EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42020Y1204(01)

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (1. januar 2021–30. junij 2024) 2020/C 419/01

UL C 419, 4.12.2020, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 419/1


Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (1. januar 2021–30. junij 2024)

(2020/C 419/01)

SVET IN PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA –

1.

OB OPOZARJANJU na člen 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim je šport eno od področij, na katerih bi morali ukrepi na ravni EU podpirati, usklajevati in dopolnjevati ukrepe držav članic;

2.

OB OPOZARJANJU, da Unija prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu ob upoštevanju njegove posebne narave, na prostovoljstvu temelječih struktur ter njegove družbene in vzgojne vloge (1);

3.

OB OPOZARJANJU, da je med cilji dejavnosti Unije razvijanje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih in sodelovanja med organi, odgovornimi za šport, ter z varovanjem telesne in moralne integritete športnikov in športnic, zlasti najmlajših športnikov in športnic (2);

4.

OB PRIZNAVANJU, da bi šport lahko prispeval k izpolnjevanju splošnih političnih prednostnih nalog EU, še posebej k doseganju ciljev na različnih drugih področjih politike, kot so izobraževanje, zdravje, mladina, socialne zadeve, vključevanje, enakost, enakost spolov, razvoj mest in podeželja, promet, okolje, turizem, zaposlovanje, inovacije, trajnostnost, digitalizacija in gospodarstvo, ter da bi lahko ta področja politike podpirala spodbujanje športa v smislu medsektorskega sodelovanja;

5.

OB POUDARJANJU, da je šport v skladu z agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 tudi pomemben dejavnik, ki omogoča trajnostni razvoj (3), zato lahko pripomore k doseganju ciljev trajnostnega razvoja;

6.

OB OPOZARJANJU na Resolucijo Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o delovnih načrtih Evropske unije za šport za obdobje 2011-2014 (4), 2014–2017 (5) in 2017–2020 (6);

7.

OB POZDRAVLJANJU rezultatov izvajanja delovnega načrta EU za šport za obdobje 2017–2020, pa tudi poročila Komisije o njegovem izvajanju in pomenu (7);

8.

OB PRIZNAVANJU potrebe po ustreznem sodelovanju s športnim gibanjem in drugimi ustreznimi deležniki ter s pristojnimi mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, vključno s Svetom Evrope, Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) in Svetovno protidopinško agencijo (WADA) –

SO PRIPRAVILI DELOVNI NAČRT EVROPSKE UNIJE ZA ŠPORT ZA OBDOBJE OD 1. JANUARJA 2021 DO 30. JUNIJA 2024:

9.

VODILNI CILJI tega delovnega načrta Evropske unije za šport (v nadaljnjem besedilu: delovni načrt EU) so:

v EU okrepiti šport, ki temelji na integriteti in vrednotah,

krepiti okrevanje in odpornost športnega sektorja na krize med pandemijo COVID-19 in po njej,

podpirati športno politiko, ki je trajnostna in temelji na dejstvih,

povečati udeležbo v športu in telesni dejavnosti za krepitev zdravja v spodbudo dejavnemu in okolju prijaznemu načinu življenja, socialni koheziji in aktivnemu državljanstvu,

z medsektorskim sodelovanjem zagotoviti ozaveščenost drugih področjih politik EU o pomembnem prispevku, ki ga ima lahko šport pri socialno in okoljsko trajnostni rasti v Evropi, digitalizaciji, okrevanju po pandemiji COVID-19 in odpornosti v prihodnje ter pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja,

okrepiti mednarodno razsežnost športne politike EU, zlasti z izmenjavami in sodelovanjem z vladami in deležniki zunaj EU,

zagotoviti nadaljnje ukrepanje na podlagi prejšnjih treh delovnih načrtov EU za šport in drugih dokumentov EU, povezanih s športom, kakršni so sklepi Sveta in resolucije,

nadaljevati izmenjavo znanja in izkušenj med državami članicami EU in Komisijo,

okrepiti dialog in sodelovanje na ravni EU s športnim gibanjem ter drugimi ustreznimi deležniki in institucijami, tako znotraj kot zunaj področja športa in telesne dejavnosti,

po potrebi podpirati izvajanje poglavja o športu v okviru programa Erasmus+.

10.

