EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0280

SKLEP SVETA o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi Predlog SKLEP SVETA o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi

/* KOM/2011/0280 konč. */

52011PC0280
OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Avstralska carinska služba je na podlagi avstralske zakonodaje pristojna, da od vsakega letalskega prevoznika, ki opravlja potniške lete v Avstralijo in iz nje, zahteva zagotovitev elektronskega dostopa do podatkov iz evidence podatkov o potnikih pred prihodom potnika v Avstralijo ali njegovim odhodom iz nje. Zahteve avstralskih organov temeljijo na členu 64AF Carinskega zakona iz leta 1901 Commonwealtha (Cth), Zakona o carinski upravi iz leta 1985 (Cth), Zakona o migracijah iz leta 1958 (Cth), Kazenskega zakona iz leta 1914 (Cth), Zakona o zasebnosti iz leta 1988 (Cth) in Zakona o prostem dostopu do informacij iz leta 1982 (Cth).

Namen zakonodaje je pridobitev podatkov iz evidence podatkov o potnikih v elektronski obliki pred pristankom leta in s tem pomembna okrepitev sposobnosti Avstralske carinske službe, da opravi učinkovito in uspešno vnaprejšnjo oceno tveganja posameznega potnika in lajša dobroverno potovanje, s tem pa krepi varnost Avstralije. Evropska unija v sodelovanju z Avstralijo v boju proti terorizmu in drugim hudim mednarodnim kaznivim dejanjem dojema prenos podatkov Avstraliji kot pospeševanje mednarodnega policijskega in pravosodnega sodelovanja, ki bo doseženo s prenosom analitičnih informacij iz podatkov PNR s strani Avstralije pristojnim organom držav članic ter Europolu in Eurojustu v okviru njihovih pristojnosti.

PNR je evidenca zahtevanih podatkov o potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse potrebne informacije, ki letalskim prevoznikom omogočajo obdelavo in nadzor rezervacij.

Letalski prevozniki so Avstralski carinski službi zavezani zagotavljati dostop do določenih podatkov PNR v obsegu, v katerem se zbirajo in so vsebovani v avtomatiziranih sistemih rezervacij in sistemih za nadzor odhodov letalskih prevoznikov.

Predpisi EU o varstvu podatkov evropskim in drugim prevoznikom, ki opravljajo lete iz EU, ne dovoljujejo prenosa podatkov svojih potnikov iz PNR tretjim državam, ki ne zagotavljajo primerne ravni varstva osebnih podatkov, brez navedbe ustreznih jamstev. Potrebna je rešitev, ki bo zagotovila pravno podlago za prenos podatkov PNR iz EU v Avstralijo kot priznanje potrebnosti in pomena uporabe podatkov PNR v boju proti terorizmu in drugim hudim mednarodnim kaznivim dejanjem, ki ne bo povzročala pravne negotovosti za letalske prevoznike. To rešitev bi bilo poleg tega treba enotno uporabiti po vsej Evropski uniji, da se zagotovita pravna varnost letalskim prevoznikom in spoštovanje posameznikovih pravic na področju varstva njegovih osebnih podatkov in njegove osebne varnosti.

Evropska unija je leta 2008 podpisala sporazum z Avstralijo o prenosu in obdelavi podatkov PNR, ki temelji na nizu zavez Avstralske carinske službe v zvezi z uporabo njenega programa PNR[1].

Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in v postopku sklenitve sporazuma je Svet sporazum z Avstralijo iz leta 2008 poslal Evropskemu parlamentu, da bi dal soglasje k njegovi sklenitvi. Evropski parlament je sprejel resolucijo[2], v kateri se je odločil, da bo svojo odločitev o zahtevanem soglasju preložil in da bo zahteval ponovno pogajanje o sporazumu na podlagi določenih meril. V postopku ponovnih pogajanj bi se sporazum iz leta 2008 še naprej začasno uporabljal.

Svet je 21. septembra 2010 prejel priporočilo Komisije za dovolitev začetka pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih z namenom preprečevanja terorizma in drugih hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter boja proti njim.

Evropski parlament je 11. novembra 2010 sprejel resolucijo o Priporočilu Komisije Svetu o pooblastitvi za začetek pogajanj.

Svet je 2. decembra 2010 skupaj s pogajalskimi direktivami sprejel Sklep o pooblastitvi Komisije za začetek pogajanj v imenu Evropske unije. Pogodbenici sta po koncu pogajanj sporazum parafirali 6. maja 2011.

Ta sporazum upošteva pomisleke in je usklajen s splošnimi merili iz Sporočila Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam[3] in pogajalskimi direktivami Sveta.

Izkazalo se je, da je PNR zelo pomembno orodje v boju proti terorizmu in drugim hudim kaznivim dejanjem. V sporazumu je zagotovljenih več pomembnih jamstev osebam, katerih podatki bodo preneseni in obdelani. Predvsem je namen obdelave podatkov PNR strogo omejen na preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Posameznikom je zagotovljena pravica do dostopa, popravka, odškodnine in informacij. Podatki bodo preneseni z uporabo posebne metode „push“, uporaba občutljivih podatkov pa je prepovedana. Obdobje hrambe podatkov PNR je omejeno in podatki se bodo po določenem času anonimizirali. Usklajenost s temi pravili bo predmet neodvisnega nadzora avstralskega informacijskega pooblaščenca.

Člen 218(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da Svet odobri podpis mednarodnih sporazumov.

Komisija zato predlaga Svetu, naj sprejme sklep o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi.

2011/0125 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 82(1)(d) in člena 87(2)(a), v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 2. decembra 2010 skupaj s pogajalskimi direktivami sprejel sklep, ki Komisijo pooblašča za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Avstralijo za prenos in uporabo podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) z namenom preprečevanja terorističnih in drugih hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter boja proti njim.

(2) Pogajanja o Sporazumu so končana. Končala so se uspešno s parafiranjem Sporazuma.

(3) Sporazum bi bilo treba podpisati pod pogojem, da bo pozneje sklenjen.

