EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0065

Mnenje Evropske centralne banke z dne 23. avgusta 2011 o predlogu uredbe o izdaji eurokovancev ter o predlogu uredbe o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (CON/2011/65)

OJ C 273, 16.9.2011, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 273/2


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 23. avgusta 2011

o predlogu uredbe o izdaji eurokovancev ter o predlogu uredbe o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku

(CON/2011/65)

2011/C 273/02

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 28. junija 2011 prejela zahtevo Evropskega parlamenta za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji eurokovancev (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagana uredba). ECB je dne 5. julija 2011 prejela še dve zahtevi Sveta Evropske unije za mnenje o: (a) predlagani uredbi; in (b) predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (2) (v nadaljnjem besedilu: predlagana sprememba uredbe).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 133 ter členov 127(4), 282(5) in 128(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Predlagana uredba in pravna podlaga

1.1

Predlagana uredba določa obvezna pravila za izdajanje tečajnih in zbirateljskih eurokovancev. Vzpostavlja tudi nekatere količinske omejitve za priložnostne tečajne eurokovance in postopek posvetovanja pred uničenjem za obtok primernih tečajnih eurokovancev.

1.2

ECB razume, da je namen predlagane uredbe kodificirati obstoječe nezavezujoče pravne instrumente in sklepe Unije (3) glede izdajanja eurokovancev (4). ECB tudi razume, da je cilj določitve splošnih pravil za izdajanje eurokovancev na ravni Unije uskladitev zadevnih praks med državami članicami (5) ter zagotovitev pravne varnosti in preglednosti.

1.3

ECB izpostavlja, da so v skladu s členom 128(2) PDEU za izdajanje eurokovancev odgovorne sodelujoče države članice, Parlament in Svet pa sta pristojna za določitev ukrepov, potrebnih za uporabo eura kot enotne valute, v skladu s členom 133 PDEU. Poleg tega lahko Svet v skladu s členom 128(2) PDEU sprejme potrebne ukrepe za uskladitev apoenov in tehničnih specifikacij vseh kovancev, namenjenih obtoku, da bi tako omogočil njihovo neovirano kroženje v Uniji. Zato je treba pri sprejemanju zakonodaje Unije o izdajanju eurokovancev spoštovati pristojnost sodelujočih držav članic za izdajanje eurokovancev in njihovo vlogo zakonitih izdajateljev eurokovancev. Čeprav predlagana uredba ne posega v naloge in odgovornosti ECB v skladu s PDEU in Statutom Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB), ECB dodatno priporoča, da se kakršni koli pomisleki držav članic glede pristojnosti za izdajanje eurokovancev obravnavajo med zadevnimi državami članicami in Unijo v skladu z načelom lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.

1.4

Priporočljivo je, da se uskladi uporabljena terminologija v celotni predlagani uredbi. V predlagani uredbi zlasti nista opredeljena pojma „izdati“ in „dati v obtok“. To lahko povzroči vprašanja glede pravne razlike med njunima pomenoma. Izdajanje po splošnem razumevanju zajema tudi dajanje zadevnih eurokovancev v obtok (6). Zato je bolje uporabljati samo pojem „izdati“ ne pa obeh pojmov, kar bi lahko bilo zavajajoče. Ne glede na to pa ECB v svojih predlogih za spremembe besedila odločitev o tem jezikovnem vprašanju prepušča Komisiji.

1.5

Kadar ECB priporoča, da se predlagana uredba spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi I.

2.   Predlagana sprememba uredbe

2.1

Predlagana sprememba uredbe uvaja nove določbe, s katerimi se vzpostavljajo skupna načela za motive, ki so uporabljeni na nacionalnih straneh običajnih in priložnostnih tečajnih eurokovancev, ter za medsebojno obveščanje držav članic in odobritev motivov.

