EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0190(15)

Predlog uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost glede mandata izvršnega direktorja

/* KOM/2005/0190 končno - COD/2005/0086 */

52005PC0190(15)
[pic] | KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI |

Bruselj, 13.05.2005

KOM(2005) 190 končno

2005/0072 (COD)

2005/0073 (COD)

2005/0074 (COD)

2005/0075 (COD)

2005/0076 (COD)

2005/0077 (CNS)

2005/0078 (CNS)

2005/0079 (CNS)

2005/0080 (CNS)

2005/0081 (COD)

2005/0082 (COD)

2005/0083 (COD)

2005/0084 (CNS)

2005/0085 (COD)

2005/0086 (COD)

2005/0087 (COD)

2005/0088 (COD)

2005/0089 (CNS)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi evropske agencije za okolje in evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata izvršnega direktorja

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede mandata direktorja

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede mandata direktorja in namestnika direktorja

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje glede mandata direktorja

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 302/93 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti glede mandata direktorja

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1. UPRAVIčENOST IN CILJ PREDLOGA

V Evropski uniji je danes 20 decentraliziranih teles, ki se glede na svoje skupne značilnosti (ustanovitev na pravni podlagi, pravna oseba, upravna in finančna neodvisnost, jasno opredeljeno področje pristojnosti in delovanja itd.) lahko opredelijo kot agencije Skupnosti.

Pristojna oseba na čelu teh agencij Skupnosti ima navadno naziv direktor, v nekaterih primerih ima tudi enega ali več namestnikov. Mandat na splošno traja od štiri do pet let. Vendar večina osnovnih uredb predvideva, da se lahko mandat direktorja in, kadar to ustreza, njegovega namestnika podaljša za eno ali več obdobij. Pogoji imenovanja in trajanje mandata so natančno določeni s posamezno uredbo za vsako posamezno agencijo.

Pristojni organ za imenovanje je do nedavna o podaljšanju mandata direktorjev preprosto odločil s sklepom. Ko je Komisija natančneje proučila določbe osnovnih uredb, je ugotovila, da takšna praksa vodi v pravno težavo.

Razen v Uredbi št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje in nedavni Uredbi št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za zaščito pred boleznimi in nadzor nad njimi se v osnovnih uredbah agencij Skupnosti izraz „podaljšanje“ uporablja za ponovitev mandata direktorja.

Enako določbo vsebujejo tudi člen 214(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki se nanaša na imenovanje članov Komisije, in člena 223 in 225 Pogodbe, ki se nanašata na imenovanje sodnikov Evropskega sodišča. Vendar ne v enem ne v drugem primeru ne velja, da bi možnost podaljšanja pomenila uporabo poenostavljenega postopka ali da bi se mandat podaljšal brez upoštevanja postopka imenovanja, ki je predviden v Pogodbi.

Pod temi pogoji se dejstvo, da se mandat lahko ponovi, ne more razlagati drugače, kakor da se mora nosilec funkcije ob izteku svojega mandata prijaviti za nov mandat.

Uporaba te razlage pri agencijah vodi do zaključka, da možnost podaljšanja mandata ne odvezuje agencije od obveznosti, da spoštuje postopek imenovanja, ki je predviden v osnovni uredbi.

Poleg tega direktorji agencij in njihovi namestniki niso zgolj nosilci funkcije, ampak so tudi člani osebja agencije, ki so pogodbeno zaposleni kot začasni uslužbenci in za katere veljajo pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

Postopek imenovanja mora torej vključiti razpis mesta v vseh državah članicah in postopek izbora v skladu s pravili, ki izhajajo iz osnovnih uredb in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Ti postopki so na splošno dolgotrajni in sorazmerno dragi. V primeru, da se direktor odloči za ponovno kandidaturo, lahko posledično povzročijo upočasnitev in motnje v delovanju agencije.

Ob upoštevanju posebnih potreb agencij in prakse zadnjih let se torej ne zdi primerno zahtevati, da agencija ponovi postopek izbora vsakič, ko se direktorju ali drugim ustreznim osebam izteče prvi mandat. Pristojni organi za imenovanje morajo imeti možnost odločitve, da bodisi podaljšajo trenutni mandat bodisi uvedejo nov postopek izbora.

Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da direktorji agencij nimajo zgolj administrativne odgovornosti, ampak igrajo pomembno vlogo pri vodenju dela in uresničevanju nalog agencije. Organ za imenovanje mora torej pri odločanju upoštevati oba vidika: potrebo po neprekinjenem administrativnem vodenju agencije in potrebo po novih zamislih in politiki.

Zato se mora odločitev o podaljšanju mandata direktorja sprejeti na podlagi predhodne presoje direktorjevega dela in potreb agencije, ki jo opravi organ, ki predlaga kandidate organu za imenovanje, podaljšanje mandata pa se sme odobriti samo enkrat, in sicer za omejeno obdobje, ki ne sme biti daljše od obdobja, predvidenega za prvi mandat.

Dopolnitev členov v zvezi z imenovanjem se skupno predlaga za 18 agencij, kar pomeni predložitev 18 predlogov za uredbo o spremembi osnovne uredbe vsake posamezne agencije.

Dveh uredb o ustanovitvi agencij ni treba dopolniti: Uredbe Sveta (ES) št. 2667/2000 z dne 5. decembra 2000 o Evropski agenciji za obnovo[1] in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 460/2004 z dne 10. marca 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij[2]. Zaradi omejenega obdobja delovanja teh agencij uredbi namreč ne predvidevata možnosti podaljšanja mandata direktorja.

Prav tako niso predloženi predlogi za dopolnitev ustanovnih aktov agencij in drugih organov iz drugega in tretjega stebra.

Glede dveh agencij, v zvezi s katerima je bil predlog za uredbo predložen in je bodisi v postopku proučevanja bodisi sprejetja (Evropska agencija za kemične proizvode[3] in Agencija Skupnosti za nadzor ribolova[4]), pa bo Komisija po potrebi predložila predlog dopolnitve z namenom uskladitve besedila za vse agencije Skupnosti.

2. PRAVNA PODLAGA IN POSTOPEK SPREJETJA

Vsaka uredba o ustanovitvi agencije načeloma temelji na členu Pogodbe, ki ustreza njenemu področju pristojnosti in delovanja in iz katerega izhaja tudi veljavni postopek sprejetja.

Zaradi tega se je zdelo potrebno dopolniti vsako uredbo o ustanovitvi agencije.

Postopek sprejetja uredb mora biti v skladu s postopkom, ki je veljal ob ustanovitvi agencije, pri tem pa je treba upoštevati vse spremembe, ki so se zgodile od sprejetja uredbe o ustanovitvi, denimo pristojnosti, ki jih Parlamentu podeljuje Pogodba, ali dopolnitve v zvezi s pravno podlago.

To velja zlasti v primeru Evropske agencije za okolje, pa tudi za pet uredb, pri katerih je bila pravna podlaga spremenjena in pri katerih je člen 308 Pogodbe nadomestila pravna podlaga v zvezi s področjem delovanja teh agencij.

Gre za naslednje agencije: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, (trenutno je v pripravi prečiščeno besedilo uredbe o njegovi ustanovitvi in Komisija je sprejela mnenje Sveta, da bi se za pravno podlago poslej uporabljal člen 152), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (člen 150), Evropsko fondacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (člen 137(1)(a) in (b)), Evropsko ustanovo za usposabljanje (člen 150) in za Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu (člen 137(1)(a)).

3. PREDLOGI UREDB PO AGENCIJAH

3.1 Tri uvodne izjave, ki so skupne vsem predlaganim uredbam, imajo naslednje besedilo:

„ Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za ponovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali po potrebi predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

Primerno je predvideti, da se ta mandat lahko podaljša po opravljeni ustrezni oceni.

Uredbo št. …/… [naslov osnovne uredbe o ustanovitvi agencije] je zato treba spremeniti“

3.2 Za vsako dopolnjeno uredbo se predlaga naslednje standardno besedilo:

„Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor* na predlog Komisije** za obdobje petih let in kateremu se na predlog Komisije** in po oceni mandat lahko podaljša enkrat za največ pet let.

