EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AB0019

Mnenje Evropske centralne banke z dne 24. maja 2004 na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih (KOM(2003) 823 končna različica) (CON/2004/19)

OJ C 158, 15.6.2004, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

15.6.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

C 158/3


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 24. maja 2004

na zahtevo Sveta Evropske unije o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih

(KOM(2003) 823 končna različica)

(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)

1.

Evropska centralna banka (ECB) je dne 30. aprila 2004 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1165/98 o kratkoročnih statističnih kazalcih (v nadaljevanju: „predlagana uredba“).

2.

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz prve alinee člena 105(4) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

3.

Cilj predlagane uredbe je izboljšati kratkoročno statistiko podjetij v Evropski uniji (EU). Predlagana uredba zahteva zlasti pripravo indeksa uvoznih cen za industrijske izdelke in indeks prodajnih cen za storitve. Prav tako zahteva, da se nekateri pomembni ekonomski kazalci pripravljajo z večjo frekvenco in da so roki za posredovanje krajši.

A.

Splošne opombe

4.

ECB je podrobno opredelila kratkoročno statistiko, ki jo zahteva za vodenje denarne politike (1). Predlagana uredba izhaja iz Akcijskega načrta za statistične zahteve Ekonomske in monetarne unije (EMU) (v nadaljevanju: „Akcijski načrt EMU“), ki ga je na zahtevo Ekonomsko-finančnega sveta pripravila Evropska komisija (Eurostat) v tesnem sodelovanju z ECB. Akcijski načrt EMU je zahteval izboljšanje statistike, zajete v Uredbi (ES) št. No 1165/98. Predlagana uredba je pomembna tudi glede glavnih evropskih ekonomskih kazalcev, ki jih je Ekonomsko-finančni svet sprejel 18. februarja 2003 in med katerimi je osem kazalcev iz predlagane uredbe. ECB pozdravlja obstoječi neformalni dogovor med nacionalnimi statističnimi uradi in Eurostatom, katerega namen je zagotoviti, da bodo glavni evropski ekonomski kazalci iz predlagane uredbe objavljeni v rokih, ki veljajo za glavne evropske ekonomske kazalce, ne glede na datum sprejetja predlagane uredbe.

5.

ECB močno podpira predlagano uredbo, ki vsebuje kazalce izrednega pomena za oceno poslovnega ciklusa in vodenje denarne politike. Še več, predstavlja tudi velik korak naprej v smeri oblikovanja nujne mesečne in četrtletne statistike prometa in prodajnih cen za storitve. Predlagana uredba odraža skupne predloge Odbora za statistični program in Odbora za monetarno, finančno in plačilnobilančno statistiko iz februarja 2003.

6.

ECB zlasti pozdravlja večjo frekvenco in krajše roke za posredovanje številnih kazalcev. Pri ocenjevanju gospodarskih razmer so za ECB bolj pomembni pravočasni agregirani kazalci kot pa podrobne razčlenitve.

7.

ECB tudi odobrava, da se v predlagano uredbo uvede razčlenitev novih naročil in cen po poreklu, to je znotraj in zunaj evro območja. ECB jih potrebuje, da lahko razlikuje med gospodarskim razvojev v evro območju in zunaj njega. ECB se strinja, naj tako razčlenitev pripravljajo samo tiste države članice, ki so uvedle evro. Vendar je pomembno, da bodo države članice, ki bodo uvedle evro v prihodnosti, takrat tudi sposobne zagotoviti dovolj dolgo vrsto preteklih podatkov.

8.

ECB pozdravlja možnost, navedeno v predlagani uredbi, da se nekateri kazalci evro območja pripravljajo s tako imenovanimi „shemami evropskega vzorca“. Ob upoštevanju omejenih virov in potrebe, da se določijo prednostne naloge, je to v pomoč pri izboljšavi statistike evro območja in hkrati lahko zmanjša potrebo po virih na nacionalni ravni. Iz istega razloga ECB podpira dejstvo, da predlagana uredba znatno zmanjšuje zahteve za posredovanje za majhne države EU, kar jim omogoča, da se osredotočijo na pripravo glavnih agregatov.

