EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0063

Predlog SKLEP SVETA o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

/* KOM/2011/0063 končno - NLE 2011/0036 */

52011PC0063

/* KOM/2011/0063 končno - NLE 2011/0036 */ Predlog SKLEP SVETA o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje


[pic] | EVROPSKA KOMISIJA |

Bruselj, 16.2.2011

COM(2011) 63 konč.

2011/0036 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. Vojaški prevzem oblasti decembra 2006 je privedel do posvetovanj v skladu s členom 96 revidiranega sporazuma iz Cotonouja. Na podlagi posvetovanj so aprila 2007 sprejeli dogovor o zavezah v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in načelom pravne države. Svet je 1. oktobra 2007 v Sklepu 2007/641/ES določil ustrezne ukrepe za Fidži, s katerimi bi se vzpostavila določena raven vzporednosti med spoštovanjem dogovorjenih zavez na Fidžiju in razvojnim sodelovanjem.

2. Vendar je predsednik Fidžija 10. aprila 2009 razveljavil ustavo, odstavil vse sodnike in napovedal volitve za najpozneje septembra 2014. Tako je Fidži enostransko prelomil ključne zaveze, ki jih je dal Evropski uniji aprila 2007. To se je zgodilo dan po tem, ko je pritožbeno sodišče razsodilo, da je bilo imenovanje vlade pod vodstvom vojske po državnem udaru leta 2006 nezakonito. Na Fidžiju prav tako vladajo izredne razmere, svoboda govora pa je zelo okrnjena.

3. Po poslabšanju razmer se je Svet 24. septembra 2009 odločil, da s Sklepom 2009/735/ES do 31. marca 2010 podaljša veljavnost ustreznih ukrepov za Fidži, kot so bili določeni s Sklepom 2007/641/ES, ki naj bi prenehal veljati 1. oktobra 2009. Zaradi nadaljnjih zamud pri izpolnjevanju zavez, dogovorjenih z EU, se je Svet 29. marca 2010 odločil, da s Sklepom 2010/208/EU do 1. oktobra 2010 podaljša veljavnost ustreznih ukrepov za Fidži, kot so bili določeni s Sklepom 2007/641/ES, nato pa jih je še 27. septembra 2010 s Sklepom 2010/589/EU podaljšal do 31. marca 2011.

4. Opaziti ni bilo nobenega nadaljnjega napredka pri izpolnjevanju dogovorjenih zavez.

5. Čeprav je bila maja 2010 ukinjena kvota za leto 2010 na podlagi spremljevalnih ukrepov za nekdanje države podpisnice Protokola o sladkorju, ki je odvisna od napredka v nadaljevanju demokratičnega procesa, pa je bil del kvote dodeljen za neposredno pomoč prek delegacije EU v Suvi, namenjeno prebivalstvu, ki je neposredno odvisno od proizvodnje sladkorja, da bi se ublažile negativne družbene posledice.

6. Za obdobje 2011–2013 so bila na podlagi Sklepa Komisije C(2010) 8130 Fidžiju dodeljena okvirna sredstva v višini 51,094 milijona EUR. Razpoložljivost teh okvirnih sredstev (v celoti ali delno) je odvisna od napredka, doseženega na posvetovanjih na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES (člen 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje); če napredka ni, se proučijo samo ukrepi za zmanjšanje socialnih vplivov.

7. EU mora ob upoštevanju navedenega za zdaj zgolj proučiti možnost podaljšanja trenutne politike in ustreznih ukrepov.

8. Komisija zato Svetu predlaga, naj veljavni sklep podaljša za nadaljnjih šest mesecev, in sicer do 31. oktobra 2011.

9. Vendar mora EU nadaljevati redni dialog in stalno politično sodelovanje s Fidžijem, zato je treba Sklep stalno pregledovati.

10. Predlaga se, da se s priloženim osnutkom dopisa predsedniku Nailatikauju o tem sklepu uradno obvesti začasna vlada Fidžija, in da se predsednik obvesti, (a) da EU ostaja zavezana nadaljnjemu okrepljenemu političnemu dialogu iz člena 8 Sporazuma iz Cotonouja, (b) da napredek pri ponovni vzpostavitvi ustavne ureditve tudi v prihodnje usmerja EU pri njenih odločitvah o spremljevalnih ukrepih za nekdanje države podpisnice Protokola o sladkorju in o nacionalnem okvirnem programu za 10. ERS za Fidži ter (c) da je povsem mogoče, da bo imel Fidži na voljo nova posvetovanja na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

11. Spremembe ustreznih ukrepov je zato treba omejiti na nujno potrebne, da se upošteva s tem povezani napredek, pri tem pa se vsebina ukrepov ne spreminja, tudi kadar je zastarela.