2.2

ECB razume, da predlagana sprememba uredbe vzpostavlja postopek za odobritev ali zavrnitev osnutkov novih motivov na nacionalnih straneh tečajnih eurokovancev, ki je enak postopku, že opredeljenem v Priporočilu 2009/23/ES. Edina razlika je, da se s predlagano spremembo uredbe razširja pristojnost Komisije, in sicer tako, da bo končni sklep o tem, ali naj se novi osnutki motivov odobrijo ali zavrnejo, sprejela Komisija, ne pa ustrezni pododbor Ekonomsko-finančnega odbora. ECB ugotavlja, da ta sprememba ne posega v njene naloge in odgovornosti v skladu s PDEU in Statutom ESCB, in svetuje, da se kakršna koli nacionalna ali medinstitucionalna vprašanja glede pristojnosti v povezavi z zgoraj omenjeno odgovornostjo Komisije usklajujejo in rešujejo v skladu z načelom lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji.

2.3

Končno, ECB ponavlja svoje predhodno priporočilo (7) o spremembi tehničnih specifikacij, določenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (8). Zlasti bi bilo treba orientacijske vrednosti za debelino eurokovancev nadomestiti z dejanskimi vrednostmi za debelino eurokovancev, ki so dobro poznane in jih kovnice uporabljajo kot referenčne vrednosti za proizvodnjo eurokovancev. V tej zvezi se ECB sklicuje na konkretne predloge sprememb besedila, ki jih je navedla v Prilogi k Mnenju CON/2011/18, in priporoča, da se upoštevajo v okviru Uredbe (ES) št. 975/98.

2.4

Kadar ECB priporoča, da se predlagana sprememba uredbe spremeni, so konkretni predlogi sprememb besedila s pripadajočimi pojasnili navedeni v Prilogi II.

V Frankfurtu na Majni, 23. avgusta 2011

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2011) 295 konč.

(2)  COM(2011) 296 konč.

(3)  Sklepi Sveta z dne 23. novembra 1998 in z dne 5. novembra 2002 o eurokovancih, namenjenih zbirateljstvu; Priporočilo Komisije 2009/23/ES z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL L 9, 14.1.2009, str. 52); in Priporočilo Komisije 2010/191/EU z dne 22. marca 2010 o področju uporabe in učinkih, ki jih imajo eurobankovci in eurokovanci kot zakonito plačilno sredstvo (UL L 83, 30.3.2010, str. 70).

(4)  Običajni tečajni eurokovanci, priložnostni tečajni eurokovanci in zbirateljski eurokovanci.

(5)  Predlagana uredba bi zlasti prispevala k izognitvi temu, da bi se v državah članicah oblikovale različne nacionalne prakse glede izdajanja eurokovancev, predvsem zbirateljskih in priložnostnih eurokovancev, ki bi sicer lahko ogrozile cilje in načela enotnega evropskega sistema kovancev, ki je bil vzpostavljen z uvedbo eura. Glej tretji odstavek Mnenja ECB CON/2002/12. Vsa mnenja ECB so objavljena na spletni strani ECB na naslovu http://www.ecb.europa.eu

(6)  Glej Report of the Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) on the definition, scope and effects of legal tender of euro banknotes and coins, str. 5, dostopno na naslovu http://www.ec.europa.eu

(7)  Glej drugi odstavek splošnih pripomb in dve predlagani spremembi besedila v Prilogi k Mnenju ECB CON/2011/18 z dne 4. marca 2011 o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (UL C 114, 12.4.2011, str. 1).

(8)  UL L 139, 11.5.1998, str. 6.


PRILOGA I

Predlogi sprememb besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Predlogi ECB za spremembe predlagane uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izdaji eurokovancev

Sprememba 1

Uvodna izjava 2 predlagane uredbe

„(2)

Odsotnost instrumenta, ki bi urejal izdajo eurokovancev, lahko privede do različnih praks med državami članicami in s tem onemogoča oblikovanje celovitega okvira za enotno valuto. Zaradi pravne preglednosti in varnosti je zato treba uvesti zavezujoče predpise o izdaji eurokovancev.“

„(2)

Brez poseganja v člen 128(2) Pogodbe, ki določa pravico držav članic, da izdajajo eurokovance, lahko odsotnost splošnih obveznih pravil za izdajanje eurokovancev, privede do različnih praks med državami članicami in s tem onemogoča oblikovanje celovitega okvira za enotno valuto. Zaradi pravne preglednosti in varnosti je zato treba uvesti zavezujoče predpise o izdaji eurokovancev.“

Pojasnilo

Ta sprememba je potrebna, da se: (a) zagotovi zadostna pravna varnost glede tega, da predlagana uredba ne posega v pristojnost držav članic za izdajanje eurokovancev po členu 128(2) PDEU; in (b) prizna praznina glede splošnih zavezujočih pravil za izdajanje eurokovancev.

