EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024L0242

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2024/242 z dne 27. septembra 2023 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve seznama obrambnih proizvodov v skladu s posodobljenim Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske unije z dne 20. februarja 2023

C/2023/6149

OJ L, 2024/242, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/242/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2024/242/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2024/242

17.1.2024

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2024/242

z dne 27. septembra 2023

o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve seznama obrambnih proizvodov v skladu s posodobljenim Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske unije z dne 20. februarja 2023

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (1) in zlasti člena 13 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/43/ES se uporablja za obrambne proizvode, navedene v Prilogi. Ta priloga se mora natančno skladati s Skupnim seznamom vojaškega blaga Evropske unije.

(2)

Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije je sprejel Svet 19. marca 2007 in je bil večkrat posodobljen. Svet je 20. februarja 2023 sprejel posodobljeni Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije (2). Zato je treba posodobiti seznam obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES.

(3)

Direktivo 2009/43/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

V skladu s Skupno politično izjavo z dne 28. septembra 2011 držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih (3) se države članice zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih obvestilu o ukrepih za prenos priložile enega ali več dokumentov, v katerih se pojasni razmerje med elementi direktive in ustreznimi deli nacionalnih instrumentov za prenos –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 2009/43/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 31. maja 2024 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo teh predpisov.

Države članice te predpise uporabljajo od 7. junija 2024.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. septembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 146, 10.6.2009, str. 1.

(2)  Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 20. februarja 2023 (oprema, zajeta v Skupnem stališču Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme) (s katerim se posodobi in nadomesti Skupni seznam vojaškega blaga Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 21. februarja 2022) (SZVP) (UL C 72, 28.2.2023, str. 2).

(3)   UL C 369, 17.12.2011, str. 14.


PRILOGA

SEZNAM OBRAMBNIH PROIZVODOV

Opomba 1

Pojmi v „dvojnih narekovajih“ so opredeljeni pojmi. Glej „Opredelitve pojmov, uporabljenih v tem seznamu“, priložene temu seznamu.

Opomba 2

V nekaterih primerih so kemikalije razvrščene po imenu in številki Službe za izvlečke o kemikalijah (CAS). Seznam se uporablja za kemikalije z isto strukturno formulo (vključno s hidrati) ne glede na ime ali številko CAS. Številke CAS so prikazane za pomoč pri ugotavljanju določene kemikalije ali mešanice, neodvisno od nomenklature. Številk CAS ni mogoče uporabljati kot edinstvenih identifikatorjev, ker imajo nekatere oblike navedene kemikalije različne številke CAS, mešanice, ki vsebujejo kemikalijo s seznama, pa imajo prav tako lahko različne številke CAS.

ML (1)1

Gladkocevno orožje kalibra do 20 mm, drugo orožje in avtomatsko orožje kalibra 12,7 mm (kalibra 0,50 palca) ali manjšega kalibra in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

Opomba

ML1. ne zajema:

a.

strelnega orožja, posebej zasnovanega za uporabo s slepimi naboji in iz katerega ni mogoče izstreliti izstrelka;

b.

strelnega orožja, posebej zasnovanega za izstreljevanje vodenih izstrelkov, ki nimajo visoko eksplozivne polnitve ali komunikacijske povezave, na razdaljo manj kot ali enako 500 m;

c.

orožja, pri katerem se uporablja robno tulčno strelivo in ki ni popolnoma avtomatsko;

d.

„onesposobljenega strelnega orožja“.

Tehnična opomba

Onesposobljeno strelno orožje je strelno orožje, ki je bilo s postopkom, ki ga določi nacionalni organ države, ki sodeluje pri Wassenaarskem sporazumu, onesposobljeno za izstreljevanje kakršnega koli izstrelka. Ti postopki trajno spremenijo bistvene elemente strelnega orožja. Onesposobljenje strelnega orožja se lahko v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi potrdi s certifikatom, ki ga izda pristojni organ, in se lahko na strelnem orožju označi z žigom na enem od pomembnih delov.

a.

puške in karabinke, revolverji, brzostrelke in pištole;

Opomba

ML1.a. ne zajema:

a.

pušk in karabink, izdelanih pred letom 1938;

b.

reprodukcij pušk in karabink po izvirnikih, izdelanih pred letom 1890;

c.

revolverjev, pištol in brzostrelk, izdelanih pred letom 1890, ter njihovih reprodukcij;

d.

pušk ali revolverjev, posebej zasnovanih tako, da se za izstrelitev inertnih nabojev uporabi stisnjeni zrak ali CO2;

e.

revolverjev, posebej zasnovanih za kar koli od naslednjega:

1.

usmrtitev domačih živali ali

2.

pomirjanje živali.

b.

gladkocevno orožje, in sicer:

1.

gladkocevno orožje, posebej zasnovano za vojaške namene;

2.

drugo gladkocevno orožje, in sicer:

a.

popolnoma avtomatsko orožje;

b.

polavtomatsko ali potezno orožje;

Opomba:

ML1.b.2 ne zajema orožja, posebej zasnovanega tako, da se za izstrelitev inertnih nabojev uporabi stisnjeni zrak ali CO2.

Opomba

ML1.b. ne zajema:

a.

gladkocevnega orožja, izdelanega pred letom 1938;

b.

reprodukcij gladkocevnega orožja po izvirnikih, izdelanih pred letom 1890;

c.

gladkocevnega orožja, ki se uporablja v lovske ali športne namene. To orožje ne sme biti zasnovano posebej za vojaške namene in ne sme biti popolnoma avtomatsko orožje;

d.

gladkocevnega orožja, posebej zasnovanega za:

1.

usmrtitev domačih živali

2.

pomirjanje živali;

3.

seizmološke teste;

4.

izstreljevanje industrijskih izstrelkov ali

5.

motilne improvizirane eksplozivne naprave (IED).

Opomba.

Za motilce glej ML4. in vnos 1A006 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

c.

orožje, pri katerem se uporablja breztulčno strelivo;

d.

naslednji pripomočki, zasnovani za orožje, navedeno v ML1.a., ML1.b. ali ML1.c.:

1.

snemljivi okviri za naboje;

2.

dušilci zvoka ali predrugačevalci;

3.

„nastavki za pritrjevanje“;

Tehnična opomba

Za namene Ml1.d.3 je „nastavek za pritrjevanje“ vpenjalo, zasnovano za namestitev orožja na kopensko vozilo, „zrakoplov“, ladjo ali zgradbo.

4.

razbijala plamenov za orožje;

5.

optične namerilne naprave z elektronsko obdelavo slik;

6.

optične namerilne naprave, posebej zasnovane za vojaške namene.

ML2

Gladkocevno orožje kalibra najmanj 20 mm, drugo orožje ali oborožitev kalibra nad 12,7 mm (kalibra 0,50 palca), metalci, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene, in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

topovi, havbice, minometi, protitankovsko orožje, metalci izstrelkov, vojaški plamenometi, puške, netrzajni topovi in gladkocevno orožje;

Opomba 1

ML2.a. vključuje injektorje, merilne naprave, hranilne posode in druge komponente, posebej zasnovane za uporabo s tekočimi pogonskimi polnitvami za opremo, navedeno v ML2.a.

Opomba 2

ML2.a. ne zajema:

a.

pušk, gladkocevnega orožja in karabink, izdelanih pred letom 1938;

b.

reprodukcij pušk, gladkocevnega orožja in karabink po izvirnikih, izdelanih pred letom 1890;

c.

topov, havbic in minometov, izdelanih pred letom 1890;

d.

gladkocevnega orožja, ki se uporablja v lovske ali športne namene. To orožje ne sme biti zasnovano posebej za vojaške namene in ne sme biti popolnoma avtomatsko orožje;

e.

gladkocevnega orožja, posebej zasnovanega za:

1.

usmrtitev domačih živali;

2.

pomirjanje živali;

3.

seizmološke teste;

4.

izstreljevanje industrijskih izstrelkov ali

5.

motilne improvizirane eksplozivne naprave (IED);

Opomba

Za motilce glej ML4. in vnos 1A006 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

f.

ročnih metalcev izstrelkov, posebej zasnovanih za izstreljevanje vodenih izstrelkov, ki nimajo visoko eksplozivne polnitve ali komunikacijske povezave, na razdaljo manj kot ali enako 500 m.

b.

naslednji metalci, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene:

1.

metalci dimnih bomb;

2.

metalci plinskih min;

3.

metalci pirotehničnih sredstev;

Opomba

ML2.b. ne zajema signalnih pištol.

c.

naslednji dodatki, posebej zasnovani za orožje iz ML2.a:

1.

namerilne naprave za orožje in nastavki za namerilne naprave za orožje, posebej zasnovane za vojaške namene;

2.

naprave za zmanjševanje opaznosti;

3.

nastavki za pritrjevanje:

4.

snemljivi okviri za naboje;

d.

se ne uporablja od leta 2019;

ML3

Strelivo in naprave za nastavljanje vžigalnikov, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

a.

strelivo za orožje, navedeno v ML1, ML2 ali ML12;

b.

naprave za nastavljanje vžigalnikov, posebej zasnovane za strelivo, navedeno v ML3.a.

