EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Mnenje Evropske centralne banke z dne 24. marca 2006 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 in nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 79/31


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 24. marca 2006

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 in nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

Evropska centralna banka (ECB) je 6. marca 2006 prejela zahtevo Sveta Evropske Unije za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 ter o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 in nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, saj predlagana uredba spada na področje iz pristojnosti ECB. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika ECB je to mnenje sprejel Svet ECB.

1.   Splošne pripombe

1.1.

ECB pozdravlja predlagano uredbo, katere namen je uvesti skupno statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti znotraj Skupnosti (v nadaljevanju: „NACE Rev. 2“). ECB ne nasprotuje niti novi strukturi NACE niti njeni podrobni klasifikaciji.

1.2.

ECB podpira osnovna načela NACE Rev. 2, ki so (i) zavezanost ekonomski stvarnosti (razširitev klasifikacije v delu, ki se nanaša na storitvene dejavnosti); (ii) primerljivost z drugimi mednarodnimi klasifikacijami, še posebej z Mednarodno standardno klasifikacijo vseh gospodarskih dejavnosti (ISIC) Rev. 4; in (iii) kontinuiteta s predhodno klasifikacijo. ECB nadalje meni, da je treba ukreniti vse potrebno in sprejeti vse zahtevane pravne določbe za zagotovitev največje možne skladnosti z drugimi mednarodnimi klasifikacijami in statističnimi standardi.

1.3

ECB nadalje pozdravlja izvedbene ukrepe v predlagani uredbi za ključne mesečne, četrtletne in letne statistične podatke; še posebej člena 12 in 16 za kratkoročne statistične podatke in indeks stroškov dela. Vendar pa je treba te izvedbene ukrepe, kakor tudi izvedbena pravila za Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti, opredeliti v izogib škodljivi izgubi informacij, npr. prekinitvam časovnih vrst in posledični nerazpoložljivosti dolgih časovnih vrst.

1.4

Nadalje je za statistične podatke za euroobmočje in Evropsko unijo, ki se pripravljajo na podlagi informacij držav kot glavnega vira, ključna istočasna uveljavitev v državah članicah. Različen urnik uveljavitve NACE Rev. 2 po EU bi imel resne škodljive posledice za kakovost in razpoložljivost agregiranih statističnih podatkov za euroobmočje in EU, dokler ne bi vse države članice v celoti sprejele nove klasifikacije in ustrezno spremenile svojih časovnih vrst. Glede na to ECB predlaga okrepitev uvodne izjave 9 in člena 6(c), s čimer bi se zagotovili popolnoma usklajena uveljavitev NACE Rev. 2 v državah članicah in skladnost med statističnimi področji.

2.   Predlagane spremembe besedila

Spremembe, ki jih predlaga ECB, so navedene v prilogi k temu mnenju.

V Frankfurtu na Majni, 24. marca 2006

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


DODATEK

Predlagane spremembe besedila

Besedilo, ki ga predlaga Komisija (1)

Spremembe, ki jih predlaga ECB (2)

Sprememba 1

Uvodna izjava 9

„Uporaba klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti zahteva, da Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, zlasti pri proučevanju težav, ki izhajajo iz uveljavljanja NACE Rev. 2, nemotenem prehodu z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2 ter vključevanju sprememb v NACE Rev. 2“.

„Uporaba klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti zahteva, da Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom, zlasti pri proučevanju težav, ki izhajajo iz uveljavljanja NACE Rev. 2, nemotenem in popolnoma usklajenem prehodu z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2 ter vključevanju sprememb v NACE Rev. 2“.

Utemeljitev – Glej odstavek 1.4 tega mnenja

Sprememba 2

Člen 6(c)

„ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, zlasti v zvezi s prekinitvami časovnih vrst, vključno z dvojnim poročanjem in izračunavanjem časovnih vrst za nazaj.“

„ukrepe za zagotovitev nemotenega in popolnoma usklajenega prehoda z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, zlasti v zvezi s prekinitvami časovnih vrst, vključno z dvojnim poročanjem in izračunavanjem časovnih vrst za nazaj, ter istočasne uveljavitve v državah članicah.“

Utemeljitev – Glej odstavek 1.4 tega mnenja


(1)  Poševni tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga črtanje besedila.

(2)  Krepki tisk v besedilu členov označuje, kje ECB predlaga vstavitev novega besedila.


Top