(4) Ta sporazum spoštuje temeljne pravice in načela, priznana predvsem z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do zasebnega in družinskega življenja iz člena 7 Listine, pravico do varstva osebnih podatkov iz člena 8 Listine ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja iz člena 47 Listine. Ta sporazum je treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami in načeli.

(5) [V skladu s členom 3 Protokola 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju tega sklepa.]

(6) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, zato Sporazum zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odobri se podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi pod pogojem, da bo pozneje sklenjen.

Besedilo Sporazuma, ki se podpiše, je priloženo temu sklepu.

Komisija se pooblasti za imenovanje oseb, pooblaščenih za podpis Sporazuma, pod pogojem, da bo pozneje sklenjen.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski in mejni službi

EVROPSKA UNIJA

na eni strani in

AVSTRALIJA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

OB PRIZADEVANJU za učinkovito preprečevanje terorizma in hudih mednarodnih kaznivih dejanj ter boj proti njim, da bi na ta način zaščitili svoji demokratični družbi in skupne vrednote,

OB PRIZADEVANJU za krepitev in spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama v duhu partnerstva med EU in Avstralijo,

OB PRIZNAVANJU, da je izmenjava informacij temeljni del boja proti terorizmu in hudim mednarodnim kaznivim dejanjem ter da je v tem okviru uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) bistveno orodje,

OB PRIZNAVANJU pomena preprečevanja in zatiranja terorizma ter hudih mednarodnih kaznivih dejanj ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti in varstva osebnih podatkov,

OB UPOŠTEVANJU člena 6 Pogodbe o Evropski uniji o spoštovanju temeljnih pravic, pravice do spoštovanja zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot je navedeno v členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, načel sorazmernosti in nujnosti v zvezi s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, varstva osebnih podatkov v skladu s členom 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ter dodatnega protokola št. 181 k tej konvenciji, členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člena 17 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah o pravici do zasebnosti,

OB PRIZNAVANJU, da sta Avstralija in EU leta 2008 podpisali Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih Evropske unije s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski službi, ki se je od trenutka podpisa začasno uporabljal, ni pa začel veljati,

OB UPOŠTEVANJU, da je Evropski parlament 5. maja 2010 sklenil, da bo preložil glasovanje o zahtevi za odobritev navedenega sporazuma, in da je v resoluciji z dne 11. novembra 2010 pozdravil priporočilo Evropske komisije Svetu Evropske unije glede pogajanj o novem sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU ustreznih določb avstralskega Carinskega zakona ( Customs Act 1901 (Cth)), in zlasti člena 64AF navedenega zakona, ki določa, da morajo vsi mednarodni izvajalci storitev zračnega prevoza potnikov, ki letijo v Avstralijo, iz ali prek nje, Avstralski carinski in mejni službi na zahtevo zagotoviti podatke PNR, kakor so zbrani in zajeti v sistemih rezervacij in sistemih za nadzor odhodov pri letalskih prevoznikih, in to v posebni obliki in na poseben način,

OB UPOŠTEVANJU, da Zakon o carinski upravi ( Customs Administration Act 1985 (Cth)), Zakon o migracijah ( Migration Act 1958 (Cth)), Kazenski zakon ( Crimes Act 1914 (Cth)), Zakon o zasebnosti ( Privacy Act 1988 (Cth)), Zakon o prostem dostopu do informacij ( Freedom of Information Act 1982 (Cth)), Zakon o vrhovnem revizorju ( Auditor-General Act 1997 (Cth)), Zakon o varuhu človekovih pravic ( Ombudsman Act 1976 (Cth)) in Zakon o javnih službah ( Public Service Act 1999 (Cth)) vsebujejo določbe o varstvu podatkov, pravicah do dostopa in odškodnine, popravka in komentarja, ter določbe o pravnih sredstvih in sankcijah v primeru zlorabe osebnih podatkov,

OB UPOŠTEVANJU zaveze Avstralije, da Avstralska carinska in mejna služba obdeluje podatke PNR zgolj za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj, ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kakor je določeno v tem sporazumu,

OB PRIZNAVANJU pomena izmenjave analitičnih podatkov PNR med Avstralijo ter policijskimi in pravosodnimi organi držav članic, Europolom in Eurojustom za krepitev mednarodnega policijskega in pravosodnega sodelovanja,

OB ZAGOTOVILU, da ta sporazum ne pomeni precedensa za morebitne prihodnje sporazume med Avstralijo in Evropsko unijo ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede obdelave in prenosa podatkov PNR ali podatkov v kakršni koli drugi obliki, ter ob upoštevanju možnosti preučitve potrebnosti in izvedljivosti podobnih dogovorov glede potnikov v pomorskem prometu –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen sporazuma

Za zagotovitev zaščite in varnosti javnosti ta sporazum omogoča prenos podatkov PNR iz EU Avstralski carinski in mejni službi. V tem sporazumu so določeni pogoji za prenos in uporabo navedenih podatkov ter način njihovega varstva.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene tega sporazuma veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. „Sporazum“ pomeni ta sporazum, njegove priloge in vse spremembe Sporazuma;

2. „osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo v zvezi z osebo, na katero se nanašajo podatki, ki je določena ali določljiva; določljiva oseba je tista, katere istovetnost se lahko neposredno ali posredno ugotovi, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali socialno istovetnost;

3. „obdelava“ pomeni kakršen koli postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo v zvezi s podatki PNR z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kakršni so zbiranje, beleženje, urejanje, hramba, prilagajanje ali sprememba, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s pošiljanjem ali prenosom, širjenje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, zamrznitev, izbris ali uničenje;

4. „letalski prevozniki“ pomenijo letalske prevoznike, ki imajo sisteme rezervacij in/ali obdelujejo podatke PNR na ozemlju Evropske unije ter opravljajo potniške lete v mednarodnem zračnem prometu v Avstralijo, iz ali prek Avstralije;

5. „sistemi rezervacij“ pomenijo sistem rezervacij, sistem za nadzor odhodov ali enakovredne sisteme letalskih prevoznikov, ki zagotavljajo enake funkcije;

6. „podatki iz evidence podatkov o potnikih“ ali „podatki PNR“ pomenijo zahtevane podatke o potovanju vsakega potnika, ki jih letalski prevozniki obdelujejo v EU in ki so navedeni v Prilogi 1, evidenca pa vsebuje vse potrebne podatke, s katerimi lahko glavna letalska družba in udeležene letalske družbe obdelujejo ter nadzorujejo rezervacije;

7. „potnik“ pomeni potnika ali člana posadke, vključno s kapitanom;

8. „občutljivi podatki“ pomenijo katere koli osebne podatke, ki kažejo na rasno ali etnično poreklo, politična, verska ali filozofska prepričanja, pripadnost sindikatu ali zdravstveno ali spolno življenje.