Sprememba 2

Člen 1 predlagane uredbe

„Člen 1

Predmet

Ta uredba opredeljuje pravila o izdaji tečajnih eurokovancev, vključno s priložnostnimi tečajnimi kovanci, o izdaji zbirateljskih eurokovancev in o posvetovanju pred uničenjem veljavnih tečajnih eurokovancev.“

„Člen 1

Predmet

Ta uredba, brez poseganja v člen 128(2) Pogodbe, ki vzpostavlja pravico držav članic, da izdajajo eurokovance, opredeljuje splošna pravila o izdaji tečajnih eurokovancev, , o izdaji zbirateljskih eurokovancev in o posvetovanju pred uničenjem za obtok primernih tečajnih eurokovancev.“

Pojasnilo

Ta sprememba je potrebna, da se: (a) zagotovi zadostna pravna varnost glede tega, da predlagana uredba ne posega v pristojnost držav članic za izdajanje eurokovancev po členu 128(2) PDEU; in (b) prizna praznina glede splošnih zavezujočih pravil za izdajanje eurokovancev. Poleg tega dodaja vrednost s tem, da bolje opredeljuje predmet predlagane uredbe glede na upoštevne zahteve iz točk 13.1 in 13.3 Skupnih praktičnih navodil Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (2). Ker spremenjena opredelitev pojma »tečajni eurokovanci« izrecno vključuje priložnostne eurokovance, namenjene obtoku (3), tega ni treba ponoviti v členu 1.

Sprememba 3

Člen 2 predlagane uredbe

„Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

1.

‚tečajni eurokovanci‘ pomenijo eurokovance, namenjene obtoku, katerih apoeni in tehnične specifikacije so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998;

2.

‚priložnostni tečajni eurokovanci‘ pomenijo tečajne kovance, namenjene spominu na posebne teme, kakor je to določeno v členu 1f Uredbe Sveta (ES) št. 975/98;

3.

‚zbirateljski eurokovanci‘ pomenijo eurokovance, namenjene zbirateljstvu in ne obtoku.“

„Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

1.

‚tečajni eurokovanci‘ pomenijo običajne in priložnostne eurokovance, namenjene obtoku, katerih apoeni in tehnične specifikacije so opredeljeni v Uredbi Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998;

2.

‚običajni tečajni eurokovanci‘ pomenijo eurokovance, namenjene obtoku, razen priložnostnih tečajnih eurokovancev;

3.

‚priložnostni tečajni eurokovanci‘ pomenijo tečajne eurokovance, namenjene spominu na posebne teme, kakor je to določeno v členu 1f Uredbe Sveta (ES) št. 975/98;

4.

‚zbirateljski eurokovanci‘ pomenijo eurokovance, namenjene zbirateljstvu in ne obtoku.“

Pojasnilo

Obstoječo opredelitev tečajnih eurokovancev bi bilo treba pojasniti in dodati ločeno opredelitev običajnih tečajnih eurokovancev, da bi se izognili vsakršni dvoumnosti v povezavi s to terminologijo.

Sprememba 4

Člen 3 predlagane uredbe

„Člen 3

Vrste eurokovancev

Države članice lahko izdajo dve vrsti kovancev: tečajne eurokovance, ki vključujejo priložnostne, in zbirateljske eurokovance.“

„Člen 3

Vrste eurokovancev

Države članice lahko izdajo dve vrsti eurokovancev: tečajne eurokovance, , in zbirateljske eurokovance.“

Pojasnilo

Ker spremenjena opredelitev pojma „tečajni eurokovanci“ izrecno vključuje priložnostne eurokovance, namenjene obtoku (4), tega ni treba ponoviti v členu 3.