Delovni načrt EU obravnava naslednja prednostna področja:

varovanje integritete in vrednot v športu,

socialno-ekonomska in okoljska razsežnost športa,

spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti za krepitev zdravja.

Konkretna ključna vprašanja, tematska področja, cilji, delovni formati, morebitni rezultati, ciljni datumi in odgovornosti so določeni in pojasnjeni v prilogah I in II k temu dokumentu.

11.

Ta delovni načrt EU je dokument, ki se sproti razvija. Da bi se pravočasno odzvali na prihodnji ali nepričakovan razvoj dogodkov in pereča vprašanja na področju športa in telesne dejavnosti, in sicer ob upoštevanju prednostnih nalog prihodnjih predsedstev Sveta, bodo lahko potrebne naknadne spremembe;

POZIVAJO DRŽAVE ČLANICE, NAJ:

12.

sodelujejo pri izvajanju tega delovnega načrta EU ter v ustreznih primerih s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispevajo k različnim delovnim formatom;

13.

razmislijo o upoštevanju znanja in rezultatov, doseženih pri izvajanju tega delovnega načrta EU, pri razvijanju športnih ali drugih ustreznih politik na nacionalni in podnacionalni ravni, in sicer ob spoštovanju načela subsidiarnosti in avtonomije športa;

14.

nacionalno športno gibanje in druge zadevne deležnike obvestijo o izvajanju tega delovnega načrta EU in se z njimi v ustreznih primerih posvetujejo o njem ter razširjajo znanje in rezultate, ter tako pripomorejo k praktični vrednosti in prepoznavnosti dejavnosti;

POZIVAJO PREDSEDSTVA SVETA, NAJ

15.

ta delovni načrt EU upoštevajo pri pripravi svojih programov in nadgrajujejo že dosežene rezultate;

16.

razmislijo o organizaciji srečanj na delovni ravni z zadevnimi predstavniki športnega gibanja in drugimi deležniki v športu, na katerih bi med drugim izmenjevali informacije o izvajanju tega delovnega načrta EU, prepoznavali vzajemne ambicije in zagotavljali informacije o načrtovanih prednostnih nalogah prihodnjih predsedstev Sveta (8);

17.

ob koncu obdobja, ki ga zajema ta resolucija, na podlagi poročila, ki ga bo pripravila Komisija, če je ustrezno, predlagajo nov osnutek delovnega načrta EU za naslednje obdobje;

POZIVAJO KOMISIJO, NAJ

18.

skupaj z državami članicami sodeluje s športnim gibanjem in drugimi zadevnimi deležniki pri izvajanju tega delovnega načrta EU ter podpira države članice s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami iz vseh zadevnih sektorjev politike, in sicer v skladu s prilogama I in II k tej resoluciji;

19.

prispeva k politikam, podprtim z dokazi, v EU in njenih državah članicah, zlasti s pomočjo študij in raziskav;

20.

še naprej obvešča države članice, športno gibanje in druge ustrezne deležnike o potekajočih in načrtovanih pobudah ter možnostih financiranja na področju športa, pa tudi na drugih področjih politik EU, ki zadevajo šport, in se v ustreznih primerih z državami članicami prek pristojnih pripravljalnih telesih in kanalov Sveta (9) vnaprej posvetuje o izvajanju konkretnih pobud iz delovnega načrta EU;

21.

spodbuja vključevanje športa in telesne dejavnosti v druga področja politik EU;

22.

razširja znanje in rezultate, dosežene pri izvajanju tega delovnega načrta EU, da bi zagotovila praktično vrednost in prepoznavnost dejavnosti;

23.

razmisli o ureditvi spletne platforme za shranjevanje in izmenjavo poročil, najboljših praks ali relevantnih dokumentov za lažjo izmenjav o informacij med državami članicami;

24.

v drugi polovici leta 2023 in na podlagi prostovoljnih prispevkov držav članic predloži poročilo o izvajanju in pomenu tega delovnega načrta EU. To poročilo bo osnova za pripravo morebitnega naslednjega delovnega načrta EU v prvi polovici leta 2024;

POZIVAJO ŠPORTNO GIBANJE IN DRUGE USTREZNE DELEŽNIKE, NAJ

25.

sodelujejo z državami članicami in Komisijo pri izvajanju tega delovnega načrta EU ter s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami prispevajo k različnim delovnim formatom;

26.

razmislijo o razširjanju znanja in rezultatov, doseženih pri izvajanju tega delovnega načrta EU, in o njihovem upoštevanju pri svojih dejavnostih.

