EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0586

Priporočilo SKLEP SVETA o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij

/* COM/2013/0586 final - 2013/ () */

52013PC0586

Priporočilo SKLEP SVETA o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij /* COM/2013/0586 final - 2013/ () */


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Člen 3(4) Akta o pristopu Hrvaške k Evropski uniji iz leta 2011 določa, da Hrvaška pristopi h konvencijam in protokolom iz Priloge I k Aktu o pristopu in da te konvencije in protokoli začnejo za Hrvaško veljati na dan, ki ga določi Svet. V skladu s členom 3(5) Akta o pristopu Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme vse prilagoditve, ki so potrebne zaradi pristopa Hrvaške k tem konvencijam in protokolom, ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Seznam konvencij in protokolov iz Priloge I k Aktu o pristopu vključuje Konvencijo 90/436/EGS z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (Konvencija o arbitraži), Konvencijo z dne 21. decembra 1995 o pristopu Avstrije, Finske in Švedske h Konvenciji o arbitraži, Protokol z dne 25. maja 1999 o spremembi Konvencije o arbitraži in Konvencijo z dne 8. decembra 2004 o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške h Konvenciji o arbitraži. Konvencija o arbitraži je bila spremenjena s Protokolom z dne 25. maja 1999, s Konvencijo z dne 21. decembra 1995 in s Konvencijo z dne 8. decembra 2004.

Bolgarija in Romunija sta pristopili h Konvenciji o arbitraži na podlagi Akta o pristopu iz leta 2005. Sklep 2008/492/ES z dne 23. junija 2008 je zagotovil vse prilagoditve, ki so bile potrebne zaradi pristopa Bolgarije in Romunije h Konvenciji o arbitraži, in določil datum začetka veljavnosti Konvencije, kakor je bila spremenjena, za Bolgarijo in Romunijo.

Namen tega priporočila Komisije za sklep Sveta je zagotoviti prilagoditve zaradi pristopa Hrvaške h Konvenciji o arbitraži in določitev datuma začetka veljavnosti Konvencije o arbitraži, kakor je bila spremenjena, za Hrvaško v skladu s členom 3(4) in 3(5) Akta o pristopu leta 2011.

Priporočilo

SKLEP SVETA

o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške, zlasti člena 3(4) in 3(5) Akta,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije[1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Konvencija 90/436/EGS[3] (v nadaljnjem besedilu: Konvencija o arbitraži) je bila podpisana 23. julija 1990 v Bruslju in je začela veljati 1. januarja 1995.

(2)       Konvencija o arbitraži je bila spremenjena s Protokolom, podpisanim 25. maja 1999[4], Konvencijo, podpisano 21. decembra 1995[5] in Konvencijo, podpisano 8. decembra 2004[6] ter Sklepom 2008/492/ES z dne 23. junija 2008[7].

(3)       Člen 3(4) Akta o pristopu iz leta 2011[8] določa, da Hrvaška pristopi h konvencijam in protokolom iz Priloge I k Aktu o pristopu, ki so jih sklenile države članice. Za Hrvaško začnejo veljati na dan, ki ga določi Svet.

(4)       V skladu s členom 3(5) Akta o pristopu iz leta 2011 sprejme Svet vse prilagoditve navedenih konvencij in protokolov, ki so potrebne zaradi pristopa, ter prilagojena besedila objavi v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Konvencija o arbitraži se spremeni:

(1) V členu 2(2) se točke od (i) do (xxvii) nadomestijo z naslednjim:

„(i) v Belgiji:

(a) impôt des personnes physiques/personenbelasting;

(b) impôt des sociétés/vennootschapsbelasting;

(c) impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting;

(d) impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders;

(e) taxe communale et la taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

(ii) v Bolgariji:

(a) данък върху доходите на физическите лица;

(b) корпоративен данък;

(iii) na Češkem:

(a) daň z přijmů fyzických osob;

(b) daň z přijmů právnických osob;

(iv) na Danskem:

(a) indkomstskat til staten;

(b) den kommunale indkomstskat;

(c) den amtskommunale indkomstskat;

(v) v Nemčiji:

(a) Einkommensteuer;

(b) Koerperschaftsteuer;

(c) Gewerbesteuer, kolikor ta davek temelji na poslovnih prihodkih;

(vi) v Estoniji:

(a) tulumaks;

(vii) na Irskem:

(a) Cáin Ioncaim;

(b) Cáin Chorparáide;

(viii) v Grčiji:

(a) φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων;

(b) φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων;

(c) εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης;

(ix) v Španiji:

(a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas;

(b) Impuesto sobre Sociedades;

(c) Impuesto sobre la Renta de no Residentes;

(x) v Franciji:

(a) impôt sur le revenu;

(b) impôt sur les sociétés;

(xi) na Hrvaškem:

(a) porez na dohodak;

(b) porez na dobit;

(xii) v Italiji:

(a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

(b) imposta sul reddito delle società;

(c) imposta regionale sulle attività produttive;

(xiii) na Cipru:

(a) Φόρος Εισοδήματος;

(b) Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της yημοκρατίας;

(xiv) v Latviji:

(a) uzħēmumu ienākuma nodoklis;

(b) iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

(xv) v Litvi:

(a) Gyventojų pajamų mokestis;

(b) Pelno mokestis;

(xvi) v Luksemburgu:

(a) impôt sur le revenu des personnes physiques;

(b) impôt sur le revenu des collectivités;

(c) impôt commercial, kolikor ta davek temelji na poslovnih prihodkih;

(xvii) na Madžarskem:

(a) személyi jövedelemadó;