Člen 3

Področje uporabe

9. Avstralija zagotovi, da Avstralska carinska in mejna služba obdeluje podatke PNR, prejete v skladu s tem sporazumom, zgolj za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

10. Teroristična kazniva dejanja pomenijo:

11. dejanja osebe, ki vključujejo nasilje ali drugače ogrožajo človekovo življenje ali bi lahko povzročila škodo na premoženju ali infrastrukturi in za katera se glede na njihovo naravo in okvir utemeljeno šteje, da so bila storjena z namenom:

(i) zastraševanja prebivalstva ali pritiska nanj;

(ii) zastraševanja, prisile ali pritiska na vlado ali mednarodno organizacijo, da bi ukrepala ali da ne bi ukrepala;

(iii) resnega destabiliziranja ali uničevanja temeljnih političnih, ustavnih, gospodarskih ali družbenih struktur države ali mednarodne organizacije;

12. pomoč, sponzoriranje ali zagotavljanje finančne, materialne ali tehnološke podpore ali finančnih ali drugih storitev v korist oziroma podporo dejanjem, opisanim v pododstavku (a);

13. zagotavljanje ali zbiranje sredstev na kateri koli način, neposredno ali posredno, z namenom, da se uporabijo, ali z zavedanjem, da se bodo v celoti ali delno uporabila za izvajanje katerega koli dejanja, opisanega v pododstavkih (a) in (b); ali

14. pomoč pri dejanjih, opisanih v pododstavkih (a), (b) ali (c), napeljevanje k tem dejanjem ali poskus teh dejanj.

15. Hudo mednarodno kaznivo dejanje pomeni katero koli kaznivo dejanje, ki se v Avstraliji kaznuje z zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem prostosti, do najmanj štirih let ali strožjo sankcijo in je opredeljeno v avstralski zakonodaji ter je mednarodne narave. Kaznivo dejanje je mednarodne narave, zlasti če:

16. je storjeno v več kot eni državi;

17. je storjeno v eni državi, vendar pa se znaten del njegove priprave, načrtovanja, usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi državi;

18. je storjeno v eni državi, vendar pa pri njem sodeluje organizirana kriminalna združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v več kot eni državi; ali

19. je storjeno v eni državi, vendar bistveno učinkuje v drugi državi.

20. Izjemoma je obdelava podatkov PNR v Avstraliji dovoljena, kadar je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznikov, na primer v primeru smrtne nevarnosti, hude poškodbe ali ogrožanja zdravja.

21. Poleg tega se podatki PNR lahko obdelujejo v vsakem posameznem primeru, kadar tako obdelavo izrecno zahteva avstralska zakonodaja zaradi nadzora in odgovornosti javne uprave ter lažje uveljavljanje odškodnin in sankcij za zlorabo podatkov.

Člen 4

Zagotavljanje podatkov PNR

22. Letalski prevozniki zagotavljajo podatke PNR iz svojih sistemov rezervacij Avstralski carinski in mejni službi. Nobena pravna določba posamezne pogodbenice jim ne preprečuje, da v skladu z zadevno avstralsko zakonodajo zagotovijo podatke.

23. Avstralija od letalskih prevoznikov ne zahteva zagotavljanja podatkovnih elementov PNR, ki še niso zbrani ali jih njihovi sistemi rezervacij še ne vsebujejo.

24. Če podatki PNR, ki jih prenesejo letalski prevozniki, vključujejo podatke, ki niso navedeni v Prilogi 1, Avstralska carinska in mejna služba take podatke izbriše.

Člen 5

Ustreznost

Avstralska carinska in mejna služba spoštuje ta sporazum v smislu ustreznega predpisa EU o varstvu podatkov, če zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov PNR, ki se za namene tega sporazuma prenesejo Avstralski carinski in mejni službi.

Člen 6

Policijsko in pravosodno sodelovanje

25. Avstralska carinska in mejna služba zagotovi, da se relevantni in ustrezni analitični podatki PNR takoj, ko je to mogoče, dajo na voljo policijskim ali pravosodnim organom zadevne države članice ali Europolu in Eurojustu v okviru njihovih pristojnosti ter v skladu s sporazumi ali dogovori o pregonu ali izmenjavi drugih podatkov med Avstralijo in katero koli državo članico Evropske unije oziroma Europolom ali Eurojustom.

26. Policijski ali pravosodni organ države članice Evropske unije, Europol ali Eurojust lahko v okviru svojih pristojnosti zahtevajo dostop do podatkov PNR ali relevantnih in ustreznih analitičnih podatkov PNR, če je to v posameznem primeru nujno za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon terorističnega ali hudega mednarodnega kaznivega dejanja v Evropski uniji. Avstralska carinska in mejna služba v skladu s sporazumi ali dogovori iz odstavka 1 zagotovi, da so taki podatki na voljo.

POGLAVJE II

ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI Z OBDELAVO PODATKOV PNR

Člen 7

Varstvo podatkov in enaka obravnava

27. Za podatke PNR veljajo določbe Zakona o zasebnosti ( Privacy Act 1988 (Cth)), ki ureja zbiranje, uporabo, hrambo, razkritje, varnost osebnih podatkov, dostop do njih in spremembo teh podatkov, ki jih hrani večina avstralskih državnih služb in agencij.

