EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX0730(02)

Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje – Ryanair/Aer Lingus III (COMP/M.6663)

OJ C 216, 30.7.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 216, 30.7.2013, p. 19–19 (HR)

30.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 216/20


Končno poročilo pooblaščenca za zaslišanje (1)

Ryanair/Aer Lingus III

(COMP/M.6663)

2013/C 216/06

Ozadje

(1)

Komisija je 24. julija 2012 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe o združitvah (2), s katero podjetje Ryanair Holdings plc (v nadaljnjem besedilu: podjetje Ryanair) z javno ponudbo za odkup z dne 19. junija 2012 pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem Aer Lingus Group plc (v nadaljnjem besedilu: podjetje Aer Lingus).

Obvestilo o nasprotovanju

(2)

Komisija je 29. avgusta 2012 začela postopke v skladu s členom 6(1)(c) Uredbe o združitvah in 13. novembra 2012 sprejela obvestilo o nasprotovanju. Podjetje Ryanair je približno en mesec pred izdajo navedenega obvestila, in sicer 17. oktobra 2012, predložilo sklop uradnih zavez v skladu s členom 8(2) Uredbe o združitvah, v zvezi s katerimi se je Komisija odločila, da ne bo izvedla preizkusa trga.

(3)

Podjetje Aer Lingus, ki je ciljno podjetje javne ponudbe, in s tem druga udeležena stranka v smislu člena 11(b) Izvedbene uredbe (3), je 21. novembra 2012 prejelo nezaupno različico obvestila o nasprotovanju. Takoj je izrazilo pomisleke glede predelave celotnega poglavja o zavezah podjetja Ryanair in njihove ocene s strani Komisije. Podjetje Aer Lingus je zahtevalo kopijo poglavja, po tem ko je Generalni direktorat za konkurenco („GD za konkurenco“) to zahtevo zavrnil. Po pregledu obrazloženega zahtevka sem GD za konkurenco pozval, naj podjetju Aer Lingus zagotovi nezaupno različico poglavja o zavezah podjetja Ryanair iz obvestila o nasprotovanju, kot je določeno v členu 13(2) Izvedbene uredbe. GD za konkurenco je nato od podjetja Ryanair zahteval, naj predloži manj predelano različico poglavja o zavezah, ki jo je nato posredoval podjetju Aer Lingus.

(4)

Podjetje Ryanair je 28. novembra 2012 predložilo odgovor na obvestilo o nasprotovanju, podjetje Aer Lingus pa je 30. novembra 2012 podalo še svoje pripombe. Nobeno od navedenih podjetij ni zaprosilo za uradno ustno zaslišanje.

(5)

Komisija je 14. decembra 2012 podjetju Ryanair poslala dopis o dejstvih, na katerega je slednje odgovorilo 20. decembra 2012.

Dostop do spisa

(6)

Na podlagi zahtevka priglasitelja je bil med novembrom 2012 in februarjem 2013 temu vedno znova odobren popoln dostop do spisa na zgoščenkah, medtem ko je bil podjetju Aer Lingus na podlagi njegovega zahtevka ravno tako omogočen večkraten dostop v času postopka, v kolikor je bilo to potrebno za pripravo njegovih pripomb.

(7)

V okviru obravnavane zadeve sta bili poleg tega v dneh od 21. do 23. novembra in 27. novembra 2012 pripravljeni dve varni sobi s količinskimi podatki. Zunanji gospodarski svetovalci podjetij Ryanair in Aer Lingus so imeli ločen dostop do podatkov, tj. do analize Komisije o povezavi med podjetjem Ryanair in bruto povprečnimi cenami podjetja Aer Lingus.

Tretje stranke

(8)

Trije konkurenti obeh združujočih se subjektov, in sicer podjetja International Airlines Group SA, Flybe Group plc in Aer Arran, eno letališče, tj. letališka uprava Dublina, in irsko ministrstvo za promet, turizem in šport so v smislu člena 18(4) Uredbe o združitvah izkazali „zadosten interes“ in jim je zato bila dana možnost, da so kot tretje stranke pisno izrazili svoja stališča.

Zaveze

(9)

Podjetje Ryanair je 7. decembra 2012, 15. januarja in 1. februarja 2013 predložilo spremenjene sklope zavez za odpravo pomislekov glede konkurence, ugotovljenih v obvestilu o nasprotovanju, v zvezi s katerimi so bili izvedeni preizkusi trga. Rezultati preizkusov trga in razlogi Komisije za zavrnitev predlaganih zavez so bili vsakokrat pojasnjeni na informativnih sestankih, pri čemer je zadnji potekal 12. februarja 2013. Podjetju Ryanair je bil poleg tega vedno dovoljen dostop do spisa, kar mu je omogočilo preverjanje informacij, na katerih temelji stališče Komisije.

Procesne pravice podjetja, ki je ciljno podjetje koncentracije

(10)

Podjetje Aer Lingus, ki je ciljno podjetje sovražnega prevzema, se je pritožilo zaradi omejene vloge v preiskavi, ki je ključnega pomena za njegovo neodvisnost. Podjetje meni, da mu ni bila omogočena enakovredna uporaba pravnih sredstev. Nikoli ni bilo na primer vključeno v postopek pred priglasitvijo, v večini primerov je prejelo znatno predelane dokumente, ki jih je predložil priglasitelj, ob začetku faze II mu niso bili predloženi ključni dokumenti, dobilo je le omejen dostop do spisa in je bilo izključeno iz dialoga s Komisijo o korektivnih ukrepih.

(11)

Res je, da ciljna podjetja prevzemov nimajo enakega položaja v postopku kot prevzemna podjetja. Podjetje Aer Lingus priznava, da je v veljavnih uredbah drugim udeleženim strankam priznana le omejena vloga. Zato ne morem zaključiti, da podjetje Aer Lingus v tem postopku ni moglo učinkovito uveljavljati pravic, ki mu pripadajo v skladu z veljavnimi uredbami in dobrimi praksami. Samo v enem primeru, ki mi je bil predložen v pregled, in sicer o škodljivi procesni odločitvi, sem se lahko odločil v prid podjetja Aer Lingus (glej točko 3 zgoraj).

Osnutek sklepa Komisije

(12)

Po mojem mnenju se osnutek sklepa nanaša le na ugovore, o katerih so stranke imele priložnost izraziti svoja stališča. Zaradi izredno občutljive narave nekaterih podatkov, ki sta jih predložili druga vpletena stranka in tretja stranka, je Komisija zahtevala in dobila pooblastilo priglasitelja, ki njenim zunanjim svetovalcem omogoča, da (i) zgolj na podlagi posvetovanja v njegovem imenu prejmejo sklep Komisije in (ii) podjetju Ryanair zagotovijo kopijo sklepa ki je bila predelana tako, da ne vključuje zaupnih informacij. Oba ponudnika se zavedata tega omejenega razkritja in sta podala pisno soglasje.

Sklepne ugotovitve

(13)

Na splošno menim, da so lahko v tej zadevi vsi udeleženci v postopku učinkovito uveljavljali svoje procesne pravice.

V Bruslju, 19. februarja 2013

Michael ALBERS


(1)  V skladu s členoma 16 in 17 Sklepa predsednika Evropske komisije z dne 13. oktobra 2011 o funkciji in mandatu pooblaščenca za zaslišanje v nekaterih postopkih o konkurenci (UL L 275, 20.10.2011, str. 29) (Sklep 2011/695/EU).

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 802/2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (UL L 133, 30.4.2004, str. 1).


Top