Opomba 1

Posebej zasnovane komponente, navedene v ML3, vključujejo:

a.

kovinske ali plastične dele, kot so kapice netilk, čaše za krogle, vezni členki za naboje, vodilni prstani in kovinski sestavni deli streliva;

b.

naprave za varovanje in armiranje, vžigalnike, senzorje in inicialne naprave;

c.

vire električne energije z visokim enkratnim delovnim učinkom;

d.

gorljive tulce za polnitve;

e.

podstrelivo, vključno z bombicami, minami in v končni fazi vodenimi izstrelki.

Opomba 2

ML3.a. ne zajema:

a.

streliva brez nabojev (manevrskega streliva);

b.

streliva s slepimi naboji s preluknjano smodniško komoro;

c.

drugega streliva brez nabojev in streliva s slepimi naboji, ki nima komponent, zasnovanih za ostro strelivo, ali

d.

komponent, posebej zasnovanih za strelivo brez nabojev ali strelivo s slepimi naboji iz točk 2.a., b. ali c. te opombe.

Opomba 3

ML3.a. ne zajema nabojev, posebej zasnovanih za enega od naslednjih namenov:

a.

signaliziranje;

b.

odganjanje ptic ali

c.

zažiganje plinskih hlapov na naftnih vrelcih.

ML4

Bombe, torpedi, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja ter z njimi povezana oprema in dodatki, našteti spodaj, in posebej zanje zasnovane komponente:

OPOMBA 1

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej ML11.

OPOMBA 2

Za letalske sisteme za zaščito pred izstrelki (AMPS) glej ML4.c.

a.

bombe, torpedi, granate, dimne bombe, rakete, mine, vodeni izstrelki, globinske bombe, rušilni naboji in rušilni kompleti, „pirotehnična“ sredstva, naboji, podstrelivo zanje in simulatorji (tj. oprema, ki simulira značilnosti tega blaga), posebej zasnovani za vojaške namene;

Opomba

ML4.a. zajema:

a.

dimne granate, ognjene bombe, zažigalne bombe in eksplozivna telesa;

b.

izpušne šobe raketnih motorjev ali vodenih raketnih izstrelkov in nosne dele bojnih konic.

Opomba

Za strelivo v obliki granat ali nabojnikov za orožje ali metalce, opredeljene v ML1 ali ML2, in podstrelivo, posebej zasnovano za strelivo, glej ML3.

b.

oprema, ki ima vse naslednje značilnosti:

1.

je posebej zasnovana za vojaške namene ter

2.

je posebej zasnovana za „dejavnosti“ v zvezi z naslednjim:

a.

blagom iz ML4.a. ali

b.

improviziranimi eksplozivnimi napravami (IED);

Tehnična opomba

V ML4.b.2. „dejavnosti“ zajemajo upravljanje, izstreljevanje, polaganje, nadzor, praznjenje, razstreljevanje, aktiviranje, električno napajanje z enkratnim delovnim učinkom, preslepitev, motenje, odstranjevanje, odstranjevanje ali odkrivanje.

Opomba 1

ML4.b. vključuje:

a.

mobilno opremo za utekočinjanje plina;

b.

plavajoč električni vodniški kabel, ustrezen za odstranjevanje magnetnih min.

Opomba 2

ML4.b. ne zajema ročnih naprav, ki so po svoji zasnovi omejene le na odkrivanje kovinskih predmetov ter ne morejo razlikovati med minami in drugimi kovinskimi predmeti.

c.

letalski sistemi za zaščito pred izstrelki (AMPS).

Opomba

ML4.c. ne zajema AMPS, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

katere koli od naslednjih senzorjev za opozarjanje na izstrelke:

1.

pasivni senzorji z maksimalno odzivnostjo med 100 in 400 nm ali

2.

aktivni impulzni Dopplerjevi senzorji za opozarjanje na izstrelke;

b.

sisteme za protiukrepe;

c.

svetlobne signale z vidnim podpisom in infrardečim podpisom za preslepitev izstrelkov zemlja-zrak ter

d.

sistem je nameščen na „civilnem letalu“ in ima vse naslednje značilnosti:

1.

sistem AMPS deluje le na posebnem „civilnem letalu“, na katerem je nameščen poseben sistem AMPS in za katerega je bilo izdano kar koli od naslednjega:

a.

civilni certifikat tipa, ki ga izdajo organi za civilno letalstvo v eni ali več državah članicah EU ali državah, ki sodelujejo pri Wassenaarskem sporazumu, ali

b.

enakovreden dokument, ki ga priznava Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO);

2.

AMPS uporablja zaščito za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do „programske opreme“ ter

3.

AMPS vključuje aktivni mehanizem, ki preprečuje delovanje sistema v primerih odstranitve s „civilnega letala“, v katero je bil nameščen.

ML5

Naprave za vodenje ognja, oprema za nadzor in opozarjanje ter s tem povezani sistemi, oprema za testiranje in uravnavanje ter protiukrepe, našteti spodaj, posebej zasnovani za vojaško uporabo, ter posebej zanje zasnovane komponente in dodatki:

a.

namerilne naprave za orožje, računalniki za bombardiranje, naprave za usmerjanje orožja in sistemi za nadzor orožja;

b.

druge naprave za vodenje ognja, oprema za nadzor in opozarjanje ter s tem povezani naslednji sistemi:

1.

sistemi za akvizicijo ciljev, označevanje, merjenje razdalje, nadzorovanje ali sledenje ciljem;

2.

oprema za odkrivanje, prepoznavanje ali identifikacijo;

3.

oprema za zlivanje podatkov ali integracijo senzorjev;

c.

oprema za protiukrepe zoper blago iz ML5.a. ali ML5.b.;

Opomba

V ML5.c. oprema za protiukrepe vključuje opremo za odkrivanje.

d.

oprema za testiranje ali uravnavanje na terenu, posebej zasnovana za blago iz ML5.a., ML5.b. ali ML5.c.

ML6

Kopenska vozila in njihove komponente, in sicer:

Opomba

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej ML11.

a.

kopenska vozila in komponente zanje, posebej zasnovana ali prirejena za vojaško uporabo;

Opomba 1

ML6.a. vključuje:

a.

tanke in druga vojaška oklepna vozila in vojaška vozila, opremljena z nastavki za namestitev orožja ali opremo za polaganje min ali izstreljevanje streliva, navedenega v ML4;

b.

oklepna vozila;

c.

amfibijska vozila in vozila za vožnjo po globlji vodi;

d.

vozila za izvleko in vozila za vleko ali prevoz streliva ali orožnih sistemov ter pripadajočo opremo za nakladanje in razkladanje;

e.

priklopna vozila.