Sklepna ugotovitev

12. Glede na navedeno je Svet pozvan, naj sprejme priloženi osnutek predloga za sklep Sveta, s katerim se obdobje uporabe ustreznih ukrepov proti Republiki Fidži spremeni in podaljša.

2011/0036 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o spremembi in podaljšanju obdobja uporabe Sklepa 2007/641/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-EC in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 217 Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000[1] in revidiranega v Luxembourgu 25. junija 2005[2] (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o partnerstvu AKP-ES), ter zlasti člena 96 Sporazuma,

ob upoštevanju Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o ukrepih in postopkih, ki jih je treba sprejeti in upoštevati pri izvajanju Sporazuma o partnerstvu AKP-ES[3], ter zlasti člena 3 Notranjega Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: Instrument za razvojno sodelovanje)[4] in zlasti člena 37 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

1. Sklep 2007/641/ES[5] o zaključku posvetovanj z Republiko Fidži na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in člena 37 Instrumenta za razvojno sodelovanje je bil sprejet, da bi se izvedli ustrezni ukrepi po kršitvi bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in uveljavile vrednote iz člena 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje.

2. Navedeni ukrepi so bili podaljšani s Sklepom 2009/735/ES[6] z dne 24. septembra 2009 in nato še s sklepoma 2010/208/EU[7] z dne 29. marca 2010 in 2010/589/EU[8], saj mora Republika Fidži še vedno izpolniti pomembne zaveze glede bistvenih elementov Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in Instrumenta za razvojno sodelovanje, ki jih je Fidži sprejel na posvetovanjih aprila 2007, poleg tega pa je bilo zabeleženo pomembno nazadovanje pri uresničevanju več teh zavez.

3. Obdobje uporabe ukrepov iz Sklepa 2007/641/ES se izteče 31. marca 2011. Zato je primerno podaljšati njegovo veljavnost in primerno posodobiti vsebino ustreznih ukrepov –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep Sveta 2007/641/ES se spremeni:

4. drugi odstavek člena 3 se nadomesti z naslednjim:

„Veljati preneha 31. oktobra 2011. Redno se pregleda vsaj vsakih šest mesecev.“;

5. priloga se nadomesti s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Dopis v Prilogi k temu sklepu je naslovljen na Republiko Fidži.

Člen 3

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

PRILOGA

Osnutek dopisa

Njegova Ekscelenca Ratu Epeli NAILATIKAU

Predsednik Republike Fidži

Suva

Republika Fidži

Vaša Ekscelenca,

Evropska unija (EU) pripisuje velik pomen določbam člena 9 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in členu 3 Instrumenta za razvojno sodelovanje. Partnerstvo AKP-ES temelji na spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in načela pravne države, ki so bistveni elementi Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in so temelj naših medsebojnih odnosov.

Svet EU je 11. decembra 2006 obsodil vojaški prevzem oblasti na Fidžiju.

Na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in ob upoštevanju dejstva, da je vojaški prevzem oblasti 5. decembra 2006 pomenil kršitev bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma, je EU povabila Republiko Fidži (Fidži) k posvetovanjem, da bi, kot določa Sporazum o partnerstvu AKP-ES, temeljito proučila položaj, in če bi se to izkazalo za potrebno, sprejela ukrepe za njegovo izboljšanje.

Uradni del teh posvetovanj se je začel v Bruslju 18. aprila 2007. EU je bila zadovoljna, da je začasna vlada takrat potrdila vrsto ključnih zavez glede človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanja demokratičnih načel in načela pravne države, kot je navedeno spodaj, ter predlagala pozitivne ukrepe glede njihovega izvajanja.