Komisija** pri oceni upošteva zlasti:

– rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

– naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

* Svet pri Uradu Skupnosti za sorte rastlin in Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (OHMI); Komisija pri Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP) in pri Evropski fondaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (EUROFOUND);

** upravni odbor pri OHMI, CEDEFOP in EUROFOUND.

3.3 Predlagane dopolnitve zadevajo naslednje agencije in uredbe:

- Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP): člen 6(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (CEDEFOP);

- Evropska fondacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (EUROFOUND): člen 8(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fondacije za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (EUROFOUND);

- Evropska agencija za okolje: prvi stavek člena 9(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja;

- Evropska ustanova za usposabljanje: drugi stavek člena 7(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 1360/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1572/98 z dne 17. julija 1998;

- Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami: prvi stavek člena 9(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami;

- Urad za harmonizacijo na notranjem trgu (OHMI): člen 120(2) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti;

- Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu: člen 11(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu;

- Urad Skupnosti za sorte rastlin: člen 43(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti;

- Prevajalski center za organe Evropske unije: člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije;

- Evropski center za spremljanje in nadzorovanje rasizma in ksenofobije: člen 10(1) Uredbe (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje in nadzorovanje rasizma in ksenofobije;

- Evropska agencija za varno hrano: prvi stavek člena 26(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varno hrano in postopkih, ki zadevajo varno hrano;

- Evropska agencija za pomorsko varnost: člen 16(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1406/2002 z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost;

- Evropska agencija za varnost v letalstvu: člen 30(4) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu;

- Evropski center za preprečevanje in nadzorovanje bolezni: člen 17(1) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in nadzorovanje bolezni;

- Evropska agencija za zdravila: tretji stavek člena 64(1) Uredbe Sveta (ES) 726/2004 z dne 31. marca 2004 o določitvi postopkov Skupnosti za odobritev in nadzor zdravil, ki se uporabljajo za ljudi in živali, in o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila;

- Evropska agencija za železniški promet: člen 31(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 881/2004 z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet;

- nadzorni organ GNSS (Galileo): tretji pododstavek člena 7(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o strukturah upravljanja evropskih programov satelitske radionavigacije;

- Evropska agencija za operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije: drugi stavek člena 26(5) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije.

2005/0072 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi evropske agencije za okolje in evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata izvršnega direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[5],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,[6]

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[7]

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[8],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja[9] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9(1) Uredbe (EGS) št. 1210/90 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Agencijo vodi izvršni direktor, ki ga na predlog Komisije imenuje upravni odbor za obdobje petih let in kateremu se na predlog Komisije in po ovrednotenju mandat lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0073 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja glede mandata direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 150 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[10],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[11],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[12],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[13],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 337/75 z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja[14] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 6 Uredbe (EGS) št. 337/75 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„Mandat direktorja traja pet let. Na predlog upravnega odbora in po ovrednotenju se mandat lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Centra v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0074 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer glede mandata direktorja in namestnika direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 137(1)(a) in (b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[15],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[16],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[17],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[18],

ob upoštevanju naslednjega:

1. Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

2. Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

3. Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer[19] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 8 Uredbe (EGS) št. 1365/75 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3. Direktor in namestnik direktorja sta imenovana za obdobje največ petih let, ki se na predlog upravnega odbora in po ovrednotenju lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Fundacije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0075 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje glede mandata direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 150 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[20],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[21],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[22],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[23],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske ustanove za usposabljanje[24] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7(1) Uredbe (EGS) št. 1360/90 se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom

„Na predlog Komisije in po ovrednotenju se ta mandat lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Ustanove v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0076 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 302/93 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti glede mandata direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[25],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[26],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[27],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[28],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti[29] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9(1) Uredbe (EGS) št. 302/93 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Center vodi direktor, ki ga na predlog Komisije imenuje upravni odbor za obdobje petih let in kateremu se na predlog Komisije in po ovrednotenju mandat lahko podaljša enkrat za obdobje, ki ne presega petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Centra v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0077 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (CE) št. 40/94 glede mandata predsednika Urada za harmonizacijo na notranjem trgu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[30],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[31],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[32],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti[33] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 120 Uredbe (ES) št. 40/2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2. Predsednikov mandat traja največ pet let. Na predlog upravnega odbora, po ovrednotenju in mnenju Komisije, se lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju upravni odbor upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Urada v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

2005/0078 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (CE) št. 2100/94 glede mandata predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[34],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[35],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[36],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti[37] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 43 Uredbe (ES) št. 2100/2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

