EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0103

Mnenje Evropske centralne banke z dne 11. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte (CON/2012/103)

OJ C 70, 9.3.2013, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 70/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 11. decembra 2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte

(CON/2012/103)

2013/C 70/02

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 11. in 18. septembra 2012 prejela zahtevo Sveta Evropske unije oziroma Evropskega parlamenta za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami za naložbene produkte (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana uredba vsebuje določbe, ki vplivajo na prispevek Evropskega sistema centralnih bank k nemotenemu vodenju politik glede stabilnosti finančnega sistema, kot je navedeno v členu 127(5) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

ECB pozdravlja predlagano uredbo, ki naj bi izboljšala preglednost naložbenih produktov za male vlagatelje in zagotovila, da lahko mali vlagatelji razumejo ključne značilnosti in tveganja naložbenih produktov ter primerjajo značilnosti različnih produktov. Ustrezno razkritje omogoča lažje varstvo potrošnikov, ki ima ključno vlogo pri ohranjanju stabilnosti finančnega sistema.

Posamezne pripombe

1.   Skladnost z drugimi zakonodajnimi pobudami Evropske unije

1.1

Zahteve po razkritju bi morala spremljati ustrezna nadzorna pooblastila tako na nacionalni ravni kot na ravni Unije, da se lahko prepove ali omeji trženje, razširjanje ali prodaja nekaterih finančnih instrumentov v primeru ogrožanja pravilnega delovanja finančnih trgov, stabilnosti celotnega finančnega sistema ali njegovega dela ali zaščite vlagateljev (2). ECB poudarja pomembnost zagotovitve, da zakonodaja Unije na področju finančnih storitev daje evropskim nadzornim organom (ESA) in nacionalnim pristojnim organom ustrezna pooblastila za posredovanje. Zlasti lahko bančni in zavarovalniški nadzorniki pridobijo pooblastila za posredovanje, podobna tistim, ki so dodeljena Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) ter nacionalnim pristojnim organom po predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba o trgih finančnih instrumentov) (3).

1.2

Poleg uskladitve predpogodbenih informacij, ki jih uvaja predlagana uredba, ECB priporoča, da bi bilo treba zahteve glede tržnega ravnanja v zvezi s prodajo finančnih produktov prav tako uskladiti med sektorji finančnih storitev na podlagi, kjer je primerno, že predlaganih ukrepov (4).

1.3

Končno, treba bi bilo zagotoviti enake konkurenčne pogoje za različne vrste naložbenih produktov zaradi izognitve regulativni arbitraži na račun naložbenih produktov, ki jih predlagana uredba ne zajema, kot so nezapleteni finančni instrumenti. Zahteve po razkritju drugih kategorij finančnih produktov po obstoječi zakonodaji Unije bi bilo treba dopolniti s standardiziranim dokumentom s ključnimi informacijami, ki ga uvaja predlagana uredba. To lahko zlasti zadeva produkte, ki jih zajemata Direktiva 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje, in o spremembi Direktive 2001/34/ES (5) ter Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (6).

2.   Odgovornost za pripravo dokumenta s ključnimi informacijami

Predlagana uredba dodeljuje odgovornost za pripravo dokumenta s ključnimi informacijami proizvajalcu naložbenih produktov, ki je tudi odgovoren na podlagi zagotovljenih informacij (7). Vendar pa so mali vlagatelji v neposrednem stiku z distributerji in ne s proizvajalci naložbenih produktov. Zato bi moral biti tudi distributer naložbenega produkta odgovoren za zagotovitev, da lahko mali vlagatelj na učinkovit način vloži pritožbo zoper proizvajalca v zvezi z dokumentom s ključnimi informacijami in sproži odškodninski postopek. Poleg tega ECB meni, da bi morala predlagana ureditev omogočiti učinkovite odškodninske postopke tudi v primeru čezmejnih sporov, zlasti kadar se proizvajalec nahaja v drugi državi članici ali tretji državi.

