EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Mnenje Evropske centralne banke z dne 3. marca 2008 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 70/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. marca 2008

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 7. februarja 2008 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (1) (v nadaljevanju: „predlagana Uredba“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alineje člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

1.

ECB pozdravlja predlagano Uredbo, ki bi morala izboljšati kakovost, primerljivost in pravočasnost evropske trgovinske statistike ter zagotoviti boljšo povezavo s statistiko podjetij. V državah članicah se zunanjetrgovinska statistika uporablja tudi kot vir za pripravo statistike plačilne bilance in nacionalnih računov, kot tudi za nacionalne prispevke k plačilni bilanci euroobmočja in računom euroobmočja, za katere je odgovorna ECB.

2.

ECB ugotavlja, da bodo države članice po predlagani Uredbi morale pripravljati in posredovati Komisiji Evropskih skupnosti podatke o naslednjem le, če so le-ti navedeni na carinski deklaraciji, vloženi pri njihovih carinskih organih: (i) končna namembna država članica, za uvoz; (ii) država članica dejanskega izvoza, za izvoz; in (iii) vrsta posla (2). Podobno bo država članica obvezana, da posreduje evidenco o izvozu ali uvozu drugi državi članici šele po tem, ko carinski organi obeh držav vzpostavijo mehanizem za vzajemno izmenjavo relevantnih podatkov po elektronski poti (3). ECB ugotavlja, da so zgoraj navedeni podatki pomembni za zagotavljanje visoke kakovosti statistike euroobmočja, omenjene v odstavku 1, in priporoča, da se nemudoma sprejmejo ukrepi za izvedbo ustreznih sprememb v carinskem zakoniku Skupnosti (4) in v mehanizmu za izmenjavo podatkov med carinskimi organi po EU, da bi se izognili tveganju za poslabšanje kakovosti podatkov.

3.

Kakor je izraženo v predhodnem mnenju (5), ECB deli zanimanje, ki ga je Evropski parlament pokazal za spremljanje mednarodne vloge eura. S tem v zvezi ECB posebej pozdravlja člen 6(3) predlagane Uredbe, ki zahteva pripravo statistike o trgovini, razčlenjene po valuti izdajanja računov za izvoz blaga v države zunaj EU in uvoz blaga iz teh držav. ECB spremlja uporabo eura zunaj euroobmočja in objavlja letni pregled mednarodne vloge eura, ki vključuje poseben oddelek o uporabi eura v mednarodni trgovini. Mednarodna vloga eura ima močno regionalno dimenzijo in je najbolj izražena v EU. Podatki o razčlenitvi zunanje trgovine po valutah so tudi ključen vir, uporabljen v makroekonomskih projekcijah ECB, ki se uporabljajo za analizo stabilnosti cen, saj vsebujejo informacije o obsegu vpliva tečajnih sprememb na gibanje cen uvoženega in doma proizvedenega blaga.

4.

ECB pozdravlja predvideno zmanjšanje bremena statističnega poročanja za gospodarske subjekte in izboljšano uporabo administrativnih podatkov, ki bi ju morala prinesti predlagana Uredba.

5.

ECB razume, da predlagana Uredba lahko pomeni spremembe v poročanju za Intrastat, kakor je bilo uvedeno z Uredbo (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 (6), ter priporoča, da se te spremembe nemudoma upoštevajo.

V Frankfurtu na Majni, 3. marca 2008

Predsednik ECB

Jean Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 konč.

(2)  Glej člen 6(5) predlagane Uredbe.

(3)  Glej člen 7(3) predlagane Uredbe.

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, 19.10.1992, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(5)  Mnenje ECB CON/2003/26 z dne 1. decembra 2003 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (COM(2003) 507 konč.) (UL C 296, 6.12.2003, str. 5).

(6)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.


Top