Opomba 2

Kopensko vozilo, prirejeno za vojaško uporabo, navedeno v ML6.a., ima strukturne, električne ali mehanske spremembe na eni ali več vojaških komponentah, ki so posebej zasnovane za vojaške namene. Takšne komponente vključujejo:

a.

zaščito za pnevmatike, posebej zasnovano tako, da zagotavlja neprebojnost;

b.

oklepno zaščito vitalnih delov (npr. rezervoarja za gorivo ali dela za osebje);

c.

posebne ojačitve ali nastavke za orožje;

d.

zatemnitveno osvetlitev.

b.

druga kopenska vozila in njihove komponente, in sicer:

1.

vozila, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

so izdelana ali opremljena z materiali ali komponentami, ki nudijo balistično zaščito, ki je enaka ali višja od stopnje III (NIJ (2) 0108.01, september 1985), ali „enakovrednih standardov“;

b.

menjalnik za pogon na sprednja in zadnja kolesa istočasno, tudi za vozila, ki imajo dodatna kolesa zaradi nosilnosti, s pogonom ali brez pogona;

c.

po lestvici bruto mase vozila (GVWR) presegajo 4 500 kg ter

d.

so zasnovana ali prirejena za terensko vožnjo;

2.

komponente, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

so posebej zasnovane za vozila iz ML6.b.1 ter

b.

nudijo balistično zaščito, ki je enaka ali višja od stopnje III (NIJ 0108.01, september 1985), ali „enakovrednih standardov“;

Opomba

Glej tudi ML13.a.

Opomba 1

ML.6 ne zajema vozil, zasnovanih ali prilagojenih za prevažanje denarja ali dragocenih predmetov.

Opomba 2

ML 6 ne zajema vozil, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

izdelana so bila pred letom 1946;

b.

ne vključujejo blaga, navedenega v tej prilogi in izdelanega po letu 1945, razen za reprodukcijo izvirnih komponent ali dodatkov za vozilo, ter

c.

ne vključujejo orožja, opredeljenega v ML1, ML2 ali ML4, razen če to ni uporabno in z njim ni mogoče sprožiti izstrelkov.

ML7

Kemični agensi, „biološki agensi“, „agensi za obvladovanje nemirov“, radioaktivni materiali, pripadajoča oprema, komponente in materiali, in sicer:

a.

„biološki agensi“ ali radioaktivni materiali, izbrani ali spremenjeni za povečanje njihove učinkovitosti pri povzročitvi žrtev med ljudmi ali živalmi, poškodovanju naprav ali uničenju poljščin ali okolja;

b.

agensi za kemično bojevanje, vključno z:

1.

živčnimi bojnimi strupi:

a.

O-alkil (C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) alkil- (metil, etil, n-propil ali izopropil) -fosfonofluoridati, kot sta:

sarin (GB): O-izopropil metilfosfonofluoridat (CAS 107-44-8) ter

O-pinakolil metilfosfonofluoridat (CAS 96-64-0);

b.

O-alkil (C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosforamidocianidati, kot je:

tabun (GA): O-etil N,N-dimetilfosforamidocianidat (CAS 77-81-6);

c.

O-alkil (H ali C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) S-2-dialkil- (metil, etil, n-propil ali izopropil) -aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfonotiolati in ustrezne alkilirane in protonirane soli, kot je:

VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metil fosfonotiolat (CAS 50782-69-9);

2.

mehurjevci:

a.

žveplove strupene mase, kot so:

1.

2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 2625-76-5);

2.

bis (2-kloroetil)sulfid (CAS 505-60-2);

3.

bis (2-kloroetiltio)metan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis (2-kloroetiltio)etan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis (2-kloroetiltio)-n-propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis (2-kloroetiltio)-n-butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis (2-kloroetiltio)-n-pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-kloroetiltiometil)eter (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-kloroetiltioetil)eter (CAS 63918-89-8);

b.

luiziti, kot so:

1.

2-klorovinildikloroarzin (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-klorovinil)arzin (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-klorovinil)kloroarzin (CAS 40334-69-8);

c.

dušikove strupene mase, kot so:

1.

HN1: bis (2-kloroetil)etilamin (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-kloroetil)metilamin (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris (2-kloroetil)amin (CAS 555-77-1);

3.

agensi za onesposabljanje, kot so:

a.

3-kinuklidinil benzilat (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

defolianti, kot so:

a.

butil 2-kloro-4-fluorofenoksiacetat (LNF);

b.

2,4,5-triklorofenoksiocetna kislina (CAS 93-76-5), pomešana z 2,4-diklorofenoksiocetno kislino (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9));

c.

predhodne sestavine binarnega kemičnega orožja in ključne predhodne sestavine, in sicer:

1.

alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfonil difluoridi, kot je:

DF: metil fosfonildifluorid (CAS 676-99-3);

2.

O-alkil (H ali C10 ali manj, vključno s cikloalkilom) O-2-dialkil- (metil, etil, n-propil ali izopropil) -aminoetil alkil (metil, etil, n-propil ali izopropil) fosfonotiolati in ustrezne alkilirane in protonirane soli, kot je:

QL: O-etil O-2-di-izopropilaminoetil metilfosfonit (CAS 57856-11-8);

3.

klorosarin: O-izopropil metilfosfonokloridat (CAS 1445-76-7);

4.

klorosoman: O-pinakolil metilfosfonokloridat (CAS 7040-57-5);

d.

„agensi za obvladovanje nemirov“, aktivne sestavine in njihove kombinacije, vključno z:

1.

α-bromobenzenacetonitril (bromobenzil cianid) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-klorofenil) metilen] propandinitril, (o-klorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-kloro-1-feniletanon, fenilacil klorid (ω-kloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)–1,4-oksazefin, (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-kloro–5,10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoilmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Opomba 1

ML7.d. ne zajema „sredstev za obvladovanje nemirov“, ki so pakirana posamično in so namenjena osebni samoobrambi.

Opomba 2

ML7.d. ne zajema kemično aktivnih sestavin in njihovih kombinacij, ki so ustrezno označene in pakirane za uporabo v proizvodnji prehrambnih izdelkov ali v medicinske namene.

e.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, zasnovana ali prirejena za razširjanje katerega od materialov ali sredstev, naštetih spodaj, in posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

materiali ali agensi iz ML7.a., ML7.b. ali ML7.d. ali

2.

agensi za kemično bojevanje, narejeni iz predhodnih sestavin, navedeni v ML7.c.;

f.

oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, komponente in mešanice kemikalij:

1.

oprema, zasnovana ali prirejena za obrambo zoper materiale, navedene v ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente;

2.

oprema, zasnovana ali prirejena za dekontaminacijo predmetov, ki so bili kontaminirani z materiali, navedenimi v ML7.a. ali ML7.b., in posebej zanjo zasnovane komponente;

3.

mešanice kemikalij, posebej razvite ali pripravljene za dekontaminacijo predmetov, ki so bili kontaminirani z materiali, navedenimi v ML7.a. ali ML7.b.;

Opomba

ML7.f.1. vključuje:

a.

prezračevalne enote, posebej zasnovane ali prirejene za filtriranje radioaktivnih, bioloških ali kemičnih snovi;

b.

zaščitno obleko.

Opomba

Glede civilnih plinskih mask, opreme za zaščito in dekontaminacijo glej tudi vnos 1A004 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

g.

oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, zasnovana ali prirejena za odkrivanje ali prepoznavanje materialov iz ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente;

Opomba

ML7.g. ne zajema dozimetrov za merjenje sevanja za osebno rabo.

Opomba

Glej tudi vnos 1A004 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

h.

„biopolimeri“, posebej zasnovani ali obdelani za odkrivanje ali prepoznavanje agensov za kemično bojevanje, navedenih v ML7.b., ter kulture posebnih celic, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo;

i.

„biokatalizatorji“ za dekontaminacijo ali razgradnjo agensov za kemično bojevanje in biološki sistemi zanje, in sicer:

1.

„biokatalizatorji“, posebej zasnovani za dekontaminacijo ali razgradnjo agensov za kemično bojevanje iz ML7.b., ki so rezultat neposrednega laboratorijskega izbora ali genetske manipulacije bioloških sistemov;

2.

biološki sistemi, ki vsebujejo genetsko informacijo, specifično za proizvodnjo „biokatalizatorjev“ iz ML7.i.1.:

a.

„ekspresijski vektorji“;

b.

virusi;

c.

kulture celic.