3.   Vsebina dokumenta s ključnimi informacijami

ECB priporoča, da predlagana uredba izrecno zahteva, da dokument s ključnimi informacijami vključuje naslednje elemente: (i) tveganje nasprotne stranke, operativno tveganje in likvidnostno tveganje, ki vplivajo na naložbeni produkt; (ii) občutljivost uspešnosti produktov na učinkovite obremenitvene scenarije; in (iii) komponento finančnega vzvoda produkta, kolikor lahko ta komponenta pomnoži upoštevna tveganja. Ti deli z dodatnimi informacijami bodo zagotovili, da dokument s ključnimi informacijami ne privede vlagateljev do tega, da bi se prekomerno zanesli na vzorce uspešnosti naložbenih produktov v preteklosti, ter zagotovi popoln in pošten opis tveganj, povezanih z naložbenimi produkti.

4.   Upravne sankcije in ukrepi

ECB priporoča, da bi se morala predlagana uredba spremeniti tako, da se zagotovi uskladitev z drugo predlagano zakonodajo Unije (8), ki uvaja upravne sankcije, zlasti z vključitvijo določb o upravnih denarnih kaznih.

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 11. decembra 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 352 konč.

(2)  Glej odstavek 12.1 Mnenja ECB CON/2012/21 z dne 22. marca 2012 o: (i) predlogu direktive o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta, (ii) predlogu uredbe o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (uredba o infrastrukturi evropskega trga) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, (iii) predlogu direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo ter (iv) predlogu uredbe o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga) (UL C 161, 7.6.2012, str. 3). Vsa mnenja ECB so objavljena na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu

(3)  COM(2011) 652 konč., glej člena 31 in 32.

(4)  Glej na primer pravila v zvezi z dovoljenim obsegom storitev, ki jih ponujajo investicijska podjetja in zajemajo le izvrševanje, vsebovana v členu 25(3) predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta, COM(2011) 656 konč. (v nadaljnjem besedilu: predlagana direktiva o trgih finančnih instrumentov).

(5)  UL L 345, 31.12.2003, str. 64.

(6)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1. Glej zlasti člene 183 do 185.

(7)  Glej člen 5 predlagane uredbe.

(8)  Glej člen 75(2)(e) in (f) predlagane direktive o trgih finančnih instrumentov. Glej tudi člen 99a(e) in (f), ki naj bi se po predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/65/ES o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), kar zadeva funkcije depozitarja, plačne politike in sankcije, COM(2012) 350 konč. (v nadaljnjem besedilu: predlagana direktiva o KNPVP V), vstavil v Direktivo 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).


PRILOGA I

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Člen 25

„Člen 25

1.   Štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Komisija to uredbo pregleda. Pregled vključuje splošni pregled praktične uporabe pravil iz te uredbe, pri katerem se ustrezno upošteva razvoj na trgu naložbenih produktov za male vlagatelje. V zvezi s KNPVP, kot so opredeljeni v členu 1(2) Direktive 2009/65/ES, pregled oceni, ali se prehodne ureditve iz člena 24 te uredbe podaljšajo oziroma ali se, potem ko so bile opredeljene potrebne prilagoditve, določbe o ključnih informacijah za vlagatelje v Direktivi 2009/65/ES lahko nadomestijo z dokumentom s ključnimi informacijami iz te uredbe ali se lahko obravnavajo kot enakovredne temu dokumentu. Pri pregledu se preuči tudi morebitna razširitev področja uporabe te uredbe na druge finančne produkte.

2.   Po posvetovanju s skupnim odborom evropskih nadzornih organov Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.“

„Člen 25

1.   Po začetku veljavnosti te uredbe Komisija pregleda zakonodajo Unije na področju finančnih storitev, da se presodi utemeljenost: (i) uvedbe standardiziranih dokumentov s ključnimi informacijami v skladu s pravili, ki jih uvaja ta uredba, v zvezi z razredi finančnih instrumentov, ki jih ta uredba ne zajema, zlasti v zvezi s produkti, ki jih zajemata Direktiva 2003/71/ES in Direktiva 2009/138/ES; (ii) uvedbe usklajenih zahtev glede tržnega ravnanja v zvezi s prodajo finančnih produktov; in (iii) dodelitve pooblastil evropskim nadzornim organom in nacionalnim pristojnim organom za posredovanje v zvezi z določenimi kategorijami finančnih produktov, vključno z njihovo prepovedjo, uvedeno v interesu zaščite vlagateljev in finančne stabilnosti, ob upoštevanju pooblastil, ki jih v tej zvezi uvaja Uredba (EU) št. xx/xx Evropskega parlamenta in Sveta z dne [datum] o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2) .