Žal so se odtlej razmere poslabšale, zlasti aprila 2009, tako da Fidži zdaj krši več svojih zavez. To se nanaša zlasti na razveljavitev ustave, zelo velike zamude pri izvedbi parlamentarnih volitev in kršitve človekovih pravic. Čeprav so pri uresničitvi zavez nastale velike zamude, jih je večina glede na trenutni položaj Fidžija še vedno zelo pomembnih in so zato priložene temu dopisu. Zaradi enostranske odločitve, s katero je Fidži prelomil več ključnih zavez, je ta država izgubila razvojna sredstva.

Vendar je EU v duhu partnerstva, ki je temelj Sporazuma o partnerstvu AKP-ES, izrazila pripravljenost za začetek novih uradnih posvetovanj, čim bo mogoče razumno predvideti uspešen zaključek tovrstnih posvetovanj. Začasni predsednik vlade je 1. julija 2009 predstavil časovni načrt za reforme in vrnitev k demokratični ureditvi. EU je pripravljena razpravljati o tem časovnem načrtu in presoditi, ali bi ga bilo mogoče uporabiti kot podlago za nova posvetovanja. EU se je v skladu s tem odločila, da bo podaljšala obstoječe ustrezne ukrepe za Fidži in s tem ustvarila priložnost za nova posvetovanja. Ker so nekateri ustrezni ukrepi zdaj zastareli, je bilo odločeno, da bi bilo primerneje, če EU nadalje prouči možnosti za nova posvetovanja s Fidžijem, kot pa da enostransko posodobi obstoječe ukrepe. Zato je še posebej pomembno, da se začasna vlada zaveže domačemu političnemu dialogu, ki bo vključeval vse strani, in da s prožnostjo prouči možni razpored predlaganega časovnega načrta. Čeprav EU v svojem stališču vedno upošteva bistvene elemente Sporazuma o partnerstvu AKP-ES in njegova temeljna načela, zlasti osrednjo vlogo dialoga in izpolnjevanje medsebojnih obveznosti, pa želi poudariti, da izid prihodnjih posvetovanj, kar zadeva EU, ni že vnaprej odločen.

Če bo Fidži po novih posvetovanjih sprejel pomembne zaveze, se bo EU zavzela za hiter, pozitiven pregled teh ustreznih ukrepov. Če pa se razmere na Fidžiju ne izboljšajo, se ne bo mogoče izogniti nadaljnjim izgubam razvojnih sredstev. Napredek pri ponovni vzpostavitvi ustavne ureditve usmerja EU pri njenih prihodnjih odločitvah o spremljevalnih ukrepih za države podpisnice protokola o sladkorju in v okvirnem nacionalnem indikativnem programu Fidžija za 10. Evropski razvojni sklad.

EU poziva Fidži, naj do začetka novih posvetovanj nadaljuje in še stopnjuje okrepljeni politični dialog.

Ustrezni ukrepi so naslednji:

- humanitarna pomoč in neposredna pomoč civilni družbi se lahko nadaljujeta,

- dejavnosti sodelovanja, ki že potekajo, zlasti v okviru 8. in 9. ERS, se lahko nadaljujejo,

- dejavnosti sodelovanja, ki bi pripomogle k obnovitvi demokracije in izboljšale javno upravljanje, se lahko izvajajo, razen v izrednih okoliščinah,

- izvajanje spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za leto 2006 se lahko nadaljuje. Sporazum o financiranju je Fidži na tehnični ravni podpisal 19. junija 2007. Upoštevati je treba, da sporazum o financiranju vključuje klavzulo o odložitvi,

- lahko se nadaljujeta priprava in morebitni podpis večletnega okvirnega programa spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za obdobje 2011–2013,

- dokončno oblikovanje, podpis na tehnični ravni in izvajanje državnega strateškega dokumenta in nacionalnega indikativnega programa za 10. ERS z dodeljenim finančnim okvirom ter morebitna dodelitev motivacijskega deleža v višini do 25 % tega zneska bodo odvisni od spoštovanja zavez, danih v zvezi s človekovimi pravicami in pravno državo, in sicer: da začasna vlada potrdi ustavo, da se v celoti spoštuje neodvisnost sodstva in da se čim prej odpravijo ukrepi za izredne razmere, ki so bili ponovno uvedeni 6. septembra 2007, da se v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija opravi preiskava ali obravnava vseh domnevnih kršitev človekovih pravic ter da si začasna vlada po najboljših močeh prizadeva, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju,