„2. Predsednikov mandat traja največ pet let. Na predlog Komisije, po ovrednotenju in mnenju upravnega odbora se lahko podaljša enkrat za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Urada v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljatidan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

2005/0079 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije glede mandata direktorja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[38],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[39],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94 z dne 28. novembra 1994 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije[40] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 9 Uredbe (ES) št. 2965/94 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Center vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na predlog Komisije za obdobje petih let, ki se lahko na predlog Komisije in po ovrednotenju enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Centra v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

2005/0080 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1035/97 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije glede mandata direktorja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti členov 284 in 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[41],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[42],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[43],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[44],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije[45] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 10 Uredbe (ES) št. 1035/97 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Center vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na predlog Komisije za obdobje štirih let, ki se lahko na predlog Komisije in po ovrednotenju enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od štirih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Centra v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

2005/0081 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 glede mandata izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 37, 95, 133 in 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[46],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[47],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[48],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[49],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane[50] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 26(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 se spremeni:

1. V prvem stavku se črta izraz „z možnostjo ponovnega imenovanja“.

2. Dodajo se naslednji pododstavki:

„Na predlog Komisije in po ovrednotenju se mandat izvršnega direktorja lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0082 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 851/2004 o vzpostavitvi Evropskega centra za preprečevanje in nadziranje bolezni glede mandata direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[51],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[52],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[53],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[54],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 21. aprila 2004 o vzpostavitvi Evropskega centra za preprečevanje in nadziranje bolezni[55] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 17 Uredbe (ES) št. 851/2004 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Direktorja imenuje upravni odbor na podlagi seznama kandidatov, ki jih predlaga Komisija po odprtem izbirnem postopku in po objavi razpisa za prijavo interesa v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v drugih publikacijah, za obdobje petih let, ki se lahko na predlog Komisije in po ovrednotenju enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Centra v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0083 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 glede mandata izvršnega direktorja Evropske agencije za zdravila (Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 152(4)(b) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[56],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[57],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[58],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[59],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 726/2004 z dne 31. marca 2004, ki določa postopke Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in za uporabo v veterini ter ustanavlja Evropsko agencijo za zdravila[60] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 64(1) Uredbe (ES) št. 726/2004 se spremeni:

1. Tretji stavek se izbriše.

2. Naslednji pododstavki se dodajo:

„Na predlog Komisije in po ovrednotenju se mandat izvršnega direktorja lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0084 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1321/2004 glede mandata izvršnega direktorja Evropskega nadzornega organa GNSS

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[61],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[62],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 1321/2004 z dne 12. julija 2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema[63]. –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1321/2004 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom :

„Mandat izvršilnega direktorja traja pet let. Na predlog Komisije in po ovrednotenju se lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe Organa v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

2005/0085 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede mandata direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 137(1)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[64],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[65],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[66],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[67],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (EGS) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu[68] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 11 Uredbe (ES) št. 2062/94 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

„1. Agencijo vodi direktor, ki ga na predlog Komisije imenuje upravni odbor za obdobje petih let in kateremu se na predlog Komisije in po ovrednotenju mandat lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0086 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost glede mandata izvršnega direktorja (Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[69],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[70],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[71],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[72],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost[73] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 16 Uredbe (ES) št. 1406/2002 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

« 2. Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Na predlog Komisije in po ovrednotenju se mandat lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0087 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 1592/2002 glede mandata izvršnega direktorja in direktorjev Evropske agencije za varnost v letalstvu (Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[74],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[75],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[76],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[77],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu[78] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 30 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim besedilom:

„4. Mandat izvršnega direktorja in direktorjev traja pet let. Na predlog Komisije in po ovrednotenju se mandat lahko podaljša enkrat za obdobje, ki ne presega petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0088 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet glede mandata izvršnega direktorja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[79],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[80],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij[81],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe[82],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 881/2004 z dne 29. aprila 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za železniški promet[83] –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 31 Uredbe (ES) št. 881/3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

„3. Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Na predlog Komisije in po ovrednotenju se lahko enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

2005/0089 (CNS)

Predlog

UREDBA SVETA

o spremembi Uredbe (ES) št. 2007/2004 glede mandata izvršnega direktorja in namestnika izvršnega direktorja Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 62(2)(a) in 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije[84],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta[85],

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora[86],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Treba je uskladiti pravila glede pogojev in postopkov, ki se uporabljajo za obnovitev mandata direktorja, namestnika direktorja ali, po potrebi, predsednika nekaterih agencij Skupnosti.