1 2.   Štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Komisija to uredbo pregleda. Pregled vključuje splošni pregled praktične uporabe pravil iz te uredbe, pri katerem se ustrezno upošteva razvoj na trgu naložbenih produktov za male vlagatelje. V zvezi s KNPVP, kot so opredeljeni v členu 1(2) Direktive 2009/65/ES, pregled oceni, ali se prehodne ureditve iz člena 24 te uredbe podaljšajo oziroma ali se, potem ko so bile opredeljene potrebne prilagoditve, določbe o ključnih informacijah za vlagatelje v Direktivi 2009/65/ES lahko nadomestijo z dokumentom s ključnimi informacijami iz te uredbe ali se lahko obravnavajo kot enakovredne temu dokumentu. Pri pregledu se preuči tudi morebitna razširitev področja uporabe te uredbe na druge finančne produkte.

2 3.   Po posvetovanju s skupnim odborom evropskih nadzornih organov Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog.

Pojasnilo

Treba bi bilo zagotoviti enake konkurenčne pogoje za različne vrste naložbenih produktov zaradi izognitve regulativni arbitraži na račun naložbenih produktov, ki jih predlagana uredba ne zajema, kot so nezapleteni finančni instrumenti. Zahteve po razkritju drugih kategorij finančnih produktov po obstoječi zakonodaji Unije bi bilo treba dopolniti s standardiziranim dokumentom s ključnimi informacijami, ki ga uvaja predlagana uredba. Podobno bi bilo treba na usklajen način uvesti zahteve glede tržnega ravnanja v zvezi s prodajo finančnih produktov za široko opredeljen nabor produktov. ESA in nacionalnim pristojnim organom bi bilo treba istočasnododeliti pooblastila za posredovanje v zvezi z določenimi kategorijami finančnih produktov, vključno z njihovo prepovedjo zaradi ciljev zaščite vlagateljev in finančne stabilnosti. V tej zvezi je treba upoštevati rezultate zakonodajnega postopka, ki je v teku in v katerem naj bi zahteve glede tržnega ravnanja in nadzorna pooblastila za posredovanje uvedla predlagana uredba o trgih finančnih instrumentov.

Sprememba 2

Člen 8(2)

„2.   Dokument s ključnimi informacijami vsebuje naslednje informacije:

(a)

v oddelku na začetku dokumenta ime naložbenega produkta in naziv proizvajalca naložbenega produkta;

(b)

vrsto in glavne značilnosti naložbenega produkta pod oddelkom z naslovom ‚Kaj pomeni ta naložba?‘, vključno z:

(i)

vrsto naložbenega produkta;

(ii)

njegovimi cilji in načini njihovega doseganja;

(iii)

navedbo, ali se proizvajalec naložbenega produkta usmerja v posebne okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s področja upravljanja v zvezi s svojim poslovanjem ali v zvezi z naložbenim produktom, ter v tem primeru navedbo rezultatov, za katere si prizadeva, in način njihovega doseganja;

(iv)

podrobnimi podatki o storitvah zavarovanja, če jih naložbeni produkt ponuja;

(v)

trajanje naložbenega produkta, če je znano;

(vi)

scenariji uspešnosti, če je to pomembno glede na vrsto produkta;

(c)

pod oddelkom z naslovom ‚Ali lahko izgubim denar?‘ kratko navedbo, ali je mogoča izguba kapitala, vključno z:

(i)

morebitnim zagotovljenim jamstvom ali zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne omejitve;

(ii)

morebitno vključitvijo naložbenega produkta v odškodninsko ali jamstveno shemo;

(d)

pod oddelkom z naslovom ‚Čemu je produkt namenjen?‘ navedbo priporočenega najkrajšega obdobja lastništva in pričakovanega profila likvidnosti produkta, vključno z možnostjo in pogoji za morebitno likvidacijo naložbe pred njeno dospelostjo, ob upoštevanju profila tveganja in donosa naložbenega produkta ter razvoja trga, ki se predpostavlja;

(e)

pod oddelkom ‚Kakšna so tveganja in kaj lahko pridobim?‘ profil tveganja in donosa naložbenega produkta, vključno z zbirnim kazalnikom tega profila in opozorili v zvezi s kakršnimi koli posebnimi tveganji, ki jih zbirni kazalnik morda ne prikazuje v celoti;