- dodeljena kvota za sladkor za leto 2007 je nič,

- za leto 2008 dodeljena kvota za sladkor je bila na voljo pod pogojem, da bodo zagotovljeni dokazi o verodostojni in pravočasni pripravi volitev v skladu z dogovorjenimi zavezami, zlasti glede popisa prebivalstva, ponovne določitve meja in volilne reforme v skladu z ustavo, da bodo do 30. septembra 2007 sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika v skladu z ustavo. Ta kvota za sladkor za leto 2008 je bila izgubljena 31. decembra 2009,

- kvota za sladkor za leto 2009 je bila ukinjena maja 2009 zaradi odločitve začasne vlade, da odloži splošne volitve do septembra 2014,

- kvota za sladkor za leto 2010 je bila ukinjena pred 1. majem 2010, saj pri nadaljevanju demokratičnega procesa ni bilo doseženega nobenega napredka; vendar je bil glede na pomemben položaj sektorja sladkorja del kvote dodeljen za neposredno pomoč, namenjena pa je prebivalstvu, ki je neposredno odvisno od proizvodnje sladkorja, da bi se ublažile negativne družbene posledice. S temi sredstvi centralno upravlja delegacija EU v Suvi in se ne dodeljujejo prek vlade,

- razpoložljivost okvirnih sredstev prek večletnega okvirnega programa spremljevalnih ukrepov za reformo sladkornega sektorja za obdobje 2011–2013 bo odvisna od dogovora, doseženega med posvetovanjem; če se dogovor ne doseže, se bodo lahko s temi sredstvi financirali samo ukrepi za zmanjšanje socialnih vplivov,

- za pripravo in izvajanje ključnih zavez, zlasti v podporo priprave in/ali izvajanja volitev, je mogoče proučiti možnosti za posebno podporo,

- regionalno sodelovanje in udeležba Fidžija v njem ostaneta nespremenjena,

- sodelovanje z Evropsko investicijsko banko in Centrom za razvoj podjetništva se lahko nadaljuje, če se pravočasno izpolnijo dane zaveze.

Spremljanje zavez se bo izvajalo v skladu z zavezami iz Priloge k temu dopisu, ki se nanašajo na redni dialog, dejansko sodelovanje z misijami (za ocenjevanje in spremljanje) in poročanje.

Poleg tega EU pričakuje, da bo Fidži v celoti sodeloval s Forumom pacifiških otokov pri izvajanju priporočil skupine uglednih oseb, ki so jih sprejeli zunanji ministri Foruma na srečanju v Vanuatuju 16. marca 2007.

Evropska unija bo še naprej skrbno spremljala razmere na Fidžiju. Na podlagi člena 8 Sporazuma iz Cotonouja bo s Fidžijem potekal okrepljen politični dialog, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic, obnova demokracije in spoštovanje pravne države, zaključil pa se bo, ko bosta obe strani ugotovili, da je okrepljeni dialog dosegel svoj namen.

Če bo začasna vlada upočasnila ali prekinila izvajanje danih zavez ali pri tem nazadovala, si EU pridržuje pravico, da prilagodi ustrezne ukrepe.

EU poudarja, da so privilegiji Fidžija pri njegovem sodelovanju z EU odvisni od spoštovanja bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in načel iz Instrumenta za razvojno sodelovanje. Če Fidži želi prepričati EU, da je začasna vlada v celoti pripravljena uresničiti dane zaveze, je bistvenega pomena, da izvajanje dogovorjenih zavez v kratkem zelo napreduje.

S spoštovanjem,

V Bruslju,

ZA EU |

Priloga k Prilogi ZAVEZE, DOGOVORJENE Z REPUBLIKO FIDŽI

A. Spoštovanje demokratičnih načel

Zaveza št. 1

Svobodne in poštene parlamentarne volitve se izvedejo v 24 mesecih od 1. marca 2007 ob upoštevanju ugotovitev ocene, ki jo bodo opravili neodvisni presojevalci, ki jih bo imenoval sekretariat Foruma pacifiških otokov. Postopki priprave in izvajanja volitev se bodo skupaj spremljali, prilagajali in popravljali, kot bo potrebno, na podlagi vzajemno dogovorjenih meril. To pomeni zlasti:

- da bo začasna vlada do 30. junija 2007 sprejela časovni načrt z datumi za izvedbo različnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti v času priprav na nove parlamentarne volitve,

