EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Mnenje Evropske centralne banke z dne 6. novembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 374/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 6. novembra 2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 15. maja 2012 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj predlagana uredba spada na področja iz pristojnosti ECB. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

Evropsko statistiko razvijata, pripravljata in izkazujeta evropski statistični sistem (ESS) in Evropski sistem centralnih bank (ESCB), ki delujeta znotraj dveh ločenih, a komplementarnih pravnih okvirov, pri tem pa tesno sodelujeta pri opravljanju svojih funkcij na področju statistike (2). Zato ECB pozdravlja izboljšave pravnega okvira ESS, ki bodo povečale njegovo učinkovitost in mu zlasti omogočile, da doseže podobno raven neodvisnosti kot ESCB. Natančneje, ECB podpira cilj, da se okrepi upravljanje ESS s tem, da se: (a) utrdi vloga nacionalnih statističnih uradov (NSU) pri usklajevanju statistične dejavnosti drugih nacionalnih organov v zvezi z evropsko statistiko, ki je v izključni pristojnosti ESS (3); (b) utrdi strokovna neodvisnost vodij NSU in vodje Eurostata (4); (c) utrdi izvajanje Kodeksa ravnanja evropske statistike tako, da se države članice zaveže k sprejetju posebnih ukrepov politike na podlagi „zaveze za zaupanje v statistiko“, napredek pri tem pa bo spremljala Komisija (5); in (d) izboljšata dostop do administrativnih podatkov in njihova uporaba s strani NSU (6).

1.   Okrepljena usklajevalna vloga NSU v ESS in sodelovanje z ESCB

1.1

V skladu s predlagano uredbo je NSU „edina kontaktna točka za Komisijo (Eurostat) v zvezi s statističnimi zadevami“ (7) ter „je na nacionalni ravni zlasti pristojen za usklajevanje statističnega načrtovanja in poročanja, spremljanje kakovosti, metodologijo, prenos podatkov in komuniciranje o statističnih ukrepih ESS“ (8). ECB pozdravlja predlagano utrditev pristojnosti NSU na nacionalni ravni, saj bo to pripomoglo k celoviti in skladni pripravi evropske statistike. Hkrati ECB razume, da se bodo ta okrepljena pooblastila za usklajevanje nanašala na „evropske statistike, ki jih razvija, pripravlja in izkazuje ESS“ (9). ECB opozarja, da nacionalne centralne banke (NCB), ki so članice ESCB: (a) pripravljajo evropsko statistiko v skladu s členoma 3 in 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, kakor je podrobneje opredeljeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (10), in (b) ne sodelujejo pri pripravi evropske statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009, lahko pa pod določenimi pogoji NSU, drugi nacionalni organi in statistični organ Unije pri pripravi evropske statistike uporabijo podatke, ki jih pripravijo NCB (11). Naloge NCB na področju statistike, ki se izvajajo prek ESCB, usklajuje Svet ECB. Ta vloga Sveta ECB med drugim vključuje določitev razdelitve nalog znotraj ESCB v zvezi z zbiranjem in preverjanjem statističnih informacij ter uveljavljanjem obveznosti statističnega poročanja (12). Zato ECB pričakuje, da se pooblastila NSU za usklajevanje ne bodo nanašala na evropsko statistiko, ki se pripravlja prek ESCB v skladu s členoma 3 in 5 Statuta ESCB ter Uredbo (ES) št. 2533/98.

1.2

Čeprav člani ESS in ESCB izvršujejo svoje lastne pristojnosti na področju statistike, tesno sodelujejo, zlasti na določenih področjih, kjer imajo skupne pristojnosti, na primer pri pripravi statistike nacionalnih računov in plačilne bilance (13). Na področjih evropske statistike, kjer imata ESS in ESCB skupno pristojnost, je bistveno ohraniti in izboljšati sedanjo trdno ureditev sodelovanja na ravni Unije, ki se izvaja prek Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko (14), ter ustrezne nacionalne ureditve sodelovanja, ki odražajo razdelitev pristojnosti v posameznih primerih.