Sprememba 5

Člen 4 predlagane uredbe

„Člen 4

Izdajanje tečajnih eurokovancev

1.   Tečajni eurokovanci se izdajo po imenski vrednosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se lahko manjši delež, ki ne presega 5 % skupne vrednosti in količine izdanih eurokovancev, izda po vrednosti, ki presega imensko vrednost, če je to upravičeno s posebno kakovostjo kovancev ali posebno embalažo.“

„Člen 4

Izdajanje in prodaja tečajnih eurokovancev

1.   Tečajni eurokovanci se izdajo in dajo v obtok s strani pristojnih organov posameznih držav članic po imenski vrednosti.

2.    Manjši delež, ki ne presega 5 % skupne izdane vrednosti in količine izdanih eurokovancev, se lahko proda po vrednosti, ki presega imensko vrednost, če je to upravičeno s posebno kakovostjo kovancev ali posebno embalažo.“

Pojasnilo

ECB svetuje, da se člen 4 predlagane uredbe uskladi z odstavkom 1 Priporočila 2009/23/ES in tako tudi z zadevnimi praksami držav članic, ki temeljijo na odstavku 1 Priporočila 2009/23/ES.

Sprememba 6

Člen 6(2)(b) predlagane uredbe

„(b)

ne prikazujejo podob, ki so podobne skupnim stranem tečajnih eurokovancev ali kateri koli nacionalni strani tečajnih eurokovancev;“

„(b)

ne prikazujejo podob, ki so podobne skupnim stranem tečajnih eurokovancev ali kateri koli nacionalni strani tečajnih eurokovancev, razen v slednjem primeru, če je še vedno mogoče celoten videz brez težav razlikovati;“

Pojasnilo

S tem predlogom spremembe besedila se omogoča ohranitev nacionalnih tradicij držav članic v zvezi z izdajanjem zbirateljskih eurokovancev. ECB načeloma pozdravlja izdajanje zbirateljskih eurokovancev, pri čemer se spoštuje numizmatična tradicija in praksa posameznih držav članic (5). Poleg tega bi se s tem predlogom spremembe besedila zgoraj navedena določba uskladila s sklepi Sveta Ecofin z dne 5. novembra 2002, ki so spodbujali države članice, da za svoje zbirateljske kovance uporabijo motive, ki se vsaj rahlo razlikujejo od motivov na nacionalnih straneh tečajnih kovancev.

Sprememba 7

Člen 6(3) predlagane uredbe

„3.   Tečajne eurokovance se lahko izda po imenski ali višji vrednosti.“

„3.   Zbirateljske eurokovance se lahko proda po imenski ali višji vrednosti.“

Pojasnilo

S tem predlogom spremembe besedila bi se natančno odrazil dogovor držav članic, dosežen na seji Sveta Ecofin 5. novembra 2002, po katerem je dovoljena prodaja zbirateljskih kovancev nad imensko vrednostjo.

Sprememba 8

Člen 6(5) predlagane uredbe

„5.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za preprečevanje uporabe zbirateljskih eurokovancev kot plačilnega sredstva, na primer s posebno embalažo, potrdilom o pristnosti, predhodne objave organov izdajateljev ali izdajanje nad imensko vrednostjo.“

„5.   Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za odvračanje od uporabe zbirateljskih eurokovancev kot plačilnega sredstva, na primer s posebno embalažo, potrdilom o pristnosti, predhodno objavo organov izdajateljev ali prodajo nad imensko vrednostjo.“

Pojasnilo

Države članice nimajo na voljo ukrepov za preprečevanje uporabe zbirateljskih eurokovancev kot plačilnega sredstva v državi članici izdajateljici. Zato ECB predlaga, da se beseda „preprečevanje“ nadomesti z „odvračanje od“. Zaradi doslednosti pa bi bilo treba tudi „izdajanje nad imensko vrednostjo“ nadomestiti s „prodajo nad imensko vrednostjo“, s čimer bi natančneje sledili besedilu sklepov Sveta Ecofin z dne 5. novembra 2002.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Glej Skupna praktična navodila Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije za osebe, vključene v pripravo pravnih aktov v institucijah Skupnosti, dostopna na naslovu: http://eur-lex.europa.eu

(3)  Glej spremembo 3.

(4)  Prim. opombo 3.

