Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0334

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvenciji Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o pristopu Evropske skupnosti h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvenciji

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 111–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 184/111


Petek, 24. aprila 2009
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvenciji

P6_TA(2009)0334

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2009 o pristopu Evropske skupnosti h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov in izbirnemu protokolu k tej konvenciji

2010/C 184 E/23

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM(2008)0530),

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu „konvencija“), ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 13. decembra 2006,

ob upoštevanju Izbirnega protokola h Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (v nadaljnjem besedilu „izbirni protokol“), ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 13. decembra 2006,

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. septembra 2003 o Sporočilu Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Na poti k zakonsko obvezujočemu instrumentu Združenih narodov za spodbujanje in zaščito pravic ter dostojanstva invalidov“ (1),

ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 30. oktobra 2003 z naslovom „Enake možnosti za invalide: Evropski akcijski načrt“ (KOM(2003)0650) ter resolucije Parlamenta z dne 20. aprila 2004 o tem sporočilu (2),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2006 o invalidnosti in razvoju (3),

ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 28. novembra 2005 z naslovom „Položaj invalidnih oseb v razširjeni Evropski uniji: Evropski akcijski načrt 2006–2007“ (KOM(2005)0604) ter resolucije Parlamenta z dne 30. novembra 2006 o tem sporočilu (4),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. aprila 2007 o položaju invalidnih žensk v Evropski uniji (5),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za vse (6),

ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. novembra 2007 z naslovom „Položaj invalidnih oseb v razširjeni Evropski uniji: Evropski akcijski načrt 2008–2009“ (KOM(2007)0738),

ob upoštevanju svojega stališča z dne 17. junija 2008 o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) (7),

ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru zasedanja Sveta, z dne 17. marca 2008 o položaju invalidnih oseb v Evropski uniji (8),

ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o napredku glede enakih možnosti in nediskriminacije v EU (prenos direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES) (9),

ob upoštevanju svojega stališča z dne 24. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti h konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb (10),

ob upoštevanju svojega stališča z dne 24. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Evropske skupnosti k izbirnemu protokolu h konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb (11),

ob upoštevanju poročil Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0229/2009 in A6-0230/2009),

ob upoštevanju člena 103(2) svojega Poslovnika,

A.

ker so vse države članice podpisale konvencijo in izbirni protokol, vendar ga je do zdaj ratificiralo le sedem držav članic,

B.

ker konvencija spodbuja in varuje človekove pravice vseh invalidnih oseb, vključno z osebami, ki potrebujejo intenzivnejšo podporo,

C.

ker izbirni protokol zagotavlja možnost invalidnim osebam ali skupinam oseb, ki menijo, da pogodbenice konvencije kršijo pravice, ki jih zagotavlja konvencija, da o tem obvestijo odbor,

1.

odobrava pristop Skupnosti h konvenciji in izbirnemu protokolu;

2.

poziva Komisijo in Svet kot zakonita predstavnika Skupnosti, naj pri Združenih narodih pred 3. decembrom 2009 deponirata listino o ratifikaciji;

3.

poziva vse države članice, naj pohitijo z ratifikacijo celotne konvencije, naj njeno vsebino začnejo izvajati in naj vzpostavijo potrebno materialno infrastrukturo;

4.

poziva države članice, naj sprejmejo in/ali ratificirajo izbirni protokol ter tako dajo invalidnim osebam, čigar pravice so bile kršene, možnosti za boj proti takšnim kršitvam in jim zagotovijo zaščito proti vsem oblikam diskriminacije;

5.

poziva Komisijo, naj razjasni potencialen obseg pristojnosti Skupnosti v zvezi s konvencijo; predlaga, da se poudari orientacijska narava pravnih aktov Skupnosti, navedenih v izjavah (12); poudarja, da je pomembno v izjavah osvetliti pristojnost Skupnosti pri podpori pravicam in vključevanju invalidnih oseb na področjih razvojnega sodelovanja, človekoljubne pomoči, zdravja in varstva potrošnikov;

6.

poziva Komisijo, naj uporabi člen 3 Pogodbe ES kot podlago za opredelitev obsega pristojnosti Skupnosti v zvezi s konvencijo, ki so navedene v izjavi Evropske skupnosti pri uporabi člena 44(1) konvencije, kot je določeno v Prilogi 2 osnutka Sklepa Sveta; poudarja, da je pri uporabi te izjave izjemno pomembno osvetliti področja razvojnega sodelovanja, zdravja in varstva potrošnikov;