(2) Primerno je določiti, da se ta mandat podaljša enkrat, po opravljenem ustreznem ovrednotenju.

(3) Zato je treba spremeniti Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004 z dne 26. oktobra 2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije[87] –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 26(5) Uredbe (ES) št. 2007/2004 se drugi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Na predlog Komisije in po ovrednotenju lahko upravni odbor njun mandat enkrat podaljša za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Pri ovrednotenju Komisija upošteva zlasti:

- rezultate, dosežene v prvem mandatu, in način, kako so bili doseženi;

- naloge in potrebe agencije v naslednjih letih.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati […] dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije .

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, […]

Za Svet

Predsednik

[1] UL L 306 7.12.2000, in COM(2004) 451 konč., 28.6.2004.

[2] UL L 77, 13.3.2004, str. 1.

[3] COM(2003) 644 konč.

[4] COM(2004) 289 konč.

[5] UL C …, …, str. …

[6] UL C …, …, str. …

[7] UL C …, …, str. …

[8] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[9] UL L 120, 11.5.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1641/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 1).

[10] UL C …, …, str. …

[11] UL C …, …, str. …

[12] UL C …, …, str. …

[13] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[14] UL L 39, 13.2.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št.o 2051/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 41).

[15] UL C …, …, str. …

[16] UL C …, …, str. …

[17] UL C …, …, str. …

[18] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[19] UL L 139, 30.5.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1649/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 25).

[20] UL C , str. ..

[21] UL C , str. ..

[22] UL C , str. .

[23] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[24] UL L 131, 23.5.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1648/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 22).

[25] UL C , , str..

[26] UL C , , str..

[27] UL C , , str..

[28] Mnenje Parlamenta z dne

[29] UL L 36, 12.2.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1651/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str.30).

[30] UL C , str. .

[31] UL C , str. .

[32] UL C , str. .

[33] UL L 11, 14.1.1994, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 422/2004 (UL L 70, 9.3.2004, str.1).

[34] UL C , str.. .

[35] UL C , str.. .

[36] UL C , str.. .

[37] UL L 227, 1.9.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 873/2003 (UL L 162, 30.4.2004, str. 38).

[38] UL C […], […], str. […].

[39] UL C […], […], str. […].

[40] UL L 314, 7.12.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1645/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 13).

[41] UL C […], […], str. […].

[42] UL C […], […], str. […].

[43] UL C […], […], str. […].

[44] UL C […], […], str. […].

[45] UL L 151, 10.6.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1652/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 33).

[46] UL C […], […], str. […].

[47] UL C […], […], str. […].

[48] UL C […], […], str. […].

[49] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[50] UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

[51] UL C […], […], str. […].

[52] UL C […], […], str. […].

[53] UL C […], […], str. […].

[54] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[55] UL L 142, 30.4.2004, str.1.

[56] UL C […], […], str. […].

[57] UL C […], […], str. […].

[58] UL C […], […], str. […].

[59] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[60] UL L 136, 30.4.2004, str. 1.

[61] UL C , , str. .

[62] UL C , , str. .

[63] UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

[64] UL C , str. .

[65] UL C , str. .

[66] UL C , str. .

[67] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[68] UL L 216, 20.8.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1654/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 38).

[69] UL C […], […], str. […].

[70] UL C […], […], str. […].

[71] UL C […], […], str. […].

[72] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[73] UL L 208, 5.8.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 724/2004 (UL L 129, 29.4.2004, str. 1).

[74] UL L, str. .

[75] UL C, str. .

[76] UL C, str. .

[77] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[78] UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

[79] UL C […], […], str. […].

[80] UL C […], […], str. […].

[81] UL C […], […], str. […].

[82] Mnenje Evropskega parlamenta z dne

[83] UL L 164, 30.4.2004, str.1.

[84] UL C […] […], str. […].

[85] UL C […] […], str. […].

[86] UL C […] […], str. […].

[87] UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

Top