Opomba 1

ML7.b. in ML7.d. ne zajemata:

a.

cianklorida (CAS 506-77-4). Glej vnos 1C450.a.5. na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

b.

cianovodikove kisline (CAS 74-90-8);

c.

klora (CAS 7782-50-5);

d.

karbonil klorida (fosgen) (CAS 75-44-5). Glej vnos 1C450.a.4. na Seznamu EU blaga z dvojno rabo;

e.

difosgena (triklorometil-kloroformat) (CAS 503-38-8);

f.

se ne uporablja od leta 2004;

g.

ksilil bromida, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

benzil bromida (CAS 100-39-0);

i.

benzil jodida (CAS 620-05-3);

j.

bromoacetona (CAS 598-31-2);

k.

cianbromida (CAS 506-68-3);

l.

bromo metiletilketona (CAS 816-40-0);

m.

kloroacetona (CAS 78-95-5);

n.

etil jodoacetata (CAS 623-48-3);

o.

jodoacetona (CAS 3019-04-3);

p.

kloropikrina (CAS 76-06-2). Glej vnos 1C450.a.7. na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Opomba 2

ML7.h. in ML7.i.2. zajemata le specifične kulture celic in biološke sisteme, ne pa tudi celic in bioloških sistemov za civilne namene, npr. v kmetijstvu, farmaciji, zdravstvu, veterini, na okoljskem področju, pri predelavi odpadkov ali v prehrambni industriji.

ML8

„Energetski materiali“ in pripadajoče snovi, in sicer:

OPOMBA 1.

Glej tudi vnos 1C011 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

OPOMBA 2.

Glede polnjenj in naprav glej ML4 in vnos 1A008 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

Tehnične opombe

1.

V ML8., z izjemo ML8.c.11. ali ML8.c.12, „mešanica“ pomeni sestavo dveh ali več snovi, od katerih je vsaj ena navedena v ML8.

2.

Vse snovi, naštete v alinejah pod ML8, so v tem seznamu zajete tudi, če se uporabljajo za namen, ki ga naslov ne omenja (npr. TAGN se v glavnem uporablja kot eksploziv, vendar se prav tako lahko uporablja kot gorivo ali oksidacijsko sredstvo).

3.

Za ML8 je velikost delca povprečen premer delca na osnovi teže ali volumna. Pri vzorčenju in določanju velikosti delcev bodo uporabljeni mednarodni ali enakovredni nacionalni standardi.

a.

naslednji „eksplozivi“ in njihove „mešanice“:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroksan ali 7-amino–4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroksan ali 5,7-diamino–4,6-dinitrobenzofurazan-1-oksid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW ali heksanitroheksaazaizovurcitan) (CAS 135285-90-4); hlatrati CL-20 (za „predhodne sestavine“ glej tudi ML8.g.3. in g.4.);

5.

CP (2-(5-cianotetrazolato) penta amin-kobalt (III) perklorat) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino–2,2-dinitroetilen, FOX-7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin);

9.

DDPO (2,6-diamino–3,5-dinitropirazin-1-oksid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino–2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenil ali dipikramid) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU ali dinitroglikoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, in sicer:

a.

DAAOF (DAAF, DAAFox ali diaminoazoksifurazan);

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX in derivati (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.5.), in sicer:

a.

HMX (ciklotetrametilentetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciklooktan, oktogen) (CAS 2691-41-0);

b.

difluoroaminirane analogne snovi HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitrosemiglicouril ali keto-bicikličen HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, in sicer:

a.

BNNII (oktahidro–2,5-bis(nitroimino)imidazo [4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro–2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)–2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazin);

18.

NTO (ONTA ali 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrokubani z več kakor štirimi nitro skupinami;

20.

PYX (2,6-bis(pikrilamino)–3,5-dinitropiridin) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX in derivati, in sicer:

a.

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4);

b.

keto-RDX (K-6 ali 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1),

22.

TAGN (triaminoguanidinnitrat) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.7.);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamin) oktahidro–1,5-dinitro–1,5-diazocin);

25.

tetrazoli, in sicer:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetril (trinitrofenilmetilnitramin) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS 135877-16-6) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.6.);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS 97645-24-4) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.2.);

29.

TNGU (SORGUYL ali tetranitroglikoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazin) (CAS 229176-04-9);

31.

triazini, in sicer:

a.

DNAM (2-oksi–4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahidro-1,3,5-triazin) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, in sicer:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino–3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino–3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amin);

e.

DBT (3,3’-dinitro–5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

se ne uporablja od leta 2010;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-pikril–3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

„eksplozivi“, ki niso omenjeni drugje pod ML8.a. in imajo katero koli od naslednjih značilnosti:

a.

detonacijsko hitrost nad 8 700 m/s pri največji gostoti ali

b.

detonacijski tlak nad 34 GPa (340 kbar);

34.

se ne uporablja od leta 2013;

35.

DNAN (2,4-dinitroanizol (CAS 119-27-7);

36.

TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoksa–4,10-diazaizovurcitan);

37.

GUDN (Guanylurea dinitramid) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

38.

tetrazoli, in sicer:

a.

BTAT (bis(2,2,2-trinitroetil)–3,6-diaminotetrazin);

b.

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazin–1,4-dioksid);

39.

energetske ionske snovi, ki se talijo pri temperaturi med 343 K (70 °C) in 373 K (100 °C) in pri katerih hitrost detonacije presega 6 800 m/s ali je detonacijski tlak višji od 18 gPA (180 kbar);

40.

BTNEN (bis(2,2,2-trinitroetil)-nitramin) (CAS 19836-28-3);

41.

FTDO (5,6-(3’,4’-furazan)- 1,2,3,4-tetrazin–1,3-dioksid);

42.

EDNA (Etilendinitramin) (CAS 505-71-5);

43.

TKX-50 (Dihidroksilamonij 5,5’-bistetrazol–1,1’-diolat);

Opomba

ML8.a. vključuje „eksplozivne kokristale“.

Tehnična opomba

„Eksplozivni kokristal“ je trden material, ki sestoji iz urejene tridimenzionalne postavitve dveh ali več eksplozivnih molekul, od katerih je vsaj ena opredeljena v ML8.a.

b.

„pogonske snovi“, in sicer:

1.

vse trdne „pogonske snovi“ s teoretično dosegljivim specifičnim impulzom (v normalnih okoliščinah), ki presega:

a.

240 sekund pri nekovinskih, nehalogeniziranih „pogonskih snoveh“;

b.

250 sekund pri nekovinskih, halogeniziranih „pogonskih snoveh“ali

c.

260 sekund pri kovinskih „pogonskih snoveh“;

2.

se ne uporablja od leta 2013;

3.

„pogonske snovi“ s konstanto sile nad 1 200 kJ/kg;

4.

„pogonske snovi“, ki lahko vzdržujejo stabilno, linearno hitrost izgorevanja nad 38 mm/s (merjeno v obliki inhibiranega enojnega pramena (inhibited single strand)) v normalnih okoliščinah pri tlaku 6,89 MPa (68,9 bar) in 294 K (21 °C);

5.

z elastomerom spremenjene lite dvobazne (EMCDB) „pogonske snovi“, ki pri 233 K (–40 °C) izkazujejo več kot 5-odstotno sposobnost raztezanja pri največji obremenitvi;

6.

vse „pogonske snovi“, ki vsebujejo snovi iz ML8.a.;

7.

„pogonske snovi“, ki niso navedene drugje v tej prilogi in so posebej zasnovane za vojaške namene;

c.

„pirotehnika“, goriva in pripadajoče snovi, našteti spodaj, in njihove „mešanice“:

1.

„letalska“ goriva, posebej pripravljena za vojaške namene;

Opomba 1

ML8.c.1 ne zajema naslednjih „letalskih“ goriv: JP-4, JP-5 in JP-8.

Opomba 2

„letalska“ goriva iz ML8.c.1. so končni izdelek in ne komponenta končnega izdelka.

2.

alan (aluminijev hidrid) (CAS 7784-21-6);

3.

naslednji borani in njihovi derivati:

a.

karborani;

b.

boranovi homologi, in sicer:

1.

dekaboran (14) (CAS 17702-41-9);

2.

pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);

3.

pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);

4.

hidrazin in derivati, in sicer (za oksidirajoče derivate hidrazina glej tudi ML8.d.8. in ML8.d.9.):

a.

hidrazin (CAS 302-01-2) v koncentracijah 70 % ali več;

b.

monometil hidrazin (CAS 60-34-4);

c.

simetrični dimetil hidrazin (CAS 540-73-8);

d.

nesimetrični dimetil hidrazin (CAS 57-14-7);

Opomba

ML8.c.4.a. ne zajema „mešanic“ hidrazina, posebej pripravljenih za protikorozivno zaščito.