28. Avstralija zagotovi, da zaščitni ukrepi v zvezi z obdelavo podatkov PNR v skladu s tem sporazumom in zadevnimi nacionalnimi predpisi veljajo za vse potnike brez diskriminacije, zlasti ne glede na državljanstvo, državo stalnega prebivališča ali fizično prisotnost v Avstraliji.

Člen 8

Občutljivi podatki

Avstralski carinski in mejni službi je prepovedana kakršna koli obdelava občutljivih podatkov PNR. Avstralska carinska in mejna služba izbriše vse podatke PNR, ki so ji preneseni in vključujejo občutljive podatke o posameznem potniku.

Člen 9

Varnost in celovitost podatkov

29. Za preprečevanje naključnega ali nezakonitega uničenja ali naključne izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali dostopa ali drugih nezakonitih oblik obdelave:

30. se oprema za obdelavo podatkov PNR hrani v varnem prostoru, zavarovanem s sistemi na visoki ravni in opremljenem z zaščito pred vdorom;

31. se podatki PNR hranijo ločeno od vseh drugih podatkov. Za namene primerjave se podatki lahko pretakajo v sistem PNR, ne pa iz njega v druge zbirke podatkov. Do sistema PNR ima dostop omejeno število uradnikov Avstralske carinske in mejne službe, ki jih glavni izvršni direktor posebej pooblasti za obdelavo podatkov PNR za namene tega sporazuma. Zadevni uradniki imajo dostop do sistema PNR v zavarovanih delovnih prostorih, nedostopnih nepooblaščenim posameznikom;

32. dostop uradnikov iz pododstavka (b) do sistema PNR nadzirajo sistemi za varnostni dostop, kot je večplastna prijava z uporabniškim imenom in geslom;

33. se nadzoruje dostop do omrežja Avstralske carinske in mejne službe ter do vseh podatkov v sistemu PNR. Generirani zapis o nadzoru vsebuje uporabniško ime, delovni prostor uporabnika, datum in čas dostopa, vsebino poizvedbe ter število najdenih zapisov;

34. Avstralska carinska in mejna služba vse podatke PNR prenese drugim organom na varen način;

35. se v sistemu PNR zagotovi odkrivanje napak in poročanje o njih;

36. se podatki PNR varujejo pred kakršnimi koli manipulacijami, spremembami ali dodajanjem ali uničenjem zaradi okvare sistema;

37. se zbirka podatkov PNR ne sme kopirati, razen za namene njene ponovne vzpostavitve po izgubi podatkov.

38. Vse kršitve varnosti podatkov, ki povzročijo zlasti naključno ali nezakonito uničenje ali naključno izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop ali druge nezakonite oblike obdelave, se kaznujejo z učinkovitimi in odvračilnimi sankcijami.

39. Avstralska carinska in mejna služba vse kršitve varnosti podatkov sporoči Uradu avstralskega informacijskega pooblaščenca in o tem uradno obvesti Evropsko komisijo.

Člen 10

Nadzor in odgovornost

40. Spoštovanje pravil o varstvu podatkov s strani državnih organov, ki obdelujejo podatke PNR, nadzira avstralski informacijski pooblaščenec, ki je v skladu z določbami Zakona o zasebnosti pristojen za preiskavo, ali agencije spoštujejo Zakon o zasebnosti, ter nadzor in preiskavo, v kolikšni meri Avstralska carinska in mejna služba spoštuje Zakon o zasebnosti.

41. Avstralska carinska in mejna služba je v skladu z Zakonom o zasebnosti vzpostavila ureditev, ki avstralskemu informacijskemu pooblaščencu omogoča, da izvaja redne uradne revizije vseh oblik ravnanja Avstralske carinske in mejne službe s podatki PNR EU, izvajanja politik in postopkov ter dostopa do njih.

42. Avstralski informacijski pooblaščenec obravnava zlasti zahtevke, ki jih vloži posameznik glede varstva svojih pravic in svoboščin v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, in sicer ne glede na državljanstvo ali državo stalnega prebivališča. Zadevni posameznik je obveščen o odločitvah glede zahtevka. Avstralski informacijski pooblaščenec zadevnim posameznikom pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic iz tega sporazuma, zlasti pravic do dostopa, popravka in odškodnine.

43. Posamezniki imajo tudi pravico, da pri varuhu človekovih pravic Commonwealtha vložijo pritožbo zaradi ravnanja Avstralske carinske in mejne službe.

Člen 11

Preglednost

44. Avstralija od letalskih prevoznikov zahteva, da potnikom zagotovijo jasne in izčrpne informacije v zvezi z zbiranjem, obdelavo in namenom uporabe podatkov PNR. Te informacije se po možnosti zagotovijo ob rezervaciji leta.

45. Avstralija da javnosti na voljo informacije o namenu zbiranja in uporabe podatkov PNR s strani Avstralske carinske in mejne službe, in sicer zlasti na zadevnih vladnih spletnih straneh. Mednje spadajo informacije o tem, kako zahtevati dostop, popravek in odškodnino.

Člen 12

Pravica do dostopa

46. Vsak posameznik ima na zahtevo, ki jo predloži Avstralski carinski in mejni službi, pravico do dostopa do svojih podatkov PNR. Dostop se zagotovi brez neupravičenih omejitev ali neupravičenega odlašanja. Ta pravica je zagotovljena v Zakonu o svobodi informiranja ( Freedom of Information Act 1982 (Cth)) in Zakonu o zasebnosti. Pravica do dostopa vključuje tudi možnost zahtevati in pridobiti vpogled v dokumente, ki jih hrani Avstralska carinska in mejna služba, v zvezi s tem, ali so bili podatki, ki se nanašajo na posameznika, preneseni ali dani na voljo, ter v zvezi z informacijami o prejemnikih ali kategorijah prejemnikov, ki so jim bili podatki razkriti.

