EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011DC0205

SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU LETNO POROČILO O MACAU ZA LETO 2010

/* KOM/2011/0205 končno*/

52011DC0205

/* KOM/2011/0205 končno*/ SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU LETNO POROČILO O MACAU ZA LETO 2010


[pic] | EVROPSKA KOMISIJA | VISOKA PREDSTAVNICA UNIJE ZA ZUNANJE ZADEVE IN VARNOSTNO POLITIKO |

Bruselj, 14.4.2011

COM(2011) 205 konč.

SKUPNO POROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

LETNO POROČILO O MACAU ZA LETO 2010

POSEBNA UPRAVNA REGIJA MACAO: LETNO POROčILO ZA LETO 2010

Uvod

Evropska komisija od izročitve Macaa celinski Kitajski pred enajstimi leti pozorno spremlja gospodarski in politični razvoj v Posebni upravni regiji Macao, da bi izpolnila svojo zavezo Evropskemu parlamentu iz leta 1999 glede izdaje letnega poročila o napredku. To poročilo zajema leto 2010.

Odnosi Evropske unije z Macaom temeljijo na skupnih vrednotah, evropski dediščini in skupnem interesu na področjih, kot so gospodarstvo, okolje, izobraževanje in kultura. Med letom 2010 so se dvostranski odnosi v okviru Sporazuma o trgovini in sodelovanju, podpisanega leta 1992, razvijali v pozitivni smeri.

EU priznava, da se je politika „ena država, dva sistema“ med letom 2010 izvajala v skladu z ustavo Posebne upravne regije Macao, prav tako so se temeljne pravice in svoboščine prebivalcev Macaa na splošno priznavale. EU upa, da bo macajska ustava napredovala v smeri zagotavljanja vse večje demokracije v Macau.

Politični razvoj

Leto 2010 je bilo prvo v mandatu novega macajskega glavnega upravitelja Fernanda Čuija. Čui je v svojem političnem nagovoru 16. marca poudaril, da bodo glavne prednostne naloge njegove vlade izboljšanje življenja ljudi, socialna stabilnost, gospodarska diverzifikacija, izboljšanje macajske industrije in utrditev igralništva. Macao namerava prav tako povečati svoje sodelovanje z regijo delte Biserne reke in Tajvanom ter postati platforma za izmenjave in sodelovanje s portugalsko govorečimi državami po svetu.

V letu 2010 se je povečal obseg stikov s Tajvanom. Čui se je srečal s častnim predsednikom tajvanske vladajoče stranke Kuomintang (KMT) Wu Poh-hsiungom med njegovim obiskom v Macau. Sledil je obisk macajskega sekretarja za socialne zadeve in kulturo Cheonga U. septembra v Tajvanu, da bi se povečalo medsebojno razumevanje in spodbudile izmenjave na področju kulture.

Macao je pospešil prizadevanja, da se promovira kot vrata na Kitajsko za portugalsko govoreče države ter kot platforma za kitajsko-portugalsko sodelovanje. Novembra je gostil tretjo ministrsko konferenco foruma za gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med Kitajsko in portugalsko govorečimi državami, ki je bil vzpostavljen leta 2003 za poglobitev vezi med njegovimi člani. Foruma se je udeležil kitajski predsednik vlade Wen Jiabao.

Leto po sprejetju zakonodaje o nacionalni varnosti so zakonodajalci, naklonjeni demokraciji, in organizacije za človekove pravice v Macau izrazili zaskrbljenost, da bi se lahko zakonodaja zlorabila za slabljenje temeljnih pravic in državljanskih svoboščin prebivalcev Macaa. EU z zaskrbljenostjo opaža, da je bil leta 2010 podobno kot leta 2009 več novinarjem in članom nevladnih organizacij iz Hongkonga zavrnjen vstop v Macao. EU znova poudarja pomen varovanja temeljnih pravic in svoboščin, ki jih zagotavlja ustava Posebne upravne regije Macao.

