EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Mnenje Evropske centralne banke z dne 21. junija 2005 na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/11


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 21. junija 2005

na zahtevo Sveta Evropske unije o dveh predlogih sklepov Sveta o programu izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 10. maja 2005 prejela zahtevi Sveta Evropske unije za mnenje o dveh predlaganih ukrepih: o predlogu sklepa Sveta o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (v nadaljevanju: „predlog“) in o predlogu sklepa Sveta o razširitvi uporabe sklepa Sveta o spremembi in podaljšanju Sklepa Sveta z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) na nesodelujoče države članice (v nadaljevanju: „vzporedni predlog“) (1).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Program „Pericles“ je bil vzpostavljen s Sklepom Sveta 2001/923/ES z dne 17. decembra 2001 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“) (2). V zvezi s predlogom in vzporednim predlogom bi ECB, v skladu s stališčem, ki ga je izrazila v svojem mnenju, ko je bila zaprošena za mnenje o osnutku Sklepa 2001/923/ES (3), želela izjaviti, da glasno pozdravlja in v celoti podpira pobude, katerih cilj je zaščititi euro proti ponarejanju preko programov usposabljanja, izmenjav in pomoči za izbrane ciljne skupine.

4.

ECB ugotavlja, da je glavni cilj predloga podaljšati trajanje programa „Pericles“ (trenutno je njegov zaključek predviden za 31. december 2005) do 31. decembra 2011 z enakim letnim proračunom v višini 1 milijon EUR. Predlog ureja tudi strokovno-tehnično pomoč za čezmejne preiskave po predhodni oceni Europola, kadar takšna pomoč ni na voljo pri drugih evropskih institucijah. Predlaga povečanje prispevka Skupnosti pri sofinanciranju izmenjave informacij in zunanjih ukrepov s 70 % na 80 % in sprejetje prožnega pristopa glede omejitev števila projektov, ki jih imajo države članice pravico na leto prijaviti za financiranje po programu „Pericles“.

5.

Uvodoma, člen 123(4) Pogodbe bi bil lahko nezadostna pravna podlaga za predlog, zlasti ob upoštevanju podaljšanja programa za strokovno-tehnično pomoč za čezmejne preiskave.

6.

V zvezi z vsebino predloga ECB poudarja pomembnost tega, da je dolžina podaljšanja programa „Pericles“ povezana s časom uvedbe eura v novih državah članicah. Ker je uvedba eura v večini novih držav članic predvidena v obdobju od 2008 do 2010 (4), predlagano podaljšanje programa „Pericles“ do 31. decembra 2011 upošteva povečane prihodnje potrebe po usposabljanju, izmenjavi informacij in pomoči. Predlagano podaljšanje programa „Pericles“ je dobrodošlo tudi, ker bo verjetno sovpadalo z izdajo druge serije eurobankovcev proti koncu desetletja in jo posledično tudi upoštevalo.

7.

Tudi povečanje prispevka Skupnosti pri sofinanciranju izmenjave informacij in zunanjih ukrepov ter sprejetje prožnega pristopa glede omejitev števila projektov, ki jih imajo države članice pravico prijaviti za financiranje, sta nadaljnja pozitivna koraka v smeri zagotavljanja pomoči, kjer je najbolj potrebna.

8.

Primerno usklajevanje programa „Pericles“ z obstoječimi programi Skupnosti ali EU, kot tudi s projekti Europola in ECB, je bistveno, kot je navedeno v členu 5 Sklepa 2001/923/ES. S tem namenom je strokovno-tehnična pomoč za čezmejne preiskave po predlogu primerna za financiranje le pod pogojem, da takšna pomoč ni na voljo pri drugih evropskih institucijah. Predlog določa, da financiranje strokovno-tehnične pomoči predhodno oceni Europol. Ker bi se financiranje strokovno-tehnične pomoči lahko navezovalo tudi na čezmejne preiskave v zvezi s ponarejenimi eurobankovci, bi Svet lahko razmislil o vključitvi ECB v to oceno. ECB opaža, da bi bilo koristno, če bi pobude za financiranje po programu „Pericles“ skupaj pregledali Komisija, ECB in Europol ter bi se za odločitev, ki jo je treba sprejeti, zahtevala privolitev teh treh subjektov, in sicer v okviru usmerjevalne skupine, že ustanovljene z namenom razvijanja skupne strategije proti ponarejanju eura.

9.

ECB ugotavlja, da predlog določa le omejene spremembe postopkov spremljanja in ocene. Ob upoštevanju podaljšanja programa „Pericles“ za nadaljnjih šest let ECB priporoča vključitev bolj ambicioznega, odprtega in preglednega postopka ocene v členu 1(8) in 1(9) predloga. ECB bi morala biti polno vključena v oceno ustreznosti, učinkovitosti in uspešnosti programa „Pericles“, da bi lahko Svetu podala dobro utemeljeno mnenje v zvezi s prihodnjimi podaljševanji programa.

V Frankfurtu na Majni, 21. junija 2005

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dokument KOM(2005) 127 končno vsebuje predlog (referenca 2005/0029(CNS)) in vzporedni predlog (referenca 2005/0030 (CNS)).

(2)  UL L 339, 21.12.2001, str. 50.

(3)  Odstavek 3 mnenja ECB CON/2001/31 z dne 9. oktobra 2001 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi programa usposabljanja, izmenjave in pomoči za zaščito eura proti ponarejanju (program Pericles) (UL C 293, 19.10.2001, str. 3).

(4)  Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski centralni banki – Prvo poročilo o praktičnih pripravah za prihodnjo širitev euroobmočja („Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank – First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area“, COM(2004) 748 final) z dne 10. novembra 2004; na voljo na spletni strani http://europa.eu.int.


Top