5.

kovinska goriva, gorivne mešanice ali „pirotehnične“„mešanice“ v obliki delcev, bodisi sferičnih, atomiziranih, sferoidnih, luskastih bodisi mletih, proizvedeni iz materialov, ki vsebujejo 99 % ali več:

a.

naslednjih kovin in njihovih „mešanic“:

1.

berilija (CAS 7440-41-7) z velikostjo delcev pod 60 μm;

2.

železovega prahu (CAS 7439-89-6) z velikostjo delcev največ 3 μm, proizvedenega z redukcijo železovega oksida z vodikom;

b.

„mešanic“, ki vsebujejo kar koli od naslednjega:

1.

cirkonij (CAS 7440-67-7), magnezij (CAS 7439-95-4) ali njune spojine z velikostjo delcev pod 60 μm ali

2.

borova (CAS 7440-42-8) ali borova karbidna (CAS 12069-32-8) goriva z najmanj 85-odstotno čistostjo in velikostjo delcev pod 60 μm;

Opomba 1

ML8.c.5. zajema „eksplozive“ in goriva, ne glede na to, ali so kovine ali zlitine vdelane v aluminij, magnezij, cirkonij ali berilij ali ne.

Opomba 2

ML8.c.5.b. velja le za kovinska goriva v obliki delcev, kadar so zmešana z drugimi snovmi, da tvorijo „mešanico“, pripravljeno za vojaške namene, kot so krmilni sistemi za tekoča ali gosta goriva, trdne „pogonske snovi“ ali „pirotehnične“ „mešanice“.

Opomba 3

ML8.c.5.b.2. ne zajema bora in borovega karbida, obogatenega z borom-10 (najmanj 20 % skupne vsebnosti bora-10).

6.

vojaški materiali, ki vsebujejo zgoščevalce za ogljikovodikova goriva, posebej pripravljena za uporabo pri metalcih plamena ali zažigalnih bombah, kot so kovinski stearati (npr. oktal (CAS 637-12-7)) ali palmitati;

7.

perklorati, klorati in kromati v mešanici s kovino v prahu ali drugimi sestavinami energetsko bogatega goriva;

8.

sferični ali sferoidni aluminijev prah (CAS 7429-90-5) z velikostjo delcev največ 60 μm, izdelan iz materialov, ki vsebujejo najmanj 99 % aluminija;

9.

titanov subhidrid (TiHn) s stoihiometrično sestavo n = 0,65–1,68;

10.

tekoča goriva z visoko energijsko gostoto, ki niso navedena v ML8.c.1., in sicer:

a.

mešana goriva, ki vsebujejo trdna in tekoča goriva (npr. borovo zmes), katerih gostota energije na osnovi mase je 40 MJ/kg ali več;

b.

druga goriva z visoko energijsko gostoto in dodatki za goriva (npr. kuban, ionske raztopine, JP-7, JP-10), katerih gostota energije na osnovi volumna je 37,5 GJ na kubični meter ali več, merjeno pri 293 K (20 °C) in pritisku ene atmosfere (101,325 kPa);

Opomba

ML8.c.10.b. ne zajema rafiniranih fosilnih goriv ali biogoriv ali goriv za motorje, certificirane za uporabo v civilnem letalstvu.

11.

„pirotehnični“ in piroforni materiali, in sicer:

a.

„pirotehnični“ ali piroforni materiali, izdelani posebej za povečanje ali obvladovanje proizvodnje sevalne energije v katerem koli delu infrardečega spektra;

b.

mešanice magnezija, politetrafluoroetilena (PTFE) in vinilid difluorid heksafluoropropilen kopolimera (npr. MTV);

12.

mešanice goriv, „pirotehnične mešanice“ ali „energetski materiali“, ki niso navedeni drugje v ML8 in izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

a.

vsebujejo več kot 0,5 % delcev katere koli od naslednjih snovi:

1.

aluminij;

2.

berilij;

3.

bor;

4.

cirkonij;

5.

magnezij; ali

6.

titan;

b.

delce iz ML8.c.12.a., manjše od 200 nm, v kateri koli smeri ter

c.

delce iz ML8.c.12.a. z vsaj 60-odstotno vsebnostjo kovin;

Opomba

ML8.c.12. vključuje termite.

d.

oksidanti, našteti spodaj, in njihove „mešanice“:

1.

ADN (amonijev dinitramid ali SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (amonijev perklorat) (CAS 7790-98-9);

3.

spojine s fluorom in:

a.

drugimi halogeni;

b.

kisikom ali

c.

dušikom;

Opomba 1

ML8.d.3. ne zajema klorovega trifluorida (CAS 7790-91-2).

Opomba 2

ML8.d.3 ne zajema dušikovega trifluorida (CAS 7783-54-2) v plinastem stanju.

4.

DNAD (1,3-dinitro–1,3-diazetidin) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hidroksilamonijev nitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hidroksilamonijev perklorat) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hidrazinijev nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

hidrazinov nitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hidrazinov perklorat (CAS 27978-54-7);

10.

tekoči oksidanti, ki so sestavljeni iz inhibirane kadeče dušikove kisline ali jo vsebujejo (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Opomba

ML8.d.10. ne zajema neinhibirane kadeče dušikove kisline.

e.

veziva, mehčala, monomeri in polimeri, in sicer:

1.

AMMO (azidometilmetiloksetan in njegovi polimeri) (CAS 90683-29-7) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej ML8.g.1.);

2.

BAMO (3,3-bis(azidometil)oksetan in njegovi polimeri) (CAS 17607-20-4) (za njegove „predhodne sestavine“ glej tudi ML8.g.1.);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropil)acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropil)formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (glede njegovih „predhodnih sestavin“ glej tudi ML8.g.8.);

6.

energetični monomeri, mehčala ali polimeri, ki so posebej pripravljeni za vojaške namene in vsebujejo kar koli od naslednjega:

a.

nitro skupine;

b.

azido skupine;

c.

nitratne skupine;

d.

nitraza skupine ali

e.

difluoroamino skupine;

7.

FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oksetan) in njegovi polimeri;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro–2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan–1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oksaheptan–1,7-diol formal);

11.

GAP (glicidilazid polimer) (CAS 143178-24-9) in njegovi derivati;

12.

HTPB (hidroksi-terminirani polibutadien) s hidroksilno funkcionalnostjo najmanj 2,2 in največ 2,4, vrednostjo hidroksila manj kot 0,77 meq/g in viskoznostjo pri 30 °C manj kot 47 P (CAS 69102-90-5);

13.

poli(epiklorohidrin) s funkcionalnimi alkoholnimi skupinami z molekularno maso manj kot 10 000, in sicer:

a.

poli(epiklorohidrindiol);

b.

poli(epiklorohidrintriol);

14.

NENA(s) (spojine nitratoetilnitramina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 in 85954-06-9);

15.

PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrat ali poli(nitratometil oksiran) (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO (poli (nitratometilmetiloksetan), poli-NMMO ali poli (3-nitratometil-3-metiloksetan)) (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortokarbonati;

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksi] propan ali tris vinoksi propan adukt) (CAS 53159-39-0);

19.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (izo-DAMTR);

20.

PNO (poli(3-nitrato oksetan));

21.

TMETN (Trimetiloletan trinitrat) (CAS 3032-55-1);

f.

„aditivi“, in sicer:

1.

osnovni bakrov salicilat (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hidroksietil) glikolamid) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitriloksid);

4.

derivati ferocena, in sicer:

a.

butacen (CAS 125856-62-4);

b.

katocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c.

ferocen-karboksilne kisline in estri ferocen-karboksilne kisline;

d.

n-butilferocen (CAS 31904-29-7);

e.

drugi aducirani polimerni derivati ferocena, ki niso navedeni drugje v ML8.f.4. ;

f.

etil-ferocen (CAS 1273-89-8);

g.

propil-ferocen;

h.

pentil-ferocen (CAS 1274-00-6);

i.

diciklopentil-ferocen;

j.

dicikloheksil-ferocen;

k.

dietil-ferocen (CAS 1273-97-8);

l.

dipropil-ferocen;

m.

dibutil-ferocen (CAS 1274-08-4);

n.

diheksil-ferocen (CAS 93894-59-8);

o.

acetil ferocen (CAS 1271-55-2) / 1,1’-diacetil ferocen (CAS 1273-94-5);

5.

svinčev beta-rezorcilat (CAS 20936-32-7) ali bakrov beta-rezorcilat (CAS 70983-44-7);

6.

svinčev citrat (CAS 14450-60-3);

7.

svinčevobakrovi helati beta-rezorcilata ali salicilatov (CAS 68411-07-4);

8.

svinčev maleat (CAS 19136-34-6);

9.

svinčev salicilat (CAS 15748-73-9);

10.

svinčev stanat (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tris-1-(2-metil)aziridinilfosfinoksid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroksipropanoksi) propilaminofosfinoksid) in drugi derivati MAPO;

12.

metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilaminofosfinoksid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilin (CAS 100-15-2);

14.