(1)  Glej drugi pododstavek člena 165(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(2)  Glej člen 165(2) PDEU.

(3)  Https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E, glej točko 37.

(4)  UL C 162, 1.6.2011, str. 1.

(5)  UL C 183, 14.6.2014, str. 12.

(6)  UL C 189, 15.6.2017, str. 5.

(7)  Dok. 9469/20 + ADD 1.

(8)  Takšno srečanje bi na primer lahko potekalo ob robu vsakoletnega športnega foruma EU. Na strani EU bi na srečanju lahko sodelovali predstavniki trenutne trojke predsedstev, prihodnje trojke predsedstev in Komisije.

(9)  Zlasti v Delovni skupini Sveta za šport.


PRILOGA I

Prednostno področje: Varovanje integritete in vrednot v športu

Ključno vprašanje

Tematsko področje

Cilj

Delovni format

(morda) Rezultat/ciljni datum

Vodja(e)

Varno okolje v športu (1)

Preprečevanje nadlegovanja, zlorabe in nasilja, vključno s spolnim nasiljem, ter kakršne koli oblike diskriminacije

ozaveščanje

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi priporočil Strokovne skupine za dobro upravljanje o zaščiti mladih športnikov in varstvu otrokovih pravic v športu (2016) (2) ter sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o varstvu otrok v športu (3)

Svet in pripravljalna telesa

(morda) sklepi Sveta ali orientacijska razprava

druga polovica 2023

ES predsedstvo

Boj proti dopingu (4)

Zagotavljanje usklajevanja in izmenjave informacij, zlasti v kontekstu srečanj v okviru WADA in Ad hoc evropskega odbora za Svetovno protidopinško agencijo (CAHAMA)

priprava stališč EU in njenih držav članic za srečanja v okviru CAHAMA in WADA v skladu z Resolucijo predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o zastopanju držav članic EU v upravnem odboru Svetovne protidopinške agencije (WADA) ter usklajevanju stališč držav članic pred srečanji WADA (5) (ali morebitnimi kasnejšimi dokumenti v tej zvezi)

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

Svet in njegova pripravljalna telesa (po potrebi ob podpori strokovnjakov)

(morda) usklajevanje in stališče EU

2021–2024

predsedstva, Komisija

Šport in izobraževanje

Šport kot okvir za osebna in socialna znanja in spretnosti ter znanja in spretnosti na področju učenja ter za spodbujanje strpnosti, solidarnosti, vključenosti, pa tudi drugih športnih vrednot in vrednot EU (6)

ozaveščanje

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spodbujanju skupnih vrednot EU prek športa (7)

skupina zainteresiranih držav članic (vrstniško učenje)

2021–2022

DE

konferenca o pomenu in učinku športa v življenju otrok

prva polovica 2022

FR predsedstvo

sestanek generalnih direktoratov (s posebnim poudarkom na profesionalnih športnikih in športnicah ter športnih gibanjih kot vzornikih)

druga polovica 2022

CZ predsedstvo

Znanja in spretnosti ter kompetence v športu: športniki in športnice ter osebje, zlasti trenerji

konferenca

2021–2023

Komisija

 

Dvojna kariera športnikov

ozaveščanje

izmenjava najboljših praks

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o dvojni poklicni poti športnikov (8)

Svet in pripravljalna telesa

orientacijska razprava

(druga polovica 2021)

SI predsedstvo

Enakost spolov

Povečanje deleža žensk, zlasti med trenerji in na vodstvenih položajih v športnih organizacijah in športnih klubih

Enaki pogoji (vključno s plačilom) športnic in športnikov, trenerjev in trenerk, uradnikov in uradnic, osebja itd.

Povečanje medijske pokritosti ženskih športnih tekmovanj, zatiranje stereotipov itd.