9.

Še naprej bodo potrebna prizadevanja za izboljšanje primerljivosti obstoječe statistike, zajete v Uredbi (ES) št. 1165/98. Čeprav je bil od leta 1998 dosežen velik napredek, različni dejavniki še vedno ovirajo kakovost agregatov evro območja in primerljivost nacionalnih podatkov (kot so različne nacionalne prakse glede popravkov za število delovnih dni in desezoniziranih podatkov ter glede popravkov).

B.

Posebne opombe

10.

ECB odobrava novo spremenljivko uvoznih cen (Priloga, Del A), ki naj se pripravlja od leta 2005, in načrtovani rok za posredovanje. Ta spremenljivka bo dala pomembne dodatne informacije za analizo cen evro območja. ECB to spremenljivko zahteva za določitev cen industrijskega uvoza evro območja kot celote iz območij, ki so zunaj evro območja.

11.

Za podatke o zaposlenosti, opravljenih delovnih urah in bruto plačah predlagana uredba zahteva četrtletne podatke z rokom za posredovanje tri mesece (dva meseca za zaposlovanje). Za namene ECB ta četrtletna frekvenca v kombinaciji z dolgim rokom za posredovanje ni zadovoljiva. Za glavne agregate evro območja bi morali biti ti podatki na voljo z mesečno frekvenco, rok za posredovanje pa bi moral biti največ en mesec.

12.

ECB z zadovoljstvom ugotavlja, da je rok za posredovanje krajši, in pozdravlja premik od četrtletne k mesečni frekvenci za statistiko proizvodnje v sektorju gradbeništva (Priloga, Del B).

13.

ECB pozdravlja načrtovano študijo izvedljivosti o pripravi spremenljivke prodajnih cen v gradbeništvu. Taka spremenljivka naj bi dopolnila trenutno spremenljivko gradbeni stroški – ki je indeks lastnih cen – ker je indeks prodajnih cen bolj primeren za analizo cen.

14.

ECB pozdravlja velike izboljšave, načrtovane za statistiko storitev, zlasti uvedbo indeksa prodajnih cen. Ta indeks bo koristen element za analizo cen evro območja in bo tudi pomagal izboljšati kakovost ocene rasti v nacionalnih računih. Ker je rok za objavo glavnih evropskih ekonomskih kazalcev za indeks prodajnih cen najkasneje dva meseca po poročevalnem četrtletju, ECB predlaga uskladitev zahtevanega roka za posredovanje v predlagani uredbi (trije meseci) z bolj ustreznim rokom za objavo glavnih evropskih ekonomskih kazalcev. Predlagana uredba bo poleg tega določila datum, do katerega se lahko spremeni seznam storitvenih dejavnosti, ki jih zajema statistika prodajnih cen (Priloga, Del D). Ker se razvija popolnoma nova statistika, bi ta omejitev lahko imela nasprotni učinek. Zajetje statistike prodajnih cen storitev bi se moralo po potrebi lahko spreminjati, v skladu s spreminjajočimi se informacijskimi zahtevami. ECB bi zato predlagala, da se ta rok črta.

15.

V zvezi s spremenljivko prometa storitev predlagana uredba skrajšuje rok za posredovanje s treh na dva meseca, kar pozdravljamo. ECB podpira tudi načrtovane študije izvedljivosti v zvezi s pripravljanjem spremenljivk prometa storitev z mesečno frekvenco.

V Frankfurtu na Majni, 24. maja 2004

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics (Statistične zahteve Evropske centralne banke na področju splošne ekonomske statistike), Evropska centralna banka, avgust 2000. Glej tudi mnenje Evropskega monetarnega inštituta o predlogu za uredbo Sveta o kratkoročnih statističnih kazalcih (CON/97/19).


Top