3-nitraza–1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15.

organsko-kovinski spojitveni reagenti, in sicer:

a.

neopentil[dialil]oksi, tri[dioktil]fosfato-titanat (CAS 103850-22-2); znan tudi kot titan IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (dioktil) fosfato] (CAS 110438-25-0) ali LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titan IV, [(2-propenolato-1) metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris[dioktil] pirofosfat ali KR3538;

c.

titan IV, [(2-propenolato-1)metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris(dioktil)fosfat;

16.

policianodifluoroaminoetilenoksid;

17.

vezne snovi, in sicer:

a.

1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridin) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b.

polifunkcionalni aziridinamidi z izoftalno, trimesinsko, izocianurno ali trimetiladipinsko osnovno strukturo in 2-metilni ali 2-etilni substituenti na obroču aziridina;

Opomba

Točka ML8.f.17.b. vključuje:

a.

1,1H-izoftaloil-bis(2-metilaziridin)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b.

2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazin (HX-874) (CAS 18924-91-9);

c.

1,1’-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridin) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18.

propilenimin (2-metilaziridin) (CAS 75-55-8);

19.

superfin železov oksid (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) s specifično površino nad 250 m2/g in povprečno velikostjo delcev največ 3,0 nm;

20.

TEPAN (tetraetilenpentaaminakrilonitril) (CAS 68412-45-3); cianoetilirani poliamini in njihove soli;

21.

TEPANOL (tetraetilenpentaaminakrilonitrilglicidol) (CAS 68412-46-4); cianoetilirani poliamini, aducirani z glicidolom, in njihove soli;

22.

TPB (trifenil bizmut) (CAS 603-33-8);

23.

TEPB (tris (etoksifenil) bizmut) (CAS 90591-48-3);

g.

„predhodne sestavine“, in sicer:

Opomba

ML8.g. se nanaša na navedene „energetske materiale“, ki se proizvajajo iz teh snovi.

1.

BCMO (3,3-bis(klorometil)oksetan) (CAS 78-71-7)

(glej tudi ML8.e.1. in ML8.e.2.);

2.

dinitroazetidin-t-butilna sol (CAS 125735-38-8) (glej tudi ML8.a.28.);

3.

derivati heksaazaizovurcitana, vključno s HBIW (heksabenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 124782-15.6) (glej tudi ML8.a.4.) in TAIW (tetraacetildibenzilheksaazaizovurcitan) (CAS 182763-60-6) (glej tudi ML8.a.4.);

4.

se ne uporablja od leta 2013;

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklooktan) (CAS 41378-98-7) (glej tudi ML8.a.13.);

6.

1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS 5409-42-7) (glej tudi ML8.a.27.);

7.

1,3,5-triklorobenzen (CAS 108-70-3) (glej tudi ML8.a.23.);

8.

1,2,4-trihidroksibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (glej tudi ML8.e.5.);

9.

DADN (1,5-diacetil–3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza ciklooktan) (glej tudi ML8.a.13.);

h.

prahovi in oblike „reaktivnega materiala“, in sicer:

1.

prahovi katerega koli od naslednjih materialov, z velikostjo delcev, manjšo od 250 μm, v kateri koli smeri, ki niso navedeni drugje v ML8:

a.

aluminij;

b.

niobij;

c.

bor;

d.

cirkonij;

e.

magnezij;

f.

titan;

g.

tantal;

h.

volfram;

i.

molibden ali

j.

hafnij;

2.

oblike, ki niso navedene v ML3, ML4, ML12 ali ML16, izdelane iz prahov, navedenih v ML8.h.1.

Tehnične opombe

1.

„Reaktivni materiali“ so namenjeni za povzročitev eksotermne reakcije samo pri visokih deformacijskih hitrostih ter za uporabo kot podlage ali ohišja v bojnih glavah.

2.

Prahovi „reaktivnega materiala“ nastanejo na primer s postopkom visokoenergijskega mletja v krogličnem mlinu.

3.

Oblike „reaktivnega materiala“ so izdelane na primer s selektivnim laserskim sintranjem.

Opomba 1

ML8 ne zajema naslednjih snovi, razen če niso spojene ali mešane z „energetičnimi materiali“, navedenimi v ML8.a., ali kovinami v prahu iz ML8.c.:

a.

amonijev pikrat (CAS 131-74-8);

b.

črni smodnik;

c.

heksanitrodifenilamin (CAS 131-73-7);

d.

difluoroamin (CAS 10405-27-3);

e.

nitroškrob (CAS9056-38-6);

f.

kalijev nitrat (CAS 7757-79-1);

g.

tetranitronaftalen;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaftalen;

j.

trinitroksilen;

k.

N-pirolidinon; 1-metil-2-pirolidinon (CAS 872-50-4);

l.

dioktilmaleat (CAS 142-16-5);

m.

etilheksilakrilat (CAS 103-11-7);

n.

trietilaluminij (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminij (TMA) (CAS 75-24-1) ter drugi piroforni kovinski alkili in arili litija, natrija, magnezija, cinka ali bora;

o.

nitroceluloza (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglicerin (ali gliceroltrinitrat, trinitroglicerin) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etilenediamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaeritritol tetranitrat (PENT) (CAS 78-11-5);

t.

svinčev azid (CAS 13424-46-9), navadni svinčev stifnat (CAS 15245-44-0) ali osnovni svinčev stifnat (CAS 12403-82-6) ter inicialni eksplozivi ali netilne mešanice, ki vsebujejo azide ali komplekse azidov;

u.

trietilenglikoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitroresorcinol (stifnična kislina) (CAS 82-71-3);

w.

dietildifenilna sečnina (CAS 85-98-3); dimetildifenilna sečnina (CAS 611-92-7); metiletildifenilna sečnina [centraliti];

x.

N,N-difenilna sečnina (nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 603-54-3);

y.

metil-N,N-difenilna sečnina (metilna nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 13114-72-2);

z.

etil-N,N-difenilna sečnina (etilna nesimetrična difenilna sečnina) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodifenilamin (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodifenilamin (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.

2,2-kloroetilklorometilsulfid (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidin (CAS 556-88-7)(glej vnos 1C011.d. na Seznamu EU blaga z dvojno rabo).

Opomba 2

ML8 ne zajema amonijevega perklorata (ML8.d.2.), NTO (ML8.a.18.) ali katocena (ML8.f.4.b.) z vsemi naslednjimi značilnostmi:

a.

so posebej oblikovani in pripravljeni za civilne naprave za pridobivanje plinov;

b.

so v spojini ali mešanici, z neaktivnimi duroplastičnimi vezivi ali mehčali in imajo maso pod 250 g;

c.

največ 80 % mase aktivne snovi je amonijev perklorat (ML8.d.2.);

d.

vsebujejo največ 4 g NTO (ML8.a.18.) ter

e.

vsebujejo največ 1 g katocena (ML8.f.4.b.).

ML9

Vojaška plovila (površinska ali podvodna), posebna mornariška oprema, dodatki, komponente in druga površinska plovila:

Opomba

glede opreme za vodenje in navigacijo glej ML11.

a.

plovila in komponente, in sicer:

1.

plovila (površinska ali podvodna), posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, ne glede na njihovo trenutno tehnično ali operativno stanje in neodvisno od tega, ali vključujejo izstrelitvene sisteme ali oklepno zaščito, ter ladijski trupi ali deli ladijskih trupov za takšna plovila in komponente zanje, posebej zasnovane za vojaške namene;

Opomba

ML9.a.1. vključuje vozila, posebej zasnovana ali prirejena za dostavo potapljačev.