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta z dne 21. maja 2014 o enakosti spolov v športu (9) in priporočil Strokovne skupine za dobro upravljanje o enakosti spolov v športu (2016) (10)

konferenca

2022–2023

Komisija

Svet in pripravljalna telesa

(morda) sklepi Sveta (druga polovica 2023)

ES predsedstvo

Športna diplomacija

Športna diplomacija v okviru zunanjih odnosov EU

izmenjava najboljših praks (11)

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta o športni diplomaciji

konferenca

prva polovica 2021

PT predsedstvo

skupina zainteresiranih držav članic

prva polovica 2023

HR

Evropski model športa

Učinek zaprtih športnih tekmovanj na sistem organiziranega športa, ob upoštevanju posebne narave športa

Možni izzivi pred evropskimi športnimi organizacijami in federacijami (delovni naslov)

pridobivanje znanja

analiza dejanskih in pravnih okoliščin

ozaveščanje

Svet in pripravljalna telesa

(morda) sklepi Sveta (druga polovica 2021)

SI predsedstvo

(morda) študija

2022

Komisija

Pravice športnikov

Pravice športnikov in delovni pogoji, zlasti v zvezi s sodelovanjem na športnih dogodkih (med drugim pravice trženja, svoboda izražanja, pravno varstvo, nediskriminacija)

ozaveščanje

pridobivanje znanja

analiza dejanskih in pravnih okoliščin

seminar

2023

Komisija

(morda) študija

 

Komisija

Razvoj in promocija dobrega upravljanja v športu

Opredelitev ovir, povezanih z upravljanjem, ki jih je treba odpraviti v športu

izmenjava najboljših praks

primerjalna analiza

konferenca

2022–2023

BG

SE

Zatiranje prirejanja rezultatov športnih tekmovanj

Konvencija Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj (Konvencija iz Macolina)

skupaj s Komisijo preučiti, kako bi bilo mogoče preseči zastoj pri Konvenciji, da bi EU in vse njene države članice lahko zaključile svoje ratifikacije in pristopile h Konvenciji

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o boju proti korupciji v športu (20)

Svet in pripravljalna telesa

2021–2022

predsedstva

Komisija

Prednostno področje: Socialno-ekonomska in okoljska razsežnost športa

Ključno vprašanje

Tematsko področje

Cilj

Delovni format

(morda) Rezultat/ciljni datum

Vodja(e)

Inovacije in digitalizacija

Športne inovacije v vseh svojih razsežnostih in na vseh ravneh športnega sektorja (vključno z lokalnimi športnimi klubi)

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o športu kot gonilu za inovacije in gospodarsko rast (13)

Svet in pripravljalna telesa

(morda) Sklepi Sveta o inovacijah v športu

(prva polovica 2021)

PT predsedstvo

seminar

prva polovica 2021

PT predsedstvo

skupina zainteresiranih držav članic

prva polovica 2021

BG

skupina zainteresiranih držav članic (s poudarkom zlasti na uporabi digitalnih orodij pri izobraževanju trenerjev (14))

2021–2022

DE

HR

seminar

druga polovica 2023

BE

Zeleni šport

Izobraževanje za trajnostni šport

Okolju prijazni športna praksa, objekti in dogodki

Razvoj športa in športno udejstvovanje ob upoštevanju podnebnih sprememb

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

ozaveščanje

oblikovanje predloga za skupen okvir s skupnimi zavezami, in sicer ob upoštevanju evropskega podnebnega pakta

Strokovna skupina

2021–2023

Komisija

skupina zainteresiranih držav članic

2021–prva polovica 2022

FR predsedstvo

 

 

NL

Svet in pripravljalna telesa

(morda) Resolucija Sveta o zelenem paktu za šport, po možnosti skupaj z večstransko deležnikov

(prva polovica 2022)

FR predsedstvo

Športni objekti

Trajnostno načrtovanje, gradnja in vzdrževanje

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

ozaveščanje

skupina zainteresiranih držav članic (vrstniško učenje)

2021

DE

konferenca

druga polovica 2022

CZ predsedstvo

Svet in pripravljalna telesa

(morda) sklepi Sveta o trajnostni in dostopni športni infrastrukturi (druga polovica 2022)

CZ

predsedstvo

Veliki športni dogodki

Prihodnost Evrope kot gostiteljice velikih športnih dogodkov

Soorganizacija velikih športnih dogodkov s strani več držav

Trajnostno načrtovanje in izvedba

Pozitivne posledice za mesta gostitelje ali regije gostiteljice (vključno s sodelovanjem mladih)

izmenjava najboljših praks;

