EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Mnenje evropske centralne banke z dne 5. maja 2008 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 117/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 5. maja 2008

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 17. marca 2008 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (v nadaljevanju: „predlagana uredba“) (1).

Pristojnost ECB, da poda mnenje o predlagani uredbi, temelji na členu 150(4) Pogodbe o Evropski skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

Predlagana uredba bo vodila do uvedbe novega „regulativnega postopka s pregledom“, med drugim glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil v zvezi z nekaterimi akti Skupnosti na področju statistike. ECB nima posebnih pripomb k določbam predlagane uredbe, ker so v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o uvedbi novega „regulativnega postopka s pregledom“ v okvir komitologije (2).

Glede na pomembno vlogo, ki jo imajo izvedbeni ukrepi v zakonodaji EU na področju statistike, ECB ob tej priložnosti poudarja pomembnost svoje svetovalne vloge po členu 105(4) Pogodbe, ki zahteva posvetovanje z ECB „glede vseh predlaganih aktov Skupnosti na področjih iz njene pristojnosti“. V skladu s stališčem iz prejšnjih mnenj ECB v zvezi z izvedbenimi ukrepi na področju finančnih storitev (3), ECB meni, da so predlagani statistični izvedbeni ukrepi zakonodajne narave in pomenijo „predlagane akte Skupnosti“ v smislu člena 105(4) Pogodbe. Določba Pogodbe, ki zahteva posvetovanje z ECB glede vseh predlaganih aktov Skupnosti na področju iz njene pristojnosti, zato vključuje obveznost posvetovanja z njo glede teh izvedbenih ukrepov (4).

V Frankfurtu na Majni, 5. maja 2008

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 konč. in COM(2008) 71 konč. ECB je bila zaprošena za mnenje v zvezi s prvim in četrtim delom predlagane uredbe.

(2)  Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o Sklepu Sveta z dne 17. julija 2006 o spremembah Sklepa 1999/468/ES o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2006/512/ES) (UL C 255, 21.10.2006, str. 1).

(3)  Glej uvodni odstavek mnenja ECB CON/2006/57 z dne 12. decembra 2006 o predlogu Direktive Komisije o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev (UL C 31, 13.2.2007, str. 1); glej tudi odstavek 1.2 mnenja ECB CON/2007/4 z dne 15. februarja 2007 na zahtevo Sveta Evropske unije o osmih predlogih za spremembe direktiv 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES in 2002/87/ES glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL C 39, 23.2.2007, str. 1).

(4)  Odsotnost posvetovanja med institucijami Skupnosti je bila predmet več sodb Sodišča. Glede obveznosti posvetovanja z Evropskim parlamentom glej primer 138/79 Roquette Frères proti Svetu Evropskih skupnosti [1980] PSES 3333 in primer C-21/94 Parlament proti Svetu [1995] PSES I-1827, odstavek 17. Glede obveznosti posvetovanja Visoke oblasti s Svetom in Posvetovalnim odborom po Pogodbi ESPJ glej primer 1/54 Francoska republika proti Visoki oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo [1954-56] PSES 1, str. 15, in primer 2/54 Italijanska republika proti Visoki oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo [1954-56] PSES 37, str. 52, kar je bilo potrjeno v primeru 6/54 Kraljevina Nizozemska proti Visoki oblasti Evropske skupnosti za premog in jeklo [1954-56] PSES 103, str. 112. V zvezi s členom 105(4) Pogodbe je generalni pravobranilec Jacobs v primeru C-11/00 Komisija proti Evropski centralni banki [2003] PSES I-7147 poudaril: „Posvetovanje z ECB glede predlaganih ukrepov na področju iz njene pristojnosti je v Pogodbi določen postopkovni korak, ki lahko brez dvoma vpliva na vsebino sprejetih ukrepov. Neizpolnitev te obveznosti bi po mojem mnenju morala voditi v razveljavitev sprejetih ukrepov“ (mnenje generalnega pravobranilca Jacobsa z dne 3. oktobra 2002, odstavek 131).


Top