2.

površinska plovila, ki niso navedena v ML9.a.1., ki imajo na plovilo pritrjeno ali integrirano kar koli izmed naslednjega:

a.

avtomatsko orožje iz ML1 ali orožje iz ML2, ML4, ML12 ali ML19 ali „nastavke“ oziroma podstavke za orožje kalibra 12,7 mm ali več;

Tehnična opomba

„Nastavki“ se nanašajo na nastavke na orožju ali strukturno ojačitev za namen namestitve orožja.

b.

sisteme za vodenje ognja iz ML5;

c.

imajo vse naslednje značilnosti:

1.

„kemično, biološko, radiacijsko in jedrsko zaščito (NRKB)“ter

2.

„sistem predhodnega vlaženja ali izpiranja“, zasnovan za namene dekontaminacije, ali

Tehnične opombe

1.

„NRKB zaščita“ je samostojni notranji prostor z značilnostmi, kot so prekomerni zračni pritisk, izolacija prezračevalnih sistemov, omejene odprtine za prezračevanje z NRKB filtri in omejene točke za dostop osebja, ki vključujejo zračne komore.

2.

„Sistem predhodnega vlaženja ali izpiranja“ je sistem razprševanja morske vode, ki hkrati navlaži zunanjo nadgradnjo in palube plovila.

d.

aktivne orožne sisteme za protiukrepanje iz ML4.b., ML5.c. ali ML11.a., ki imajo kar koli izmed naslednjega:

1.

„NRKB zaščito“;

2.

ladijski trup ali nadgradnjo, posebej zasnovano za zmanjšanje radarskega preseka;

3.

termične naprave za zmanjševanje opaznosti (npr. sistem za hlajenje izpušnih plinov), razen posebej zasnovanih za povečanje splošne učinkovitosti elektrarn ali zmanjšanje vpliva na okolje, ali

4.

sistem za zaščito pred magnetskimi minami za zmanjšanje magnetske opaznosti celotnega plovila;

b.

motorji in pogonski sistemi, posebej zasnovani za vojaške namene, in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene, in sicer:

1.

dizelski motorji, posebej zasnovani za podmornice;

2.

električni motorji, posebej zasnovani za podmornice in ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

izhodna moč več kot 0,75 MW (1 000 KM);

b.

sposobnost hitre spremembe smeri v vzvratno gibanje;

c.

tekočinsko hlajenje ter

d.

popolna zaprtost;

3.

dizelski motorji, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

izhodna moč najmanj 37,3 kW (50 KM) ter

b.

„nemagnetni“ delež nad 75 % skupne mase;

Tehnična opomba

V ML9.b.3. „nemagnetni“ pomeni, da je relativna prepustnost nižja od 2.

4.

„pogonski sistemi, ki ne potrebujejo zraka“ („Air Independent Propulsion“ – AIP), posebej zasnovani za podmornice;

Tehnična opomba

„Pogonski sistem, ki ne potrebuje zraka“ (AIP) omogoča, da podmornica med plovbo pod vodo uporablja pogonski sistem brez dostopa do atmosferskega kisika dlje, kot bi to sicer omogočale baterije. V ML9.b.4. AIP ne vključuje jedrske energije.

c.

podvodne naprave za odkrivanje, posebej zasnovane za vojaške namene, oprema za njihovo upravljanje in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene;

d.

protipodmorniške mreže in protitorpedne mreže, posebej zasnovane za vojaške namene;

e.

se ne uporablja od leta 2003;

f.

prežeme in priključki za ladijski trup, posebej zasnovani za vojaške namene, ki omogočajo sporazumevanje z opremo, ki je zunaj plovila, in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene;

Opomba

ML9.f. vključuje priključke za plovila enoprevodniškega, večprevodniškega, koaksialnega ali valovodnega tipa in prežeme ladijskega trupa za plovila, od katerih so oboji so odporni na prepuščanje vode od zunaj in ohranijo zahtevane lastnosti tudi več kot 100 m pod morsko gladino, ter priključke z optičnimi vlakni in optične prežeme ladijskih trupov, posebej zasnovane za prenos „laserskih“ žarkov, ne glede na globino. ML9.f. ne zajema običajnih prežem trupa za pogonske gredi in hidrodinamično krmiljenje.

g.

tihi ležaji, njihove komponente in oprema, katere del so ti ležaji, posebej zasnovani za vojaške namene in ki imajo vse naslednje značilnosti:

1.

plinsko ali magnetno visenje;

2.

aktivno maskiranje opaznosti ali

3.

dušenje vibracij;

h.

oprema za ustvarjanje jedrske energije ali pogonska oprema, posebej zasnovana za plovila, navedena v ML9.a., in komponente zanjo, posebej zasnovane ali „prirejene“ za vojaške namene.

Tehnična opomba

V ML9.h izraz „prirejen“ pomeni vsako strukturno, električno, mehansko ali drugo spremembo, ki nevojaškemu blagu zagotavlja vojaško zmogljivost, enakovredno blagu, ki je posebej zasnovano za vojaške namene.

Opomba

ML9.h. vključuje „jedrske reaktorje“.

ML10

„Zrakoplovi“, „vozila, lažja od zraka“, brezpilotni zrakoplovi („UAV“), motorji in oprema za „zrakoplove“, pripadajoča oprema in komponente, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene:

Opomba

Glede opreme za vodenje in navigacijo glej ML11.

a.

„zrakoplovi“ s posadko in „vozila, lažja od zraka“ ter posebej zanje zasnovane komponente;

b.

se ne uporablja od leta 2011;

c.

brezpilotni „zrakoplovi“ in „vozila, lažja od zraka“ ter pripadajoča oprema, našteta v nadaljevanju, in posebej zanje zasnovane komponente:

1.

„UAV“, daljinsko vodeni zrakoplovi (remotely piloted air vehicles – RPV), avtonomno programljiva vozila in „vozila, lažja od zraka“ brez posadke;

2.

metalci izstrelkov, reševalna oprema in oprema za podporo na tleh;

3.

oprema, zasnovana za poveljevanje in nadziranje;

d.

pogonski motorji za zrakoplove in posebej zanje zasnovane komponente;

e.

oprema za oskrbo z gorivom v zraku, posebej zasnovana ali prirejena za kaj od spodaj naštetega, ali posebej zanjo zasnovane komponente:

1.

„zrakoplovi“ iz ML10.a. ali

2.

„zrakoplovi“ brez posadke iz ML10.c.;

f.

zemeljska oprema, posebej zasnovana za „zrakoplove“ iz ML10.a., ali za motorje za „zrakoplove“ iz ML10.d.;

Opomba 1

ML10.f. vključuje opremo za oskrbo z gorivom pod pritiskom in opremo, zasnovano za lajšanje operacij v omejenih predelih, vključno z opremo na ladji.

Opomba 2

ML10.f. ne zajema:

1.

vlečnih drogov;

2.

zaščitnih blazin ali prevlek;

3.

lestev, stopnic ali ploščadi;

4.

zagozd, pritrdilnih vrvi ali opreme za privezovanje.

g.

g. oprema za omogočanje življenja za posadko, varnostna oprema za posadko in druge naprave za izhod v sili, ki v ML10.a. niso navedene, zasnovane za „zrakoplove“ iz ML10.a.;

Opomba

ML10.g. ne zajema kontrolnih čelad za posadko, ki sploh nima opreme oziroma nima nastavkov ali pritrdišč za opremo iz te priloge.

Opomba

Glede čelad glej tudi ML13.c.

h.

padala, jadralna padala in pripadajoča oprema, našteta v nadaljevanju, in posebej zanje zasnovane komponente:

1.

padala, ki niso navedena drugje v tej prilogi;

2.

jadralna padala;

3.

oprema, posebej zasnovana za padalce, ki skačejo z velike višine (npr. posebne obleke in čelade, sistemi za dihanje, navigacijska oprema);

i.

oprema za nadzorovano odpiranje ali avtomatski pilotni sistemi, zasnovani za spuščanje tovora s padali.

Opomba 1

ML10.a. ne zajema „zrakoplovov“ in „vozil, lažjih od zraka“ ali različic „zrakoplovov“, posebej zasnovanih za vojaške namene, ki imajo vse naslednje značilnosti:

a.

niso bojni „zrakoplovi“,

b.

niso konfigurirani za vojaške namene in nimajo vgrajene opreme ali dodatkov, posebej zasnovanih ali prirejenih za vojaške namene, ter

c.

jih za civilno uporabo potrdijo organi za civilno letalstvo v eni ali več državah članicah EU ali državah, ki sodelujejo pri Wassenaarskem sporazumu.