1.3

V skladu s predlagano uredbo „so vodje NSU izključno odgovorni za sprejemanje odločitev glede procesov, statističnih metod, standardov in postopkov ter glede vsebine in izbire časa statističnih objav in publikacij za vse evropske statistike“ (15). ECB pozdravlja predlagano okrepitev strokovne neodvisnosti vodij NSU pri dejavnostih, ki se izvajajo na nacionalni ravni v okviru ESS, pri tem pa razume, da njihova okrepljena usklajevalna vloga ne posega v opravljanje nalog NCB na področju statistike v skladu s Statutom ESCB in Uredbo (ES) št. 2533/98, kjer velja zaščita neodvisnosti, določena v členu 130 Pogodbe in členu 7 Statuta ESCB.

1.4

Zato ECB priporoča uvedbo redakcijskih pojasnil, s katerimi bi zagotovili, da predlagana uredba spoštuje institucionalno ločitev med ESS in ESCB. Poleg tega bi morala predlagana uredba priznavati potrebo po ustreznem sodelovanju, da se obema sistemoma omogoči čim boljše opravljanje njunih komplementarnih funkcij, povezanih z razvojem, pripravo in izkazovanjem evropske statistike (16).

2.   Izboljšanje dostopa NSU do administrativnih podatkov in njihove uporabe

2.1

V skladu s predlagano uredbo imajo NSU, drugi statistični organi in Komisija (Eurostat) „takoj in brezplačno pravico dostopa in uporabe vseh administrativnih zbirk ter pravico povezovanja teh administrativnih zbirk s statistiko, kolikor je to potrebno za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike“ (17). ECB izpostavlja, da bi bilo morda treba uvedbo pojmov „administrativnih zbirk“ (prej so bili to „administrativni viri podatkov“ (18)) in dostopa „takoj in brezplačno“ dodatno pojasniti. Kakor je ECB že izpostavila (19), bi moral biti dostop do javnih zbirk urejen s pravili, ki jih sprejmejo države članice in Komisija v okviru svojih pristojnosti (20).

2.2

Poleg tega predlagane spremembe določajo, da se „z NSU in Komisijo (Eurostatom) […] opravi posvetovanje, vključeni pa so tudi v zasnovo, nadaljnji razvoj in prenehanje administrativnih zbirk, ki so jih pripravili in jih vzdržujejo drugi organi“, ter „imajo pravico usklajevati standardizacijske dejavnosti v zvezi z administrativnimi zbirkami, pomembnimi za pripravo statističnih podatkov“ (21). ECB pozdravlja predlagane spremembe, ki bodo, če se bodo uporabljale v skladu s splošnimi načeli Pogodbe, vključno s subsidiarnostjo in sorazmernostjo (22), ESS omogočile, da bo lahko bolje izkoristil administrativne vire podatkov, s čimer se bo povečala učinkovitost, zmanjšalo breme poročanja in izboljšala kakovost evropske statistike, ki jo pripravlja ESS. Vendar pa ECB izpostavlja, da predlagane spremembe ne smejo posegati v načelo neodvisnosti centralnih bank, ki izhaja iz člena 130 Pogodbe in člena 7 Statuta ESCB, ter v obveznost varovanja poslovne skrivnosti, določeno v členu 37 Statuta ESCB. Zato je potrebno pojasnilo glede možnega dostopa NSU in Komisije do administrativnih zbirk, ki jih vzdržujejo članice ESCB, zlasti do administrativnih zbirk, ki so povezane z opravljanjem nalog ESCB (23).

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 6. novembra 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 konč.

(2)  Glej uvodne izjave 7 do 10 in člen 9 Uredbe (ES) št. 223/2009, člen 5 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB), člena 2a in 8a Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8) ter uvodno izjavo 8 Uredbe Sveta (ES) št. 951/2009 z dne 9. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 269, 14.10.2009, str. 1). Primerjaj odstavek 1.1 Mnenja ECB CON/2007/35 z dne 14. novembra 2007 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (UL C 291, 5.12.2007, str. 1).

(3)  Glej člen 5 Uredbe (ES) št. 223/2009, kakor je spremenjen s členom 1(2) predlagane uredbe.

(4)  Glej novi člen 5a, ki je vstavljen v Uredbo (ES) št. 223/2009 s členom 1(3) predlagane uredbe. Primerjaj člena 3 in 7 Sklepa Komisije 2012/504/EU z dne 17. septembra 2012 o Eurostatu (UL L 251, 18.9.2012, str. 49).

(5)  Glej novi odstavek 3, ki je vstavljen v člen 11 Uredbe (ES) št. 223/2009 s členom 1(5) predlagane uredbe.

