EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Mnenje Evropske centralne banke z dne 14. novembra 2007 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 291/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. novembra 2007

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je dne 8. novembra 2007 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki (1) (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alineje člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika ECB je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1

ECB pozdravlja predlagano uredbo, saj le-ta potrjuje obstoj dveh vzporednih in komplementarnih sistemov pripravljanja evropske statistike, istočasno pa priznava neodvisnost ESCB pri izvrševanju njegovih funkcij na področju statistike (uvodni izjavi 7 in 8). ECB pozdravlja tudi omembo pomembne svetovalne vloge Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko v uvodni izjavi 9.

1.2

ECB tudi z zadovoljstvom ugotavlja, da predlagana uredba priznava potrebo po tesnem sodelovanju med evropskim statističnim sistemom (ESS) in ESCB pri razvoju, pripravi in razširjanju evropske statistike, ki jo pripravljata oba sistema (člen 8). S tem v zvezi ECB ugotavlja, da se bo zahteva po tesnem sodelovanju med ESS in ESCB, kot je nakazano v uvodni izjavi 6 v predlagani uredbi, izvajala v okviru primarnega prava, ki po Pogodbi velja za ESCB. Zlasti člen 5 Statuta ESCB določa, da ECB, za izpolnjevanje nalog ESCB, ob pomoči nacionalnih centralnih bank zbira potrebne statistične podatke od pristojnih nacionalnih organov ali neposredno od gospodarskih subjektov, ter da v ta namen sodeluje z institucijami ali organi Skupnosti in s pristojnimi organi držav članic.

1.3

ECB nadalje pozdravlja to, da člen 20(3) predlagane uredbe obravnava vprašanje izmenjave zaupnih podatkov, samo za statistične namene, med ESS in ESCB. Za splošno sprejeto velja, da je okrepljena izmenjava zaupnih informacij med ESS in ESCB čedalje bolj potrebna za to, da se zagotovita kakovost in skladnost evropske statistike, ob hkratnem zmanjšanju obremenitve anketirancev. To se lahko doseže tako, da se isti podatki zahtevajo le enkrat, potem pa se jih razdeli med statistične organe, ki jih potrebujejo, ob strogem spoštovanju določb o zaupnosti. Vendar pa ECB meni, v nasprotju s tem, kar je trenutno določeno v členu 20(3), da takšna izmenjava ne bi smela biti odvisna od tega, da je določena v dodatnih, sektorskih pravnih predpisih, ki bi morali izrecno dovoliti takšne izmenjave zaupnih statističnih informacij. Da bi pravni okvir omogočil uspešno in učinkovito izmenjavo potrebnih statističnih informacij, bi moral predvideti, da je ta prenos mogoč pod pogojem, da je potreben za učinkovit razvoj, pripravo ali razširjanje evropske statistike, in tako sledil zgledu člena 20(1) predlagane uredbe, ki ureja izmenjavo zaupnih statističnih informacij znotraj ESS.

1.4

ECB poudarja, da je pomembno pridobiti poln pravni dostop do vseh zahtevanih obstoječih podatkov, da bi se tako zmanjšala obremenitev anketirancev. To je navedeno tudi v členu 23 (Dostop do upravnih evidenc) predlagane uredbe. Ne glede na to ECB predlaga, naj pravni okvir zagotovi določitev praktičnih dogovorov in „modalitet“ za doseganje dejanskega dostopa, ne pa „omejitev ter pogojev“, saj to nakazuje neupravičeno omejitev tega dostopa.

1.5

Člen 253 Pogodbe določa, da morajo biti v uredbah, ki jih skupaj sprejmeta Evropski parlament in Svet, navedena vsa mnenja, ki jih je bilo treba pridobiti po Pogodbi. ECB bi zato predlagala, da uvodne izjave v predlagani uredbi upoštevajo to mnenje ECB.

2.   Predlagane spremembe besedila

V primeru, da bi nasveti ECB vodili v spremembe predlagane uredbe, so predlagane spremembe besedila navedene v prilogi.

V Frankfurtu na Majni, 14. novembra 2007

Podpredsednik ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 625.


PRILOGA

PREDLAGANE SPREMEMBE BESEDILA

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Spremembe, ki jih predlaga ECB  (1)

Sprememba 1

Člen 20 – Prenos zaupnih podatkov

Člen 20 – Prenos zaupnih podatkov

1.

