EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0017

Mnenje Evropske centralne banke z dne 2. marca 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“ ) (CON/2012/17)

OJ C 137, 12.5.2012, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 137/7


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 2. marca 2012

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“)

(CON/2012/17)

2012/C 137/02

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 26. januarja 2012 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba). ECB je dne 6. februarja 2012 prejela še zahtevo Evropskega parlamenta za mnenje o isti predlagani uredbi.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 133 ter členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1

Program Pericles je program izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem in povezanimi goljufijami. Predlagana uredba bo nadomestila pravno podlago programa Pericles, ki preneha veljati konec leta 2013 (2), in tako program podaljšala do konca leta 2020. ECB ponavlja svoje stališče, da pomeni program Pericles koristen prispevek k dejavnostim, ki jih ECB, Europol in nacionalni organi že izvajajo v boju proti ponarejanju eura (3). ECB je prepričana, da bo program Pericles 2020 še naprej prispeval k ohranjanju integritete eurobankovcev, vključno z drugo serijo eurobankovcev.

1.2

ECB poudarja, da je dejavno vključena v boj proti ponarejanju eurobankovcev. ECB zlasti razvija grafične zasnove bankovcev in izpopolnjene tehnične elemente za eurobankovce, ki splošni javnosti in strokovnjakom omogočajo, da razlikujejo pristne bankovce od ponaredkov. Običajno se bankovci, potem ko so nekaj let v obtoku, nadgradijo, da se ohrani prednost pred ponarejevalci. Tudi Eurosistem izvaja ta preventivni ukrep in bo kmalu začel proizvodnjo druge serije eurobankovcev. Poleg tega ECB analizira nove vrste ponaredkov v svojem Centru za analizo ponaredkov (CAC) in uporablja tako pridobljeno znanje za to, da bolje svetuje organom pregona. CAC koordinira sporočanje vseh znanih tehničnih in statističnih podatkov o ponaredkih eura vsem relevantnim osebam.

2.   Posamezne pripombe

2.1

Drugi odstavek člena 4 predlagane uredbe določa metodo za ocenjevanje doseganja specifičnega cilja programa Pericles 2020. Pri tem rezultati niso odvisni samo od učinkovitega ukrepanja v skladu s programom Pericles 2020, temveč tudi od številnih zunanjih dejavnikov, vključno s številom ponaredkov v obtoku, razpoložljivostjo zadostnih človeških, finančnih in tehničnih virov pri finančnih in tehničnih organih, organih pregona in pravosodnih organih, ter izvajanjem drugih programov usposabljanja, organiziranih za te organe. V skladu s tem bi bilo treba program oceniti z vseh vidikov, ki vplivajo na ponarejanje eura in povezane goljufije. Zato ECB priporoča, da se ECB in Europol polno vključita v ocenjevanje programa Pericles 2020, kakor je določeno v členu 12(3) in (4) predlagane uredbe.

2.2

V skladu s programom Pericles 2020 lahko predlogi, ki jih predstavijo sodelujoče države članice, vključujejo udeležence iz tretjih držav, če je njihova navzočnost pomembna za zaščito eura. Čeprav je res, da je vključitev tretjih držav v program Pericles 2020 koristna za odvračanje od ponarejanja eura in povezanih goljufij po vsem svetu, bi morala biti vključenost tretjih držav razumna in sorazmerna.