Izvajanje konvencije in izbirnega protokola

7.

podpira države članice, ki so začele postopek postopnega izvrševanja konvencije in izbirnega protokola, ter poziva preostale države članice, naj to storijo;

8.

poziva Skupnost in države članice, naj vse določbe konvencije vključijo v zakonodajo, sprejmejo ukrepe in zagotovijo finančna sredstva, potrebna za njihovo izvajanje v določenih časovnih okvirih, ter določijo količinske cilje v zvezi s tem; spodbuja države članice, naj med seboj izmenjujejo informacije in najboljše prakse o izvajanju;

9.

poziva države članice, naj uporabijo načelo enakosti med spoloma pri odločitvah o politikah in ukrepih v zvezi z invalidnimi ženskami in moškimi ter invalidnimi dekleti in fanti ter pri njihovem izvajanju na vseh področjih, zlasti v zvezi z vključevanjem na delovnem mestu, izobraževanjem in bojem proti diskriminaciji; prav tako poziva države članice, naj sprejmejo zakonodajo za zaščito pravic invalidnih žensk in deklet v primerih spolnih zlorab ter psihološkega in fizičnega nasilja v javnosti in v njihovem domačem okolju, ter naj podprejo okrevanje invalidnih žensk in deklet, ki so bile izpostavljene takšnemu nasilju;

10.

poziva države članice in institucije Skupnosti, naj državljanom Unije in organizacijam invalidnih oseb zagotovijo prost dostop do informacij o njihovih pravicah v okviru konvencije in izbirnega protokola ter zagotovijo njihovo razširjanje, in sicer v obliki, ki je dostopna državljanom Unije;

11.

poudarja, da je pomembno Komisiji dati na voljo vse potrebne finančne in človeške vire, kar ji bo omogočilo, da bo služila kot osrednja točka v zvezi z zadevami v pristojnosti Skupnosti, ki se nanašajo na izvajanje konvencije; poziva k določitvi postopka, ki bi omogočil zadosten pregled nad vsemi evropskimi in nacionalnimi politikami, ki vplivajo na izvajanje konvencije; zahteva od Komisije, naj Parlamentu in Svetu redno poroča o napredku pri izvajanju;

12.

poziva države članice, naj v skladu s svojimi sistemi organizacije določijo po eno ali več stičnih točk v okviru svojih vlad za zadeve v zvezi z nacionalnim izvajanjem konvencije in njenim nadzorom ter naj preučijo možnost vzpostavitve ali določitve usklajevalnega mehanizma v okviru vlad, ki bi olajšal dejavnosti v različnih sektorjih na različnih ravneh v skladu s členom 33(1) konvencije; zahteva, da se posebna pozornost nameni vzpostavitvi ustreznega neodvisnega nadzornega mehanizma v skladu s členom 33(2) konvencije in v skladu z načeli glede statusa nacionalnih institucij (pariška načela), kot so bila sprejeta v resoluciji Generalne skupščine ZN 48/134 z dne 20. decembra 1993;

13.

poziva Skupnost in države članice, naj spodbujajo dobro usklajen socialni dialog med zainteresiranimi partnerji ter naj v nadzor in izvajanjem konvencije v skladu s členoma 4 in 33(2) konvencije dejavno vključijo organizacije invalidnih oseb;

*

* *

14.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru ter vladam in parlamentom držav članic.


(1)  UL C 76 E, 25.3.2004, str. 231.

(2)  UL C 104 E, 30.4.2004, str. 148.

(3)  UL C 287 E, 24.11.2006, str. 336.

(4)  UL C 316 E, 22.12.2006, str. 370.

(5)  UL C 74 E, 20.3.2008, str. 742.

(6)  UL C 102 E, 24.4.2008, str. 321.

(7)  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0286.

(8)  UL C 75, 26.3.2008, str. 1.

(9)  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0212.

(10)  Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0312.

(11)  Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0313.

(12)  Izjava Evropske skupnosti pri uporabi člena 44(1) konvencije (Priloga 2 k osnutku sklepa Sveta, Zvezek I) in izjava Evropske skupnosti pri uporabi člena 12(1) izbirnega protokola (Priloga 2 k osnutku sklepa Sveta, Zvezek II).


Top