Opomba 2

ML10.d. ne zajema:

a.

motorjev za zrakoplove, posebej zasnovanih ali prirejenih za vojaške namene, ki jih potrdijo organi za civilno letalstvo v eni ali več državah članicah EU ali državah, ki sodelujejo pri Wassenaarskem sporazumu, za uporabo v „civilnih zrakoplovih“, ali posebej zanje zasnovanih komponent;

b.

izmeničnih motorjev ali posebej zanje zasnovanih komponent, razen tistih, ki so bili posebej zasnovani za „UAV“.

Opomba 3

V ML10.a. in ML10.d. posebej zasnovane komponente in pripadajočo opremo za nevojaške „zrakoplove“ ali motorje, prirejene za vojaške namene, so zajete le tiste vojaške komponente in z vojsko povezana oprema, ki jo terja prirejanje za vojaške namene.

Opomba 4

V ML10.a. se med vojaške namene štejejo: bojevanje, vojaško izvidništvo, napadanje, vojaško usposabljanje, logistična podpora ter prevoz in spuščanje vojakov ali vojaške opreme iz zraka.

Opomba 5

ML10.a. ne zajema „zrakoplovov“ ali „vozil, lažjih od zraka“ z vsemi naslednjimi značilnostmi:

a.

prvič so bili izdelani pred letom 1946;

b.

ne vključujejo blaga iz te priloge, razen če je to potrebno v skladu z varnostnimi standardi ali standardi plovnosti organov za civilno letalstvo v eni ali več državah članicah EU ali državah, ki sodelujejo pri Wassenaarskem sporazumu, ter

c.

ne vključujejo orožja iz te priloge, razen če to ni uporabno in ne more več postati uporabno.

Opomba 6

ML10.d. ne zajema pogonskih motorjev za zrakoplove, ki so bili prvič izdelani pred letom 1946.

ML11

Elektronska oprema, „vesoljska plovila“ in komponente, ki niso navedene drugje v tej prilogi, in sicer:

a.

elektronska oprema, posebej zasnovana za vojaške namene, in komponente, zasnovane posebej zanjo;

Opomba

ML11.a. vključuje:

a.

opremo za elektronsko protiukrepanje in opremo za elektronsko protiprotiukrepanje (tj. opremo, zasnovano za oddajanje motečih ali napačnih signalov v radarske in radiokomunikacijske sprejemnike ali ki kako drugače otežuje sprejem, delovanje ali učinkovitost nasprotnikovih elektronskih sprejemnikov, vključno z njegovo opremo za protiukrepanje), vključno z opremo za motenje in proti motenju;

b.

cevi z zlahka prilagodljivo frekvenco (frequency agile tubes);

c.

elektronske sisteme ali opremo, zasnovano bodisi za nadziranje in spremljanje elektromagnetnega spektra v vojaške obveščevalne ali varnostne namene bodisi za ukrepanje zoper takšno nadziranje in spremljanje;

d.

podvodno protiukrepanje, vključno z akustičnim in magnetnim motenjem in lažnim oglašanjem ter opremo, zasnovano za oddajanje motečih ali napačnih signalov v sonarske sprejemnike;

e.

opremo za varovanje obdelave podatkov, opremo za varovanje podatkov ter opremo za varovanje prenašanja in oddajanja znakov ob uporabi kriptografske funkcionalnosti;

f.

opremo za prepoznavanje, preverjanje in nalaganje ključev (keyloader) ter opremo za upravljanje, pripravo in razdeljevanje ključev;

g.

opremo za vodenje in navigacijo;

h.

digitalno radijsko opremo za prenos sporočil („digital troposcatter-radio communications transmission equipment“);

i.

digitalne demodulatorje, posebej zasnovane za obveščevalno dejavnost pri zaznavanju signalov („digital demodulators specially designed for signals intelligence“);

j.

„avtomatizirani sistemi za poveljevanje in nadziranje“.

Opomba

Za „programsko opremo“, povezano z vojaškimi programsko definiranimi zvezami, glej ML21.

b.

oprema za motenje, zasnovana ali prirejena tako, da otežuje sprejem, delovanje ali učinkovitost storitev določanja položaja, navigacije ali določanja točnega časa, ki jih zagotavljajo „satelitski navigacijski sistemi“, in posebej zanjo zasnovane komponente;

c.

„vesoljska plovila“, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, in komponente „vesoljskih plovil“, posebej zasnovane za vojaške namene.

ML12

Orožni sistemi z visoko kinetično energijo (high velocity kinetic energy weapon systems) in pripadajoča oprema, našteta spodaj, ter posebej zanje zasnovane komponente:

a.

orožni sistemi s kinetično energijo, posebej zasnovani za uničenje ali odvrnitev (prekinitev naloge) nasprotnikovega predmeta;

b.

posebej zasnovani merilni in ocenjevalni pripomočki in preskusni modeli, vključno z diagnostičnim instrumentarijem in predmeti diagnoze za dinamično preskušanje projektilov in sistemov z visoko kinetično energijo.

Opomba

Glede orožnih sistemov, ki uporabljajo podkalibrsko strelivo ali delujejo zgolj na kemični pogon, ter streliva zanje glej ML1 do ML4.

Opomba 1

Če gre za posebej zasnovane orožne sisteme z visoko kinetično energijo, ML12 vključuje naslednje:

a.

izstrelitvene pogonske sisteme, ki zmorejo mase, večje od 0,1 g, pospešiti do hitrosti nad 1,6 km/s, s posamičnim ali hitrim streljanjem;

b.

opremo za ustvarjanje primarne energije, električno zaščito (electric armour), hrambo energije (npr. visokozmogljivi kondenzatorji za hrambo energije), termični nadzor, kondicioniranje, preklapljanje ali upravljanje goriv ter električne vmesnike med električnim napajanjem, cevjo in drugimi funkcijami električnega nadzora kupole;

Opomba

Za visokozmogljive kondenzatorje za hrambo energije glej tudi vnos 3A001.e.2 na Seznamu EU blaga z dvojno rabo.

c.

sisteme za akvizicijo ciljev, sledenje ciljem, usmerjanje ognja ali oceno škode;

d.

sisteme za samovodenje, vodenje ali preusmeritev pogona (stransko pospešenje) za projektile.

Opomba 2

ML12 zajema orožne sisteme z eno od naslednjih vrst pogona:

a.

elektromagnetno;

b.

elektrotermično;

c.

s plazmo;

d.

z lahkim plinom ali

e.

kemično (če je v kombinaciji z eno od prej naštetih vrst).

ML13

Oklepna ali zaščitna oprema, konstrukcije, komponente in dodatki, in sicer:

a.

kovinske ali nekovinske oklepne plošče, ki imajo katero koli izmed naslednjih značilnosti:

1.

izdelane so tako, da ustrezajo določenemu vojaškemu standardu ali specifikaciji, ali

2.

so ustrezne za vojaške namene;

Opomba

Glede zaščitnih plošč za neprebojne jopiče glej ML13.d.2.

b.

konstrukcije iz kovinskih in nekovinskih materialov ali njihovih kombinacij, posebej zasnovane za balistično zaščito vojaških sistemov, in posebej zanje zasnovane komponente;

c.

čelade ter komponente in dodatki, zasnovani posebej za čelade, in sicer:

1.

čelade, izdelane v skladu z vojaškimi standardi ali specifikacijami ali s primerljivimi nacionalnimi standardi.

2.

školjke, podloge ali blazinice, zasnovane posebej za čelade iz ML13.c.1;

3.

dodatni elementi za balistično zaščito, zasnovani posebej za čelade iz ML13.c.1;

Opomba

Za druge komponente ali dodatke za vojaške čelade glej ustrezni vnos v tej prilogi.

d.

neprebojni jopiči ali zaščitna oblačila in njihove komponente, in sicer:

1.

mehki neprebojni jopiči ali zaščitna oblačila, izdelani po vojaških standardih ali specifikacijah ali enakovrednih standardih ali specifikacijah, in posebej zanje zasnovane komponente;