2.3

ECB ugotavlja, da člen 8(2)(a) in (c) ter člen 10(3) predlagane uredbe predvidevata uporabo orodij odkrivanja oziroma nepovratna sredstva za nakup opreme. ECB se strinja s predlogom, da se dodelijo nepovratna sredstva za nakup splošne laboratorijske opreme, kot so mikroskopi, infrardeči čitalniki, šestila, denzitometri, mikrometri ter merilniki prevodnosti in magnetizma, ki so v pomoč v preiskovalnem procesu in niso posebej zasnovani ali trženi kot oprema za odkrivanje ponaredkov. ECB šteje, da so zanesljivi stroji in naprave za odkrivanje ponaredkov samo tisti, za katere je na njeni spletni strani navedeno, da so uspešno prestali preizkuse, ki vključujejo sveženj glavnih vrst ponaredkov ter različno obrabljenih in raztrganih pristnih bankovcev. Toda takšni stroji in naprave so namenjeni za poklicno dejavnost obdelave gotovine ter so na splošno zunaj dosega specializiranih organov za boj proti ponarejanju, ki so opredeljeni kot ciljna skupina v členu 8(2)(c) predlagane uredbe (4). Zato ECB meni, da ni primerno predvideti možnosti, da bi nakup detektorjev ponaredkov financirali s sredstvi programa Pericles 2020 ali da bi detektorje ponaredkov uporabljali specializirani organi za boj proti ponarejanju.

2.4

Za Komisijo, ECB in Europol bilo bi koristno, da bi skupaj preučili pobude za financiranje po programu Pericles 2020 (5), s čimer bi se izognili podvajanju in prekrivanju med programom Pericles 2020 in drugimi zadevnimi programi in dejavnostmi ter zagotovili razvoj skupne strategije proti ponarejanju eura in povezanim goljufijam. Zato bi bilo treba uvodno izjavo 7 in člen 11 predlagane uredbe spremeniti, da bosta določala: (a) pravočasno posvetovanje Komisije z glavnimi udeleženci v zvezi z letnim delovnim programom; in (b) pridobitev soglasja ECB in Europola k letnemu delovnemu programu za namen njegovega sprejetja (6). V tej zvezi bi bilo treba dati ECB in Europolu dovolj časa, da preučita osnutek letnega delovnega programa in predložita svoja stališča pred razpravo o njem v ustreznem svetovalnem odboru.

2.5

ECB pozdravlja člen 12(1) predlagane uredbe, ki zahteva, da Komisija izvaja program Pericles 2020 v sodelovanju z državami članicami na podlagi posvetovanj v različnih fazah izvajanja, ob upoštevanju ustreznih ukrepov, ki jih izvajajo drugi pristojni subjekti, zlasti ECB in Europol. Člen 12(1) predlagane uredbe zagotavlja zadostno raven sodelovanja na ravni Unije ter skladnost med programom Pericles 2020 in drugimi zadevnimi programi in dejavnostmi, ECB pa priporoča, da Komisija omogoči dovolj časa za seznanitev z dokumentacijo v zvezi z letnim delovnim programom, preden se o njem posvetuje z ECB in Europolom v ustreznem svetovalnem odboru.

2.6

ECB priporoča spremembo predlaganega člena 12(3) in (4), s katero bi omogočili vključenost ECB in Europola v ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti programa Pericles 2020 ter možnosti za njegovo podaljšanje, spremembo ali ukinitev.

V Frankfurtu na Majni, 2. marca 2012

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2011) 913 konč.

(2)  Program Pericles je bil prvotno vzpostavljen s Sklepom Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles) (UL L 339, 21.12.2001, str. 50). Uporaba Sklepa 2001/923/ES je bila razširjena na države članice zunaj euroobmočja s Sklepom Sveta 2001/924/ES z dne 17. decembra 2001 o razširitvi učinka Sklepa o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles) na države članice, ki niso sprejele eura kot enotne valute (UL L 339, 21.12.2001, str. 55). S kasnejšimi spremembami Sklepa Sveta 2001/923/ES se je razširil obseg in podaljšalo trajanje programa Pericles do 31. decembra 2013.

(3)  Glej odstavek 1 Mnenja ECB CON/2006/35 z dne 5. julija 2006 na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL C 163, 14.7.2006, str. 7). Vsa mnenja ECB so objavljena na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu

(4)  Poleg tega iz ocene učinka (SEC(2011) 1615 final) jasno izhaja, da se možnost financiranja nakupa opreme nanaša na pristojne nacionalne agencije za boj proti ponarejanju (v tretjih državah) za potrebe zaščite eura pred ponarejanjem, pri čemer je poseben poudarek na specializiranih agencijah, ki delujejo v občutljivih tretjih državah in imajo druge prednostne naloge pred bojem proti ponarejanju eura.

