Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0344

Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta na področju prava družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (Kodificirana različica)

/* COM/2008/0344 konč. - COD 2008/0109 */

52008PC0344

Predlog direktiva Evropskega parlamenta in Sveta na področju prava družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (Kodificirana različica) /* COM/2008/0344 konč. - COD 2008/0109 */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 9.6.2008

COM(2008) 344 konč.

2008/0109 (COD)

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

na področju prava družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (Kodificirana različica)

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. V okviru Evrope državljanov Komisija daje veliko pomembnost poenostavitvi in pojasnitvi evropskega prava, da bi ga naredili bolj jasnega in dosegljivega navadnemu državljanu in mu tako dali nove priložnosti in možnost, da uporablja posebne pravice, ki mu jih to pravo podeljuje.

Tega cilja ni mogoče doseči, dokler številni predpisi, ki so bili večkrat spremenjeni, pogosto zelo bistveno, ostanejo razpršeni tako, da jih je treba iskati delno v izvirnem aktu in delno v kasnejših aktih, ki ga spreminjajo. Za ugotovitev obstoječih pravil, je potrebno precejšnje raziskovalno delo s primerjavo številnih različnih aktov.

Kodifikacija predpisov, ki so bili pogosto spremenjeni, je eno izmed bistvenih sredstev za to, da bi bilo evropsko pravo jasno in transparentno.

2. Zato je 1. aprila 1987 Komisija sprejela odločitev[1], s katero je svojemu osebju dala navodilo, da bi morali biti vsi zakonodajni akti kodificirani po ne več kot desetih spremembah, ob tem pa poudarila, da je to minimalna zahteva in da bi si morali vsi oddelki prizadevati za kodifikacijo besedil, za katere so odgovorni, v še krajših intervali, da bi zagotovili, da so predpisi skupnosti jasni in lahko razumljivi.

3. To je bilo potrjeno v sklepih Evropskega sveta, sprejetih v Edinburghu (december 1992)[2], s poudarkom na pomembnost kodifikacije , saj omogoča gotovost o tem, katero pravo se uporablja za določeno zadevo ob določenem času.

Kodifikacije se je treba lotiti ob polnem upoštevanju običajnega zakonodajnega postopka Skupnosti.

Glede na to, da niso dovoljene nobene vsebinske spremembe aktov, ki jih zadeva kodifikacija , so se Evropski parlament, Svet in Komisija z medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 sporazumeli, da se za hitri sprejem kodificiranih aktov lahko uporablja pospešeni postopek.

4. Namen tega predloga je začeti s kodifikacijo Dvanajste direktive Sveta na področju prava družb z dne 21. decembra 1989 o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom 89/667/EGS[3]. Nova direktiva bo nadomestila različne akte, ki bodo vanjo vključeni[4]; ta predlog v celoti ohranja vsebino aktov, ki se jih kodificira in jih torej zgolj združuje skupaj s samo tistimi oblikovnimi spremembami , ki so potrebne za samo izvedbo kodifikacije.

5. Predlog za kodifikacijo je bil sestavljen na podlagi predhodne konsolidacije , v vseh uradnih jezikih, Direktiva 89/667/EGS in aktov o njeni spremembi, ki jo je opravil Urad za uradne objave Evropskih skupnosti, s pomočjo sistema za obdelavo podatkov . Kjer so bili členi preštevilčeni, je primerjava med starimi in novimi številkami prikazana v tabeli, navedeni v Prilogi III h kodificirani direktivi.

ê 89/667/EGS (prilagojeno)

2008/0109 (COD)

Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

Ö na področju prava družb Õ o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA–

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člen-a 44 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[5],

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe[6],

ob upoštevanju naslednjega:

ê

(1) Dvanajsta Direktiva Sveta na področju prava družb z dne 21. decembra 1989 o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom 89/667/EGS[7] je bila večkrat[8] bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 1

(2) Za nekatere zaščitne ukrepe, ki jih zaradi varovanja interesov članic in drugih potrebujejo družbe držav članic v smislu drugega odstavka člena 48 Pogodbe, bi bila potrebna uskladitev, zato da se oblikujejo enakovredni zaščitni ukrepi po vsej Skupnosti.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 2 (prilagojeno)

(3) Na tem področju se [Ö Prva Õ direktiva ÖSveta 68/151/EGS[9]z dne 9. marca 1968] o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena [58] Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti Õ, ÖČetrta direktiva Sveta 78/660/EGS[10]z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe Õ, in Ö Sedma Õ direktiva Ö Sveta z dne 13. junija 1983 o konsolidiranih računovodskih izkazih, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe Õ 83/349/EGS[11], o razkritju, veljavnosti zavez, ničnosti, letnih računovodskih izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih, uporabljajo za vse kapitalske družbe, ker se Ö Druga Õ direktiva Ö Sveta z dne 13. decembra 1976 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim odstavkom člena [58] Pogodbe glede ustanavljanja delniških družb ter ohranjanja in spreminjanja njihovega kapitala, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti Õ 77/91/EGS[12], Ö Tretja direktiva Sveta z dne 9. oktobra 1978 o združitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe Õ 78/855/EGS[13], in Ö Šesta Õ direktiva Ö Sveta z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe Õ 82/891/EGS[14] o ustanovitvi in kapitalu, spojitvah in delitvah, uporabljajo samo za delniške družbe.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 5