(b) társasági adó;

(c) osztalékadó;

(xviii) na Malti:

(a) taxxa fuq l-income;

(xix) na Nizozemskem:

(a) inkomstenbelasting;

(b) vennootschapsbelasting;

(xx) v Avstriji:

(a) Einkommensteuer;

(b) Körperschaftsteuer;

(xxi) na Poljskem:

(a) podatek dochodowy od osób fizycznych;

(b) podatek dochodowy od osób prawnych;

(xxii) na Portugalskem:

(a) imposto sobre o rendimento das pessoas singulares;

(b) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;

(c) derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;

(xxiii) v Romuniji:

(a) impozitul pe venit;

(b) impozitul pe profit;

(c) impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți;

(xxiv) v Sloveniji:

(a) dohodnina;

(b) davek od dobička pravnih oseb;

(xxv) na Slovaškem:

(a) daň z príjmov právnických osôb;

(b) daň z príjmov fyzických osôb;

(xxvi) na Finskem:

(a) valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna;

(b) yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund;

(c) kunnallisvero/kommunalskatten;

(d) kirkollisvero/kyrkoskatten;

(e) korkotulon lähdevero/källskatten å ränteinkomst;

(f) rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig;

(xxvii) na Švedskem:

(a) statlig inkomstskatt;

(b) kupongskatt;

(c) kommunal inkomstskatt;

(xxviii) v Združenem kraljestvu:

(a) Income Tax;

(b) Corporation Tax.“;

(2) seznam iz člena 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„– v Belgiji:

De Minister van financiën ali pooblaščen predstavnik,

Le Ministre des finances ali pooblaščen predstavnik,

– v Bolgariji:

Министъра на финансите или негов упълномощен,

представител,

– na Češkem:

Ministr financí ali pooblaščen predstavnik,

– na Danskem:

Skatteministeren ali pooblaščen predstavnik,

– v Nemčiji:

Der Bundesminister der Finanzen ali pooblaščen predstavnik,

– v Estoniji:

Rahandusminister ali pooblaščen predstavnik,

– na Irskem:

The Revenue Commissioners ali pooblaščen predstavnik,

– v Grčiji:

– Ο Υπουργός των Οικονομικών ali pooblaščen predstavnik,

– v Španiji:

El Ministro de Economía y Hacienda ali pooblaščen predstavnik,

– v Franciji:

Le Ministre chargé du budget ali pooblaščen predstavnik,

– na Hrvaškem:

Ministar financija ali pooblaščen predstavnik,

– v Italiji:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ali pooblaščen predstavnik,

– na Cipru:

Ο Υπουργός Οικονομικών ali pooblaščen predstavnik,

– v Latviji:

Valsts ieņēmumu dienests,

– v Litvi:

Finansu ministras ali pooblaščen predstavnik,

– v Luksemburgu:

Le Ministre des finances ali pooblaščen predstavnik,

– na Madžarskem:

a pénzügyminiszter ali pooblaščen predstavnik,

– na Malti:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi ali pooblaščen predstavnik,

– na Nizozemskem:

De Minister van Financiën ali pooblaščen predstavnik,

– v Avstriji:

Der Bundesminister für Finanzen ali pooblaščen predstavnik,

– na Poljskem:

Minister Finansów ali pooblaščen predstavnik,

– na Portugalskem:

O Ministro das Finanças ali pooblaščen predstavnik,

– v Romuniji:

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau un reprezentant autorizat,

– v Sloveniji:

Ministrstvo za finance ali pooblaščen predstavnik,

– na Slovaškem:

Minister financií ali pooblaščen predstavnik,

– na Finskem:

Valtiovarainministeriö ali pooblaščen predstavnik,

Finansministeriet ali pooblaščen predstavnik,

– na Švedskem:

Finansministern ali pooblaščen predstavnik,

– v Združenem kraljestvu:

The Commissioners of Inland Revenue ali pooblaščen predstavnik.“

Člen 2

Besedila Konvencije o arbitraži in Protokola z dne 25. maja 1999, skupaj s Konvencijo z dne 21. decembra 1995 in Konvencijo z dne 8. decembra 2004 ter Sklepom 2008/492/ES, sestavljena v hrvaškem jeziku[9], so verodostojna pod enakimi pogoji kot druge jezikovne različice navedenih konvencij in protokola.

Člen 3

Konvencija o arbitraži, kakor je bila spremenjena s Protokolom z dne 25. maja 1999, Konvencijo z dne 21. decembra 1995, Konvencijo z dne 8. decembra 2004 in Sklepom 2008/492/ES ter tem sklepom, začne med Hrvaško in vsemi drugimi državami članicami Evropske unije veljati XXX [datum] .

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

                                                                       Za Svet

                                                                       Predsednik

[1]               UL L […], […], str. […].

[2]               UL L […], […], str. […].

[3]               Konvencija z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (UL L 225, 20.8.1990, str. 10).

[4]               Protokol o spremembi Konvencije z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (UL C 202, 16.7.1999, str. 1).

[5]               Konvencija o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (UL C 26, 31.1.1996, str. 1).

[6]               Konvencija o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (UL C 160, 30.6.2005, str. 1).

[7]               Sklep Sveta z dne 23. junija 2008 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij (UL L 174, 3.7.2008, str. 1).

[8]               Akt o pogojih pristopa Republike Hrvaške in prilagoditvah Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL L 112, 24.4.2012, str. 21).

[9]               Navedeni konvencije in protokola ter Sklep 2008/492/ES bodo v hrvaškem jeziku naknadno objavljeni v posebni izdaji Uradnega lista Evropske unije.

Top