(5)  Glej odstavek 8 Mnenja ECB CON/2005/22 z dne 21. junija 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL C 161, 1.7.2005, str. 11) in odstavek 2.2 Mnenja ECB CON/2006/35 z dne 5. julija 2006 na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (UL C 163, 14.7.2006, str. 7).

(6)  Glej odstavek 8 Mnenja CON/2005/22.


PRILOGA

Predlogi sprememb besedila

Besedilo, ki ga je predlagala Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Sprememba 1

Uvodna izjava 7 predlagane uredbe

„(7)

Zagotoviti je treba, da je ta akcijski program Unije skladen z drugimi programi in dejavnostmi ter da jih dopolnjuje. Komisija mora opraviti vsa potrebna posvetovanja glede ocenitve potreb za zaščito eura z glavnimi udeleženci (zlasti s pristojnimi nacionalnimi organi, ki so jih imenovale države članice, z ECB in Europolom) v ustreznih svetovalnih odborih, določenih v Uredbi (ES) št. 1338/2001, zlasti glede izmenjave, pomoči in usposabljanja za izvedbo tega programa.“

„(7)

Zagotoviti je treba, da je ta akcijski program Unije skladen z drugimi programi in dejavnostmi ter da jih dopolnjuje. Komisija mora v ustreznem času pred sprejetjem letnega delovnega programa opraviti vsa potrebna posvetovanja glede ocenitve potreb za zaščito eura z glavnimi udeleženci. (Komisija se mora zlasti posvetovati s pristojnimi nacionalnimi organi, ki so jih imenovale države članice, ter pridobiti soglasje ECB in Europola) k letnemu delovnemu programu v ustreznem svetovalnem odboru, določenem v Uredbi (ES) št. 1338/2001, zlasti glede izmenjave, pomoči in usposabljanja za izvedbo tega programa.“

Pojasnilo

Za Komisijo, ECB in Europol bo koristno, če bodo v okviru letnega delovnega programa skupaj preučili pobude, ki naj bi jih financirali v skladu s programom Pericles 2020. Takšna skupna preučitev bi prispevala k izogibanju podvajanja in prekrivanja med programom Pericles 2020 ter drugimi zadevnimi programi in dejavnostmi, ki jih podpirajo ECB, Europol in pristojni nacionalni organi. Poleg tega bi s tem pristopom zagotovili razvoj skupne strategije proti ponarejanju eura in povezanim goljufijam. Zato ECB predlaga, da se uvodna izjava 7 predlagane uredbe spremeni, da bo določala: (a) pravočasno posvetovanje Komisije z glavnimi udeleženci v zvezi z letnim delovnim programom; in (b) pridobitev soglasja ECB in Europola o letnemu delovnemu programu za namen njegovega sprejetja.

Sprememba 2

Člen 11 predlagane uredbe

„Člen 11

Letni delovni program

Komisija za izvajanje programa sprejme letne delovne programe. V njih so določeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, metoda izvajanja in njihov skupni znesek. Vsebujejo tudi opis dejavnosti, za katere je predvideno financiranje, navedbo zneskov, dodeljenih za posamezno dejavnost, in okviren časovni razpored izvajanja. […]“

„Člen 11

Letni delovni program

Komisija sprejme letne delovne programe. po pravočasnem posvetovanju z glavnimi udeleženci o osnutkih letnih delovnih programov ter po pridobitvi soglasja ECB in Europola. V letnih delovnih programih so določeni zastavljeni cilji, pričakovani rezultati, metoda izvajanja in njihov skupni znesek. Vsebujejo tudi opis dejavnosti, za katere je predvideno financiranje, navedbo zneskov, dodeljenih za posamezno dejavnost, in okviren časovni razpored izvajanja. […]“