(6)  Glej novi člen 17a, ki je vstavljen v Uredbo (ES) št. 223/2009 s členom 1(8) predlagane uredbe.

(7)  Glej prvi pododstavek člena 5(1) Uredbe (ES) št. 223/2009, kakor je spremenjen s členom 1(2) predlagane uredbe.

(8)  Glej drugi pododstavek člena 5(1) Uredbe (ES) št. 223/2009, kakor je spremenjen s členom 1(2) predlagane uredbe.

(9)  Glej uvodno izjavo 6 predlagane uredbe.

(10)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8. Primerjaj odstavek 1.2 Mnenja ECB CON/2007/35.

(11)  Glej uvodno izjavo 9 Uredbe (ES) št. 223/2009. Nacionalni predpisi lahko v nekaterih primerih pooblastijo posamezne NCB, kolikor je to skladno z opravljanjem njihovih nalog v okviru ESCB, za pripravo statističnih podatkov, ki spadajo v okvir evropskih statističnih programov in se običajno zbirajo prek ESS v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009.

(12)  Glej uvodno izjavo 11 Uredbe (ES) št. 2533/98.

(13)  Glej člen 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L 310, 30.11.1996, str. 1). Glej tudi uvodno izjavo 9 Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (UL L 35, 8.2.2005, str. 23). Glej tudi Smernico ECB/2004/15 z dne 16. julija 2004 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (UL L 354, 30.11.2004, str. 34).

(14)  Glej Sklep Sveta 91/115/EGS o ustanovitvi Odbora za monetarno, finančno in plačilno-bilančno statistiko (UL L 59, 6.3.1991, str. 19).

(15)  Glej novi člen 5a, ki je vstavljen v Uredbo (ES) št. 223/2009 s členom 1(3) predlagane uredbe.

(16)  Glej spremembe 1 do 2 in 4 do 6 v Prilogi k temu mnenju.

(17)  Glej novi člen 17a(1), ki je vstavljen v Uredbo (ES) št. 223/2009 s členom 1(8) predlagane uredbe.

(18)  Glej člen 24 Uredbe (ES) št. 223/2009, ki se črta s členom 1(10) predlagane uredbe.

(19)  Glej odstavek 1.4 Mnenja ECB CON/2007/35.

(20)  To zdaj zahteva drugi odstavek člena 24 Uredbe Sveta (ES) št. 223/2009. Glej spremembi 3 in 7 v Prilogi k temu mnenju.

(21)  Glej novi člen 17a(2), ki je vstavljen v Uredbo (ES) št. 223/2009 s členom 1(8) predlagane uredbe.

(22)  Glej člen 5(3) in (4) Pogodbe o Evropski uniji.

(23)  Glej spremembo 7 v Prilogi k temu mnenju.


PRILOGA

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Uvodna izjava 9

„(9)

Usklajevalno vlogo, ki je že dodeljena NSU, bi bilo treba pojasniti tudi glede obsega, da bi dosegli učinkovitejše usklajevanje statističnih dejavnosti na nacionalni ravni, vključno z vodenjem kakovosti.“

„(9)

Usklajevalno vlogo, ki je že dodeljena NSU v zvezi z evropsko statistiko, ki se pripravlja prek ESS, bi bilo treba pojasniti tudi glede obsega, da bi dosegli učinkovitejše usklajevanje statističnih dejavnosti v ESS na nacionalni ravni, vključno z vodenjem kakovosti.“

Pojasnilo

Glej spremembo 2.

Sprememba 2

Nova uvodna izjava 9a

[ni besedila]

„(9a)

V skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 223/2009 in členom 2a Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (2) ESS in Evropski sistem centralnih bank (ESCB) tesno sodelujeta, da se zagotovi celovitost in skladnost evropske statistike, ki jo oba statistična sistema pripravljata v okviru svojih pristojnosti v skladu s svojim programom dela. Področja za sodelovanje vključujejo zlasti statistiko nacionalnih računov in plačilne bilance ter svetovanje Komisiji o statistiki, povezani s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem.

