EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0105

Predlog sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

/* KOM/2007/0105 končno - CNS 2007/0039 */

52007PC0105

Predlog sklep Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji /* KOM/2007/0105 končno - CNS 2007/0039 */


[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 16.3.2007

COM(2007) 105 konč.

2007/0039 (CNS)

Predlog

SKLEP SVETA IN KOMISIJE

o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(predložila Komisija)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju (SPS) med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani je „mešani“ sporazum, ki je začel veljati 1. julija 1999, tj. pred širitvijo Unije na Republiko Bolgarijo in Romunijo. Zaradi tega je treba pripraviti protokol k SPS, da bosta lahko novi državi članici pristopili k Sporazumu v skladu s členom 6(2) Akta o pristopu, ki je priložen k Pogodbi o pristopu z dne 25. aprila 2005.

Svet je 23. oktobra 2006 Komisijo pooblastil, da v imenu Skupnosti in njenih držav članic začne pogajanja z Republiko Kazahstan z namenom sklenitve protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju.

Pogajanja z Republiko Kazahstan so se zaključila. Besedilo protokola, dogovorjenega na pogajanjih, je priloženo.

Priložena predloga sta (1) predlog Sklepa Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola ter (2) predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola.

Komisija predlaga, da Svet:

- v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic sprejme sklep o podpisu in začasni uporabi Protokola;

- v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic sklene Protokol in odobri, da ga sklene Evropska skupnost za atomsko energijo.

2007/0039 (CNS)

Predlog

SKLEP SVETA IN KOMISIJE

o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE IN

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 44(2), zadnjega stavka člena 47(2), člena 55, člena 57(2), člena 71, člena 80(2) ter členov 93, 94, 133 in 181a v povezavi z drugim stavkom člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101 Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije[1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[2],

ob upoštevanju odobritve Sveta v skladu s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji je bil v imenu Evropske skupnosti in držav članic podpisan dne [ DODA SE DATUM ] v skladu s Sklepom Sveta št…..

(2) Do začetka veljavnosti se Protokol začasno uporablja od 1. januarja 2007.

(3) Protokol je treba skleniti –

SKLENILA:

Člen 1

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji se s tem sklepom odobri v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za atomsko energijo in držav članic.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic poda uradno obvestilo iz člena […] Protokola. Predsednik Komisije hkrati poda to obvestilo v imenu Evropske skupnosti za atomsko energijo.

V Bruslju,

Za Komisijo Za Svet

Predsednik Predsednik

PRILOGA

PROTOKOL

K SPORAZUMU O PARTNERSTVU IN SODELOVANJU med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani (SPS) o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k SPS

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

v nadaljevanju „države članice“, ki jih zastopa Svet Evropske unije, ter

EVROPSKA SKUPNOST IN EVROPSKA SKUPNOST ZA ATOMSKO ENERGIJO,

v nadaljevanju „Skupnosti“, ki ju zastopata Svet Evropske unije in Evropska komisija,

na eni strani in

REPUBLIKA KAZAHSTAN

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenice“ za namene tega protokola, so se –

OB UPOŠTEVANJU določb Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Bolgarijo in Romunijo o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ki je bila podpisana v Luxembourgu 25. aprila 2005 in bo začela veljati 1. januarja 2007,

OB UPOŠTEVANJU novih okoliščin v odnosih med Republiko Kazahstan in Evropsko unijo zaradi pristopa dveh novih držav članic k EU, kar odpira nove možnosti in prinaša nove izzive za sodelovanje med Republiko Kazahstan in Evropsko unijo,

OB UPOŠTEVANJU želje pogodbenic, da bi zagotovile uresničevanje ter izvajanje ciljev in načel SPS –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Republika Bolgarija in Romunija sta pogodbenici Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani, podpisanega v Bruslju 23. januarja 1995, z začetkom veljavnosti 1. julija 1999 (v nadaljevanju „Sporazum“), ter na enak način kot ostale države članice sprejmeta in upoštevata besedila Sporazuma, skupnih izjav, izmenjav pisem in izjave Republike Kazahstan, priloženih k sklepni listini, podpisani istega dne, ter Protokola k Sporazumu z dne 30. aprila 2004, ki je začel veljati 1. junija 2006.

Člen 2

Ta protokol je sestavni del Sporazuma.

Člen 3

1. Ta protokol v skladu s svojimi postopki odobrijo Skupnosti, Svet Evropske unije v imenu držav članic in Republika Kazahstan.

2. Pogodbenice druga drugo uradno obvestijo o dokončanju ustreznih postopkov iz prejšnjega odstavka. Listine o odobritvi se deponirajo pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 4

1. Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu deponiranja zadnje listine o odobritvi.

2. Do začetka veljavnosti se Protokol začasno uporablja od 1. januarja 2007.

Člen 5

1. Besedila Sporazuma, sklepne listine in vseh dokumentov, ki so ji priloženi, ter Protokola k Sporazumu z dne 30. aprila 2004 so sestavljena v bolgarskem in romunskem jeziku.

2. Ta besedila so priložena k temu protokolu in so enako verodostojna kot besedila v drugih jezikih, v katerih so sestavljeni Sporazum, sklepna listina in dokumenti, ki so ji priloženi, ter Protokol k Sporazumu z dne 30. aprila 2004.

Člen 6

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in kazahstanskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

V ....., dne .............. leta 2007

ZA DRŽAVE ČLANICE

ZA EVROPSKI SKUPNOSTI

ZA REPUBLIKO KAZAHSTAN

[1] Doda se sklic na UL.

[2] Doda se sklic na UL.

Top