47. Za razkritje informacij v skladu z odstavkom 1 lahko veljajo razumne pravne omejitve avstralske zakonodaje za zaščito preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj ter za zaščito javne ali nacionalne varnosti, ob ustreznem upoštevanju legitimnih interesov zadevnega posameznika.

48. Posameznik je o zavrnitvi ali omejitvi dostopa pisno obveščen v tridesetih (30) dneh oziroma v daljšem roku, če je tako določeno z zakonom. Obenem se mu sporočijo dejanski ali pravni razlogi, na katerih temelji odločitev. To sporočilo se lahko opusti, če obstaja razlog iz odstavka 2. V vseh primerih je posameznik poučen o pravici do pritožbe zoper odločitev Avstralske carinske in mejne službe. Pritožba se vloži pri avstralskem informacijskem pooblaščencu. Posameznik je poučen tudi o možnostih uveljavljanja pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih, ki jih zagotavlja avstralska zakonodaja.

49. Kadar posameznik v skladu z odstavkom 3 vloži pritožbo pri avstralskem informacijskem pooblaščencu, je formalno obveščen o odločitvi v zvezi s preučitvijo pritožbe. Posameznik prejme vsaj potrdilo v zvezi s spoštovanjem njegovih pravic do varstva podatkov v skladu s tem sporazumom.

50. Avstralska carinska in mejna služba podatkov PNR ne razkriva javnosti, razen posameznikom, katerih podatki PNR se obdelujejo, ali njihovim zastopnikom.

Člen 13

Pravica do popravka in izbrisa

51. Vsak posameznik ima v primeru netočnih podatkov pravico zahtevati popravek svojih podatkov PNR, ki jih obdeluje Avstralska carinska in mejna služba. Popravek lahko pomeni izbris.

52. Zahteve za popravek podatkov PNR, ki jih hrani Avstralska carinska in mejna služba, se lahko v skladu z Zakonom o svobodi informiranja ali Zakonom o zasebnosti vložijo neposredno pri Avstralski carinski in mejni službi.

53. Avstralska carinska in mejna služba opravi vsa potrebna preverjanja v skladu z zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja obvesti posameznika, ali so bili njegovi podatki PNR popravljeni ali izbrisani. Posameznik je o tem pisno obveščen v tridesetih (30) dneh oziroma v daljšem roku, če je tako določeno z zakonom, in poučen o pravici do pritožbe zoper odločitev Avstralske carinske in mejne službe, ki se vloži pri avstralskem informacijskem pooblaščencu, ter o možnostih uveljavljanja pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih, ki jih zagotavlja avstralska zakonodaja.

54. Kadar posameznik v skladu z odstavkom 3 vloži pritožbo pri avstralskem informacijskem pooblaščencu, je formalno obveščen o odločitvi v zvezi s preučitvijo pritožbe.

Člen 14

Pravica do odškodnine

55. Vsak posameznik ima pravico do učinkovitih pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih, če so kršene njegove pravice iz tega sporazuma.

56. Vsak posameznik, ki je utrpel škodo zaradi nezakonitega postopka obdelave ali katerega koli dejanja, ki je nezdružljivo s pravicami iz tega sporazuma, ima pravico do učinkovitih pravnih sredstev, ki lahko obsegajo tudi odškodnino od Avstralije.

57. Pravice iz odstavkov 1 in 2 so posameznikom podeljene ne glede na državljanstvo ali državo izvora, stalno prebivališče ali fizično prisotnost v Avstraliji.

Člen 15

Avtomatizirana obdelava podatkov PNR

58. Avstralska carinska in mejna služba ali drugi državni organi iz Priloge 2 ne smejo sprejeti odločitve, ki bi imela negativen pravni učinek na potnika ali bi pomembneje vplivala nanj, izključno na podlagi avtomatizirane obdelave podatkov PNR.

59. Avstralska carinska in mejna služba ne izvaja avtomatizirane obdelave podatkov na podlagi občutljivih podatkov.

Člen 16

Hramba podatkov

60. Podatki PNR se hranijo največ pet let in pol od dneva, ko jih je Avstralska carinska in mejna služba prvič prejela. Podatki PNR se v tem obdobju hranijo v sistemu PNR le za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, v skladu z naslednjim:

61. v treh letih po prejemu so vsi podatki PNR, dostopni samo omejenemu številu uradnikov Avstralske carinske in mejne službe, ki jih glavni izvršni direktor te službe pooblasti za ugotavljanje istovetnosti potnikov, ki bi jih lahko zanimali;

62. od treh let po prejemu do konca petinpolletnega obdobja se podatki PNR hranijo v sistemu PNR, prikrijejo pa se vsi podatkovni elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim so povezani podatki PNR. Tako anonimizirani podatki PNR so dostopni le omejenemu številu uradnikov Avstralske carinske in mejne službe, ki imajo posebno pooblastilo glavnega izvršnega direktorja te službe za opravljanje analiz v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji. Popoln dostop do podatkov PNR lahko dovoli le član višjega izvršnega urada Avstralske carinske in mejne službe, če je to potrebno za izvedbo preiskave za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih in hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

63. Za anonimizacijo se prikrijejo naslednji podatkovni elementi PNR:

64. ime (imena);

65. druga imena v PNR, vključno s številom potnikov v PNR;

66. vse dostopne kontaktne informacije (vključno z izvorom informacij);

67. splošne opombe, vključno z drugimi dodatnimi informacijami (OSI), posebnimi informacijami v zvezi s storitvami (SSI) in posebnimi zahtevami v zvezi s storitvami (SSR), če vsebujejo kakršne koli informacije, s katerimi bi se lahko ugotovila istovetnost fizične osebe; ter

68. kateri koli zbrani predhodni obdelovalni podatki o potnikih (APP) ali predhodni podatki o potnikih (API), če vsebujejo kakršne koli informacije, na podlagi katerih bi se lahko ugotovila istovetnost fizične osebe.

69. Ne glede na odstavek 1 se podatki PNR, ki so potrebni v okviru posebne preiskave, pregona ali izvrševanja sankcij v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji, lahko obdelujejo za namene take preiskave, pregona ali izvrševanja sankcij. Podatki PNR se lahko hranijo do konca zadevne preiskave ali pregona ali do izvršitve sankcije.