Pojasnilo

V skladu z uredbama (ES) št. 223/2009 in 2533/98 ESS in ESCB razvijata, pripravljata in izkazujeta evropsko statistiko znotraj dveh ločenih, a komplementarnih pravnih okvirov. Kakor je navedeno v uvodni izjavi 9 Uredbe (ES) št. 223/2009, članice ESCB ne sodelujejo pri pripravi evropske statistike v skladu z Uredbo (ES) št. 223/2009. Ne glede na to ESS in ESCB tesno sodelujeta, s čimer zagotavljata, da lahko opravljata vsak svoje funkcije na področju statistike. Natančneje, NCB in statistični organ Unije se lahko v okviru svojih pristojnosti in brez poseganja v nacionalne dogovore dogovorita, da lahko NSU, drugi nacionalni organi in statistični organ Unije pri pripravi evropske statistike neposredno ali posredno uporabijo podatke, ki jih pripravi NCB. Predlagane spremembe odražajo te obstoječe dogovore.

Sprememba 3

Uvodni izjavi 10 in 11

„(10)

Za zmanjšanje bremena za statistične organe in dajalce podatkov bi moral biti NSU in drugim nacionalnim organom omogočen takojšnji in brezplačni dostop ter uporaba administrativnih zbirk, med drugim tistih, ki se izpolnijo elektronsko, pa tudi povezovanje teh zbirk s statistiko.

(11)

Z NSU bi se bilo poleg tega treba v zgodnji fazi posvetovati o zasnovi novih administrativnih zbirk, ki bi lahko zagotovile podatke za statistične namene, ter o načrtovanih spremembah ali odpravi obstoječih administrativnih virov. Ti uradi bi tudi morali prejeti ustrezne metapodatke od upravljavcev administrativnih podatkov in usklajevati standardizacijske dejavnosti glede administrativnih zbirk, ki so pomembne za pripravo statističnih podatkov.“

„(10)

Za zmanjšanje bremena za statistične organe in dajalce podatkov bi moral biti NSU in drugim nacionalnim organom omogočen takojšnji in brezplačni dostop ter uporaba administrativnih zbirk, med drugim tistih, ki se izpolnijo elektronsko, pa tudi povezovanje teh zbirk s statistiko.

Z NSU bi se bilo poleg tega treba v zgodnji fazi posvetovati o zasnovi novih administrativnih zbirk, ki bi lahko zagotovile podatke za statistične namene, ter o načrtovanih spremembah ali odpravi obstoječih administrativnih virov. Ti uradi bi tudi morali prejeti ustrezne metapodatke od upravljavcev administrativnih podatkov in usklajevati standardizacijske dejavnosti glede administrativnih zbirk, ki so pomembne za pripravo statističnih podatkov. Izvrševanje pristojnosti NSU in drugih nacionalnih organov v zvezi z dostopom do administrativnih zbirk ESCB ter uporabo, standardizacijo, zasnovo, nadaljnjim razvojem in odpravo teh zbirk ne sme posegati v opravljanje nalog ESCB, določenih v členu 127 Pogodbe, ter v zaščito neodvisnosti centralnih bank v skladu s členoma 130 in 282(3) Pogodbe in členom 7 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.“

Pojasnilo

Glej spremembo 7.

Sprememba 4

Člen 1(2)

„(2)   Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

‚1.   Vsaka država članica imenuje nacionalni statistični organ, ki je odgovoren za usklajevanje vseh dejavnosti na nacionalni ravni za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike (NSU) in je glede tega edina kontaktna točka za Komisijo (Eurostat) v zvezi s statističnimi zadevami.

Pristojnost NSU za usklajevanje zajema vse druge nacionalne organe, pristojne za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike. NSU je na nacionalni ravni zlasti pristojen za usklajevanje statističnega načrtovanja in poročanja, spremljanje kakovosti, metodologijo, prenos podatkov in komuniciranje o statističnih ukrepih ESS.‘ “

„(2)   Člen 5(1) se nadomesti z naslednjim:

‚1.   Vsaka država članica imenuje nacionalni statistični organ, ki je odgovoren za usklajevanje vseh dejavnosti za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike na nacionalni ravni v skladu s to uredbo (NSU) in je glede tega edina kontaktna točka za Komisijo (Eurostat) v zvezi s statističnimi zadevami.