(f)

pod oddelkom z naslovom ‘Kakšni so stroški?’ stroške, povezane z naložbo v naložbeni produkt, vključno z neposrednimi in posrednimi stroški, ki jih ima vlagatelj, ter zbirnimi kazalniki teh stroškov

(g)

pod oddelkom z naslovom ‘Kakšni so rezultati v preteklosti?’ uspešnost naložbenega produkta v preteklosti, če je to relevantno glede na vrsto produkta in trajanje beleženja dosežkov;

(h)

za pokojninske produkte pod oddelkom z naslovom ‘Kaj lahko dobim ob upokojitvi?’ napovedi mogočih rezultatov v prihodnosti.“

„2.   Dokument s ključnimi informacijami vsebuje naslednje informacije:

(a)

v oddelku na začetku dokumenta ime naložbenega produkta in naziv proizvajalca naložbenega produkta;

(b)

vrsto in glavne značilnosti naložbenega produkta pod oddelkom z naslovom ‚Kaj pomeni ta naložba?‘, vključno z:

(i)

vrsto naložbenega produkta;

(ii)

njegovimi cilji in načini njihovega doseganja;

(iii)

navedbo, ali se proizvajalec naložbenega produkta usmerja v posebne okoljske ali socialne rezultate ali rezultate s področja upravljanja v zvezi s svojim poslovanjem ali v zvezi z naložbenim produktom, ter v tem primeru navedbo rezultatov, za katere si prizadeva, in način njihovega doseganja;

(iv)

podrobnimi podatki o storitvah zavarovanja, če jih naložbeni produkt ponuja;

(v)

trajanje naložbenega produkta, če je znano;

(vi)

scenariji uspešnosti, če je to pomembno glede na vrsto produkta;

(c)

pod oddelkom z naslovom ‚Ali lahko izgubim denar?‘ kratko navedbo, ali je mogoča izguba kapitala, vključno z:

(i)

morebitnim zagotovljenim jamstvom ali zaščito kapitala ter tudi njihove morebitne omejitve;

(ii)

morebitno vključitvijo naložbenega produkta v odškodninsko ali jamstveno shemo;

(d)

pod oddelkom z naslovom ‚Čemu je produkt namenjen?‘ navedbo priporočenega najkrajšega obdobja lastništva in pričakovanega profila likvidnosti produkta, vključno z možnostjo in pogoji za morebitno likvidacijo naložbe pred njeno dospelostjo, ob upoštevanju profila tveganja in donosa naložbenega produkta ter razvoja trga, ki se predpostavlja;

(e)

pod oddelkom ‚Kakšna so tveganja in kaj lahko pridobim?‘ profil tveganja in donosa naložbenega produkta, vključno z zbirnim kazalnikom tega profila, ter opozorilo o možnem negativnem vplivu naštetih tveganj na donos produkta, ki mu sledi opis:

(i)

tveganja nasprotne stranke, operativnega tveganja in likvidnostnega tveganja, ki vplivajo na produkt;

(ii)

občutljivosti uspešnosti produkta na učinkovite obremenitvene scenarije;

(iii)

komponente finančnega vzvoda produkta, kolikor lahko ta komponenta pomnoži tveganja;

(iv)

in opozorili v zvezi s kakršnimi h koli drugih posebnimi h tveganji, ki jih zbirni kazalnik morda ne prikazuje v celoti;

(f)

pod oddelkom z naslovom ‚Kakšni so rezultati v preteklosti?‘ uspešnost naložbenega produkta v preteklosti, če je to relevantno glede na vrsto produkta in trajanje beleženja dosežkov;

(g)

pod oddelkom z naslovom ‚Kakšni so rezultati v preteklosti?‘ uspešnost naložbenega produkta v preteklosti, če je to relevantno glede na vrsto produkta in trajanje beleženja dosežkov, vključno z opozorilom, da uspešnost naložbenega produkta v preteklosti ne jamči naložbenih rezultatov v prihodnosti in da lahko imajo tveganja, navedena v drugih oddelkih dokumenta s ključnimi informacijami, znatni negativni vpliv na naložbo;

(h)

za pokojninske produkte pod oddelkom z naslovom ‚Kaj lahko dobim ob upokojitvi?‘ napovedi mogočih rezultatov v prihodnosti.“

Pojasnilo

Predlagani deli z dodatnimi informacijami bodo zagotovili, da dokument s ključnimi informacijami ne privede vlagateljev do tega, da bi se prekomerno zanesli na vzorce uspešnosti naložbenih produktov v preteklosti, ter zagotovi popoln in pošten opis tveganj, povezanih z naložbenimi produkti.

