EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Mnenje Evropske centralne banke z dne 18. novembra 2008 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 314/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 18. novembra 2008

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 24. oktobra 2008 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in zamude pri izplačilu (1) (v nadaljevanju „predlagana direktiva“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje o predlagani direktivi, temelji na členu 105(4) Pogodbe o Evropski skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1

ECB ugotavlja, da je trenutna kriza na finančnih trgih potrdila, da so sistemi zajamčenih vlog bistvenega pomena za ohranjanje zaupanja vlagateljev in torej varovanje finančne stabilnosti. ECB podpira osnovni cilj krepitve zaupanja vlagateljev in razume, da se predlagana direktiva iz razlogov nujnosti osredotoča na zvišanje stopnje kritja v nacionalnih sistemih zajamčenih vlog (v nadaljevanju: nacionalni sistemi) v skladu s sklepi Ekonomsko-finančnega sveta z dne 7. oktobra 2008 (2), na zmanjšanje zamude pri izplačilu in na odpravo trenutne opcije za sozavarovanje.

1.2

ECB istočasno podpira namero Komisije, da nadaljuje z delom glede konvergence nacionalnih sistemov, s posebnim poudarkom na harmonizaciji mehanizmov financiranja le-teh, in da Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o zadevi do 31. decembra 2009 (3). Glede na pomembnost ureditve financiranja nacionalnih sistemov za učinkovitost finančne varnostne mreže in varovanje finančne stabilnosti bo ECB z veseljem prispevala k delu Komisije na tem področju v prihodnosti, spodbuja pa tudi pravočasno pripravo poročila Komisije. ECB v tem kontekstu poudarja, da mora biti ureditev financiranja nacionalnih sistemov med drugim skladna s prepovedjo denarnega financiranja, določeno v Pogodbi, in zlasti s prepovedjo, da bi nacionalne centralne banke nudile možnost prekoračitve pozitivnega stanja na računu ali druge oblike kreditov v smislu člena 101 Pogodbe (4), kar je bolj podrobno obravnavano v preteklih mnenjih ECB o osnutkih nacionalnih predpisov (5) in v konvergenčnih poročilih ECB (6).

2.   Posamezne pripombe

2.1   Stopnja kritja z jamstvom

ECB pozdravlja zvišanje najnižjega zneska zajamčenih vlog na 50 000 EUR do konca leta 2008 in nadaljnje zvišanje na 100 000 EUR (7), kakor je omenjeno v sklepih Sveta z dne 7. oktobra 2008 (8). ECB istočasno poudarja, da bi moralo biti kakršno koli zvišanje kritja, ki bi preseglo drugega od zgoraj navedenih zneskov, predhodno natančno usklajeno na ravni EU, saj bi bistvene razlike med nacionalnimi ukrepi lahko imele kontraproduktiven učinek in povzročile izkrivljanje enotnega trga.

2.2   Zmanjšanje zamud pri izplačilu

ECB pozdravlja namero, da se bistveno zmanjšajo zamude pri izplačilu zajamčenih vlog in s tem okrepi zaupanje vlagateljev (9). ECB bi v tem kontekstu poudarila, da je nedavna analiza na mednarodni ravni opozorila, da je takojšnje poplačilo terjatev vlagateljev ključnega pomena za učinkovito varstvo vlog. Istočasno bi bilo treba pragmatično pristopiti k uvajanju potrebnega zmanjšanja zamude pri izplačilu, s čimer bi ohranili verodostojnost sistemov zajamčneih vlog. To vključuje vzpostavitev učinkovitih operativnih postopkov za preverjanje terjatev in plačila vlagateljem, kot tudi za zagotavljanje, da so na voljo zadostna sredstva za financiranje. Zlasti je treba vzpostaviti postopke, da vlagatelji tudi v primeru propada banke, ki posluje preko meja, prejmejo izplačila tako učinkovito, kot če bi propadla banka poslovala v eni državi članici. ECB dodatno predlaga, da bi bilo treba načrt Komisije za ocenitev, ali bi bilo mogoče nadalje harmonizirati ureditve financiranja, ki jih uporabljajo nacionalni sistemi, pospremiti s pregledom učinkovitosti postopkov izplačevanja. Končno ECB predlaga, da bi javno zaupanje v sisteme zajamčenih vlog, poleg s skrajšanjem obdobja izplačevanja, lahko okrepili z izboljšanjem ozaveščenosti vlagateljev o pogojih zaščite vlog, med drugim tudi preko primernega razkritja pogojev na strani kreditnih institucij.

V Frankfurtu na Majni, 18. novembra 2008

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 konč.

(2)  Glej sporočilo za javnost o 2894. seji Sveta (13784/08), dostopno na spletni strani Sveta na naslovu www.consilium.europa.eu, kakor je omenjeno v šestem odstavku oddelka 1 obrazložitvenega memoranduma k predlagani direktivi.

(3)  Člen 12 Direktive 94/19/ES, kakor se spreminja s členom 1(6) predlagane direktive; glej uvodni izjavi 1 in 7 predlagane direktive.

(4)  Interpretirano v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi, navedenih v členih 104 in 104b(1) Pogodbe (UL L 332, 31.12.1993, str. 1).

(5)  Glej odstavke 11-14 Mnenja ECB CON/2001/32 z dne 11. oktobra 2001 na zahtevo portugalskega Ministrstva za finance o predlogu uredbe z zakonsko močjo o spremembah pravnega okvira za kreditne institucije in finančne družbe; odstavke 11–13 Mnenja ECB CON/2005/50 z dne 1. decembra 2005 na zahtevo centralne banke Národná banka Slovenska o predlogu zakona o spremembah Zakona št. 118/1996 Coll. o varstvu bančnih vlog in o spremembah nekaterih zakonov, kakor so bili nazadnje spremenjeni; odstavke 2.1–2.3 Mnenja ECB CON/2007/26 z dne 27. avgusta 2007 na zahtevo poljskega ministra za finance o predlogu zakona o spremembah Zakona o bančnem jamstvenem skladu; in odstavke 2.2–2.8 Mnenja ECB CON/2008/5 z dne 17. januarja 2008 na zahtevo poljskega ministra za finance o predlogu zakona o spremembah Zakona o bančnem jamstvenem skladu.

(6)  Glej npr. konvergenčno poročilo ECB iz decembra 2006, str. 30.

(7)  Člen 7(1) Direktive 94/19/EC, kot se spremeni s členom 1(3)(a) predlagane direktive in kot se dopolni s prvim in drugim pododstavkom člena 2(1) predlagane direktive, ki določa, da se zvišana stopnja kritja uporablja retroaktivno od 15. oktobra 2008; glej uvodno izjavo 3 predlagane direktive in oddelek 5.3 obrazložitvenega memoranduma k predlagani direktivi.

(8)  Svet se je sporazumel, da „bodo vse države članice zagotovile varstvo zajamčenih vlog za posameznike v znesku najmanj 50 000 EUR za začetno obdobje najmanj enega leta, zavedajoč se, da se mnoge države članice odločajo za zvišanje minimalnega zajamčenega zneska na 100 000 EUR“.

(9)  Člen 1(3) Direktive 94/19/ES, kakor se spreminja s členom 1(1) predlagane direktive, in člen 10(1) in (2) Direktive 94/19/ES, kakor se spreminja s členom 1(5) predlagane direktive; glej uvodno izjavo 5 k predlagani direktivi in oddelek 5.1 obrazložitvenega memoranduma k predlagani direktivi.


Top