Gospodarski razvoj [1]

MACAO SI JE ZELO OPOMOGEL OD FINANčNE KRIZE LETA 2010, KI JE SAMO MALO UčINKOVALA NA GOSPODARSTVO. RAST BDP SE JE V TRETJEM čETRTLETJU LETA 2010 V PRIMERJAVI Z ENAKIM čETRTLETJEM LETA 2009 POVEčALA ZA 27,1 %. POVEčANJE TEMELJI NA SEKTORJIH TURIZMA IN IGRALNIšTVA, PRI čEMER OBISKOVALCI S CELINSKE KITAJSKE PREDSTAVLJAJO NAJVEčJI DELEž (53 %) MACAJSKIH TURISTOV. BRUTO PRIHODEK OD IGER NA SREčO JE DOSEGEL REKORDNO VREDNOST, Z 58-ODSTOTNIM POVEčANJEM JE LETA 2010 ZNAšAL 188,3 MILIJARDE PATAK. MACAO JE OSTAL NAJVEčJI TRG IGRALNIšTVA NA SVETU, KATEREGA OBSEG JE ZDAJ VELIKO VEčJI KOT OBSEG TRGOV NJEGOVIH NAJVEčJIH KONKURENTOV.

Toda okrevanje ni bilo popolno. Število naložb se je med letom še naprej zmanjševalo. Izvoz blaga je še naprej stagniral zaradi majhnega tujega povpraševanja in krčenja proizvodne baze. Stopnja inflacije je za leto 2010 znašala 2,81 %. Ponudba na trgu dela je bila zelo omejena, medtem ko se je storitveni sektor hitro širil. Stopnja brezposelnosti se je v letu 2010 znižala na 2,8 %, na najnižjo vrednost v zadnjem desetletju. Omejeni človeški viri so zavirali trajnostni gospodarski razvoj. Konec leta 2010 je bilo 75 000 delavcev nerezidentov, to je 22 % celotne delovne sile.

Vlada Posebne upravne regije Macao si je še naprej prizadevala za diverzifikacijo gospodarstva. Obljubila je, da bo umirila prekomerno rast igralništva z omejitvijo števila igralnic, igralnih miz in igralnih avtomatov. Cilj je, da Macao postane vozlišče za mednarodne konference, da se nadalje razvijajo sektor organiziranja sestankov, spodbud, kongresov in razstav, pa tudi ustvarjalne in kulturne dejavnosti. Za pripravo ukrepov politike in določitev partnerjev za sodelovanje so bili ustanovljeni odbori za posamezne dejavnosti.

Gospodarsko povezovanje Macaa s Kitajsko se je še naprej krepilo s tesnejšimi vezmi na področju trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z vladama občine Zhuhai in province Guangdong. Dodatek VII k Sporazumu o tesnejšem gospodarskem partnerstvu (CEPA) med Kitajsko in Macaom je bila podpisana 28. maja 2010. V skladu z zadnjim dodatkom je Kitajska macajskim podjetjem zagotavljala večji dostop do poslovanja v skupaj 43 storitvenih sektorjih. V zvezi z lajšanjem trgovanja in naložb sta obe vladi obljubili, da bosta okrepili sodelovanje na področjih izobraževanja, kulture, inovacij, okolja ter organiziranja kongresov in razstav. S temi ukrepi naj bi se spodbudil gospodarski razvoj Macaa ter povezovanje s celinsko Kitajsko. Od 1. januarja 2006 je blagovna menjava v celoti liberalizirana.

Na ravni provinc sta Macao in sosednja provinca Guangdong začeli pripravljalna dela v zvezi z okvirnim sporazumom o sodelovanju za povečanje družbenogospodarskega povezovanja obeh območij. Sporazum bi tudi olajšal diverzifikacijo macajskega gospodarstva in izboljšal izvajanje sporazuma CEPA.

Razširitev ozemeljske pristojnosti Macaa na otok Hengqin je pilotni projekt med Macaom, Guangdongom in Zhuhaijem. Macao je od Zhuhaija najel zemljišče v velikosti 5 km2 do leta 2049. Macajska univerza bo uporabila 1 km2, ki bo v pristojnosti Macaa. Pripravljajo se načrti za ureditev preostalega dela zemljišča v industrijski park. Vlade Guangdonga, Zhuhaija in Macaa se zelo zanimajo za skupni razvoj Hengqina. Vodje misij EU so predel obiskali septembra.

Po sprejetju zakona 20/2009 11. avgusta 2009 v zvezi z izmenjavo informacij med Posebno upravno regijo Macao in drugimi davčnimi območji je Macao leta 2010 po vzoru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj podpisal oziroma posodobil (kakor je bilo ustrezno) svoje sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju z Zelenortskimi otoki, Mozambikom, Belgijo, Portugalsko in Kitajsko.