(5)  Glej tretji odstavek Mnenja CON/2002/12.


PRILOGA II

Predlogi sprememb besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB (1)

Predlogi ECB za spremembe predlagane uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku

Sprememba 1

Člen 1f(4) predlagane spremembe uredbe (novo)

Ni obstoječega besedila

»4.   Motivi priložnostnih tečajnih eurokovancev, ki jih skupaj izdajo vse sodelujoče države članice, ne smejo posegati v njihove morebitne ustavne zahteve.«

Pojasnilo

S tem predlogom spremembe besedila se upoštevajo morebitne zahteve nacionalnega prava in omogoča ohranitev nacionalnih tradicij držav članic v zvezi z izdajanjem priložnostnih tečajnih eurokovancev. V povezavi s slednjim ECB načeloma pozdravlja izdajanje priložnostnih eurokovancev, pri čemer se spoštuje numizmatična tradicija in praksa posameznih držav članic  (2).

Sprememba 2

Člen 1g(1) predlagane spremembe uredbe

»1.   Države članice se medsebojno obvestijo o novih osnutkih motivov nacionalnih strani tečajnih eurokovancev, vključno z obodom kovanca, ter o obsegu izdaje, preden formalno odobrijo te motive.«

»1.   Države članice se medsebojno obvestijo o novih osnutkih motivov nacionalnih strani tečajnih eurokovancev, vključno z obodom kovanca, ter o obsegu izdaje, pred formalno odobritvijo teh motivov

Pojasnilo

Iz jezikovnih razlogov je priporočljivo pojasniti, da se morajo države članice medsebojno obvestiti o obsegu izdaje tečajnih eurokovancev, preden so ti motivi odobreni. Poleg tega se na podlagi člena 1g(2) in (3) razume, da Komisija preveri skladnost z določbami predlagane spremembe uredbe in »brez odlašanja sprejme končni sklep o sprejetju ali zavrnitvi motiva«. Zato ECB predlaga, da se spremeni zadnji del člena 1g(1), ki kaže na to, da imajo države članice vlogo pri formalni odobritvi osnutkov novih motivov na nacionalnih straneh tečajnih eurokovancev.

Sprememba 3

Člen 1h(a) predlagane spremembe uredbe

»a)

se ne uporabljajo za tečajne eurokovance, ki so bili izdani pred začetkom veljavnosti Uredbe Sveta (EU) št. … [vstavi se številka te uredbe o spremembi, potem ko je sprejeta],«

»a)

se ne uporabljajo za tečajne eurokovance, ki so bili proizvedeni pred začetkom veljavnosti Uredbe Sveta (EU) št. … [vstavi se številka te uredbe o spremembi, potem ko je sprejeta],«

Pojasnilo

ECB razume, da člen 1h(a) zajema tečajne eurokovance s statusom zakonitega plačilnega sredstva pred začetkom veljavnosti spremembe uredbe, člen 1h(b) pa določa prehodno obdobje za prilagoditev naprav za kovanje na motive tečajnih eurokovancev v skladu z novimi zahtevami glede motivov. V povezavi s tem ECB svetuje, da se v členu 1h(a) beseda »izdani« nadomesti z besedo »proizvedeni«. S tem bi se področje uporabe izključitve iz te predlagane določbe razširilo, tako da bi zajemalo tudi zaloge tečajnih eurokovancev, ki so jih pristojni organi sodelujočih držav članic že skovali, ob začetku veljavnosti predlagane spremembe uredbe pa nimajo statusa zakonitega plačilnega sredstva. Na ta način bi se vzpostavila pravna zaščita v povezavi z vsemi stroški, ki bi jih imele nacionalne centralne banke Eurosistema v zvezi s proizvodnjo tečajnih eurokovancev, ki do trenutka začetka veljavnosti predlagane spremembe uredbe še niso pridobili statusa zakonitega plačilnega sredstva. ECB tudi ugotavlja, da bi tečajni eurokovanci, izdani v prehodnem obdobju iz člena 1h(b), ohranili status zakonitega plačilnega sredstva tudi po izteku prehodnega obdobja.


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Glej tretji odstavek Mnenja CON/2002/12.


Top