70. Po izteku obdobja hrambe podatkov, določenega v odstavkih 1 in 3, se podatki PNR trajno izbrišejo.

Člen 17

Zapisovanje in dokumentiranje podatkov PNR

71. Avstralska carinska in mejna služba zaradi preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, notranjega spremljanja ter zagotavljanja neoporečnosti in varnosti podatkov zapiše ali dokumentira vsako obdelavo podatkov PNR, vključno z dostopanjem, vpogledom in prenosom, ter vse zahteve organov Avstralije ali tretjih držav za podatke PNR, tudi če so zavrnjene.

72. Zapisi ali dokumentacija, pripravljeni na podlagi odstavka 1, se uporabljajo le za namene nadzora in revizij, vključno s preiskovanjem in odločanjem v zadevah, ki se nanašajo na nepooblaščeni dostop.

73. Zapisi ali dokumentacija, pripravljeni na podlagi odstavka 1, se na zahtevo pošljejo avstralskemu informacijskemu pooblaščencu. Avstralski informacijski pooblaščenec uporabi te informacije le za nadzor varstva podatkov, za zagotavljanje pravilne obdelave podatkov ter njihove neoporečnosti in varnosti.

Člen 18

Izmenjava podatkov PNR z drugimi državnimi organi Avstralije

74. Avstralska carinska in mejna služba lahko izmenjuje podatke PNR le s tistimi državnimi organi Avstralije, ki so navedeni v Prilogi 2, in le v skladu z naslednjimi zaščitnimi ukrepi:

75. državni organi, prejemniki podatkov, v zvezi s podatki PNR upoštevajo zaščitne ukrepe, kakor so določeni v tem sporazumu;

76. podatki se izmenjujejo izključno za namene iz člena 3;

77. podatki se izmenjujejo za vsak primer posebej, razen če so anonimizirani;

78. Avstralska carinska in mejna služba pred izmenjavo podatkov skrbno oceni njihovo ustreznost. Izmenjajo se samo tisti posebni podatkovni elementi PNR, ki so v določenih okoliščinah jasno izkazani kot nujni. V vsakem primeru se izmenja čim bolj omejena količina podatkov;

79. državni organi, prejemniki podatkov, zagotovijo, da se podatki nadalje ne razkrivajo brez dovoljenja Avstralske carinske in mejne službe, ki dovoljenje izda le za namene iz člena 3 Sporazuma.

80. Seznam organov iz Priloge 2 se lahko spremeni z izmenjavo diplomatskih not med pogodbenicama, da se vključijo:

81. morebitne naslednice služb ali agencij, ki so navedene v Prilogi 2; ter

82. morebitne nove službe in agencije, ustanovljene po začetku veljavnosti tega sporazuma, katerih naloge so neposredno povezane s preprečevanjem, odkrivanjem, preiskovanjem ali pregonom terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj; ter

83. morebitne obstoječe službe in agencije, katerih naloge postanejo neposredno povezane s preprečevanjem, odkrivanjem, preiskovanjem ali pregonom terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj.

84. Pri prenosu analitičnih podatkov, ki vsebujejo podatke PNR, pridobljene v skladu s tem sporazumom, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz tega člena, ki veljajo za podatke PNR.

85. Ta člen v ničemer ne preprečuje razkritja podatkov PNR, kadar je to potrebno za namene člena 3(4) in (5) ter člena 10.

Člen 19

Prenosi podatkov organom tretjih držav

86. Avstralska carinska in mejna služba lahko prenese podatke PNR le določenim organom tretjih držav v skladu z naslednjimi zaščitnimi ukrepi:

87. Avstralska carinska in mejna služba je prepričana, da organ tretje države, prejemnik podatkov, soglaša s tem, da bo v zvezi s prenesenimi podatki upošteval iste zaščitne ukrepe, kakor so določeni v tem sporazumu;

88. podatke PNR sme prejeti le organ tretje države, čigar naloge so neposredno povezane s preprečevanjem, odkrivanjem, preiskovanjem in pregonom terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj;

89. podatki se prenesejo izključno za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in pregona terorističnih ali hudih mednarodnih kaznivih dejanj, kakor je določeno v členu 3;

90. podatki se prenesejo le za vsak primer posebej;

91. Avstralska carinska in mejna služba pred prenosom podatkov skrbno oceni njihovo ustreznost. Prenesejo se samo tisti posebni podatkovni elementi PNR, ki so v določenih okoliščinah jasno izkazani kot nujni. V vsakem primeru se prenese čim bolj omejena količina podatkov;

92. kadar je Avstralski carinski in mejni službi znano, da se prenesejo podatki, ki se nanašajo na državljana države članice ali osebo s stalnim prebivališčem v državi članici, se pristojni organi zadevne države članice o tem obvestijo takoj, ko je to mogoče;

93. Avstralska carinska in mejna služba je prepričana, da organ tretje države, prejemnik podatkov, soglaša s tem, da bo podatke PNR hranil le toliko časa, dokler ne bo zaključena zadevna preiskava ali pregon ali dokler ne bo izvršena sankcija ali dokler bo to potrebno za namene iz člena 3(4), v vsakem primeru pa le toliko časa, kolikor bo potrebno;

94. Avstralska carinska in mejna služba je prepričana, da organ tretje države, prejemnik podatkov, soglaša s tem, da podatkov PNR ne bo prenesel naprej;

95. Avstralska carinska in mejna služba po potrebi zagotovi, da je potnik obveščen o prenosu podatkov PNR, ki se nanašajo nanj.

96. Pri prenosu analitičnih podatkov, ki vsebujejo podatke PNR, pridobljene v skladu s tem sporazumom, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz tega člena, ki veljajo za podatke PNR.

