EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 31/10


Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

(2009/C 31/08)

Številka XA: XA 350/08

Država članica: Finska

Regija: Finska

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Pravna podlaga: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: Skupni letni proračun znaša 3 milijone EUR. Pomoč se bo dodeljevala v obdobju 2009–2013

Največja intenzivnost pomoči: 100 %

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme ali individualne pomoči:

Cilj pomoči: Pomoč se dodeli registriranim javnim združenjem ali drugim organom javnega sektorja. Končni upravičenec je kmet, ki se šteje za malo in srednje veliko podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje.

Pomoč temelji na členu 15

Zadevni gospodarski sektorji: Oznaka NACE

A1 – Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Blago iz Priloge I

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Spletna stran: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Drugi podatki: Pomoč dodeli in upravlja Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Na leto je predviden znesek 3 milijone EUR pomoči, tj. skupno 15 milijonov EUR v obdobju 2009–2013. Pomoč se lahko dodeli velikim nacionalnim projektom za razvoj trženja in proizvodnje kmetijskih proizvodov, v katerih se poudarja ozaveščenost o kakovosti kmetijskih proizvodov, prehranski kulturi ali zdravih prehranskih navadah in s tem povezana izmenjava informacij.

Projekt se lahko izvaja v obliki dejavnosti za razvoj trženja in proizvodnje, na primer zagotavljanja informacij, študij, usposabljanja in svetovanja za kmete ter izmenjave informacij med nosilci prehrambene dejavnosti, na primer v obliki sejmov in razstav. Ciljne skupine projekta so lahko kmeti, potrošniki ali drugi, povezani z živilsko dejavnostjo, na primer profesionalne kuhinje, izobraževalne ustanove, mediji ali strokovnjaki za prehrano.

Pomoč deluje tako, da neprofitne organizacije s pomočjo, ki jo prejmejo, izvajajo projekte, ki koristijo drugim ciljnim skupinam, kot so potrošniki ali kmeti. Projekt, namenjen informiranju o prehrambenih koristih proizvoda, je lahko usmerjen k potrošnikom, vendar pa lahko posredno koristi tudi kmetom, ki proizvajajo zadevni proizvod, saj lahko tovrstne informacije povečajo vrednost proizvoda in s tem posredno tudi njegovo potrošnjo.

Projekti morajo biti v skladu z zakonom o državnih pomočeh, v njih pa ne sme biti navedeno poreklo proizvoda, posamezni proizvodi ali blagovne znamke. Te določbe zagotavljajo, da ukrepi ne izkrivljajo konkurence.

Intenzivnost pomoči: 100-odstotna intenzivnost pomoči, predvidena v predpisih Skupnosti, je omejena z oddelkom 6 finskega zakona o državnih pomočeh, v skladu s katerim se celotno nadomestilo izplača samo, če je to upravičeno in potrebno za uresničitev ciljev pomoči.

Obveščanje

Dejavnost obveščanja lahko vključuje na primer informiranje o sezonah za posamezna živila in temah, ki povečujejo zanimanje potrošnikov za zdravo in dobro prehrano. Poleg tega se lahko recepti objavljajo na primer tudi v elektronskih kuharskih knjigah ali množičnih medijih.

Druge dejavnosti so lahko informativni sestanki, seminarji, obiski in razstave na aktualne teme v zvezi s kmetijsko-živilsko proizvodnjo za novinarje s področja gastronomije, potrošnikov ali financ in šole.

Izdelajo se lahko tudi spletne strani in spletno učno gradivo (ki je lahko tudi v tiskani obliki) z informacijami na primer o proizvodnji, predelavi, lastnostih in uporabi medu.

Cilj „kampanje za medicinske sestre“ je izboljšati znanje medicinskih sester iz javnega zdravstva in staršev o dobri prehrani ter z informiranjem in orodji, ki pomagajo pri izbiri dobre in zdrave hrane, usmerjati prehranske navade družin z otroki.

Menze v šolah in drugod lahko zagotavljajo informacije o temah v zvezi z uživanjem ekoloških proizvodov. Pri dejavnosti obveščanja so lahko potrebne tudi temeljne študije, na primer izdelava strategij, raziskovanje trga ali študijski obiski.

