EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0229

Predlog uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

/* KOM/2007/0229 končno */

52007PC0229

Predlog uredba Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu /* KOM/2007/0229 končno */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 26.4.2007

COM(2007) 229 konč.

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. Svet je 27. februarja 2007 odobril Skupno stališče 2007/140/SZVP, ki določa nekatere omejevalne ukrepe proti Iranu. Skupnost je 19. aprila 2007 z Uredbo Sveta (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu sprejela potrebne nujne ukrepe.

2. 23. aprila 2007 je bila odobrena sprememba Skupnega stališča 2007/140/SZVP, da bi upoštevali Resolucijo 1747 Varnostnega sveta ZN z dne 24. marca 2007. V skladu z navedeno resolucijo sprememba med drugim določa uporabo embarga na izvoz orožja in z njim povezanega materiala v Iran ter na zagotavljanje zadevne tehnične in finančne pomoči, finančnih, naložbenih in posredniških storitev ter prepoved uvoza orožja in z njim povezanega materiala iz Irana.

3. Namen tega predloga je uskladiti Uredbo Sveta (ES) št. 423/2007 s spremenjenim skupnim stališčem 2007/140/SZVP. Ob upoštevanju dolgoročne prakse glede embargov na orožje ni potrebno, da bi ukrepi Skupnosti vključevali embargo na izvoz orožja in z njim povezanega materiala ter na posredniške storitve.

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 423/2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega stališča 2007/…/SZVP o spremembi Skupnega stališča 2007/140/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu[1],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

4. Spremenjeno skupno stališče 2007/140/SZVP med drugim določa, da je treba prepovedati zagotavljanje tehnične in finančne pomoči, financiranja ter investicij, povezanih z orožjem in z njim povezanim materialom vseh vrst katerim koli osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi, ter pridobivanje takšnega blaga iz Irana.

5. Navedeni ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti in predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, je zato za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti.

6. Uredba Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007[2] je določila nekatere omejevalne ukrepe proti Iranu v skladu s prvotnim skupnim stališčem 2007/140/SZVP. Zato je primerno dodati nove prepovedi v navedeno uredbo. Uredbo je zato treba ustrezno spremeniti.

7. Da bi se zagotovila učinkovitost ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 423/2007 se spremeni:

(a) V členu 2 se sedanje besedilo oštevilči kot odstavek 1 in se doda naslednji odstavek 2:

„2. Priloga I ne vključuje blaga in tehnologije iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije[3].“

(b) Člen 4 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 4

1. Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije iz Irana, ne glede na to ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.

2. Prepovedan je nakup, uvoz ali prevoz blaga in tehnologije, navedenega v Prilogi I, iz Irana, ne glede na to ali zadevno blago izvira iz Irana ali ne.“

(c) V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Prepovedano je:

(a) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, povezano z blagom in tehnologijo iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije, in z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga, navedenega v tem seznamu, vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(b) neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč ali posredniške storitve, povezane z blagom in tehnologijo iz Priloge I ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga iz Priloge I vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(c) zagotavljati naložbe podjetjem v Iranu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo blaga in tehnologije iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali Priloge I;

(d) neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi blagom in tehnologijo iz Skupnega seznama vojaške opreme Evropske unije ali Prilogi I, vključno zlasti s subvencijami, posojili in zavarovanjem kreditnih izvoznih poslov za vsako prodajo, dobavo, prenos ali izvoz takšnega blaga ali za vsako zagotavljanje pripadajoče tehnične pomoči vsem fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom v Iranu ali za uporabo v tej državi;

(e) zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih cilj ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk (a) do (d).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

[…]

[1] UL L .., ….4.2007, str. ... .

[2] UL L .., ….4.2007, str. ... .

[3] UL L 88, 29.3.2007, str. 58.

Top