Sodelovanje med EU in Macaom

Dvostranski odnosi med EU in Macaom so se med letom 2010 še naprej razvijali v pozitivni smeri. Povečevanje sodelovanja med EU in Macaom je glavni cilj, bilo pa je tudi osrednja točka pogovorov na letni skupni seji odborov EU in Macaa 9. julija 2010 v Bruslju.

Na skupni seji odborov sta obe strani pregledali najnovejše spremembe v svojih odnosih in se seznanili s sodelovanjem med obema stranema, vključno z nedavnim začetkom projekta pravnega sodelovanja med EU in Macaom marca 2010, katerega namen je krepitev macajskega pravnega sistema in izboljševanje javne uprave ter sodne stroke in ki se nadaljuje na podlagi uspešnega zaključka podobnega projekta leta 2007.

Obe strani sta izrazili svojo pripravljenost v zvezi s proučevanjem novih področij sodelovanja, kot so varstvo okolja, akademske izmenjave in izmenjave na področju kulture, pa tudi drugih trgovinskih in gospodarskih zadev. Evropska komisija je letošnjo letno sejo izkoristila tudi za izrazitev svoje želje glede napredka na drugih področjih, kot sta civilno letalstvo in obdavčenje prihrankov. Evropska komisija je poudarila pomen dobrega upravljanja na področju davkov ter za spodbudna označila macajska prizadevanja za izvajanje standardov OECD glede preglednosti in izmenjave informacij, pri tem pa spodbudila Macao k sprejetju nadaljnjih korakov za uskladitev z ukrepi, sprejetimi v EU v okviru direktive o prihrankih, za zagotovitev obdavčitve dohodkov od prihrankov naložbenikov EU v skladu s pravili držav članic njihovega sedeža.

Za „program Evropske unije za poslovne informacije“ za Hongkong in Macao (v nadaljnjem besedilu: EUBIP) se je izkazalo, da je uporaben instrument za spodbujanje izmenjave znanja in boljšega razumevanja med Macaom in EU. EU je zlasti za Macao postala bolj vidna, ker je skupaj z državami članicami in evropskimi podjetji sodelovala na skupnem razstavnem paviljonu EU ter tam imela govorce. Služila je tudi kot dobra mreža za poslovne skupnosti iz Macaa in EU. Dejavnejše sodelovanje industrije iz Macaa v poslovnih svetih, ki jih za različne industrijske sektorje podpira EUBIP, bi prispevalo k boljšemu razumevanju poslovnih težav in interesov.

Razširjeni medosebni stiki med Evropo in Macaom so prav tako prispevali h krepitvi odnosov med EU in Macaom. Macajske univerze in študenti so dejavno vključeni v program Erasmus Mundus, dodeljen pa jim je bil tudi projekt Erasmus za leto 2010 za povečanje obsega izmenjav in mobilnosti med univerzami ter študenti iz Evrope in Macaa, da bi se poglobilo naše medsebojno razumevanje. EU je še naprej podpirala katedro Jeana Monneta na Univerzi v Macau ter med letom organizirala veliko uspešnih konferenc Jeana Monneta. V letu 2010 se je nadaljevalo tudi usposabljanje EU za macajske konferenčne tolmače.

Leta 2010 so se okrepili stiki med visokimi uradniki iz Macaa in Evropske komisije, tako z obiskom sekretarke za upravo in pravosodje Florinde Chan julija v Bruslju kot z obiskom komisarja Šemete avgusta v Macau, da bi se obravnavalo carinsko sodelovanje in dobro upravljanje na področju obdavčenja ter potrdil močan interes EU za vzpostavitev posebnega sodelovanja z Macaom glede dohodka od prihrankov.

Vse te izmenjave in dialogi bi se morali nadaljevati v letu 2011. Evropska komisija bi zlasti pričakovala, da se brez odlašanja zaključijo pogajanja o vključitvi klavzule EU o določitvi v horizontalni sporazum na področju civilnega letalstva. Razviti bi bilo treba več dejavnosti na medosebni ravni, da bi se izboljšalo poznavanje ter razumevanje politik in kultur tako Evrope kot Macaa.

Evropska komisija bo še naprej podpirala izvajanje načela „ena država, dva sistema“ v Posebni upravni regiji Macao ter tako podrobno spremljala politični, institucionalni, gospodarski in socialni razvoj v tej posebni upravni regiji.

[1] Ekonomski podatki o Macau so uradni statistični podatki, ki jih je izdala služba za popis prebivalstva in statistiko vlade Posebne upravne regije Macao.

Top