Usposabljanje

K usposabljanju za kmete spada usposabljanje o nabiranju gob in jagod, kjer se na primer preveri znanje udeleženca o dveh do štirih vrstah rastlin ali gob sočasno. Tistim, ki uspešno opravijo preverjanje, se rezultat vpiše na njihovo „karto o nabiranju gob in jagod“. Tečaji nabiranja gob in jagod so lahko organizirani samo v sezonah, ko so proizvodi, ki so predmet tečaja, na voljo v naravi.

Kmetje potrebujejo na primer informacije o značilnostih ekoloških proizvodov, da lahko razvijejo njihovo proizvodnjo. Da bi spodbudili ta cilj, bo na to temo organizirano usposabljanje v sodelovanju z gospodarskimi organizacijami.

Izmenjava informacij

K izmenjavi informacij spadajo sejmi, predstavitve, tekmovanja ali druge dejavnosti, s katerimi se spodbuja izmenjava informacij med nosilci prehrambene dejavnosti in sodelovanje pri njej.

Svetovanje

Pomoč se lahko dodeli tudi za svetovanje kmetom

Številka XA: XA 353/08

Država članica: Finska

Regija: Celotna država

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Pravna podlaga: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Načrtovani letni izdatki po shemi: 1,2 milijona EUR/leto. Pomoč se bo dodeljevala v obdobju 2009–2013

Največja intenzivnost pomoči: 100-odstotna intenzivnost pomoči, predvidena v predpisih Skupnosti, je omejena z oddelkom 6 finskega zakona o državnih pomočeh, v skladu s katerim se celotno nadomestilo izplača samo, če je to upravičeno in potrebno za uresničitev ciljev pomoči

Datum začetka izvajanja:

Trajanje sheme:

Cilj pomoči: Pomoč se dodeli registriranim javnim združenjem in organizacijam, vladnim organom ali drugim organom javnega sektorja. Končni upravičenec je kmet, ki se šteje za malo in srednje veliko podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje.

Shema temelji na členu 15(2)(a), (c), (d) in (e) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Zadevni gospodarski sektorji: Oznaka NACE

A1 – Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

Blago iz Priloge I

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Spletna stran: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Drugi podatki: Pomoč dodeli in upravlja Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Na leto je predviden znesek 1,2 milijona EUR pomoči, tj. skupno 6 milijonov EUR v obdobju 2009–2013. Pomoč se lahko dodeli nacionalnim razvojnim projektom za izvajanje strategije za kakovost hrane, ki jo koordinira Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Projekti morajo biti namenjeni izboljšanju konkurenčnosti prehrambene industrije, povečanju njene družbene odgovornosti (na primer z razvojem sistemov sledljivosti in upoštevanjem etičnih načel) in povečanju ozaveščenosti potrošnikov o dejavnostih prehrambene industrije.

Projekt se lahko izvaja v obliki ukrepov za izboljšanje kmetijsko-živilskih proizvodov in dejavnosti ali spodbujanje kmetijsko-živilskih vrednostnih verig, kot so zagotavljanje informacij, študije, usposabljanje in svetovanje za kmetijske proizvajalce ali organiziranje izmenjav informacij med zaposlenimi v kmetijsko-živilski industriji. Ciljne skupine projekta so lahko kmetijski proizvajalci, potrošniki ali drugi, povezani z živilsko dejavnostjo, na primer profesionalne kuhinje, izobraževalne ustanove, mediji in strokovnjaki za prehrano. Končni upravičenec je kmet, ki se šteje za malo in srednje veliko podjetje, dejavno na področju primarne proizvodnje.

Sistem pomoči deluje tako, da upravičenci (registrirana združenja in organizacije, raziskovalne ustanove, vladni in drugi javni organi) s to pomočjo izvajajo nacionalne projekte, ki pogosto koristijo celotni živilski verigi. Projekti, v katerih se na primer javnost obvešča o delu za izboljšanje kakovosti proizvodov v določenem proizvodnem sektorju, so lahko usmerjeni k potrošnikom. Poleg tega, da koristi potrošnikom, lahko projekt posredno koristi tudi kmetom, ki proizvajajo zadevne proizvode. S tovrstnimi informacijami se lahko poveča zaupanje v proizvodnjo in zadevni proizvod, sočasno pa tudi vrednost tega proizvoda in s tem posredno njegova potrošnja.

