EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Priporočilo Evropske centralne banke z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 64/1


PRIPOROČILO EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 9. decembra 2011

o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) ter zlasti člena 5.1 in tretje alinee člena 34.1 Statuta ESCB,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski sistem centralnih bank (ESCB) za izpolnitev svojih nalog zahteva celovito in zanesljivo zunanjo statistiko, ki obsega statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predlogo za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah, ki prikazujeta glavne postavke z vplivom na denarne pogoje in devizne trge v euroobmočju, in statistiko o čezmejnih pošiljkah eurobankovcev. Statistične zahteve Evropske centralne banke (ECB) na tem področju so določene v Smernici ECB/2011/23 z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (2).

(2)

Prvi stavek člena 5.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) zahteva, da ECB ob pomoči nacionalnih centralnih bank (NCB) zbira bodisi od pristojnih organov, ki niso NCB, bodisi neposredno od gospodarskih subjektov statistične informacije, ki so potrebne za izpolnjevanje nalog ESCB. Drugi stavek člena 5.1 določa, da v te namene ECB sodeluje z institucijami ali organi Unije in s pristojnimi organi držav članic ali tretjih držav ter z mednarodnimi organizacijami. Člen 5.2 določa, da NCB izvajajo naloge iz člena 5.1, kolikor je najbolj mogoče.

(3)

Informacije, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev ECB na področju zunanje statistike, lahko zbirajo in/ali pripravljajo pristojni organi, ki niso NCB. Zato nekatere od nalog, ki jih je treba izpolniti, da se zadosti tem zahtevam, zahtevajo sodelovanje med ECB ali NCB in takimi pristojnimi organi, v skladu s členom 5.1 Statuta ESCB. Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 zahteva, da se države članice same organizirajo na področju statistike in polno sodelujejo z ESCB, da zagotovijo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz člena 5 Statuta ESCB.

(4)

V primerih, ko v skladu z nacionalnimi pravili in uveljavljeno prakso poročevalske enote poročajo pristojnim organom, ki niso NCB, morajo ti organi in njihove NCB medsebojno sodelovati, da se zagotovi izpolnjevanje statističnih zahtev ECB. Potrebne informacije na področju zunanje statistike zbirata in pripravljata Central Statistics Office na Irskem in National Statistics Office na Malti. Za izpolnitev zgoraj navedenih statističnih zahtev morajo centralna banka Central bank of Ireland in Central Statistics Office ter centralna banka Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta in National Statistics Office medsebojno sodelovati. Tako sodelovanje mora vključevati vzpostavitev stalne strukture za posredovanje podatkov, razen če je enak rezultat že dosežen z nacionalno zakonodajo.

(5)

Ocenjevanje kakovosti za statistiko plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predlogo za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah euroobmočja bi bilo treba izvajati v skladu z okvirom ECB o kakovosti statistike (Statistics Quality Framework). NCB bi morale v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi, kjer je to primerno, oceniti kakovost podatkov, ki jih posredujejo pristojni organi.

(6)

V skladu s členom 3a Uredbe (ES) št. 2533/98 in javno zavezo Evropskega sistema centralnih bank o evropski statistiki za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike s strani ESCB veljajo načela nepristranskosti, objektivnosti, poklicne neodvisnosti, stroškovne učinkovitosti, zaupnosti statističnih informacij, čim manjšega bremena poročanja in visoke kakovosti izdelkov.

(7)

Glede na Smernico ECB/2011/23, ki razveljavlja Smernico ECB/2004/15, je zato treba nadomestiti Priporočilo ECB/2004/16 z dne 16. julija 2004 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (3)

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

ODDELEK I

Opredelitev pojmov

V tem priporočilu imajo pojmi „zunanja statistika“, „plačilna bilanca“, „stanje mednarodnih naložb“ in „predloga za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah“ enak pomen, kot je določen v členu 1 Smernice ECB/2011/23.

ODDELEK II

Posredovanje statističnih informacij nacionalnim centralnim bankam

1.

Kolikor je zbiranje zunanje statistike zaupano naslovnikoma tega priporočila, bi morala naslovnika zagotoviti, da je upoštevna zunanja statistika pravočasno na voljo zadevni NCB, tako da se slednji omogoči izpolnjevanje njenih obveznosti poročanja po členih 2, 3, 5 in 6 Smernice ECB/2011/23.

2.

Informacije bi se morale dati na voljo v skladu s statističnimi standardi in zahtevami ECB, ki se nanašajo na zunanjo statistiko in so določeni v prilogah I, II, III, IV in VI k Smernici ECB/2011/23. Brez poseganja v naloge spremljanja, ki jih izvaja ECB in so določene v Prilogi V k Smernici ECB/2011/23, bi morala naslovnika tega priporočila spremljati kakovost in zanesljivost statističnih informacij, ki se dajo na voljo posamezni NCB.

ODDELEK III

Stalno sodelovanje s pristojnima NCB

Naslovnika tega priporočila bi morala s svojima NCB v pisni obliki vzpostaviti primerne načine sodelovanja, da se zagotovi stalna struktura za posredovanje podatkov, ki izpolnjuje statistične standarde in zahteve ECB, razen če je enak rezultat že dosežen z nacionalno zakonodajo.

ODDELEK IV

Končne določbe

1.

Priporočilo ECB/2004/16 se z dnem 1. junijem 2014 nadomesti s tem priporočilom.

2.

Sklicevanja na Priporočilo ECB/2004/16 se razlagajo kot sklicevanja na to priporočilo.

3.

To priporočilo je naslovljeno na Central Statistics Office na Irskem in na National Statistics Office na Malti.

4.

To priporočilo se uporablja od 1. junija 2014.

V Frankfurtu na Majni, 9. decembra 2011

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  UL L 65, 3.3.2012, str. 1.

(3)  UL C 292, 30.11.2004, str. 21.


Top