Pristojnost NSU za usklajevanje zajema vse druge nacionalne organe, pristojne za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, ki se pripravlja v skladu s to uredbo. NSU je na nacionalni ravni zlasti pristojen za usklajevanje statističnega načrtovanja in poročanja, spremljanje kakovosti, metodologijo, prenos podatkov in komuniciranje o statističnih ukrepih ESS ter sodeluje z ustrezno nacionalno centralno banko (NCB), s čimer se zagotovi, da ESS in ESCB v okviru svojih pristojnosti pripravljata celovito in skladno evropsko statistiko.‘ “

Pojasnilo

Glej spremembo 2.

Sprememba 5

Člen 1(3)

„(3)   Vstavi se naslednji člen 5a:

Člen 5a

Vodje NSU

1.   V svojem nacionalnem statističnem sistemu so vodje NSU izključno odgovorni za sprejemanje odločitev glede procesov, statističnih metod, standardov in postopkov ter glede vsebine in izbire časa statističnih objav in publikacij za vse evropske statistike. Pooblaščeni so za odločanje o vseh zadevah v zvezi z notranjim upravljanjem NSU. Usklajujejo statistične dejavnosti vseh nacionalnih organov, ki prispevajo k razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike. Pri opravljanju teh nalog vodje NSU ravnajo neodvisno; od vlad in drugih institucij, organov, uradov ali drugih subjektov ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil; vzdržijo se kakršnega koli delovanja, ki je nezdružljivo z opravljanjem teh nalog.‘ “

„(3)   Vstavi se naslednji člen 5a:

Člen 5a

Vodje NSU

1.   V svojem nacionalnem statističnem sistemu so vodje NSU izključno odgovorni za sprejemanje odločitev glede procesov, statističnih metod, standardov in postopkov ter glede vsebine in izbire časa statističnih objav in publikacij za vse evropske statistike, ki se pripravljajo v skladu s to uredbo. Pooblaščeni so za odločanje o vseh zadevah v zvezi z notranjim upravljanjem NSU. Usklajujejo statistične dejavnosti vseh nacionalnih organov, ki prispevajo k razvoju, pripravi in izkazovanju evropske statistike, ki se pripravlja prek ESS. Poleg tega sodelujejo z ustreznimi NCB pri vprašanjih glede priprave evropske statistike, ki so skupna ESS in ESCB. Pri opravljanju teh nalog vodje NSU ravnajo neodvisno; od vlad in drugih institucij, organov, uradov ali drugih subjektov ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil; vzdržijo se kakršnega koli delovanja, ki je nezdružljivo z opravljanjem teh nalog.‘ “

Pojasnilo

Glej spremembo 2.

Sprememba 6

Člen 1(5)

„(5)   V členu 11 se doda naslednji odstavek 3:

‚3.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje Kodeksa ravnanja, da se ohrani zaupanje v njihove statistike. V ta namen vsaka država članica, ki jo zastopa njena vlada, podpiše in izvaja „zavezo za zaupanje v statistiko“, s katero se sprejmejo posebne politične zaveze za izvajanje Kodeksa in za ustanovitev nacionalnega okvira za zagotavljanje kakovosti, vključno s samoocenjevanjem in ukrepi za izboljšanje. Zavezo sopodpiše Komisija.

Komisija redno spremlja te zaveze na podlagi letnih poročil, ki jih pošiljajo države članice. Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju teh zavez v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe.‘ “

„(5)   V členu 11 se doda naslednji odstavek 3:

‚3.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvajanje Kodeksa ravnanja, da se ohrani zaupanje v njihove prispevke k evropski statistiki, ki jo pripravlja ESS. V ta namen vsaka država članica, ki jo zastopa njena vlada, podpiše in izvaja ‚zavezo za zaupanje v statistiko‘, s katero se sprejmejo posebne politične zaveze za izvajanje Kodeksa in za ustanovitev nacionalnega okvira za zagotavljanje kakovosti, vključno s samoocenjevanjem in ukrepi za izboljšanje. Zavezo sopodpiše Komisija.

Komisija redno spremlja te zaveze na podlagi letnih poročil, ki jih pošiljajo države članice. Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju teh zavez v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe.‘ “

Pojasnilo

Glej spremembo 2.