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o krepitvi integritete, preglednosti in dobrega upravljanja pri najpomembnejših športnih dogodkih (15) in priporočil Strokovne skupine za gospodarsko razsežnost športa o velikih športnih dogodkih, zlasti glede vidikov posledic s poudarkom na socialni, gospodarski in okoljski trajnosti (2016) (16)

Nadaljnje ukrepanje na podlagi izjave, podpisane na neformalnem ministrskem srečanju 31. maja 2018 v Parizu (17)

skupina zainteresiranih držav članic ali konferenca

druga polovica leta 2021

FI

 

2022–2023

NL

 

2024

ES

Športna perspektiva EU za olimpijske in paraolimpijske igre 2024

Srečanje generalnih direktoratov

prva polovica 2022

FR predsedstvo

Naložbe v šport in telesno dejavnost

Prispevek športa k regionalnemu razvoju

Možnosti za uporabo programov EU za financiranje (mehanizma za okrevanje in odpornost, React-EU, strukturnih skladov in drugih programov EU za financiranje)

analiza stanja

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o gospodarski razsežnosti športa ter njegovih družbenih in gospodarskih koristih (18)

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta o učinku pandemije covida-19 in okrevanju športnega sektorja (2020) (19)

skupina zainteresiranih držav članic

2021

IT

tematsko srečanje

2022

Komisija

Krepitev okrevanja in odpornosti športnega sektorja na krize med pandemijo COVID-19 in po njej

Srednje- in dolgoročni učinek pandemije na poklicni, visokozmogljivostni in množični šport

Morebitna potreba po strukturnih spremembah v športnem sistemu

Vloga javnih oblasti

Možnosti financiranja

analiza stanja

izmenjava najboljših praks

razvoj strategije

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o učinku pandemije covida-19 in okrevanju športnega sektorja (20)

konferenca

2021

ES

Strokovna skupina

2021–2023

Komisija

Prednostno področje: Spodbujanje udeležbe v športu in telesni dejavnosti za krepitev zdravja

Ključno vprašanje

Tematsko področje

Cilj

Delovni format

Rezultat/ciljni datum

Vodja(e)

Ustvarjanje ustreznih priložnosti za šport in telesno dejavnost za vse generacije

Strateški razvoj športa in telesne dejavnosti na lokalni ravni

izmenjava najboljših praks

pridobivanje znanja

nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta o spodbujanju motoričnih spretnosti otrok ter telesnih in športnih dejavnosti za otroke (21)

skupina zainteresiranih držav članic

2021–2022

DE

Razvijanje mesta in učinka športa v življenju otrok

konferenca

prva polovica 2022

FR predsedstvo

Svet in pripravljalna telesa

(morda) sklepi Sveta (druga polovica 2022)

FR predsedstvo

Spodbujanje telesne dejavnosti

Spremljanje vseživljenjske telesne dejavnosti

Medsektorsko sodelovanje z zadevnimi institucijami (med drugim s šolami)

Vloga medijev

ozaveščanje

pridobivanje znanja

izmenjava najboljših praks

konferenca

druga polovica leta 2021

SI predsedstvo

Svet in pripravljalna telesa

(morda) sklepi Sveta (druga polovica 2021)

SI predsedstvo


(1)  Člen 165(2) PDEU: „Cilji dejavnosti Unije so: […]razvijanje evropske razsežnosti v športu […] z varovanjem telesne in moralne integritete športnikov, zlasti najmlajših.“

(2)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=25000&no=1

(3)  UL C 419, 12.12.2019, str. 1.

(4)  Člen 165(2) PDEU: Cilji dejavnosti Unije so: (…) razvijanje evropske razsežnosti v športu s spodbujanjem pravičnosti in odprtosti pri športnih tekmovanjih (…).

(5)  UL C 192, 7.6.2019, str.1.

(6)  Člen 165(1) PDEU: „Unija prispeva k spodbujanju evropske razsežnosti v športu ob upoštevanju (…) njegove družbene in vzgojne vloge.“

(7)  UL C 196, 8.6.2018, str. 23.

(8)  UL C 168, 14.6.2013, str. 10.

(9)  UL C 183, 14.6.2014, str. 39.

(10)  https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/expert-group-gender-equality_en.pdf

(11)  UL C 467, 15.12.2016, str. 12.