Projekti morajo biti v skladu z zakonom o državnih pomočeh, v njih pa ne sme biti navedeno poreklo proizvoda, posamezni proizvodi ali blagovne znamke. Te določbe zagotavljajo, da ukrepi ne izkrivljajo konkurence.

100-odstotna intenzivnost pomoči, predvidena v predpisih Skupnosti, je omejena z oddelkom 6 finskega zakona o državnih pomočeh, v skladu s katerim se celotno nadomestilo izplača samo, če je to upravičeno in potrebno za uresničitev ciljev pomoči.

Obveščanje

Dejavnost obveščanja ne sme vključevati oglaševanja.

Pri obveščanju so dovoljene naslednje dejavnosti:

časopisni članki in sporočila za javnost (npr. o novih načinih, kako zagotoviti dobro počutje domačih živali, ali o sistemih elektronske izmenjave podatkov za spremljanje proizvodnje kmetijskih proizvodov),

informativni sestanki, seminarji, obiski in razstave na aktualne teme v zvezi s kmetijsko-živilsko proizvodnjo za novinarje s področja gastronomije, potrošnikov ali financ in šole,

izdelava spletnih strani in spletnega učnega gradiva, ki je lahko tudi v tiskani obliki (npr. o higienskih zahtevah za nabiranje jagod, zagotavljanju, da je žito brez škodljivih organizmov, predpisih o dobrem počutju živali, načinih kmetovanja, ki so v skladu s trajnostnim razvojem, ali pravicah in pričakovanjih potrošnikov), in

informacije za profesionalne kuhinje (menze v šolah ali drugih podobnih ustanovah), npr. o zadevah v zvezi z nakupovanjem lokalno proizvedenih proizvodov.

Pri dejavnosti obveščanja so lahko potrebne tudi temeljne študije, na primer izdelava strategij, raziskovanje trga ali študijski obiski.

Usposabljanje

Primer usposabljanja za proizvajalce kmetijskih proizvodov je usposabljanje o higieni za nabiralce jagod, kjer lahko ti spoznajo dobro higiensko prakso za nabiranje in prevoz. Usposabljanje je lahko tudi na temo pregleda zdravstvenega stanja živali in elektronskega zapisovanja podatkov.

Izmenjava informacij

K izmenjavi informacij spadajo predstavitve, tekmovanja ali druge dejavnosti, s katerimi se spodbuja izmenjava informacij med nosilci prehrambene dejavnosti in sodelovanje pri njej.

Svetovanje

Pomoč se lahko dodeli tudi za svetovanje proizvajalcem kmetijskih proizvodov

Številka XA: XA 398/08

Država članica: Združeno kraljestvo

Regija: North-East England

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč: Living North Pennines

Pravna podlaga: National Heritage Act (1980)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju: 76 508 GBP

Največja intenzivnost pomoči: Intenzivnost pomoči je do 100 % in se uporabi za dejanske stroške pri naložbah ali investicijskih delih, ki so namenjeni ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Pomoč se bo plačala v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Datum začetka izvajanja: Shema se bo začela izvajati 28. novembra 2008 ali po tem, ko Evropska komisija objavi shemo, karkoli nastopi kasneje

Trajanje sheme ali individualne pomoči: Shema se bo začela izvajati 28. novembra 2008 ali po tem, ko Evropska komisija objavi shemo, karkoli nastopi kasneje. Zaključi se 31. decembra 2010. Zadnje izplačilo bo opravljeno 31. decembra 2010

Cilj pomoči: Pomoč se odobri za investicijska dela, ki so namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. Delo, ki se bo opravljalo, vključuje obnavljanje strukturnih sten s popravilom in zapolnitvijo ter podporo strukture, da se prepreči njena rušitev. To je v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Zadevni gospodarski sektor(ji): Kmetijstvo – kmetijsko gospodarstvo mora biti uvrščeno med MSP v skladu s členom 2(5) Uredbe (ES) št. 1857/2006

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Z zakonom določeni organ, pristojen za shemo:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Organizacija, ki izvaja shemo:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Spletni naslov: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Drugi podatki: Nadaljnji in podrobnejši podatki v zvezi z upravičenostjo in predpisi za shemo pomoči so na voljo na navedenih spletnih povezavah


Top