Pojasnilo

Za Komisijo, ECB in Europol bo koristno, če bodo skupaj preučili pobude, ki naj bi jih financirali v skladu s programom Pericles 2020. Takšna skupna preučitev bi prispevala k izogibanju podvajanja in prekrivanja med programom Pericles 2020 ter drugimi zadevnimi programi in dejavnostmi, ki jih podpirajo ECB, Europol in pristojni nacionalni organi. Poleg tega bi s tem pristopom zagotovili razvoj skupne strategije proti ponarejanju eura in povezanim goljufijam. Zato ECB predlaga, da se člen 11 predlagane uredbe spremeni, da bo določal: (a) pravočasno posvetovanje Komisije z glavnimi udeleženci v zvezi z letnim delovnim programom; in (b) pridobitev soglasja ECB in Europola o letnemu delovnemu programu za namen njegovega sprejetja.

Sprememba 3

Člen 12(3) predlagane uredbe

„(3)   Ocenjevanje programa opravi Komisija. Komisija najpozneje do 31. decembra 2017 […].“

„(3)   Ocenjevanje programa opravi Komisija. Komisija pošlje osnutek ocenjevalnega poročila pristojnim nacionalnim organom, ki so jih imenovale države članice, ter pridobi soglasje ECB in Europola o vsebini ocenjevalnega poročila v ustreznem svetovalnem odboru, določenem v Uredbi (ES) št. 1338/2001. Komisija najpozneje do 31. decembra 2017 […].“

Pojasnilo

Učinkovitost programa Pericles 2020 bi morala imeti prednost, da lahko program doseže svoje splošne in specifične cilje. Po mnenju ECB je bistveno, da se program Pericles 2020 uskladi z obstoječimi programi Unije in nacionalnimi programi ter projekti ECB in Europola. V tej zvezi ECB meni, da bi se bilo treba o ocenjevalnem poročilu posvetovati z vsemi glavnimi udeleženci in pridobiti njihovo soglasje v ustreznem svetovalnem odboru, določenem v Uredbi (ES) št. 1338/2001. Zato ECB predlaga zgornjo spremembo besedila, ki tudi krepi vlogo ECB in Europola pri ocenjevanju uspešnosti in učinkovitosti programa Pericles 2020 ter možnosti za njegovo podaljšanje, spremembo ali ukinitev.

Sprememba 4

Člen 12(4) predlagane uredbe

„(4)   Komisija do 31. decembra 2021 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži tudi poročilo o doseganju ciljev programa.“

„(4)   Poleg tega Komisija pošlje osnutek poročila o doseganju ciljev programa pristojnim nacionalnim organom, ki so jih imenovale države članice, ter pridobi soglasje ECB in Europola o ocenjevalnem poročilu v ustreznem svetovalnem odboru, določenem v Uredbi (ES) št. 1338/2001. Komisija do 31. decembra 2021 predloži poročilo o doseganju ciljev programa Evropskemu parlamentu in Svetu.“

Pojasnilo

Za uspešno uporabo metode za ocenjevanje doseganja specifičnih ciljev programa Pericles 2020 je potreben širok obseg strokovnega znanja, izkušenj in informacij. Ta sklep sledi iz člena 4, ki našteva vrsto različnih rezultatov, glede na katere bo ocenjeno doseganje teh ciljev. Pri tem rezultati niso odvisni samo od učinkovitega ukrepanja v skladu s programom Pericles 2020, temveč tudi od številnih zunanjih dejavnikov, vključno s številom ponaredkov v obtoku, razpoložljivostjo zadostnih človeških, finančnih in tehničnih virov pri finančnih in tehničnih organih, organih pregona in pravosodnih organih, ter izvajanjem drugih programov usposabljanja, organiziranih za te organe. V skladu s tem bi bilo treba program Pericles 2020 oceniti z vseh vidikov, ki vplivajo na ponarejanje eura in povezane goljufije. Zato bi morali biti ECB, Europol in pristojni nacionalni organi, ki imajo vsi veliko ustreznega strokovnega znanja in informacij, polno vključeni v ocenjevanje doseganja ciljev programa Pericles 2020. O končnemu ocenjevalnemu poročilu bi bilo treba tudi pridobiti soglasje ECB in Europola.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.


Top