- da ta načrt določa časovne okvire za popis prebivalstva, ponovno določitev meja in volilno reformo,

- da se ponovna določitev meja in volilna reforma izvedeta v skladu z ustavo,

- da bodo sprejeti ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo delovanje volilnega urada, vključno z imenovanjem volilnega nadzornika v skladu z ustavo do 30. septembra 2007,

- da bo podpredsednik imenovan v skladu z ustavo.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo pri sprejemanju pomembnih zakonodajnih, proračunskih in drugih političnih pobud in sprememb upoštevala posvetovanja s civilno družbo ter drugimi zainteresiranimi stranmi.

B. Pravna država

Zaveza št. 1

Začasna vlada si bo po najboljših močeh prizadevala, da prepreči izjave varnostnih agencij, ki so namenjene zastraševanju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada potrdi ustavo iz leta 1997 ter jamči nemoteno in neodvisno delovanje ustavnih institucij, kot so fidžijska komisija za človekove pravice, komisija za javne službe in komisija za ustavne naloge. Ohranjena bosta bistvena neodvisnost in delovanje Velikega sveta poglavarjev.

Zaveza št. 3

Neodvisnost sodstva se v celoti spoštuje in omogoča se njegovo nemoteno delovanje, njegove odločitve pa upoštevajo vse zainteresirane strani, zlasti:

- začasna vlada se zaveže, da bo sodišče v skladu z oddelkom 138(3) ustave imenovano do 15. julija 2007,

- vsakršna imenovanja in/ali razrešitve sodnikov bodo odslej potekala ob strogem upoštevanju ustavnih določil in postopkovnih pravil,

- vojska, policija ali začasna vlada se v nobenem primeru in v nikakršni obliki ne bodo vmešavale v sodni postopek, vključno s polnim spoštovanjem pravnega poklica.

Zaveza št. 4

Vsi kazenski postopki, povezani s korupcijo, se obravnavajo po ustreznih pravosodnih poteh in vsak drug organ, ki bo morda vzpostavljen za preiskavo domnevnih primerov korupcije, bo deloval v okviru ustavnih določil.

C. Človekove pravice in temeljne svoboščine

Zaveza št. 1

Začasna vlada bo sprejela vse potrebne ukrepe, da bodo preiskave ali obravnave vseh obtožb o kršitvi človekovih pravic v skladu z različnimi postopki in forumi po zakonih Fidžija.

Zaveza št. 2

Začasna vlada bo maja 2007 odpravila ukrepe za izredne razmere, če ne bo groženj nacionalni varnosti, javnemu redu in varnosti.

Zaveza št. 3

Začasna vlada si bo prizadevala zagotoviti, da bo fidžijska komisija za človekove pravice delovala povsem neodvisno ter v skladu z ustavo.

Zaveza št. 4

Svoboda izražanja in svoboda medijev v vseh oblikah se polno spoštujeta, kot to zagotavlja ustava.

D. Spremljanje izvajanja zavez

Zaveza št. 1

Začasna vlada se zavezuje, da bo ohranila reden dialog, ki bo omogočal potrjevanje doseženega napredka, organom/predstavnikom EU in Evropske komisije pa dala popoln dostop do vseh informacij, povezanih s človekovimi pravicami, mirno obnovitvijo demokracije in pravno državo na Fidžiju.

Zaveza št. 2

Začasna vlada v celoti sodeluje z morebitnimi misijami EU za oceno in spremljanje napredka.

Zaveza št. 3

Začasna vlada vsake tri mesece od 30. junija 2007 naprej pošilja poročila o napredku glede bistvenih elementov Sporazuma iz Cotonouja in glede zavez.

Ugotavlja se, da je nekatera vprašanja mogoče učinkovito obravnavati zgolj s pragmatičnim pristopom, ki priznava dejansko stanje razmer in je usmerjen v prihodnost.

[1] UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

[2] UL L 287, 28.10.2005, str. 4.

[3] UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

[4] UL L 378, 27.12.2006, str. 41–71.

[5] UL L 260, 5.10.2007, str. 15.

[6] UL L 262, 6.10.2009, str. 43.

[7] UL L 89, 9.4.2010, str. 7.

[8] UL L 260, 2.10.2010, str. 10–15.

Top