(4) Potreben je pravni instrument, ki omogoča omejitev odgovornosti samostojnemu podjetniku po vsej Skupnosti, brez poseganja v zakonodajo držav članic, ki v izjemnih primerih zahtevajo, da je podjetnik odgovoren za obveznosti svojega podjetja.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 6

(5) Družba z omejeno odgovornostjo je lahko družba z enim družbenikom od svoje ustanovitve ali lahko postane taka, ker so njeni poslovni deleži prišli v last enega družbenika; ker do uskladitve nacionalnih predpisov koncernskega prava, države članice lahko predpišejo nekatere posebne določbe in kazni za primere, v katerih je fizična oseba edini član več družb ali v katerih je družba z enim članom ali katera koli druga pravna oseba edini član družbe; ker je edini cilj te določbe upoštevati razlike, ki obstajajo v nekaterih nacionalnih zakonodajah; ker lahko v ta namen države članice v posebnih primerih določijo omejitve dostopa do družb z enim družbenikom ali odpravijo omejitve odgovornosti edinih družbenikov; ker so države članice svobodne pri določanju pravil za kritje tveganja, ki ga lahko predstavljajo družbe z enim članom zato, ker imajo samo enega družbenika, zlasti za zagotovitev, da je vpisani kapital plačan.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 7

(6) Dejstvo, da so vsi poslovni deleži prišli v last enega družbenika in istovetnost enega družbenika, je treba razkriti z vsakim vpisom v register, ki je dostopen javnosti.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 8

(7) Sklepi, ki jih sprejme edini član v svoji zmogljivosti kot zbor družbenikov, morajo biti pisno zabeleženi.

ê 89/667/EGS uvodna izjava 9

(8) Pogodbe med edinim družbenikom in njegovo družbo, ki jo zastopa, morajo biti prav tako pisno zabeležene, če se takšne pogodbe ne nanašajo na tekoče posle, sklenjene pod normalnimi pogoji.

ê

(9) Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v Prilogi II, Del B,

ê 89/667/EGS (prilagojeno)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Usklajevalni ukrepi, predpisani s to direktivo, se uporabljajo v zvezi z zakoni in drugimi predpisi držav članic za oblike družb Ö navedene v Prilogi I Õ:

ê89/667/EGS

Člen 2

1. Družba ima lahko enega samega družbenika, ko je ustanovljena in tudi ko vsi družbeni deleži preidejo v last enega družbenika (družba z enim družbenikom).

2. Države članice lahko do uskladitve nacionalnih predpisov koncernskega prava predpišejo posebne določbe ali kazni za primere, ko je:

(a) fizična oseba edini družbenik več družb;

(b) družba z enim družbenikom ali katera koli druga pravna oseba edini družbenik družbe.

Člen 3

Kadar družba postane družba z enim družbenikom, ker vsi njeni poslovni deleži preidejo v last enega družbenika, je treba to dejstvo skupaj z istovetnostjo edinega družbenika ali zabeležiti v datoteki, ali vpisati v register iz člena [3(1) in (2)] Direktive [68/151/EGS], ali vpisati v register, ki ga hrani družba in je dostopen javnosti.

Člen 4

1. Edini družbenik uresničuje pooblastila zbora družbenikov družbe.

2. Sklepi iz odstavka 1, ki jih sprejme edini družbenik se zabeležijo v zapisniku ali pisno sestavijo.

Člen 5

1. Pogodbe med edinim družbenikom in njegovo družbo, ki jo zastopa, se zabeležijo v zapisniku ali pisno sestavijo.

2. Državam članicam ni treba uporabiti odstavka 1 za tekoče posle, sklenjene pod normalnimi pogoji.

Člen 6

Kadar država članica dopušča družbe z enim družbenikom, kakor so opredeljene v členu 2(1), se tudi za delniške družbe uporablja ta direktiva.

Člen 7

Državi članici ni treba dovoliti ustanavljanja družb z enim družbenikom, kadar nacionalno pravo določa, da lahko samostojni podjetnik ustanovi podjetje, katerega odgovornost je omejena na vsoto, namenjeno navedeni dejavnosti, pod pogojem, da so za takšna podjetja določeni zaščitni ukrepi, enakovredni tistim, ki jih nalaga ta direktiva ali katere koli določbe Skupnosti, ki se uporabljajo za družbe iz člena 1.

ê 89/667/EGS (prilagojeno)

Člen 8

Države članice izročijo Komisiji besedila določb nacionalnega prava, sprejetega na področju, ki ga zajema ta direktiva.

