tistih, ki se zahtevajo za kreditne prenose SEPA in direktne bremenitve SEPA.“

„1.   Ne glede na Z odstopanjem od člena 6(1) in (2) lahko ponudniki plačilnih storitev še naprej, in sicer do 1. avgusta 2014, obdelujejo plačilne transakcije v eurih v obstoječih oblikah, ki se razlikujejo od tistih, ki se zahtevajo za kreditne prenose SEPA in direktne bremenitve SEPA po tej uredbi.“

Pojasnilo

Pojem „z odstopanjem“ je vzet iz obstoječega besedila Uredbe (EU) št. 260/2012 in je pravno določen. Pojma „kreditni prenosi SEPA“ in „direktne bremenitve SEPA“ nista opredeljena v Uredbi (EU) št. 260/2012. Zaradi pravne varnosti mora biti obseg odstopanja jasno razviden.

Sprememba 4

Člen 1(1), drugi odstavek

„Države članice uporabljajo predpise o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve člena 6(1) in (2), določene v skladu s členom 11, šele od 2. avgusta 2014.“

„Države članice uporabljajo predpise o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve člena 6(1) in (2), določene v skladu s členom 11, šele od 2. avgusta 2014in samo v zvezi s plačilnimi transakcijami, ki so se začele 2. avgusta 2014 ali po tem datumu.“

Pojasnilo

Za zagotovitev pravne varnosti mora biti jasno razvidno, da so kazni za transakcije, ki se obdelajo v dodatnem prehodnem obdobju, izključene.

Sprememba 5

Člen 1(1), tretji odstavek

„Z odstopanjem od člena 6(1) in (2) lahko države članice ponudnikom plačilnih storitev dovolijo, da do 1. februarja 2016 uporabnikom plačilnih storitev zagotavljajo storitve pretvorbe za nacionalne plačilne transakcije in s tem uporabnikom plačilnih storitev, ki so potrošniki, omogočijo nadaljnjo uporabo številke BBAN namesto identifikacije plačilnega računa iz točke 1(a) Priloge pod pogojem, da je zagotovljena interoperabilnost s pretvorbo številke BBAN plačnika in prejemnika plačila na tehničen in varen način v ustrezno identifikacijo plačilnega računa iz točke 1(a) Priloge. (…)“

(Sprememba, ki jo predlaga ECB, se ne nanaša na slovensko jezikovno različico.)

Pojasnilo

Uskladitev s terminologijo iz Uredbe (EU) št. 260/2012.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.


Top