(12)  UL C 416, 11.12.2019, str. 3 (glej točko 26).

(13)  UL C 436, 5.12.2014, str. 2.

(14)  Nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se srečali v okviru Sveta, o vlogi trenerjev v družbi (UL C 423, 9.12.2017, str. 6) ter sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o krepitvi vloge trenerjev z izboljšanjem možnosti za pridobivanje znanj in spretnosti ter kompetenc (UL C 196, 11.6.2020, str. 1).

(15)  UL C 212, 14.6.2016, str. 14.

(16)  https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=23271&no=1

(17)  https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/declarationjop2024_europe_en.pdf

(18)  UL C 449, 13.12.2018, str. 1.

(19)  UL C 214 I, 29.6.2020, str. 1, str. 1.

(20)  Glej opombo 28.

(21)  UL C 417, 15.12.2015, str. 46.


PRILOGA II

Načela v zvezi z delovnimi formati in poročanjem

1.   

Delovni načrt EU za šport se bo izvajal zlasti s pomočjo strokovnih skupin, skupin zainteresiranih držav članic (tj. za dejavnosti vrstniškega učenja), tematskih srečanj, sklepov Sveta, konferenc in študij.

2.   

Strokovne skupine so zasnovane za doseganje širše udeležbe iz držav članic ob vključevanju športnega gibanja in drugih zadevnih deležnikov na ravni EU. V njih lahko kadar koli sodeluje katera koli država članica. Države članice bi lahko razmislile (tudi) o tem, da v ustreznih primerih v strokovno skupino imenujejo predstavnike svojega nacionalnega športnega gibanja.

Strokovnim skupinam predseduje Komisija v skladu z določbami sklepa C(2016) 3301 (1). Pri izbiri predstavnikov športnega gibanja in drugih deležnikov v športu je Komisija zaprošena, naj upošteva tudi pomen zadevne institucije in tematsko strokovno znanje posebej imenovanih predstavnikov.

3.   

Ena ali več držav članic bo organizirala skupine zainteresiranih držav članic, da bi med drugim izmenjale podrobnejše informacije o specifičnih temah in vprašanjih. V skupinah zainteresiranih držav članic lahko sodelujejo vse države članice. Vključili bi se lahko tudi predstavniki športnega gibanja ali drugi ustrezni deležniki. Države članice imajo tudi možnost oblikovati skupine zainteresiranih držav članic v zvezi s ključnimi vprašanji, ki niso navedena v Prilogi I.

Skupine zainteresiranih držav članic lahko, če to štejejo za potrebno, opredelijo svoje delovne postopke in strukture ob upoštevanju svojih posebnih potreb in rezultatov. Komisija se pridruži delu teh skupin in lahko, če so proračunski pogoji izpolnjeni, zagotavlja finančno podporo za delo skupin zainteresiranih držav članic (v smislu vrstniškega učenja).

4.   

Komisija organizira tematska strokovna srečanja o določeni temi, da bi predstavili delo in rezultate zadevnih projektov, financiranih prek poglavja o športu programa Erasmus+ ali drugih programov EU za financiranje.

5.   

Sodelovanje držav članic pri izvajanju delovnega načrta je prostovoljno.

6.   

Srečanja strokovnih skupin, skupin zainteresiranih držav članic, konferenc in tematskih srečanj lahko v ustreznih primerih potekajo tudi v virtualni obliki.

7.   

Komisija bo Delovni skupini za šport poročala o napredovanju dela v strokovnih skupinah in o konferencah/tematskih srečanjih/študijah ter jo seznanjala z njihovimi rezultati. Predsedstva Sveta bodo na enak način poročala v zvezi z dogodki, ki jih organizirajo. Skupine zainteresiranih držav članic lahko imenujejo predstavnike, ki imajo enako nalogo.

8.   

Dnevni redi in poročila vseh skupin so na voljo vsem državam članicam, ne glede na to, v kolikšni meri sodelujejo na določenem področju. Rezultati dela skupin se objavijo in razširjajo na ravni EU in na nacionalni ravni prek ustreznih kanalov.


(1)  Sklep Komisije z dne 30. maja 2016 o oblikovanju horizontalnih pravil za ustanovitev in delovanje strokovnih skupin Komisije (C(2016) 3301 final): https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-3301-EN-F1-1.PDF.


Top