ê

Člen 9

Direktiva 89/667/EGS, kakor je bila spremenjena z akti, navedenimi v Prilogi II, Del A je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v Prilogi II, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 10

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

ê 89/667/EGS

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

[…] […]

é

PRILOGA I

ê 89/667/EGS čl. 1 (prilagojeno)

Ö Oblike družb iz člena 1 Õ

- v Belgiji:

Société privée à responsabilité limitée/ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

ê 2006/99/ES, čl.1 in Priloga tč. A.4

- v Bolgariji:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;

ê Akt o pristopu 2003, čl. 20 in Priloga II, str. 340

- na Češkem:

společnost s ručením omezeným;

ê 89/667/EGS (UL L 232, 2.9.1999, str. 34)

- na Danskem:

Anpartsselskaber;

ê 89/667/EGS

- v Nemčiji:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

ê Akt o pristopu 2003, čl. 20 in Priloga II, str. 340

- v Estoniji:

aktsiaselts, osaühing;

ê 89/667/EGS

- na Irskem:

Private company limited by shares or by guarantee;

ê Popravek 89/667/EGS(UL L 232, 2.9.1999, str. 34)

- v Grčiji:

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;

ê 89/667/EGS

- v Španiji:

Sociedad de responsabilidad limitada;

- v Franciji:

Société à responsabilité limitée;

- v Italiji:

Società a responsabilità limitata;

ê Akt o pristopu 2003, čl. 20 in Priloga II, str. 340

- na Cipru :

iδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

- v Latviji:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

- v Litvi:

uždaroji akcinė bendrovė,

ê 89/667/EGS

- v Luksemburgu:

Société à responsabilité limitée;

ê Akt o pristopu 2003, čl. 20 in Priloga II, str. 340

- na Madžarskem:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,

- na Malti:

kumpanija privata/private limited liability company,

ê 89/667/EGS

- na Nizozemskem:

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ê Akt o pristopu 1994, čl. 29 in Priloga 1

- v Avstriji:

Die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

ê Akt o pristopu 2003, čl. 20 in Priloga II, str. 340

- na Poljskem:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

ê 89/667/EGS

- na Portugalskem:

Sociedade por quotas;

ê 2006/99/ES čl.1 in priloga tč A.4

- v Romuniji:

societate cu răspundere limitată;

ê Akt o pristopu 2003, čl. 20 in Priloga II, str. 340

- v Sloveniji:

družba z omejeno odgovornostjo;

- na Slovaškem:

spoločnosť s ručením obmedzeným;

êAkt o pristopu 1994, čl. 29 in Priloga I

- na Finskem:

Osakeyhtiö/aktiebolag;

- na Švedskem:

Aktiebolag:

ê 89/667/EGS

- v Veliki Britaniji:

Private company limited by shares or by guarantee.

______________________

é

PRILOGA II

Del A

Razveljavljena direktiva z seznamom njenih zaporednih sprememb (iz člena 9)

Direktiva Sveta 89/667/EGS (UL L 395, 30.12.1989, str. 40) |

Priloga I, točka XI.A Akta o pristopu 1994 (UL C 241, 29.8.1994, str. 194) |

Priloga II, točka 4.A Akta o pristopu 2003 (UL L 236, 23.9.2003, str. 338) |

Direktiva Sveta 2006/99/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 173) | Samo točka A.4 Priloge |

Del B

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe (iz člena 9)

Direktiva | Roki za prenos | Datum začetka uporabe |

89/667/EGS | 31 decembra 1991 | 1. januar 1993 za družbe, ki že obstajajo 1. januarja 1992 |

2006/99/ES | 1. januar 2007 |

_____________

PRILOGA III

PRIMERJALNA TABELA

Direktiva 89/667/EGS | Ta direktiva |

Člen 1 , uvodni stavek | Člen 1 |

Člen 1, prvi do sedemindvajseti pododstavek | Priloga I |

Členi 2 do 7 | Členi 2 do 7 |

Člen 8, odstavek 1 | - |

Člen 8, odstavek 2 | - |

Člen 8, odstavek 3 | Člen 8 |

- | Člen 9 |

- | Člen 10 |

Člen 9 | Člen 11 |

- | Priloga I |

- | Priloga II |

- | Priloga III |

_____________[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Glej Prilogo 3, Del A sklepov.

[3] Izvedena v skladu s sporočilom Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Kodifikacija pravnega reda Skupnosti, KOM(2001) 645 konč.

[4] Glej Prilogo II, Del A tega predloga.

[5] UL C […], […], str. […].

[6] UL C […], […], str. […].

[7] UL L 395, 30.12.1989, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/99/ES (UL L 363, 20.12.2006 , str. 137.).

[8] Glej Prilogo II, Del A.

[9] UL L 65, 14.3.1968, str. 8. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/99/ES.

[10] UL L 222, 14.8.1978, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/99/ES.

[11] UL L 193, 18.7.1983, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/99/ES.

[12] UL L 26, 30.1.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/99/ES.

[13] UL L 295, 20.10.1978, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2007/63/ES (UL L 300, 17.11.2007, str. 47).

[14] UL L 378, 31.12.1982, str. 47. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2007/63/ES.

Top