97. Ta člen v ničemer ne preprečuje razkritja podatkov PNR, kadar je to potrebno za namene člena 3(4).

POGLAVJE III

NAČINI PRENOSA

Člen 20

Metoda prenosa

Pogodbenici za namene tega sporazuma zagotovita, da letalski prevozniki prenesejo podatke PNR Avstralski carinski in mejni službi izključno na podlagi metode „push“ in v skladu z naslednjimi postopki:

98. letalski prevozniki prenesejo podatke PNR elektronsko v skladu s tehničnimi zahtevami Avstralske carinske in mejne službe, v primeru tehnične okvare pa na kakršen koli drug ustrezen način, ki zagotavlja ustrezno raven varnosti podatkov;

99. letalski prevozniki prenesejo podatke PNR z uporabo dogovorjenih oblik sporočanja;

100. letalski prevozniki prenesejo podatke PNR na varen način z uporabo enotnih protokolov, ki jih zahteva Avstralska carinska in mejna služba.

Člen 21

Pogostost prenosa

101. Pogodbenici zagotovita, da letalski prevozniki Avstralski carinski in mejni službi prenesejo vse zahtevane podatke PNR na način, kakor je opisan v členu 20, v največ petih načrtovanih časovnih obdobjih za prenose v zvezi z določenim letom, pri čemer se prvi prenos opravi do 72 ur pred načrtovanim odhodom. Avstralska carinska in mejna služba letalskim prevoznikom sporoči časovna obdobja, ki so določena za prenose podatkov.

102. V posebnih primerih, kadar je mogoče sklepati, da je zgodnji dostop nujen za odzivanje na posebno grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji, sme Avstralska carinska in mejna služba od letalskega prevoznika zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR pred prvim načrtovanim prenosom. Avstralska carinska in mejna služba pri izvrševanju te diskrecijske pravice deluje preudarno in sorazmerno ter uporablja izključno metodo „push“.

103. V posebnih primerih, kadar je mogoče sklepati, da je dostop nujen za odzivanje na posebno grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji, sme Avstralska carinska in mejna služba od letalskega prevoznika zahtevati, da ji zagotovi podatke PNR med obdobji za redne prenose iz odstavka 1 ali po njih. Avstralska carinska in mejna služba pri izvrševanju te diskrecijske pravice deluje preudarno in sorazmerno ter uporablja izključno metodo „push“.

POGLAVJE IV

IZVEDBENE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 22

Neodstopanje/razmerje z drugimi pravnimi akti

104. Ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje nobenih pravic ali koristi osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava. Vsaka pogodbenica zagotovi, da se določbe tega sporazuma pravilno izvajajo.

105. Ta sporazum v ničemer ne omejuje pravic ali zaščitnih ukrepov iz avstralske zakonodaje.

106. Ta sporazum v ničemer ne pomeni odstopanja od veljavnih obveznosti iz dvostranskih pravnih aktov o medsebojni pravni pomoči med Avstralijo in državami članicami Evropske unije v zvezi s pomočjo pri zahtevah za podatke, ki služijo kot dokazi v kazenskem postopku v zvezi s terorističnimi ali hudimi mednarodnimi kaznivimi dejanji.

Člen 23

Reševanje sporov in prenehanje izvajanja Sporazuma

107. V vseh sporih glede razlage, uporabe ali izvajanja tega sporazuma in s tem povezanih zadevah se pogodbenici posvetujeta, da bi dosegli obojestransko zadovoljivo rešitev, vključno s tem, da se vsaki pogodbenici omogoči, da v razumnem roku izpolni svoje obveznosti.

108. Če posvetovanja ne pripeljejo do rešitve spora, lahko vsaka pogodbenica preneha izvajati ta sporazum s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti, pri čemer takšno prenehanje izvajanja učinkuje 120 dni od datuma uradnega obvestila, razen če ni dogovorjeno drugače.

109. Sporazum se spet začne izvajati, takoj ko je dosežena obojestransko zadovoljiva rešitev spora.

110. Ne glede na prenehanje izvajanja tega sporazuma se vsi podatki, ki jih je Avstralska carinska in mejna služba prejela v okviru tega sporazuma, še naprej obdelujejo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma, vključno z določbami o hrambi in brisanju podatkov.

Člen 24

Posvetovanje in pregled

111. Pogodbenici se medsebojno uradno obvestita o vseh zakonodajnih ali regulativnih spremembah, po možnosti pred njihovim sprejetjem, ki bi lahko bistveno vplivale na izvajanje tega sporazuma. Za sklicevanja na avstralsko zakonodajo v tem sporazumu se šteje, da vključujejo vse zakonodajne spremembe.

112. Pogodbenici skupaj pregledata izvajanje tega sporazuma in s tem povezane zadeve eno leto po začetku veljavnosti tega sporazuma, potem pa redno v času njegove veljavnosti in dodatno na zahtevo katere koli pogodbenice. Pogodbenici soglašata, da pregled zajema zlasti mehanizem prikrivanja podatkov v skladu s členom 16(1)(b), morebitne težave v zvezi z operativno ali stroškovno učinkovitostjo mehanizma ter izkušnje s podobnimi mehanizmi v drugih izpopolnjenih sistemih PNR, vključno s sistemom EU. Če operativno in stroškovno učinkovit mehanizem ni na voljo, bo dostop do podatkov omejen z arhiviranjem in možen le v primeru anonimiziranih podatkov v skladu s členom 16.

113. Pogodbenici se vnaprej dogovorita o načinu skupnega pregleda in se medsebojno obvestita o sestavi zadevnih ekip. Za namene skupnega pregleda bo Evropsko unijo zastopala Evropska komisija, Avstralijo pa Avstralska carinska in mejna služba. Ekipe lahko vključujejo strokovnjake s področja varstva podatkov in pregona. Ob upoštevanju veljavnih predpisov bodo vsi udeleženci skupnega pregleda morali upoštevati zaupnost razprav in se podrediti ustreznim varnostnim preverjanjem. Za namene skupnega pregleda Avstralska carinska in mejna služba zagotovi dostop do ustrezne dokumentacije, sistemov in osebja.

114. Pogodbenici ocenita Sporazum, zlasti njegovo operativno učinkovitost, najpozneje štiri leta po začetku njegove veljavnosti.