Sprememba 3

Člen 14

„Člen 14

Proizvajalec naložbenega produkta vzpostavi ustrezne postopke in ureditve, ki zagotavljajo, da mali vlagatelji, ki so vložili pritožbo v zvezi z dokumentom s ključnimi informacijami, pravočasno in na primeren način prejmejo konkreten odgovor.“

„Člen 14

Proizvajalec naložbenega produkta in distributer vzpostavita ustrezne postopke in ureditve, ki zagotavljajo, da: (i) lahko mali vlagatelji na učinkovit način vložijo pritožbo zoper proizvajalca naložbenega produkta in tako sprožijo odškodninski postopek; (ii) mali vlagatelji, ki so vložili pritožbo v zvezi z dokumentom s ključnimi informacijami, pravočasno in na primeren način prejmejo konkreten odgovor; in (iii) so malim vlagateljem na voljo učinkoviti odškodninski postopki tudi v primeru čezmejnih sporov, zlasti kadar se proizvajalec naložbenega produkta nahaja v drugi državi članici ali tretji državi.“

Pojasnilo

Predlagana uredba dodeljuje odgovornost za pripravo dokumenta s ključnimi informacijami proizvajalcu naložbenega produkta, ki je tudi odgovoren na podlagi zagotovljenih informacij. Vendar pa so mali vlagatelji v neposrednem stiku z distributerji in ne s proizvajalci naložbenih produktov. Zato bi moral biti tudi distributer naložbenega produkta odgovoren za zagotovitev, da lahko mali vlagatelj na učinkovit način vloži pritožbo zoper proizvajalca v zvezi z dokumentom s ključnimi informacijami in sproži odškodninski postopek. Odškodninski postopki bi morali biti učinkoviti tudi v primeru čezmejnih sporov, zlasti kadar se proizvajalec nahaja v drugi državi članici ali tretji državi.

Sprememba 4

Člen 19(2)

„2.   Države članice zagotovijo, da so pristojni organi pooblaščeni za sprejetje vsaj naslednjih upravnih ukrepov in sankcij:

(a)

odredbe, ki prepoveduje trženje naložbenega produkta;

(b)

odredbe, ki začasno prekinja trženje naložbenega produkta;

(c)

opozorila, ki je javno ter v katerem sta navedeni odgovorna oseba in vrsta kršitve;

(d)

odredbe za objavo nove različice dokumenta s ključnimi informacijami.“

„2.   Države članice zagotovijo, da so pristojni organi pooblaščeni za sprejetje vsaj naslednjih upravnih ukrepov in sankcij:

(a)

odredbe, ki prepoveduje trženje naložbenega produkta;

(b)

odredbe, ki začasno prekinja trženje naložbenega produkta;

(c)

opozorila, ki je javno ter v katerem sta navedeni odgovorna oseba in vrsta kršitve;

(d)

odredbe za objavo nove različice dokumenta s ključnimi informacijami;

(e)

v primeru pravne osebe upravnih denarnih kazni do 10 % skupnega letnega prometa te pravne osebe v predhodnem poslovnem letu; če je pravna oseba hčerinska družba nadrejene osebe, je zadevni skupni letni promet skupni letni promet iz konsolidiranih računovodskih izkazov končne nadrejene osebe v predhodnem poslovnem letu;

(f)

v primeru fizične osebe upravnih denarnih kazni do 5 000 000 EUR ali ustrezne vrednosti v nacionalni valuti države članice, v kateri euro ni uradna valuta, na datum začetka veljavnosti te uredbe.“

Pojasnilo

Priporočene spremembe bi zagotovile uskladitev v zvezi z naložitvijo upravnih denarnih kazni z drugo predlagano zakonodajo Unije, zlasti predlagano direktivo o trgih finančnih instrumentov in predlagano direktivo o KNPVP V.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  UL L …, …, str. ….


Top