Sprememba 7

Člen 1(8)

„(8)   Vstavi se naslednji člen 17a:

Člen 17a

Dostop, uporaba in povezovanje administrativnih zbirk

1.   Za zmanjšanje bremena dajalcev podatkov imajo NSU, drugi nacionalni organi iz člena 4 ter Komisija (Eurostat) takoj in brezplačno pravico dostopa in uporabe vseh administrativnih zbirk ter pravico povezovanja teh administrativnih zbirk s statistiko, kolikor je to potrebno za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

2.   Z NSU in Komisijo (Eurostatom) se opravi posvetovanje, vključeni pa so tudi v zasnovo, nadaljnji razvoj in prenehanje administrativnih zbirk, ki so jih pripravili in jih vzdržujejo drugi organi, s čimer se omogoči nadaljnja uporaba teh zbirk za statistične namene. Imajo pravico usklajevati standardizacijske dejavnosti v zvezi z administrativnimi zbirkami, pomembnimi za pripravo statističnih podatkov.

3.   Dostop in vključenost NSU, drugih nacionalnih organov ter Komisije (Eurostata) v skladu z odstavkoma 1 in 2 sta omejena na administrativne zbirke v njihovem zadevnem sistemu javne uprave.

4.   NSU prejme ustrezne metapodatke od upravljavcev administrativnih zbirk, ki se uporabljajo za statistične namene.

5.   NSU in upravljavci administrativnih zbirk vzpostavijo potrebne mehanizme sodelovanja.‘ “

„(8)   Vstavi se naslednji člen 17a:

Člen 17a

Dostop, uporaba in povezovanje administrativnih zbirk

1.   Za zmanjšanje bremena dajalcev podatkov imajo NSU, drugi nacionalni organi iz člena 4 ter Komisija (Eurostat) takoj in brezplačno pravico dostopa in uporabe vseh administrativnih zbirk ter pravico povezovanja teh administrativnih zbirk s statistiko, kolikor je to potrebno za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike, ki se pripravlja v skladu s to uredbo.

2.   Z NSU in Komisijo (Eurostatom) se opravi posvetovanje, vključeni pa so tudi v zasnovo, nadaljnji razvoj in prenehanje administrativnih zbirk, ki so jih pripravili in jih vzdržujejo drugi organi, s čimer se omogoči nadaljnja uporaba teh zbirk za statistične namene. Imajo pravico usklajevati standardizacijske dejavnosti v zvezi z administrativnimi zbirkami, pomembnimi za pripravo statističnih podatkov.

3.   Praktično ureditev in pogoje za učinkovit dostop do podatkov, kadar je potrebno, v okviru svojih pristojnosti določijo države članice in Komisija. Kar zadeva administrativne zbirke, ki jih je pripravil in jih vzdržuje ESCB, izvrševanje pristojnosti NSU, drugih nacionalnih organov in Komisije (Eurostata) iz odstavkov 1 in 2 ne sme posegati v opravljanje nalog ESCB, določenih v členu 127 Pogodbe, ter v zaščito neodvisnosti centralnih bank in varovanja poslovne skrivnosti, določeno v členih 130 in 282(3) Pogodbe in členih 7 in 37 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

4.   Dostop in vključenost NSU, drugih nacionalnih organov ter Komisije (Eurostata) v skladu z odstavki 1, 2 in 3 sta omejena na administrativne zbirke v njihovem zadevnem sistemu javne uprave.

5.   NSU prejme ustrezne metapodatke od upravljavcev administrativnih zbirk, ki se uporabljajo za statistične namene.

6.   NSU in upravljavci administrativnih zbirk vzpostavijo potrebne mehanizme sodelovanja.‘ “

Pojasnilo

Ureditev dostopa do javnih zbirk bi morala biti še naprej določena s pravili, ki jih v okviru svojih pristojnosti sprejmejo države članice in Komisija, kakor to zahteva drugi odstavek člena 24 Uredbe (ES) št. 223/2009. S temi pravili se zlasti lahko pojasnita pojma „administrativne zbirke“ ter „takoj in brezplačno.“

Poleg tega predlagane spremembe glede dostopa do javnih zbirk ne bi smele posegati v opravljanje nalog ESCB v skladu s členom 127 Pogodbe ter načelo neodvisnosti centralnih bank in obveznost varovanja poslovne skrivnosti v skladu s členom 130 Pogodbe in členoma 7 in 37 Statuta ESCB. Zato je potrebno pojasnilo glede možnega dostopa NSU in Komisije do administrativnih zbirk, ki jih vzdržuje ESCB, zlasti do administrativnih zbirk, ki so povezane z opravljanjem nalog, povezanih z ESCB.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)   UL L 318, 27.11.1998, str. 8 .“


Top