115. Evropska komisija po opravljenem skupnem pregledu predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije. Avstraliji se omogoči predložitev pisnih pripomb, ki se priložijo poročilu.

116. Ker bi se zaradi vzpostavitve sistema EU v zvezi s PNR lahko spremenilo ozadje tega sporazuma, bi se morali pogodbenici v primeru uvedbe navedenega sistema posvetovati in odločiti, ali bi bilo treba ta sporazum ustrezno prilagoditi.

Člen 25

Odpoved

117. Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti. Če ni drugače dogovorjeno, začne odpoved učinkovati 120 dni od datuma prejema takšnega uradnega obvestila.

118. Ne glede na odpoved tega sporazuma se vsi podatki, ki jih je Avstralska carinska in mejna služba prejela v okviru tega sporazuma, še naprej obdelujejo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma, vključno z določbami o hrambi in brisanju podatkov.

Člen 26

Veljavnost sporazuma

119. V skladu s členom 25 ta sporazum velja sedem let od začetka njegove veljavnosti.

120. Po izteku obdobja iz odstavka 1 in morebitnega nadaljnjega obdobja podaljšanja po tem odstavku se Sporazum podaljša za nadaljnjih sedem let, razen če ena pogodbenica drugo pogodbenico najmanj dvanajst mesecev vnaprej pisno uradno obvesti po diplomatski poti, da veljavnosti Sporazuma ne namerava podaljšati.

121. Ne glede na prenehanje veljavnosti tega sporazuma se vsi podatki, ki jih je Avstralska carinska in mejna služba prejela v okviru tega sporazuma, še naprej obdelujejo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma, vključno z določbami o hrambi in brisanju podatkov.

Člen 27

Podatki PNR, prejeti pred začetkom veljavnosti tega sporazuma

Avstralija z vsemi podatki PNR, ki jih ima Avstralska carinska in mejna služba ob začetku veljavnosti tega sporazuma, ravna v skladu z določbami tega sporazuma. Vendar do 1. januarja 2015 ni treba prikriti nobenih podatkov.

Člen 28

Ozemeljska uporaba

122. Ob upoštevanju odstavkov 2 do 4 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem veljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, ter na ozemlju Avstralije.

123. Ta sporazum se za Dansko, Združeno kraljestvo ali Irsko uporablja le, če Evropska komisija pisno uradno obvesti Avstralijo, da so se Danska, Združeno kraljestvo ali Irska odločile, da jih ta sporazum zavezuje.

124. Če Evropska komisija uradno obvesti Avstralijo pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, da se bo le-ta uporabljal za Dansko, Združeno kraljestvo ali Irsko, se ta sporazum uporablja na ozemlju zadevne države od istega dne kot za druge države članice EU, ki jih ta sporazum zavezuje.

125. Če Evropska komisija uradno obvesti Avstralijo po začetku veljavnosti tega sporazuma, da se le-ta uporablja za Dansko, Združeno kraljestvo ali Irsko, se ta sporazum uporablja na ozemlju zadevne države od prvega dne po tem, ko Avstralija prejme obvestilo.

Člen 29

Končne določbe

126. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da sta zaključili za ta namen potrebne notranje postopke.

127. Ta sporazum nadomesti Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih Evropske unije s strani letalskih prevoznikov Avstralski carinski službi, ki je bil podpisan v Bruslju 30. junija 2008 in se bo z začetkom veljavnosti tega sporazuma prenehal uporabljati.

V…, dne…; v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. Ta sporazum je sestavljen tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsaka različica enako verodostojna. V primeru razlik med jezikovnimi različicami prevlada angleško besedilo.

ZA EVROPSKO UNIJO

++++++++++

ZA AVSTRALIJO

++++++++++

Priloga 1

Podatki PNR, opredeljeni v členu 2(f), ki jih morajo letalski prevozniki zagotoviti Avstralski carinski in mejni službi, vendar le v obsegu, v katerem jih že zbirajo:

128. Koda lokatorja evidence PNR

129. Datum rezervacije/izdaje vozovnice

130. Predvideni datum(-i) potovanja

131. Ime/imena

132. Dostopne informacije v zvezi s programi zvestobe in informacije o ugodnostih (tj. brezplačne vozovnice, potovanja v višjem potovalnem razredu itd.)

133. Druga imena v PNR, vključno s številom potnikov v PNR

134. Vse dostopne kontaktne informacije (vključno z izvorom informacij)

135. Vse dostopne informacije o plačilu/obračunavanju (ne vključujejo ostalih informacij o transakciji, ki so povezane s kreditno kartico ali računom in ki niso v zvezi s potovalno transakcijo)

136. Načrt potovanja za posamezno PNR

137. Turistična agencija / potovalni agent

138. Informacije o letih pod skupno oznako

139. Razdeljene/ločene informacije

140. Potovalni status potnika (vključno s potrditvijo in prijavo na let)

141. Informacije na vozovnici, vključno s številko vozovnice, enosmernimi vozovnicami in podatki o Automated Ticket Fare Quote

142. Vse informacije o prtljagi

143. Informacije v zvezi s sedežem, vključno s številko sedeža

144. Splošne opombe, vključno z informacijami OSI, SSI in SSR

145. Vse zbrane informacije APIS

146. Vse pretekle spremembe v PNR iz točk 1 do 18

Priloga 2

Seznam drugih državnih organov Avstralije, s katerimi lahko Avstralska carinska in mejna služba izmenjuje podatke PNR:

147. Avstralska komisija za kazniva dejanja;

148. Avstralska zvezna policija;

149. Avstralska varnostno-obveščevalna organizacija;

150. Generalni javni tožilec Commonwealtha;

151. Ministrstvo za priseljevanje in državljanstvo;

152. Urad za varnost prometa, Ministrstvo za infrastrukturo in promet.

[1] UL L 213, 8.8.2008, str. 47.

[2] P7_TA-(2010)0144, 5.5.2010.

[3] COM(2010) 492.

Top