Prenos zaupnih podatkov med nacionalnimi organi ter med nacionalnimi organi in Komisijo (Eurostat) je mogoče, pod pogojem, da je ta prenos potreben za razvoj, proizvodnjo in razširjanje evropske statistike. Vsak nadaljnji prenos morajo nacionalni organi, ki so te podatke zbrali, izrecno odobriti.

1.

Prenos zaupnih podatkov med nacionalnimi organi ter med nacionalnimi organi in Komisijo (Eurostat) je mogoč pod pogojem, da je ta prenos potreben za razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike. Vsak nadaljnji prenos morajo nacionalni organi, ki so te podatke zbrali, izrecno odobriti.

2.

Nacionalni predpisi o zaupnosti statističnih podatkov ne smejo preprečevati prenosa zaupnih statističnih podatkov, kadar prenos takšnih podatkov omogoča akt zakonodaje Skupnosti.

3. 2.

Izmenjava zaupnih podatkov za statistične namene med Prenos zaupnih podatkov od statističnega organa ESS in do centralne banke ESCB je mogoč, kadar se ocenjuje pod pogojem, da je potreben za učinkovit razvoj, proizvodnjo in ali razširjanje evropske statistike ali statistike ECSB iz člena 285 Pogodbe in člena 5 Statuta ESCB in ECB in če je izrecno navedena v zakonodaji Skupnosti.

3.

Izmenjava zaupnih podatkov za statistične namene med ESS in ESCB je mogoča, kadar se ocenjuje, da je potrebna za razvoj, proizvodnjo in razširjanje evropske statistike ali statistike ECSB in če je izrecno navedena v zakonodaji Skupnosti.

2. 3.

Nacionalni predpisi o zaupnosti statističnih podatkov ne smejo preprečevati prenosa zaupnih statističnih podatkov po odstavkih 1 in 2, kadar prenos takšnih podatkov omogoča akt zakonodaje Skupnosti.

4.

Zaščitni ukrepi iz te uredbe se uporabljajo za vse zaupne podatke, ki se prenašajo v okviru ESS ter med ESS in ESCB.

4.

Če centralna banka ESCB prenese zaupne podatke statističnemu organu ESS v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (2), se ti podatki uporabijo izključno za razvoj, pripravo ali razširjanje evropske statistike iz člena 285 Pogodbe in člena 5 Statuta ESCB in ECB.

5.

Ne glede na odstavek 2 morajo vsak nadaljnji prenos zaupnih podatkov zunaj ESS izrecno odobriti nacionalni organi, ki so te podatke zbrali.

4. 6.

Zaščitni ukrepi iz te uredbe se uporabljajo za vse zaupne podatke, ki se prenašajo v okviru ESS ter med statističnimi organi ESS in centralnimi bankami ESCB.

Utemeljitev – Glej odstavek 1.3 tega mnenja

Sprememba 2

Člen 23 – Dostop do upravnih evidenc

Za zmanjšanje obremenitve anketirancev imajo nacionalni organi in Komisija (Eurostat) dostop do upravnih virov podatkov, vsak na področjih dejavnosti svoje javne uprave, v tolikšni meri, kolikor so ti podatki potrebni za razvoj, proizvodnjo in razširjanje evropske statistike.

Praktične dogovore in omejitve ter pogoje dejanskega dostopa do podatkov, kadar je potrebno, v okviru svojih pristojnosti določijo države članice in Komisija.

Člen 23 – Dostop do upravnih evidenc

Za zmanjšanje obremenitve anketirancev imajo nacionalni organi in Komisija (Eurostat) dostop do upravnih virov podatkov, vsak na področjih dejavnosti svoje javne uprave, v tolikšni meri, kolikor so ti podatki potrebni za razvoj, pripravo in razširjanje evropske statistike.

Praktične dogovore in modalitete omejitve ter pogoje dejanskega dostopa do podatkov, kadar je potrebno, v okviru svojih pristojnosti določijo države članice in Komisija.

Utemeljitev – Glej odstavek 1.4 tega mnenja

Sprememba 3

ob upoštevanju predloga Komisije,

po posvetovanju z Evropskim varuhom osebnih podatkov,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke,

po posvetovanju z Evropskim varuhom osebnih podatkov,

Utemeljitev – Glej odstavek 1.5 tega mnenja


(1)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila. Prečrtani tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.


Top